Tagállami ítélkezési gyakorlat

Spanyolország

Spanyolországban az ítélkezési gyakorlat nem minősül jogforrásnak, mivel a spanyol polgári törvénykönyv (Código Civil) 1. cikkének (1) bekezdése a jogszabályt, a szokásjogot és az általános jogelveket határozza meg jogforrásként (a spanyol polgári törvénykönyv 1. cikkének (1) bekezdése). A spanyol polgári törvénykönyv 1. cikkének (6) bekezdése azonban úgy rendelkezik, hogy az ítélkezési gyakorlat „kiegészíti a jogrendet a Legfelsőbb Bíróság (Tribunal Supremo) által a törvények, a szokásjog és az általános jogelvek értelmezése és alkalmazása során idővel kialakított elmélettel”. Emellett a spanyol alkotmány (Constitución Española) 105. cikkének b) pontja kifejezetten elismeri a közérdekű információkhoz való hozzáférés jogát.

Tartalomszolgáltató:
Spanyolország

Az ítélkezési gyakorlathoz való hozzáférés

Az igazságszolgáltatásról szóló törvény (Ley Orgánica del Poder Judicial) 560. cikke (1) bekezdésének 10. pontja az Általános Igazságszolgáltatási Tanács (Consejo General del Poder Judicial) egyik jogköreként határozza meg a következőt: „a Legfelsőbb Bíróság és a többi bírói testület által hozott ítéletek és egyéb határozatok hivatalos közzététele.

Ennek érdekében az Általános Igazságszolgáltatási Tanács az illetékes hatóságok jelentései alapján meghatározza az elektronikus bírósági nyilvántartások létrehozásának, összeállításának, kezelésének, terjesztésének és hitelesítésének szabályait, annak érdekében, hogy biztosítsa a nyilvántartásokhoz való hozzáférést, azok integritását és hitelességét, valamint azt, hogy megfeleljenek a személyes adatok védelméről szóló jogszabályoknak.”

Az igazságszolgáltatásról szóló törvény 560. cikke (1) bekezdésének 16. e) pontja szintén az Általános Igazságszolgáltatási Tanácsnak biztosítja a szabályozási hatáskört a bírósági határozatok közzétételével és további felhasználásával kapcsolatban, szigorúan az igazságszolgáltatásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtása keretében.

A jogszabályi megfelelés garantálása érdekében az Általános Igazságszolgáltatási Tanács 1997-ben létrehozta az Igazságügyi Dokumentációs Központot (Centro de Documentación Judicial, CENDOJ), melynek székhelye San Sebastianban található. Az igazságszolgáltatásról szóló törvény 619. cikkének rendelkezései szerint ez az Általános Igazságszolgáltatási Tanácson belül működő szakértői szerv felel a jogszabályokkal, az ítélkezési gyakorlattal és a jogirodalommal kapcsolatos jogi információk kiválogatásáért, kezeléséért, feldolgozásáért, terjesztéséért és közzétételéért.

Ez az új közszolgáltatás – amelynek célja a különböző bírói testületek ítélkezési gyakorlatához való hozzáférés lehető legjobb technikai feltételek mellett történő biztosítása (gondoskodva az egyének automatizált adatkezeléssel kapcsolatos speciális védelméről is), valamint a közzétett információ hozzáférhetőségét, átjárhatóságát, minőségét és további felhasználását elősegítő megfelelő mechanizmusok létrehozása – az igazságszolgáltatásról szóló 1985. július 1-i 6/1985. sz. törvény, az átláthatóságról, a közérdekű információkhoz való hozzáférésről és a jó kormányzásról szóló 2013. december 9-i 19/2013. sz. törvény, az Igazságügyi Dokumentációs Központról szóló 1/1997. sz. rendelet és a 2007. november 16-i 37/2007. sz. törvényt módosító 2015. július 9-i 18/2015. sz., a közadatok további felhasználásáról szóló és az Európai Parlament és a Tanács 2013/37/EU irányelvét (2013. június 26.) átültető törvényben foglalt jogi felhatalmazások alapján jött létre.

