Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: slovenski već su prevedeni.
Swipe to change

Judikatúra členských štátov

Slovenija

V tejto časti nájdete informácie o judikatúre Slovinskej republiky.

Sadržaj omogućio
Slovenija

Judikatúra dostupná online

Prezentácia rozhodnutí/Popisy

Úplné znenia rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovinskej republiky, všetkých štyroch vyšších všeobecných súdov, Vyššieho pracovného a sociálneho súdu a Správneho súdu Slovinskej republiky sú bezplatne dostupné v slovinskom jazyku na webovej stránke slovinského súdnictva. Mená a názvy strán nie sú uvedené, pretože rozsudky sa pred uverejnením redigujú. Dostupné sú podrobné informácie týkajúce sa právneho základu pre prijatie rozhodnutia a zhrnutie rozsudku, ako aj pôvodný text a zoznam kľúčových slov. Kľúčové slová pomáhajú používateľom určiť uplatniteľné právne pojmy a oblasť legislatívy, na ktoré sa rozhodnutie vzťahuje. Zhrnutie obsahuje hlavné body odôvodnenia súdneho rozhodnutia v rozsahu 10 až 100 slov.

S výberom najdôležitejších rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovinskej republiky sa možno tiež oboznámiť v anglickom jazyku na webovej stránke Supreme Court KeyDecisions.

Dostupné sú aj rozsudky, ktoré sa týkajú finančnej náhrady za nemajetkovú (nepeňažnú) ujmu priznanej v občianskych sporoch, a to prostredníctvom osobitného vyhľadávača, ktorý pomáha používateľom vyhľadávať podobné prípady podľa druhu ujmy a dátumu udalosti.

Nová testovacia verzia aktualizovaného vyhľadávača judikatúry je k dispozícii na webovej stránke https://www.sodnapraksa.si/.

Po 8. februári 2013 je tento vyhľadávač k dispozícii na http://www.sodnapraksa.si/.

Všetky uverejnené rozhodnutia Ústavného súdu Slovinskej republiky sú dostupné na jeho webovej stránke. Väčšinové a separátne stanoviská (nesúhlasné a súhlasné) sú tu uverejnené v úplnom znení bezplatne spolu s kľúčovými slovami, podrobnými informáciami o právnom základe rozhodnutia a zhrnutím. Vybrané dôležité rozhodnutia sú tiež preložené do anglického jazyka. Všetky dôležité väčšinové rozhodnutia Ústavného súdu (s výnimkou separátnych stanovísk) sú dostupné aj v slovinčine v Úradnom vestníku Slovinskej republiky.

Príklady popisov

Príklad 1: Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovinskej republiky

(preklad slovinského textu)

Číslo dokumentu: VS1011121

Referenčné číslo: Rozhodnutie I Up 44/2009

Porota: Správne právo

Dátum zasadnutia: 12. marec 2009

Oblasť: Vízové, azylové a prisťahovalecké právo (zákon o všeobecných administratívnych postupoch – ZUP)

Právne pojmy: Azyl – vypočutie – medzinárodná ochrana – opakovaná žiadosť – maloletý uchádzač o azyl – procesná spôsobilosť maloletej osoby

Právny základ: Zákon o medzinárodnej ochrane (ZMZ): článok 42, článok 42 ods. 2, článok 42 ods. 3, články 56, 119; zákon o všeobecných administratívnych postupoch (ZUP): články 46, 237, článok 237 ods. 1 až 3; zákona o manželstve a rodinných vzťahoch (ZZZDR): články 107, 108; zákon o občianskom súdnom konaní (ZPP): článok 409; zákon o správnom konaní (ZUS-1): článok 27, článok 27 ods. 3, článok 64, článok 64 ods. 1 až 3, článok 77

Zhrnutie: Maloletá osoba mladšia ako 15 rokov nemá v správnom konaní spôsobilosť na právne úkony, správny orgán teda nekonal v rozpore s procesnými pravidlami, ak jej neumožnil urobiť vyhlásenie k skutkovým a právnym skutočnostiam, na ktorých sa správne rozhodnutie zakladá.

