Nacionalna sudska praksa

Španjolska

U Španjolskoj sudska se praksa ne smatra izvorom prava jer su na temelju članka 1. stavka 1. španjolskog Građanskog zakonika (Código Civil) kao izvori prava utvrđeni zakoni, običaji i opća pravna načela (članak 1. stavak 1. španjolskog Građanskog zakonika). Međutim, članak 1. stavak 6. španjolskog Građanskog zakonika propisuje da sudska praksa „dopunjuje pravni poredak na temelju doktrine koju je s vremenom uspostavio Vrhovni sud (Tribunal Supremo) u svojem tumačenju i primjeni zakona, običaja i općih pravnih načela”. Osim toga, pravo na pristup javnim informacijama posebno je priznato u članku 105. točki (b) španjolskog Ustava (Constitución Española).

Sadržaj omogućio
Španjolska

Pristup sudskoj praksi

U članku 560. stavku 1. točki 10. Organskog zakona o pravosuđu (Ley Orgánica del Poder Judicial) kao jedna od ovlasti Državnog sudbenog vijeća (Consejo General del Poder Judicial) utvrđuje se sljedeće: „službeno objavljivanje presuda i drugih odluka Vrhovnog suda i drugih pravosudnih tijela.

U tu svrhu Državno sudbeno vijeće na temelju izvješća nadležnih tijela utvrđuje pravila o načinu izrade, prikupljanja, obrade, objavljivanja i ovjere sudskih spisa u elektroničkom obliku kako bi im se zajamčio pristup, kako bi se osigurala njihova cjelovitost i vjerodostojnost te kako bi se osiguralo poštovanje zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka.”

Isto tako, u članku 560. stavku 1. točki 16. podtočki (e) Organskog zakona o pravosuđu Državnom sudbenom vijeću daju se regulatorne ovlasti objavljivanja i ponovne upotrebe sudskih odluka isključivo u okviru provedbe odredaba Organskog zakona o pravosuđu.

Kako bi se jamčila usklađenost sa zakonom, Državno sudbeno vijeće uspostavilo je 1997. Centar za sudsku dokumentaciju (Centro de Documentación Judicial, CENDOJ) sa sjedištem u San Sebastiánu. U skladu s odredbama članka 619. Organskog zakona o pravosuđu, Centar za sudsku dokumentaciju, kao tehničko tijelo u okviru Državnog sudbenog vijeća, odgovorno je za odabir, upravljanje, obradu i objavljivanje pravnih informacija o zakonodavstvu, sudskoj praksi i doktrini.

Ta nova javna služba za pristup sudskoj praksi različitih pravosudnih tijela pod najboljim tehničkim uvjetima, uz posebnu zaštitu pojedinaca kad je riječ o obradi automatiziranih podataka i uspostavljanju odgovarajućih mehanizama za olakšavanje pristupa, interoperabilnosti, kvalitete i ponovne upotrebe objavljenih podataka, organizirana je na temelju zakonskih ovlasti navedenih u Organskom zakonu br. 6/1985 od 1. srpnja 1985. o pravosuđu, Zakonu br. 19/2013 od 9. prosinca 2013. o transparentnosti, pristupu javnim informacijama i dobrom upravljanju, Uredbi br. 1/1997 o Centru za sudsku dokumentaciju i Zakonu br. 18/2015 od 9. srpnja 2015. o izmjeni Zakona br. 37/2007 od 16. studenoga 2007. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora kojim se prenosi Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013.

