Nacionalna sudska praksa

Nizozemska

Sadržaj omogućio
Nizozemska

Sudska praksa dostupna na internetu

Od 9. prosinca 1999. sudska praksa okružnih sudova (rechtbanken), žalbenih sudova (gerechtshoven), Vrhovnog suda Nizozemske (Hoge Raad der Nederlanden), Odjela za upravne sporove Državnog vijeća (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State), Središnjeg žalbenog suda (Centrale Raad van Beroep) i Žalbenog upravnog suda za trgovinu i industriju (College van Beroep voor het bedrijfsleven) objavljuje se na internetu. Presude se mogu pretraživati u bazi podataka sudske prakse na rechtspraak.nl po tekstu, broju predmeta, datumu presude ili objave, pravosudnom tijelu, (pod)nadležnosti, oznaci ECLI ili broju objave.

Pregled odluka/naslova

Naslov se naziva „naznaka sadržaja”, a može se sastojati od glavne bilješke (jedna rečenica), kratkog ili dugog sažetka, nekoliko ključnih riječi, odlomka u kojem je sažet zakon koji se primjenjuje u dotičnom predmetu ili doslovnog citiranja najvažnijih dijelova presude.

Primjer naslova

Pravo koje se primjenjuje na zakup: otkazivanje ugovora o zakupu poslovnog prostora (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO)).

Formati

Presude se objavljuju na internetskoj stranici rechtspraak.nl u formatu HTML. Informacije su dostupne i u RDF-u za profesionalne (ponovne) korisnike.

Predmetni sudovi

Presude svih sudova mogu se pronaći na internetskoj stranici preko Pretraga presuda. To su:

  • Vrhovni sud Nizozemske
  • Odjel za upravne sporove Državnog vijeća
  • Središnji žalbeni sud
  • Žalbeni upravni sud za trgovinu i industriju
  • četiri žalbena suda
  • jedanaest okružnih sudova

Daljnji postupci


Viši sudovi

Ostali sudovi

Jesu li dostupne informacije o sljedećem:

– žalbama?

Da

Da

– tome je li predmet još u tijeku?

Ne

Ne

– ishodu žalbi?

Da

Da

– neopozivosti odluke?

Ne

Ne

– daljnjim postupcima pred:

– drugim domaćim sudom (Ustavni sud, …)?

– Sudom Europske unije?

– Europskim sudom za ljudska prava?

Da

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

Pravila o objavljivanju

Sudovi su razvili dva skupa smjernica za objavljivanje sudske prakse. Jedan se odnosi na anonimizaciju (uklanjanje osobnih podataka), a drugi na odabir.

Smjernice za anonimizaciju rechtspraak.nl

Smjernice za anonimizaciju zahtijevaju da objavljene presude budu anonimizirane. To znači da ne bi trebale sadržavati informacije o osobama koje nisu profesionalno uključene u predmet.

Smjernice za anonimizaciju temelje se na Preporuci Vijeća Europe R (95) 11 „u vezi s odabirom, obradom, prezentacijom i arhiviranjem sudskih odluka u sustavima za pretraživanje pravnih informacija”: najviši sudovi objavljuju sve predmete osim onih koji očito nisu od pravnog ili društvenog interesa, a ostali sudovi objavljuju samo one predmete koji su od jasnog pravnog ili društvenog interesa. Nizozemske smjernice dodatno razrađuju predmetne koncepte.

Posljednji put ažurirano: 13/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.