Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: slovenski već su prevedeni.
Swipe to change

Jurisprudența națională

Slovenija

Această pagină vă oferă informații privind jurisprudența din Slovenia.

Sadržaj omogućio
Slovenija

Jurisprudență disponibilă online

Prezentarea hotărârilor / Titluri

Textul integral al hotărârilor pronunțate de Curtea Supremă a Republicii Slovenia, de toate cele patru înalte instanțe cu jurisdicție generală, de Înaltul Tribunal al muncii și afacerilor sociale și de Instanța Administrativă a Republicii Slovenia sunt disponibile gratuit pe site-ul internet al sistemului judiciar din Slovenia. Nu apar numele părților, întrucât hotărârile sunt revizuite înainte de publicare. Pe lângă textul original și cuvintele-cheie, sunt furnizate informații detaliate privind temeiul juridic al hotărârilor și un rezumat al acestora. Cuvintele-cheie au rolul de a-i ajuta pe utilizatori să identifice conceptele juridice aplicabile și domeniul juridic la care se referă hotărârile. Rezumatul cuprinde principalele aspecte din motivația hotărârii pronunțate de instanță în minim 10 și maxim 100 de cuvinte.

O selecție a celor mai importante hotărâri ale Curții Supreme este disponibilă și în limba engleză, la rubrica Decizii ale Curții Supreme.

Sunt disponibile și hotărâri referitoare la despăgubirile pentru prejudicii nemateriale (fără caracter patrimonial) acordate în litigii civile, prin intermediul motorului special de căutare, care permite utilizatorilor să caute o cauză similară după tipul prejudiciului și după dată.

O nouă versiune de testare a motorului actualizat de căutare în jurisprudență este disponibilă la adresa https://www.sodnapraksa.si/

După 8 februarie 2013, aceasta va fi disponibilă la adresa http://www.sodnapraksa.si/.

Toate hotărârile publicate ale Curții Constituționale din Republica Slovenia sunt disponibile pe site-ul internet al Curții. Textul opiniilor majoritare și separate (opinii contrare și concordante) este redat integral și este accesibil gratuit, alături de cuvintele-cheie, informațiile detaliate privind temeiul juridic al hotărârii și un rezumat al acesteia. Anumite hotărâri importante au fost traduse și în engleză. Toate hotărârile majoritare importante ale Curții Constituționale (cu excepția opiniilor separate) sunt publicate, de asemenea, în Gazeta Oficială a Republicii Slovenia.

Exemplu de titluri

Exemplul 1: Hotărârea Curții Supreme a Republicii Slovenia

(traducere a textului în limba slovenă)

Document nr. VS1011121

Nr. de referință: Hotărârea I Up 44/2009

Complet: drept administrativ

Termenul ședinței de judecată: 12 martie 2009

Domeniu: LEGISLAȚIE ÎN DOMENIUL VIZELOR, AZILULUI ȘI IMIGRAȚIEI – (Legea de procedură administrativă generală – ZUP)

Concepte juridice: azil – ședință de judecată – protecție internațională – reintroducerea cererii – solicitant de azil minor – capacitate procesuală a unui minor

Temei juridic: Legea privind protecția internațională (ZMZ): articolele 42, 42 alineatul (2), 42 alineatul (3), 56, 119; Legea de procedură administrativă generală (ZUP): articolele 46, 237, 237 alineatele (1)-(3); Legea privind căsătoria și legăturile de familie (ZZZDR): articolele 107, 108; Legea de procedură civilă (ZPP): articolul 409; Legea privind litigiile administrative (ZUS-1): articolele 27, 27 alineatul (3), 64, 64 alineatele (1)-(3), 77.

Rezumat: Un minor cu vârsta sub 15 ani nu are capacitate procesuală, prin urmare organismul administrativ nu încalcă normele procedurale dacă nu îi dă minorului posibilitatea de a face o declarație privind faptele și circumstanțele pe care se bazează decizia administrativă.

EXEMPLUL 2: Hotărârea Curții Constituționale din Republica Slovenia, nr. de referință: U-I-425/06

(disponibilă în limba engleză)

Notă: Unele informații din versiunea în limba slovenă sunt uneori omise din versiunea în limba engleză a unui document publicat, însă este întotdeauna redat cel puțin rezumatul hotărârii.

