Nacionalinė teismų praktika

Bulgarija

Šiame skyriuje apžvelgiama Bulgarijos teismų praktika, taip pat aprašomos svarbios teismų praktikos duomenų bazės ir pateikiamos nuorodos į jas.

Turinį pateikė
Bulgarija

Teisingumą vykdo Aukščiausiasis Kasacinis Teismas, Vyriausiasis administracinis teismas, apeliaciniai teismai, apygardų teismai, karo teismai ir apylinkių teismai. Apkaltinamieji nuosprendžiai ir teismų sprendimai laikomi atitinkamų teismų duomenų bazėse popierine ir elektronine forma.

Aukščiausiasis Kasacinis Teismas yra aukščiausia teisminė instancija baudžiamosiose, komercinėse ir civilinėse bylose. Pagal Bulgarijos konstitucijos 124 straipsnį Aukščiausiasis Kasacinis Teismas vykdo aukščiausią teisminę priežiūrą, kad visi teismai teisę taikytų tiksliai ir vienodai. Jo jurisdikcijai priklauso visa Bulgarija.

Vyriausiasis administracinis teismas vykdo aukščiausią teisminę priežiūrą, kad administraciniai teismai teisę taikytų tiksliai ir vienodai.

Vyriausiojo administracinio teismo jurisdikcijai priklauso:

 1. skundai, kuriais apskundžiami įstatymo galią turintys teisės aktai, įskaitant priimtus savivaldybių tarybų;
 2. skundai, kuriais apskundžiami Ministrų Tarybos, Ministro Pirmininko, Ministro Pirmininko pavaduotojų ir ministrų aktai, priimti vykdant jų konstitucinės vadovybės ir valdymo įgaliojimus; teisės aktuose numatytais atvejais, taip pat tais atvejais, kai minėtos valdžios institucijos savo įgaliojimus yra delegavusios atitinkamiems pareigūnams, jų priimti administraciniai aktai skundžiami atitinkamam administraciniam teismui;
 3. skundai, kuriais skundžiami Aukščiausiosios teismų tarybos sprendimai;
 4. skundai, kuriais skundžiami Bulgarijos Nacionalinio Banko ir jo organų aktai;
 5. kasaciniai ir apeliaciniai skundai, kuriais skundžiami pirmąja instancija priimti sprendimai;
 6. proceso šalių apeliaciniai skundai, kuriais skundžiamos teismų nutartys ir nurodymai;
 7. prašymai panaikinti galutinius teismų sprendimus administracinėse bylose;
 8. skundai, kuriais skundžiami kiti teisės aktuose nurodyti aktai.

Interneto svetainėje pateikta teismų praktika

Nuo 2002 m. pradžios Vyriausiasis administracinis teismas turi interneto svetainę. Interneto svetainė buvo sukurta siekiant patenkinti fizinių asmenų, juridinių asmenų ir administracinių įstaigų poreikį lengvai gauti informaciją apie teismo veiklą.

Teismų praktika pateikiama teismo interneto svetainėje. Prieiga prie duomenų bazės suteikiama atlikus visiems prieinamą standartinę registraciją (vartotojo vardas ir slaptažodis).

Aukščiausiasis Kasacinis Teismas turi interneto svetainę, kurioje suteikiama tiesioginė prieiga prie Aukščiausiojo Teismo informacinės duomenų bazės.

Sprendimų ir jų antraščių pateikimas

Vyriausiasis administracinis teismas

Antraščių ar kategorijų, kurios veiktų kaip nuorodos į Vyriausiojo administracinio teismo sprendimus ar kitą veiklą, internete nėra. Aktai skelbiami kartu nurodant jų numerį, jų priėmimo datą ir bylos, su kuria jie susiję, numerį, pavyzdžiui:

2005 m. birželio 23 d. Sprendimas Nr. 5908 byloje Nr. 4242/2005.

Aukščiausiasis Kasacinis Teismas

Sprendimai išleidžiami popierine forma, skelbiami Biuletenyje, Metraštyje ir Bulgarijos Aukščiausiojo Kasacinio Teismo interneto svetainėje.

Paiešką galima atlikti pagal teismą ir bylos šalių vardus ir pavardes / pavadinimus; Aukščiausiajame Kasaciniame Teisme užregistruotą bylos numerį; bylos numerį Aukščiausiojo Kasacinio Teismo skyriuje.

Visas nuo 2008 m. spalio 1 d. paskelbtų sprendimų tekstas (ištrynus asmens duomenis) pateikiamas per nuorodą tinklalapio „paieškos rezultatai“ apačioje.

Bulgarijos Aukščiausiojo Kasacinio Teismo naujienos ir pranešimai spaudai nuolat skelbiami Aukščiausiojo Teismo interneto svetainės pranešimų spaudai skiltyje. Sprendimai svarbaus viešojo intereso bylose skelbiami šioje skiltyje ir Aukščiausiojo Kasacinio Teismo informacinėje duomenų bazėje.

Formatai

Vyriausiasis administracinis teismas

Teismų praktika pateikiama Vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje HTML formatu.

Aukščiausiasis Kasacinis Teismas

Teismų praktika pateikiama Aukščiausiojo Kasacinio Teismo interneto svetainėje PDF formatu.

Teismai

Tolesnis procesas


Aukščiausieji teismai – Vyriausiasis administracinis teismas ir Aukščiausiasis Kasacinis Teismas

Kiti teismai

Ar pateikiama informacija apie:

 • skundus?

Taip

Taip

 • tai, ar byla dar nagrinėjama?

Taip

Taip

 • apie apeliacinių skundų rezultatus?

Taip

Taip

 • tai, ar sprendimas galutinis ir neskundžiamas?

Taip

Taip

 • kitą procesą:

kitame nacionaliniame teisme (Konstituciniame Teisme ir pan.)?

Europos Sąjungos Teisingumo Teisme?

Europos Žmogaus Teisių Teisme?

Netaikytina.

Netaikytina.


Skelbimo taisyklės


nacionaliniu lygmeniu

teismų lygmeniu

Ar priimtos teismų praktikos skelbimą reglamentuojančios privalomosios taisyklės?

Taip – Teismų sistemos įstatymo 64 straipsnio 1 dalis.

TaipAukščiausieji teismai

Kiti teismai

Skelbiama visa teismų praktika ar tik atrinkta dalis?

Vyriausiojo administracinio teismo ir Aukščiausiojo Kasacinio Teismo – visa teismų praktika

Visa teismų praktika / tik atrinkta dalis

Jei daroma atranka, kokie kriterijai taikomi?

Netaikytina.

Netaikytina.

Paskutinis naujinimas: 08/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.