Nacionalinė teismų praktika

Austrija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Austrijos teismų praktiką ir jos duomenų bazes.

Turinį pateikė
Austrija

Teismų praktikos duomenų bazės internete

Austrijos teismų sprendimai skelbiami Austrijos Respublikos teisinės informacijos sistemoje ir pateikiami adresu http://www.ris.bka.gv.at/. Aukščiausios instancijos teismų ir administracinių teismų sprendimai skelbiami visa apimtimi, kitų teismų sprendimai skelbiami tik kai kuriais atskirais atvejais.

Teisinės informacijos sistema (vok. Rechtsinformationssystem, RIS) – tai elektroninė duomenų bazė, kurią tvarko Austrijos federalinė kanceliarija. Joje pranešama apie Austrijos federaliniame oficialiajame leidinyje (Bundesgesetzblatt) skelbiamus teisės aktus ir pateikiama informacija apie Austrijos Respublikos teisę.

RIS duomenų baze galima naudotis nemokamai (WAI-AA pagal WCAG 2.0).

Sprendimų pateikimas / Antraštės

Aukščiausieji Teismai

Kiti teismai

Antraštėmis pateikiama teismų praktika

Taip

Iš dalies

Antraščių pavyzdžiai

Antraštės numeris RS0127077

Nuoroda 11 Os 87/11w

Sprendimo priėmimo data – 25.8.2011

Antraštės tekstas

Paprastai antraštę sudaro: Teismo skyriaus numeris („11“), proceso rūšies ženklas („Os“), bylos eilės numeris („87“) ir metai („11“). Tada pridedama sprendimo data: „25.8.2011“.

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Europos teismų praktikos identifikatorių (ECLI). Tai bendra ES valstybių narių teismų sprendimų identifikavimo sistema.

Formatas

Sprendimus galima rasti šiais formatais: XML, RTF, PDF ir HTML.

Sistemoje dalyvaujantys teismai ir kitos institucijos

Aukščiausieji Teismai

 • Aukščiausiasis Teismas (vok. Oberster Gerichtshof)
 • Konstitucinis Teismas (vok. Verfassungsgerichtshof)
 • Administracinis teismas (vok. Verwaltungsgerichtshof)

Teismai ir kitos institucijos

 • Aukštesnieji apygardos teismai (vok. Oberlandesgerichte) ir kiti (civilinių ir baudžiamųjų bylų) teismai
 • Federalinis administracinis teismas (vok. Bundesverwaltungsgericht)
 • Federalinių žemių administraciniai teismai (vok. Landesverwaltungsgerichte)
 • Federalinis mokesčių teismas (vok. Bundesfinanzgericht) (išorės)
 • Duomenų apsaugos tarnyba (vok. Datenschutzbehörde) (iki 2014 m. – Duomenų apsaugos komisija (vok. Datenschutzkommission))
 • Drausminės komisijos, Aukščiausioji drausminė komisija, Apeliacijų tribunolas (vok. DisziplinarkommissionenDisziplinaroberkommissionBerufungskommission)
 • Darbuotojų atstovavimo priežiūros institucija (vok. Personalvertretungsaufsichtsbehörde) (iki 2014 m. – Darbuotojų atstovavimo priežiūros komisija (Personalvertretungs-Aufsichtskommission)
 • Lygių galimybių komisijos (vok. Gleichbehandlungskommissionen) nuo 2014 m.
 • Lygių galimybių komisijos (vok. Gleichbehandlungskommissionen) nuo 2008 m. (išorės)
 • Nepriklausomi administraciniai teismai (vok. unabhängige Verwaltungssenate) – atrinkti 1991–2013 m. sprendimai, tada federalinių žemių administraciniai teismai
 • Finansinė dokumentacija, Nepriklausomas finansų teismas (vok. Unabhängiger Finanzsenat) (išorės; sprendimai iki 2013 m., tada Federalinis mokesčių teismas
 • Nepriklausoma federalinė prieglobsčio taryba (vok. unabhängiger Bundesasylsenat) – atrinkti 1998–2008 m. sprendimai
 • Prieglobsčio bylų teismas (vok. Asylgerichtshof) – sprendimai nuo 2008 m. liepos mėn. iki 2013 m., tada Federalinis administracinis teismas
 • Aplinkos apsaugos teismas (vok. Umweltsenat) – atrinkti 1994–2013 m. sprendimai, tada Federalinis administracinis teismas
 • Federalinė ryšių taryba (vok. Bundeskommunikationsenat) – atrinkti 2001–2013 m. sprendimai, tada Federalinis administracinis teismas
 • Viešųjų pirkimų peržiūros institucijos – atrinkti sprendimai iki 2013 m., tada Federalinis administracinis teismas

Pastaba. Ne visi toliau pateikiami atsakymai taikytini pirmiau išvardytiems teismams ir taryboms

Kiti procesai

Aukščiausieji Teismai

Kiti teismai

Ar pateikiama informacija apie:

 • skundus?

Ne

Ne

 • tai, ar byla dar nagrinėjama?

Ne

Ne

 • sprendimą, priimtą išnagrinėjus skundą?

Ne

taip, jeigu buvo paskelbtos aukščiausios instancijos teismų nutartys

 • apie tai, ar sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas?

Skelbiami tik galutiniai sprendimai

Skelbiami tik galutiniai sprendimai

 • tolesnį procesą:
 • kitame nacionaliniame teisme (Konstituciniame Teisme ir pan.)?
 • Europos Sąjungos Teisingumo Teisme?
 • Europos Žmogaus Teisių Teisme?
 • Specialiose Aukščiausiojo Teismo sprendimų santraukose nurodoma, kad tebevyksta procesas kitame nacionaliniame ar tarptautiniame aukštajame teisme

Taip

Taip

Taip

Ne

Ne

Ne

Skelbimo taisyklės

Nacionaliniu lygmeniu

Teismų lygmeniu

Ar yra privalomų taisyklių, kaip turi būti skelbiami teismų sprendimai?

Taip

Taip

Aukščiausiojo Teismo įstatymo (OGH-Gesetz) §§ 15, 15a straipsniai, Teismų veiklos organizavimo įstatymo (GOG) § 48a straipsnis, Federalinio finansų teismo įstatymo (BFGG) § 23 straipsnis, Federalinio Administracinio Teismo (BVwGG) § 20 straipsnis

Aukščiausieji Teismai

Kiti teismai

Skelbiama visa teismų praktika ar tik atrinktoji?

Su keliomis išimtimis

Tik nedidelis bendrosios kompetencijos teismų sprendimų rinkinys; daug administracinių teismų sprendimų

Jeigu teismų praktika atrenkama, kokie kriterijai taikomi?

Skelbiamas visas sprendimo tekstas ir jo santrauka

Aukščiausiojo Teismo sprendimai, kuriais atmetamas apeliacinis skundas, tačiau nenurodomi tokio sprendimo motyvai, neskelbiami

Skelbiamas visas sprendimo tekstas ir jo santrauka

Kitų teismų sprendimai skelbiami, jeigu yra svarbūs ne tik išnagrinėtai bylai

Paskutinis naujinimas: 04/05/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.