Nationell rättspraxis

Malta

Här hittar du information om maltesisk rättspraxis.

Sadržaj omogućio
Malta

Rättspraxis

Förteckning över domstolsavgöranden/Rubriker

Även om nyckelord inte ingår som rubriker i rättspraxis finns det en funktion för att indexera vissa avgöranden som anses vara av intresse i programmet för nationella avgöranden (ingår i det system för rättsfallsförvaltning som används vid domstolarna). Man kan t.ex. länka en rad nyckelord och en sammanfattning av domen till registret.

En särskild mall används för alla domstolsavgöranden. Den innehåller det nationella statsvapnet, uppgifter om domstol, domarens namn, sammanträdesdatum, ärendets referensnummer, involverade parter i ärendet (A mot B), följt av själva texten till avgörandet. Typsnitt, sidhuvud och sidfot ingår också i mallen.

Format

Rättspraxis finns tillgänglig i PDF-format.

Eventuella fortsatta förfaranden

Supreme Court (högsta domstolen)

Andra domstolar

Finns information tillgänglig

  • om överklaganden?

Ja

Ja

  • om huruvida ett ärende fortfarande pågår?

Ja

Ja

  • om resultatet av överklaganden?

Ja

Ja

  • om huruvida beslutet går att häva?

Ja

Ja

  • om andra förfaranden inför             

 - en annan inhemsk domstol (Constitutional Court…)?

 - EG-domstolen?

 - Europadomstolen?

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej


Publiceringsregler

På nationell nivå?

På domstolsnivå?

Finns det bindande regler om publiceringen av rättspraxis?

Ja

Ja


Enligt de nuvarande bestämmelserna måste avgörandet offentliggöras, men det anges inte genom vilket medium publiceringen ska ske.

Rättspraxis offentliggörs i sin helhet på Malta.

Alla familjerättsliga avgöranden anonymiseras. Dessutom kan rättens ordförande besluta att inte offentliggöra namnet på någon av de berörda parterna. Då anonymiseras avgörandet även i det ärendet.

Senaste uppdatering: 04/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.