Príklad 2: Rozhodnutie Ústavného súdu Slovinskej republiky, ref. číslo: U-I-425/06

(k dispozícii v anglickom jazyku)

Poznámka: V anglickom znení uverejneného rozhodnutia sú niektoré údaje zo slovinského znenia občas vynechané, anglické znenie však vždy obsahuje aspoň zhrnutie rozhodnutia.

Právny predpis: Zákon o registrovanom partnerstve osôb rovnakého pohlavia (Úradný vestník Slovinskej republiky, č. 65/05) (ZRIPS), článok 22

Operatívne ustanovenia: Zákon o registrovanom partnerstve osôb rovnakého pohlavia (Úradný vestník SR, č. 65/05) je v rozpore s ústavou. Národné zhromaždenie je povinné uvedený rozpor napraviť do šiestich mesiacov od uverejnenia tohto rozhodnutia v Úradnom vestníku Slovinskej republiky. Do vykonania nápravy zisteného rozporu sa budú dedičské vzťahy medzi partnermi v registrovanom partnerstve osôb rovnakého pohlavia riadiť rovnakými pravidlami ako dedičské vzťahy medzi manželmi podľa zákona o dedičstve (Úradný vestník SSR, č. 15/76 a 23/78, a Úradný vestník SR, č. 67/01).

Zhrnutie: Pokiaľ ide o právo na dedičstvo po smrti partnera, je postavenie partnerov v registrovanom partnerstve osôb rovnakého pohlavia (článok 22 zákon o registrovanom partnerstve osôb rovnakého pohlavia) v podstatných právnych a faktických prvkoch porovnateľné s postavením manželov. Rozdiely v právnej úprave dedičských vzťahov medzi manželmi a medzi partnermi v registrovanom partnerstve osôb rovnakého pohlavia teda nie sú založené na objektívnych neosobných skutočnostiach, ale na sexuálnej orientácii. Sexuálna orientácia je jednou z osobných skutočností uvedených v článku 14 ods. 1 ústavy. Keďže neexistuje ústavne prijateľný dôvod na rozdielnu úpravu, napadnuté ustanovenie odporuje článku 14 ods. 1 ústavy.

Deskriptory: 1.5.51.1.15.1 – Ústavné súdnictvo – Rozhodnutia – Druhy rozhodnutí Ústavného súdu – Abstraktné prieskumné konanie – Zistenie, že právna úprava nie je v súlade s ústavou. 1.5.51.1.16 – Ústavné súdnictvo – Rozhodnutia – Druhy rozhodnutí Ústavného súdu – Abstraktné prieskumné konanie – Výzva zákonodarcovi na uvedenie právnej úpravy do súladu s ústavou. 5.2.2.1 – Základné práva – Rovnosť (článok 14 ods. 2) – Kritériá pre odlišnú právnu úpravu (článok 14 ods. 1) – Pohlavie.

Právny základ: Ústava Slovinskej republiky (URS): článok 14 ods. 1, článok 14 ods. 2; Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EKČP): článok 14; zákon o Ústavnom súde (ZUstS): článok 40 ods. 2, článok 48.

Formáty

Rozhodnutia Najvyššieho súdu a iných všeobecných a špecializovaných súdov sú dostupné vo formáte HTML. Judikatúra Ústavného súdu Slovinskej republiky je vždy k dispozícii vo formáte HTML a niekedy tiež vo formáte PDF.

Ďalšie konania

V informáciách o rozsudkoch sa neuvádza, či vo veci ešte prebieha konanie, či je rozhodnutie neodvolateľné alebo či sa bude vo veci konať ďalšie konanie.

Webová stránka Ústavného súdu však ponúka základné informácie o prebiehajúcom konaní, ako sú referenčné číslo a dátum podania ústavnej sťažnosti. Tiež sa pre každý týždeň osobitne uverejňuje pracovný program, t. j. zoznam vecí, ktoré sa budú prerokúvať na pravidelnom štvrtkovom plenárnom zasadnutí.

Pravidlá uverejňovania

Súdy vyberajú príslušnú judikatúru na uverejnenie. Hlavným kritériom je význam veci pre rozvoj judikatúry nižších súdov. Rozsudky a rozhodnutia, pri ktorých sa predpokladá záujem verejnosti, sú zvyčajne tiež uverejňované spolu s tlačovou správou.

Súvisiace odkazy

Judikatúra Ústavného súdu, judikatúra

Posledná aktualizácia: 05/12/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.