Nacionalna sudska praksa

Bugarska

Ovaj odjeljak sadržava pregled bugarske sudske prakse te opise i poveznice na baze podataka o sudskoj praksi.

Sadržaj omogućio
Bugarska

Sudsku ovlast provode Vrhovni kasacijski sud, Vrhovni upravni sud, žalbeni sudovi, regionalni sudovi, vojni sudovi i okružni sudovi. Presude i odluke pohranjuju se u baze podataka odgovarajućih sudova u papirnatom i u elektroničkom obliku.

Vrhovni kasacijski sud je vrhovna sudska instanca u kaznenim, trgovačkim i građanskim predmetima. U skladu s člankom 124. Ustava Republike Bugarske Vrhovni kasacijski sud nadležan je za vrhovni pravosudni nadzor točne i jedinstvene primjene prava na svim sudovima. Nadležan je za cijelu Bugarsku.

Vrhovni upravni sud nadležan je za vrhovni pravosudni nadzor točne i jedinstvene primjene prava na upravnim sudovima.

Nadležnost Vrhovnog upravnog suda obuhvaća:

 1. osporavanja zakonskih propisa, osim propisa općinskih vijeća
 2. osporavanja akata Vijeća ministara, predsjednika vlade, zamjenika predsjednika vlade i ministara koji su doneseni u okviru njihovih ustavnih i upravljačkih ovlasti; u slučajevima koji su predviđeni zakonom i u kojima su tijela prenijela svoje ovlasti na predmetne dužnosnike, njihovi upravni akti osporavaju se pred nadležnim upravnim sudom
 3. osporavanja odluka Vrhovnog sudbenog vijeća
 4. osporavanja akata Bugarske narodne banke i njezinih tijela
 5. žalbe u kasacijskom postupku i žalbe na prvostupanjske odluke
 6. žalbe stranaka u postupku protiv presuda i naloga
 7. zahtjeve za ukidanje pravomoćnih sudskih odluka u upravnim predmetima
 8. osporavanja ostalih akata određenih zakonom.

Sudska praksa dostupna na internetskim stranicama

Internetske stranice Vrhovnog upravnog suda dostupne su od početka 2002. Izrađene su kako bi se zadovoljile potrebe fizičkih i pravnih osoba te upravnih tijela kojima je potreban jednostavan pristup informacijama o radu Suda.

Sudska praksa dostupna je na internetskim stranicama Suda. Bazi podataka moguće je pristupiti nakon standardne registracije koja je dostupna svima (korisničko ime i lozinka).

Internetske stranice Vrhovnog kasacijskog suda omogućavaju izravan pristup bazi podataka Vrhovnog suda.

Prikaz odluka / naslovi

Vrhovni upravni sud

Na internetu nema naslova/zaglavlja s poveznicama na odluke ili druge aktivnosti Vrhovnog upravnog suda. Akti se objavljuju s odgovarajućim brojem, datumom izdavanja i brojem predmeta na koji se odnose, na primjer:

Odluka br. 5908 od 23. lipnja 2005. u predmetu br. 4242/2005.

Vrhovni kasacijski sud

Odluke se donose u papirnatom obliku i objavljuju u službenom listu, u godišnjaku i na internetskim stranicama Vrhovnog kasacijskog suda.

Moguće je pretraživati prema: sudu i imenima stranaka u predmetu, broju predmeta koji se vodi na Vrhovnom kasacijskom sudu, broju predmeta na odjelu Vrhovnog kasacijskog suda.

Cjeloviti tekst odluka donesenih nakon 1. listopada 2008. (bez osobnih podataka) dostupan je putem poveznice na dnu stranice s rezultatima pretraživanja.

Vijesti i priopćenja za medije Vrhovnog kasacijskog suda redovito se objavljuju u odjeljku njegove internetske stranice s priopćenjima za medije. Odluke u predmetima od velikog javnog interesa također se objavljuju u tom odjeljku, kao i u bazi podataka Vrhovnog kasacijskog suda.

Formati

Vrhovni upravni sud

Sudska praksa dostupna je na internetskim stranicama Vrhovnog upravnog suda u HTML formatu.

Vrhovni kasacijski sud

Sudska praksa dostupna je na internetskim stranicama Vrhovnog kasacijskog suda u PDF formatu.

Sudovi

Daljnji postupci


Vrhovni sudovi – Vrhovni upravni sud i Vrhovni kasacijski sud

Ostali sudovi

Jesu li dostupne i informacije:

 • o žalbama?

Da

Da

 • o tome je li postupak još u uvijek u tijeku?

Da

Da

 • o rezultatima žalbi?

Da

Da

 • o neopozivosti odluka?

Da

Da

 • o ostalim postupcima:

pred drugim nacionalnim sudovima (Ustavni sud itd.)

pred Sudom Europske unije

pred Europskim sudom za ljudska prava?

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo


Pravila o objavljivanju


Na državnoj razini

Na razini suda

Postoje li obvezujuća pravila o objavi sudske prakse?

Da – članak 64. stavak 1. Zakona o pravosudnom sustavu

DaVrhovni sudovi

Ostali sudovi

Objavljuje li se cjelokupna sudska praksa ili samo odabrani dio?

Vrhovni upravni sud i Vrhovni kasacijski sud – cjelokupna sudska praksa

Cjelokupna sudska praksa / samo odabrani dio

Koji su kriteriji odabira?

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Posljednji put ažurirano: 08/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.