Kako bi postupio u skladu s prethodno navedenim, Centar za sudsku dokumentaciju primjenjuje sustav za objavu presuda i drugih sudskih odluka službenim objavljivanjem presuda i drugih odluka Vrhovnog suda i drugih pravosudnih tijela: a) dostupnih široj javnosti putem internetske tražilice, uz slobodan pristup i bez naknade, nakon uklanjanja osobnih podataka; b) u okruženju ograničenom na pravosuđe s dodatnim značajkama (poveznicama na nacionalnu i stranu sudsku praksu i zakonodavstvo, kao i na presude Ustavnog suda (Tribunal Constitucional)) u okviru funkcija svojstvenih Državnom sudbenom vijeću kao upravnom tijelu španjolskih sudaca i sudova; c) međunarodnim objavljivanjem odluka španjolskih sudova koje je Centar za sudsku dokumentaciju (CENDOJ) objavio na internetskim stranicama www.poderjudicial.es u svrhu razmjene znanja o pravnim sustavima i sudskoj praksi država članica Europske unije u skladu sa zaključcima Vijeća (2011/C 127/01) na «europskom portalu e-pravosuđe» i putem Iberijsko-američke mreže pravosudnih informacija i dokumentacije (Red Iberoamericana de Información y Documentación Judicial, Iberius) te pružanjem informacija različitim ponovnim korisnicima, kao i ostalim korisnicima (koji nisu ponovni korisnici) u skladu s odredbama prethodno navedenih pravnih standarda.

Bazu podataka CENDOJ-a trebalo bi dopuniti bazom podataka Ustavnog suda, koja sadržava podatke o presudama Ustavnog suda.

Postoje i privatne baze podataka kojima se odobrava pristup uz plaćanje naknade.

Pregled sudske prakse

Kad je riječ o sudskoj praksi Vrhovnog suda, CENDOJ je stvorio tehnološku platformu strukturiranu u obliku navigacijskog sustava koji se temelji na karticama.

Pri posjetu toj platformi otvara se kartica nazvana „RESULTADOS” [rezultati] (u kojoj se navodi popis dobivenih rezultata) i kartica pod nazivom „BÚSQUEDA” [pretraživanje] (koja omogućuje pristup obrascu u svakom trenutku).

Tražilica omogućuje brz i siguran pristup svim sudskim odlukama Vrhovnog suda. Odluke možete pretraživati upotrebom polja za odabir koja identificiraju ili kategoriziraju te odluke i/ili upotrebom polja za slobodan unos teksta.

Osim toga, možete i izravno pristupiti 50 najnovijih odluka za svako područje sudske nadležnosti klikom na gumbe prikazane na dnu sučelja. To vam omogućuje pristup najnovijim presudama koje su zaprimljene i unesene u bazu podataka koja čini osnovu sudske prakse.

Sustav sadržava i oznaku oblaka s najpopularnijim temama pretraživanja; klikom na jednu od njih prikazuju se presude koje se odnose na tu temu.

Pretraživanje s pomoću polja za odabir

Neka informacijska polja za odluke mogu biti ograničena skupom mogućih vrijednosti. Na primjer:

 • Nadležnost [„Jurisdicción”] sadržava niz područja prava: građansko, kazneno, upravno, radno, vojno.
 • Vrsta odluke [„Tipo de Resolución”] omogućuje vam odabir presuda, rješenja ili sporazuma Vrhovnog suda.
 • Datum odluke: gumb kalendar [„Calendario”] omogućuje vam ograničavanje pretraživanja unosom datuma.
 • Jezik: padajući popis omogućuje vam odabir jezika odluka koje želite preuzeti.

Pretraživanje upotrebom polja za slobodan unos teksta

Uz polja za odabir postoje i druga polja za pretraživanje odluka koja nemaju ograničene skupove vrijednosti, već mogu sadržavati bilo koji tekstualni niz, koji se upotrebljava za slobodno pretraživanje.

REZULTATI

Nakon provedenog pretraživanja prema zadanim se postavkama prikazuje 10 rezultata po stranici.

Rezultati se prikazuju kako slijedi:

POVEZANI POJMOVI – sustav automatski predlaže pojmove koji su povezani s izvršenim pretraživanjem, ali samo u ograničenom okruženju.

NASLOV – ovdje su prikazani španjolski Službeni registar sudske prakse (Repositorio Oficial de Jurisprudencia, ROJ), broj preuzete sudske prakse i europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI).