A fentieknek való megfelelés érdekében az Igazságügyi Dokumentációs Központ az ítéletek és egyéb határozatok terjesztésére szolgáló rendszert alkalmaz, a Legfelsőbb Bíróság és más bírói testületek ítéleteinek és egyéb határozatainak a következő módokon történő hivatalos közzététele útján: a) szabadon hozzáférhető, ingyenes online keresőprogram segítségével a személyes adatok eltávolítása után elérhetővé teszi őket a nyilvánosság számára; b) kizárólag a bírói kar számára további funkciókkal (a nemzeti és a külföldi ítélkezési gyakorlatra és jogszabályokra, valamint az Alkotmánybíróság (Tribunal Constitucional) ítéleteire mutató linkekkel) együtt teszi elérhetővé őket, az Általános Igazságszolgáltatási Tanács mint a spanyol bírák és bíróságok irányító szervének feladatkörén belül; c) a CENDOJ által a www.poderjudicial.es weboldalon közzétett spanyol bírósági határozatok nemzetközi terjesztése útján, az Európai Unió tagállamainak jogrendszereire és ítélkezési gyakorlatára vonatkozó tudásmegosztás érdekében, az európai igazságügyi portálról szóló tanácsi következtetéseknek (2011/C 127/01) megfelelően, valamint az Ibér-amerikai Igazságügyi és Dokumentációs Hálózaton (Red Iberoamericana de Información y Documentación Judicial, Iberius) keresztül, továbbá a különféle további felhasználóknak és más (nem további) felhasználóknak nyújtott információkkal, a fent említett jogi normák rendelkezéseivel összhangban.

A CENDOJ adatbázist ezenkívül ki kell egészíteni az Alkotmánybíróság adatbázisával, amely az említett felsőbíróság által hozott ítéletekről tartalmaz információt.

Ezenkívül léteznek magánadatbázisok is, amelyekhez díjfizetés ellenében lehet hozzáférni.

A ítélkezési gyakorlat bemutatása

A Legfelsőbb Bíróság ítélkezési gyakorlatával kapcsolatban a CENDOJ létrehozott egy technológiai platformot, amelyben egy füleken alapuló rendszer segítségével lehet navigálni.

A platform használatakor megnyílik egy „RESULTADOS” [eredmények] nevű fül (amely felsorolja a kapott eredményeket), valamint egy másik, „BÚSQUEDA” [keresés] nevű fül (amely lehetővé teszi, hogy bármikor hozzáférjen az űrlaphoz).

A keresőprogram gyors, biztonságos hozzáférést biztosít a Legfelsőbb Bíróság által kiadott összes bírósági határozathoz. A határozatokra választható elemeket tartalmazó – a határozatokat azonosító vagy osztályozó – mezők és/vagy szövegmezők segítségével lehet rákeresni.

Ezenkívül arra is lehetősége van, hogy a felület alján látható gombokra kattintva közvetlenül megtekintse az egyes bíróságok 50 legutóbbi határozatát. Ezáltal hozzáférhet az ítélkezési gyakorlat alapját képező adatbázisba beérkezett és ott rögzített legújabb ítéletekhez.

A rendszer egy címkefelhővel is rendelkezik, amely a legnépszerűbb keresési témaköröket tartalmazza; a címkékre kattintás után megjelennek az adott témakörhöz tartozó ítéletek.

Keresés a választható elemeket tartalmazó mezők segítségével

A határozatokra vonatkozó egyes információs mezők segítségével különböző szempontok szerint szűkíthetők a találatok. Például:

 • A jogterület [„Jurisdicción”] mezőben különböző jogterületek közül lehet választani: polgári jog, büntetőjog, közigazgatási fellebbezések, munkajog, katonai jog.
 • A határozat típusa [„Tipo de Resolución”] mezőben a Legfelsőbb Bíróság ítéletei, végzései és megállapodásai közül választhatunk.
 • A határozat kelte: a naptár [„Calendario”] gomb segítségével a dátumok beírásával szűkítheti a keresését.
 • Nyelv: legördülő lista, amelyben kiválaszthatja a lekérendő határozatok nyelvét.

Keresés a szövegmezők segítségével

A választható elemeket tartalmazó mezőkön kívül a határozatok kereséséhez egyéb mezők is használhatók, amelyekre nem vonatkoznak előre meghatározott értékek, hanem bármilyen szöveget tartalmazhatnak a szabad keresések elvégzéséhez.

EREDMÉNYEK

A keresés elvégzése után megjelennek az eredmények, az alapértelmezés szerint egy oldalon 10.

Az eredmények a következő módon jelennek meg:

KAPCSOLÓDÓ KIFEJEZÉSEK – a rendszer automatikusan megadja az elvégzett kereséshez kapcsolódó kifejezéseket, de csak az adott korlátozott környezetben.

CÍM – a Spanyol Ítélkezési Gyakorlat Hivatalos Tára (Repositorio Oficial de Jurisprudencia, ROJ), a lekért ügy száma és az európai esetjogi azonosító (ECLI) látható itt.

ALCÍMEK – a következő információs mezők jelennek meg:

 • Az adott szerv típusa: például a Legfelsőbb Bíróság.
 • Terület: például Madrid – 1. körzet.
 • Előadó: például keresztnév... vezetéknév (vezetéknevek)...
 • Az eljárás száma: például 88/2007. – Dátum: 2008. 06. 26.
 • A határozat típusa: például ítélet.
 • Az érintett szerv, betűrendben.

