Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Nacionalinė teismų praktika

Austrija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Austrijos teismų praktiką ir jos duomenų bazes.

Turinį pateikė
Austrija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Teismų praktikos duomenų bazės internete

Austrijos teismų sprendimai skelbiami Austrijos Respublikos teisinės informacijos sistemoje ir pateikiami adresu http://www.ris.bka.gv.at/. Aukščiausios instancijos teismų ir administracinių teismų sprendimai skelbiami visa apimtimi, kitų teismų sprendimai skelbiami tik kai kuriais atskirais atvejais.

Teisinės informacijos sistema (vok. Rechtsinformationssystem, RIS) – tai elektroninė duomenų bazė, kurią tvarko Austrijos federalinė kanceliarija. Joje pranešama apie Bundesgesetzblatt (Austrijos federaliniame oficialiajame leidinyje) skelbiamus teisės aktus ir pateikiama informacija apie Austrijos Respublikos teisę.

RIS duomenų baze galima naudotis nemokamai (WAI-AA pagal WCAG 2.0).

Sprendimų ir jų antraščių pateikimas


Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Antraštėmis pateikiama teismų praktika

Taip

Iš dalies

Antraščių pavyzdžiai:

Antraštės numeris RS0127077

Nuorodos numeris 11 Os 87/11w

Sprendimo priėmimo data 25.8.2011

Antraštės tekstas

Paprastai antraštę sudaro: teismo skyriaus numeris („11“), proceso rūšies ženklas („Os“), bylos eilės numeris („87“) ir metai („11“). Tada pridedama sprendimo data: 25.8.2011.

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Europos teismų praktikos identifikatorių (ECLI). Tai bendra ES valstybių narių teismų sprendimų identifikavimo sistema.

Formatas

Sprendimus galima rasti šiais formatais: XML, RTF, PDF ir HTML.

Sistemoje dalyvaujantys teismai ir kitos institucijos

Aukščiausieji teismai

 • Aukščiausiasis Teismas (vok. Oberster Gerichtshof)
 • Konstitucinis Teismas (vok. Verfassungsgerichtshof)
 • Administracinis teismas (vok. Verwaltungsgerichtshof)

Teismai ir kitos institucijos:

 • aukštesnieji apygardos teismai (vok. Oberlandesgerichte) ir kiti (civilinių ir baudžiamųjų bylų) teismai
 • Federalinis Administracinis Teismas (vok. Bundesverwaltungsgericht)
 • Federalinių žemių administraciniai teismai (vok. Landesverwaltungsgerichte)
 • Federalinis mokesčių teismas (vok. Bundesfinanzgericht) (išorės)
 • Duomenų apsaugos tarnyba (vok. Datenschutzbehörde) (iki 2014 m. – Duomenų apsaugos komisija (vok. Datenschutzkommission))
 • Drausminės komisijos, Aukščiausioji drausminė komisija, Apeliacijų tribunolas (vok. Disziplinarkommissionen, Disziplinaroberkommission, Berufungskommission)
 • Darbuotojų atstovavimo priežiūros institucija (vok. Personalvertretungsaufsichtsbehörde) (iki 2014 m. – Darbuotojų atstovavimo priežiūros komisija (Personalvertretungs-Aufsichtskommission)
 • Lygių galimybių komisijos (vok. Gleichbehandlungskommissionen) nuo 2014 m.
 • Lygių galimybių komisijos (vok. Gleichbehandlungskommissionen) nuo 2008 m. (išorės)
 • Nepriklausomi administraciniai teismai (vok. unabhängige Verwaltungssenate) – atrinkti 1991–2013 m. sprendimai, tada federalinių žemių administraciniai teismai)
 • Finansinė dokumentacija, Nepriklausomas finansų teismas (vok. Unabhängiger Finanzsenat) (išorės; sprendimai iki 2013 m., tada Federalinis finansų teismas)
 • Nepriklausoma federalinė prieglobsčio taryba (vok. unabhängiger Bundesasylsenat) – atrinkti sprendimai nuo 1998 m. iki 2008 m.
 • Prieglobsčio bylų teismas (vok. Asylgerichtshof) – sprendimai nuo 2008 m. liepos mėn. iki 2013 m., tada Federalinis Administracinis Teismas)
 • Aplinkos apsaugos teismas (vok. Umweltsenat) – atrinkti 1994–2013 m. sprendimai, tada Federalinis Administracinis Teismas
 • Federalinė ryšių taryba (vok. Bundeskommunikationsenat) – atrinkti 2001–2013 m. sprendimai, tada Federalinis Administracinis Teismas
 • Viešųjų pirkimų peržiūros institucijos – atrinkti sprendimai iki 2013 m., tada Federalinis Administracinis Teismas)

Pastaba. Ne visi toliau pateikiami atsakymai taikytini pirmiau išvardytiems teismams.

Tolesnis procesas


Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Ar pateikiama informacija apie:

 • skundus?

Ne.

Ne.

 • tai, ar byla dar nagrinėjama?

Ne.

Ne.

 • sprendimą, priimtą išnagrinėjus skundą?

Ne.

Taip, jeigu buvo paskelbtos aukščiausios instancijos teismų nutartys.

 • tai, ar sprendimas galutinis ir neskundžiamas?

Skelbiami tik galutiniai sprendimai.

Skelbiami tik galutiniai sprendimai.

 • tolesnį procesą:
 • kitame nacionaliniame teisme (Konstituciniame Teisme ir pan.)?
 • Europos Sąjungos Teisingumo Teisme?
 • Europos Žmogaus Teisių Teisme?
 • Specialiose Aukščiausiojo Teismo sprendimų santraukose nurodoma, kad tebevyksta procesas kitame nacionaliniame ar tarptautiniame aukštajame teisme.

Taip

Taip

Taip

Ne.

Ne.

Ne.

Skelbimo taisyklės


Nacionaliniu lygmeniu

Teismų lygmeniu

Ar yra privalomų taisyklių, kaip turi būti skelbiami teismų sprendimai?

Taip

Taip

Aukščiausiojo Teismo įstatymo (OGH-Gesetz) §§15, 15a straipsniai, Teismų veiklos organizavimo įstatymo (GOG) § 48a straipsnis, Federalinio finansų teismo įstatymo (BFGG) § 23 straipsnis, Federalinio Administracinio Teismo (BVwGG) § 20 straipsnis


Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Skelbiama visa teismų praktika ar tik atrinktoji?

Su keliomis išimtimis

Tik nedidelis bendrosios kompetencijos teismų sprendimų rinkinys; daug administracinių teismų sprendimų

Jeigu teismų praktika atrenkama, kokie kriterijai taikomi?

Skelbiamas visas sprendimo tekstas ir jo santrauka.

Aukščiausiojo Teismo sprendimai, kuriais atmetamas apeliacinis skundas, tačiau nenurodomu tokio sprendimo motyvai, neskelbiami.

Skelbiamas visas sprendimo tekstas ir jo santrauka.

Kitų teismų sprendimai skelbiami, jeigu yra svarbūs ne tik išnagrinėtai bylai.

Paskutinis naujinimas: 08/09/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.