Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Nationell rättspraxis

Nizozemska

Sadržaj omogućio
Nizozemska

Rättspraxis finns tillgänglig på en webbplats

Förteckning över domstolsavgöranden / Rubriker

Rubriken kallas en “informationsangivelse” och kan bestå av en sammanfattning (en mening), ett kort eller långt sammandrag, några nyckelord, ett stycke med en sammanfattning av den lagstiftning som målet handlar om eller ett direkt citat av det viktigaste konstaterandet i domstolsavgörandet.

Exempel på rubriker

Hyreslagen: uppsägning av hyreskontrakt för en kontorslokal (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO)).

Format

Rättspraxisen finns tillgänglig på webbplatsen i HTML-format. Professionella användare kan ladda ned informationen i XML.

Berörda domstolar

Domar från samtliga domstolar är tillgängliga via söksidan för Nederländernas högsta domstol och övriga domstolar. Dessa är:

  • Högsta domstolen (Hoge Raad der Nederlanden).
  • Avdelningen för förvaltningsrättsliga mål vid riksrådet (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State).
  • Centrala appellationsdomstolen (Centrale Raad van Beroep).
  • Appellationsdomstolen i handels- och näringslivsfrågor (College van Beroep voor het bedrijfsleven).
  • Fyra appellationsdomstolar (gerechtshoven).
  • Elva distriktsdomstolar (rechtbanken).

Eventuella fortsatta förfaranden

Högsta domstolar

Andra domstolar

Finns det tillgänglig information

– om överklaganden?

Nej

Nej

– om ett mål ännu inte är avgjort?

Nej

Nej

– om resultat av överklagande?

Nej

Nej

– om det är ett oåterkalleligt beslut?

Nej

Nej

– om eventuella fortsatta förfaranden vid

– en annan domstol i landet (författningsdomstol osv.)?

– EG-domstolen?

– Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna?

Nej

Nej


Publiceringsregler

Domstolarna har själva utarbetat två riktlinjer för offentliggörande av rättspraxis. Den ena riktlinjen handlar om avidentifiering (avlägsnande av personuppgifter) och den andra om urval.

Denna riktlinje bygger på Europarådets rekommendation R (95) 11 ”Concerning the selection, processing, presentation and archiving of court decisions in legal information retrieval systems”. De högsta domstolarna offentliggör samtliga mål om det inte är uppenbart att de saknar rättsligt eller samhälleligt intresse, medan andra domstolar endast offentliggör mål som är av uppenbart rättsligt eller samhälleligt intresse.

Länkar

Söksida för Nederländernas högsta domstol och övriga domstolar

Senaste uppdatering: 09/02/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.