Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: mađarski već su prevedeni.
Swipe to change

Nacionalna sudska praksa

Mađarska

Ovaj odjeljak sadržava pregled mađarske sudske prakse te opis i poveznice na baze podataka o sudskoj praksi.

Sadržaj omogućio
Mađarska

Sudska praksa objavljena na internetskim stranicama

Zakonom CLXI iz 2011. o organizaciji i upravljanju sudovima propisuje se da od 1. siječnja 2012. Kúria (mađarski Vrhovni sud), pet regionalnih žalbenih sudova te upravni i radni sudovi (potonji samo ako je rješenje u upravnom sporu koje se preispituje u upravnom predmetu doneseno u prvostupanjskom postupku, a odluka suda ne podliježe redovnoj žalbi) moraju objaviti odluku o osnovanosti slučaja u digitalnom obliku u zbirci odluka mađarskih sudova (Bírósági Határozatok Gyűjtemény). Trenutačno je zbirka odluka mađarskih sudova dostupna na web-mjestu registra anonimnih odluka (Anonim Határozatok Tára – poveznica: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara). (Prije su Vrhovni sud i pet regionalnih žalbenih sudova prema zakonu XC iz 2005. o slobodnom pristupu elektroničkim informacijama morali objavljivati sve svoje odluke o osnovanosti od 1. srpnja 2007.)

Odluke donesene u sljedećim postupcima predstavljaju iznimku te se stoga ne trebaju objaviti u zbirci sudskih odluka:

 • sudske odluke donesene u postupcima koji se odnose na platni nalog, ovrhu, trgovački sud, stečaj i likvidaciju te postupcima koji se odnose na registre koje vodi sud
 • odluke donesene u postupku radi razvoda braka, postupku u cilju utvrđivanja očinstva i podrijetla, postupku o prestanku roditeljske odgovornosti te postupku o skrbništvu ne mogu se objaviti ako tako zatraži jedna od stranaka
 • odluke donesene u postupku koji se odnosi na navodna spolna kaznena djela ne mogu se objaviti bez pristanka žrtve.

Isto tako, Kúria mora objaviti odluke o ujednačenosti sudske prakse (poveznica: https://kuria-birosag.hu/hu/jogegysegi-hatarozatok), načelne sudske presude (poveznica: http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-hatarozatok) i načelne sudske odluke (http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-dontesek). One su dostupne i na internetskoj stranici registra anonimnih odluka (poveznica: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara).

Predsjednik suda koji je donio odluku mora odluku objaviti u zbirci sudskih odluka u roku 30 dana od dana kad je odluka evidentirana u pisanom obliku.

Opis objavljene odluke mora sadržavati naziv suda i zakonodavno područje, godinu donošenja odluke, referentni broj te odredbe temeljem kojih je sud donio odluku.

U pravilu se iz odluka moraju izbrisati svi osobni podaci stranaka („anonimna odluka”), a stranke se moraju identificirati u skladu sa svojom ulogom u postupku.

Prikaz odluka / naslovi

Nema posebnih naslova jer pretraživač pruža sve relevantne podatke o rezultatima. Na popisu rezultata naveden je identifikacijski broj koji se odnosi na podatke koji su isto tako istaknuti na popisu rezultata (sud, vrsta postupka).

(Detaljna pravila za označavanje odluka objavljenih u zbirci sudskih odluka utvrđena su ministarskom odlukom br. 29/2007 od 31. svibnja 2007. koju je donio ministar za pravosuđe i provedbu zakona.)

Formati

Sudska praksa dostupna je u formatu .rtf.

Predmetni sudovi

Kúria i regionalni žalbeni sudovi moraju objaviti sve odluke o opravdanosti. Moraju se objaviti i sve odluke sudova nižeg stupnja koje su izravno povezane s tim odlukama.

Upravni i radni sudovi moraju objaviti svoje odluke o opravdanosti samo ako su donesene u prvostupanjskom upravnom postupku, a odluka suda ne podliježe redovnoj žalbi.

Osim toga, predsjednici sudova mogu odlučiti o tome namjeravaju li objaviti druge odluke o opravdanosti.

Središnje web-mjesto: Sud.

Daljnji postupci

Kúria

Drugi sudovi

Jesu li dostupne informacije

o žalbama?

Ne

Ne

 • o tome je li slučaj još uvijek u tijeku?

Ne

Ne

 • o rezultatu žalbe?

Ne

Ne

 • o neopozivosti odluke?

Da

Da

 • o daljnjim postupcima pred

drugim mađarskim sudom (Ustavni sud...)?

Sudom Europske unije?

Sudom za ljudska prava?

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pravila o objavljivanju

na državnoj razini?

na razini suda?

Postoje li obvezujuća pravila o objavljivanju sudske prakse?

Da

Da

Kúria

Drugi sudovi

Je li objavljena sva sudska praksa ili samo njezin određeni dio?

Sva sudska praksa.

Samo odabrani dio

Ako je za objavu određen samo dio

koji su se kriteriji pritom primjenjivali?

Pet žalbenih sudova objavljuje sve odluke o opravdanosti. Moraju se objaviti i sve odluke sudova nižeg stupnja koje su izravno povezane s tim odlukama.

Osim toga, predsjednici sudova mogu donijeti odluku o tome namjeravaju li objaviti druge odluke o opravdanosti.

Od 1. srpnja 2007.

Pravne baze podataka

Naziv i URL adresa baze podataka

Portal mađarskih sudova

Je li pristup bazi podataka besplatan?

Da, pristup bazi podataka je besplatan.

Kratki opis sadržaja

Od 1. srpnja 2007. sve odluke o opravdanosti koje je donijela Kúria (čiji je naziv prije 1. siječnja 2012. bio Vrhovni sud) i pet regionalnih žalbenih sudova, a od 1. siječnja 2012. odluke o opravdanosti upravnih i radnih sudova u upravnim predmetima (ako je rješenje u upravnom sporu koje se preispituje u upravnom predmetu doneseno u prvostupanjskom postupku, a odluka suda ne podliježe redovnoj žalbi).

Sve odluke sudova nižeg stupnja koje su izravno povezane s tim odlukama.

Druge odluke koje donese predsjednik suda.

Iz odluka se moraju izbrisati svi osobni podaci stranaka, a stranke se moraju identificirati u skladu sa svojom ulogom u postupku. Međutim, ne smiju se brisati sljedeće informacije:

 • naziv tijela koje vrši državne funkcije ili funkcije lokalne vlade ili bilo koje druge javne funkcije utvrđene zakonodavstvom i – osim ako je drukčije propisano zakonom – ime i prezime ili imena (zajednički „ime”) i položaj osobe koja djeluje u tom svojstvu, ako je ta osoba bila uključena u postupak zbog svoje javne funkcije
 • ime odvjetnika koji djeluje kao ovlašteni predstavnik ili odvjetnik optuženika
 • ime fizičke osobe koja kao optuženik izgubi slučaj, kao i naziv i sjedište pravnih osoba ili tijela bez pravne osobnosti, ako je odluka donesena u postupku u kojem postoji zakonsko pravo na podnošenje zahtjeva u pitanjima od javnog interesa
 • naziv i sjedište poslovnih organizacija ili zaklada te ime njihova predstavnika
 • podaci dostupni jer se radi o podacima od javnog interesa.

Druge poveznice

Pretraga zbirke odluka mađarskih sudova

Posljednji put ažurirano: 06/04/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.