Végül pedig ha a kívánt eredmény címére kattintunk, a lekért dokumentum teljes tartalmát megjelenítő új oldal nyílik meg. Ez a dokumentum PDF formátumban érhető el nyilvánosan.

Formátum

Az ítéletek általában PDF formátumban (a nyilvánosság számára), valamint RTF és HTML formátumban (a bírói karra korlátozottan) érhetők el az adatbázisokban.

Az elérhető ítéletek és végzések

 • Legfelsőbb Bíróság

Legfelsőbb Bíróság: A Legfelsőbb Bíróság ítélkezési gyakorlata tájékoztatási célból teljeskörűen közzétételre kerül az interneten, ahol szabadon és térítésmentesen megtekinthető. A határozatok teljes szövege elérhető – a személyes adatok nélkül (anonimizált formában) –, valamint hatékony keresőprogram áll rendelkezésre, amely eltávolítja a személyes adatokat, különösen a határozatok szövegéből. Az adatbázis a CENDOJ Legfelsőbb Bíróság keresőfunkcióján keresztül érhető el.

 • Egyéb bíróságok

A Legfelsőbb Bíróság határozatain és megállapodásain kívül a CENDOJ adatbázis szintén ingyenes hozzáférést biztosít a nyilvánosság számára a spanyol Nemzeti Felsőbíróság (Audiencia Nacional), a fellebbviteli bíróságok (Tribunales Superiores de Justicia) és a tartományi bíróságok (Audiencias Provinciales) által kiadott ítéletekhez, valamint a felsorolt bírói tanácsok egyes válogatott végzéseihez és a Központi Katonai Bíróság (Tribunal Militar Central), a területi katonai bíróságok (Tribunales Militares Territoriales) és az egyesbírók által kiadott válogatott ítéletekhez és végzésekhez.

Egyéb eljárások

Rendelkezésre áll-e információ...

 • a perekről?
 • arról, hogy lezárult-e az ügy?
 • a perek eredményéről?
 • arról, hogy a határozat visszavonhatatlan-e?
 • egyéb eljárásokról?

A nyilvánosság számára elérhető tájékoztatás az ítéletek teljes szövegét tartalmazza, egyéb funkciók nélkül; ettől függetlenül azonban sok esetben maga a határozat információt tartalmaz arra vonatkozóan, hogy jogerős-e (visszavonhatatlan-e). Emellett a határozatok az esetleges különvéleményeket is tartalmazzák. A fentiektől eltérően a kizárólag a bírói testület számára elérhető adatbázis (a CENDOJ dokumentumbázisa) a következőket is tartalmazza: a megtámadott határozatot a felsőbíróság (Tribunal Superior) által kiadott határozattal összekapcsoló linkeket, összefoglalókat, az ítélet értelmezését, a határozathozatal során (a döntés mellett vagy ellen) felhasznált ítéletekre történő hivatkozásokat; az idézett, alkalmazott vagy értelmezett ítélkezési gyakorlatot; és az ítélet bemutatását: általános elveket valósít meg, illetve innovatív ítéletet vagy ítélkezési gyakorlatot szilárdít meg; továbbá a határozat besorolását a CENDOJ jogi fogalomtárában használt kifejezéseknek megfelelően.

Közzétételi szabályok

Vannak-e nemzeti szintű vagy a bíróság típusától függő kötelező erejű szabályok az ítélkezési gyakorlat közzétételére vonatkozóan?

Ezekről a szabályokról az igazságszolgáltatásról szóló törvény 560. cikke (1) bekezdésének 10. pontja rendelkezik, amely megállapítja, hogy az Általános Igazságszolgáltatási Tanács rendelkezik hatáskörrel a Legfelsőbb Bíróság és a többi bírói testület által kiadott ítéletek és egyéb határozatok hivatalos közzétételével kapcsolatos ügyekben.

Ezenkívül az Igazságügyi Dokumentációs Központot létrehozó rendelet is tartalmaz a közzétételre vonatkozó szabályokat.

A teljes ítéletet közzéteszik vagy annak csak egy részét? Ha csak egy részét, akkor milyen szempontokat alkalmaznak?

Az ítéletek nem kivonatos formában, hanem teljes terjedelmükben kerülnek közzétételre, és a bírósági tanácsok által kiadott összes ítélet, valamint az egyesbírók által kiadott válogatott ítéletek a fent ismertetett feltételek mellett kerülnek közzétételre.

Kapcsolódó linkek

Az Igazságügyi Információs Központ ítélkezési gyakorlatra vonatkozó keresőprogramja:

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Utolsó frissítés: 29/06/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.