Act legislativ: Legea privind înregistrarea parteneriatelor între persoane de același sex (Gazeta Oficială a Republicii Slovenia, nr. 65/05) (ZRIPS), articolul 22.

Dispoziții operaționale: Articolul 22 din Legea privind înregistrarea parteneriatelor între persoane de același sex (OGRS, nr. 65/05) (ZRIPS) este neconstituțional. Adunarea Națională trebuie să corecteze această incompatibilitate în termen de șase luni de la publicarea hotărârii în Gazeta Oficială a Republicii Slovenia. Până la corectarea dispoziției neconstituționale privind moștenirea între partenerii din cadrul unui parteneriat între persoane de același sex, se aplică aceleași norme ca cele aplicabile moștenirii între soți în temeiul Legii privind moștenirea (Gazeta Oficială a Republicii Socialiste Slovenia, nr. 15/76 și 23/78, precum și Gazeta Oficială a Republicii Slovenia, nr. 67/01).

Rezumat: În ceea ce privește dreptul de moștenitor în urma decesului partenerului, statutul partenerilor din cadrul parteneriatelor înregistrate între persoane de același sex (articolul 22 din Legea privind înregistrarea parteneriatelor între persoane de același sex) este comparabil cu statutul soților în elementele esențiale de drept și de fapt. Diferențele din reglementarea moștenirii între soți și partenerii din cadrul unui parteneriat înregistrat între persoane de același sex nu sunt fondate pe circumstanțe care permit o diferențiere obiectivă, care să nu se refere la persoană, ci se bazează pe orientarea sexuală. Orientarea sexuală este una dintre circumstanțele personale menționate în articolul 14 alineatul (1) din Constituție. Întrucât nu există nicio motivație constituțională permisibilă care să justifice diferențierea, regulamentul contestat încalcă articolul 14 alineatul (1) din Constituție.

Descriptori: 1.5.51.1.15.1 – Drept constituțional – Hotărâri – Tipuri de hotărâri ale Curții Constituționale – Procedura de revizuire teoretică – Constatarea neconstituționalității unui act normativ. 1.5.51.1.16 – Drept constituțional – Hotărâri – Tipuri de hotărâri ale Curții Constituționale – Procedura de revizuire teoretică – Solicitarea ca legislatorul să armonizeze actul normativ cu Constituția/legea. 5.2.2.1 – Drepturi fundamentale – Egalitate (14.2) – Criterii de diferențiere (14.1) – Sex.

Temei juridic: Constituția Republicii Slovenia (URS): articolele 14 alineatul (1), 14 alineatul (2); Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (EKČP): articolul 14; Legea Curții Constituționale (ZUstS): articolele 40 alineatul (2), 48.

Format

Jurisprudența Curții Supreme și a altor instanțe generale și specializate este disponibilă în format HTML. Jurisprudența Curții Constituționale a Republicii Slovenia este disponibilă tot în format HTML și uneori în format PDF.

Proceduri ulterioare

Informațiile disponibile privind hotărârile nu precizează dacă acestea sunt încă pe rol, dacă o hotărâre este irevocabilă și dacă vor mai exista proceduri ulterioare.

Cu toate acestea, site-ul Curții Constituționale oferă informații de bază privind cauzele aflate pe rol, cum ar fi numerele de referință și data inițierii acțiunii. De asemenea, este publicat și un calendar de lucru săptămânal, care cuprinde o listă a cauzelor care vor fi judecate în sesiune plenară care se ține în mod obișnuit joia, în fiecare săptămână.

Reguli privind publicarea

Instanțele selecționează cauzele relevante pentru a fi publicate. Criteriul principal este gradul de importanță a unei cauze pentru elaborarea jurisprudenței în instanțele inferioare. Hotărârile și deciziile care prezintă interes pentru mass-media generală sunt de obicei publicate împreună cu un comunicat de presă.

Linkuri utile

Jurisprudența Curții Constituționale, jurisprudență

Ultima actualizare: 05/12/2016

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.