PODNASLOVI – ovdje su prikazana sljedeća informacijska polja:

 • sažet opis: na primjer, Vrhovni sud
 • općina: na primjer, Madrid -- dio: 1.
 • izvjestitelj(ica): na primjer, ime... prezime(na)...
 • tužba br.: na primjer, 88/2007 -- datum: 26/06/2008
 • vrsta odluke: na primjer, presuda
 • tijelo, abecedni red.

Naposljetku, klikom na naslov željenog rezultata otvara se nova stranica koja prikazuje puni sadržaj preuzetog dokumenta. Taj je dokument javno dostupan u PDF formatu.

Format

Presude su obično dostupne u bazama podataka u PDF formatu (za javnost) te RTF i HTML formatu (u okruženju ograničenom na pravosuđe).

Dostupne presude i rješenja

 • Vrhovni sud

Vrhovni sud: sudska praksa Vrhovnog suda objavljuje se na internetu u cijelosti, uz slobodan pristup i bez naknade. Cjeloviti tekstovi, s uklonjenim (anonimiziranim) osobnim podacima i s učinkovitom tražilicom koja uklanja te podatke, posebno iz teksta odluka. Ovoj bazi podataka možete pristupiti putem CENDOJ-eve funkcije pretraživanja Vrhovnog suda.

 • Ostali sudovi

Uz odluke i sporazume Vrhovnog suda, baza podataka CENDOJ-a omogućuje javnosti i besplatan pristup presudama španjolskog Nacionalnog visokog suda (Audiencia Nacional), visokih sudova (Tribunales Superiores de Justicia) i pokrajinskih sudova (Audiencias Provinciales), kao i odabranim rješenjima tih kolegijalnih sudova te presudama i rješenjima Središnjeg vojnog suda (Tribunal Militar Central), regionalnih vojnih sudova (Tribunales Militares Territoriales) i sudaca pojedinaca.

Ostali postupci

Jesu li dostupne informacije...

 • o tužbama?
 • o tome je li predmet riješen?
 • o ishodu tužbe?
 • o tome je li odluka pravomoćna?
 • o ostalim postupcima?

Informacije dostupne za javnost sadržavaju cjeloviti tekst presuda bez dodatnih obilježja, ne dovodeći u pitanje to da u mnogim slučajevima sama odluka sadržava informaciju je li pravomoćna (neopoziva). Nadalje, te odluke uključuju i izdvojena mišljenja, ako ih ima. Neovisno o prethodno navedenom, baza podataka predviđena u okruženju ograničenom na pravosuđe (baza dokumenata CENDOJ-a) uključuje poveznice koje povezuju pobijanu odluku s odlukom Visokog suda (Tribunal Superior), sažetke, smisao presude, upućivanje na presude navedene u korist ili protiv te odluke; navedenu, primijenjenu ili tumačenu sudsku praksu; opis presude: upotrebljava opće pojmove, objedinjuje inovativnu presudu ili sudsku praksu i klasifikaciju odluke u skladu s terminima upotrijebljenima u pravnom tezaurusu CENDOJ-a.

Pravila objavljivanja

Postoje li obvezujuća pravila za objavljivanje sudske prakse na nacionalnoj razini ili ovisno o vrsti suda?

Ta pravila utvrđena su u članku 560. stavku 1. točki 10. Organskog zakona o pravosuđu, koji propisuje da je Državno sudbeno vijeće nadležno za pitanja službenog objavljivanja presuda i drugih odluka koje donose Vrhovni sud i druga pravosudna tijela.

Pravila o objavljivanju propisana su i u uredbi o osnivanju Centra za sudsku dokumentaciju.

Objavljuje li se cijela presuda ili samo dio teksta? Koji se kriteriji primjenjuju u potonjem slučaju?

Presude se objavljuju u cijelosti, a ne kao sažetak, dok se sve presude koje su donijeli kolegijalni sudovi i izabrane presude koje su donijeli suci pojedinci objavljuju pod prethodno navedenim uvjetima.

Relevantne poveznice

Tražilica sudske prakse Centra za sudske informacije

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Posljednji put ažurirano: 29/06/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.