Nacionalinė teismų praktika

Estija

Šiame skyriuje apžvelgiama Estijos teismų praktika, taip pat nurodomos svarbios teismų praktikos duomenų bazės.

Turinį pateikė
Estija

Teismų praktika internete

Su pirmosios ir antrosios instancijos teismų praktika internete galima susipažinti nuo 2001 m. Aukščiausiojo Teismo praktika internete skelbiama nuo 1993 m., kai buvo reformuota teismų sistema, taip pat ji skelbiama elektroniniame Riigi Teataja (Estijos oficialiajame leidinyje) bei Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje. Pirmosios ir antrosios instancijos teismų praktika skelbiama elektroniniame Riigi Teataja.

Pareiga skelbti teismų praktiką nustatyta Viešojo informavimo įstatymu, o specialiosios taisyklės nustatytos įvairiuose procesinės teisės aktuose. Paprastai visi įsiteisėję teismų sprendimai yra skelbiami. Išimčių numatyta civiliniame ir administraciniame procese – kartais teismai (savo iniciatyva arba suinteresuotojo asmens prašymu) sprendime nenurodo asmens vardo ir pavardės (pakeičia juos inicialais ar kitais simboliais), jo asmens kodo, gimimo datos, registracijos numerio ir adreso. Be to, jei sprendime pateikiama konfidencialių asmens duomenų, civiliniame ir administraciniame procese teismai (savo iniciatyva arba suinteresuotojo asmens prašymu) gali nuspręsti paskelbti tik rezoliucinę sprendimo dalį arba iš viso jo neskelbti (jei vardo pakeitimas inicialais ar kitais simboliais gali pakenkti to asmens privatumui). Skelbti tik rezoliucinę sprendimo dalį teismai gali ir tuomet, kai sprendime pateikiama informacijos, kuriai taikomi kiti teisiniai prieigos apribojimai.

Skelbiami visi galutiniai nuosprendžiai baudžiamosiose bylose, tačiau atskleidžiami tik kaltinamųjų asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas ar gimimo data). Nepilnamečių kaltinamųjų asmens duomenys paprastai neatskleidžiami (vardas, pavardė, asmens kodas ar gimimo data pakeičiami inicialais ar kitais simboliais). Baudžiamajame procese, jei sprendime pateikiama konfidencialių asmens duomenų, teismas (savo iniciatyva arba suinteresuotojo asmens prašymu) gali skelbti tik sprendimo įžangą ir rezoliucinę dalį arba galutinę dalį. Taip gali būti daroma ir tuomet, kai sprendime pateikiama asmens duomenų, kuriems taikomi kiti teisiniai prieigos apribojimai ir pagal kuriuos galima nustatyti atitinkamo asmens tapatybę, net jei jo vardas ir pavardė bei kiti asmens duomenys yra pakeisti inicialais ar kitais simboliais.

Teismo praktikos skelbimas laikomas teisingumo vykdymo dalimi – konkrečių duomenų paskelbimą galima užginčyti. Todėl teismai turi gerai apsvarstyti sprendimų paskelbimo būdus.

Sprendimų pristatymas ir antraštės


Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Ar teismų sprendimai pateikiami su antraštėmis?

Taip

Ne

Riigi Teataja ir Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje Aukščiausiojo Teismo praktikos galima ieškoti pagal metus, bylos rūšį, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą, teismo kolegijos sudėtį, proceso rūšį, pažeidimo rūšį, anotaciją ir turinį. Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje paiešką galima atlikti ir pagal raktinius žodžius.

Pirmosios ir antrosios instancijos teismų sprendimų galima ieškoti pagal atitinkamą procedūros rūšį. Nelygu procedūros rūšis, paiešką galima atlikti pagal skirtingus kriterijus. Visų procedūrų atvejais sprendimo galima ieškoti pagal bylos ir ECLI numerį, teismą, procedūros rūšį, sprendimo rūšį ir priėmimo datą, bylos iškėlimo datą, anotaciją ir turinį. Baudžiamųjų bylų atveju sprendimo galima ieškoti ir pagal ikiteisminio tyrimo numerį, bylos kategoriją ir baigtį, procedūros rūšį, ieškinio ar nuosprendžio tipą arba, pavyzdžiui, pagal išteisinimo pagrindą. Civilinėse ir administracinėse bylose priimtų sprendimų taip pat galima ieškoti pagal bylos kategoriją, procedūros rūšį ir bylos baigtį.

Antraščių pavyzdžiai

Aviacijos įstatymo 71 straipsnio 2 dalies antro sakinio konstitucingumo nagrinėjimas.

Formatas


Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Dokumentas

Metaduomenys

Dokumentas

Metaduomenys

Ar teismų praktika pateikiama XML formatu?

Ne

Ne

Ne

Ne

Kokie dar formatai naudojami?

HTML

HTML

PDF

HTML

Tolesnis procesas


Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Ar galima gauti informacijos:

apie apeliacinius skundus?

-

Ne

apie tai, ar byla dar nagrinėjama?

Taip

Ne

apie apeliacinių skundų rezultatus?

-

Taip

apie sprendimo neatšaukiamumą?

Taip

Taip

apie kitus procesus:

kitame nacionaliniame teisme (pvz., Konstituciniame Teisme)?

Europos Sąjungos Teisingumo Teisme?

Europos Žmogaus Teisių Teisme?

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Skelbimo taisyklės


nacionaliniu lygmeniu

teismų lygmeniu

Ar priimtos teismų praktikos skelbimą reglamentuojančios privalomosios taisyklės?

Taip

-

Teismų praktikos skelbimo taisyklės nustatytos atitinkamuose procesų kodeksuose. Baudžiamojo ir civilinio proceso taisyklės skiriasi.


Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Skelbiama visa teismų praktika ar tik atrinkta dalis?

tik atrinkta dalis

tik atrinkta dalis

Jei daroma atranka, kokie kriterijai taikomi?

Atrenkama pagal šiuos kriterijus:

1) sprendimas turi būti įsiteisėjęs;

2) sprendimas gali būti paskelbtas, jei:

a) (civilinėse ir administracinėse bylose) jame nepateikiama konfidencialių asmens duomenų; sprendimas skelbiamas vardus ir pavardes pakeičiant inicialais ar kitais simboliais, kad nebūtų pakenkta atitinkamo asmens privatumui; sprendime nėra informacijos, kuriai taikomi kiti prieigos apribojimai;

b) (baudžiamosiose bylose) jame nepateikiama konfidencialių asmens duomenų ar duomenų, kuriems taikomi kiti teisiniai prieigos apribojimai, arba jei vardai ir pavardės bei kiti asmens duomenys sprendime pakeisti inicialais ar kitais simboliais, kad nebūtų įmanoma nustatyti atitinkamo asmens tapatybės; sprendime nėra informacijos, kuriai taikomi kiti prieigos apribojimai.

Atrenkama pagal šiuos kriterijus:

1) sprendimas turi būti įsiteisėjęs;

2) sprendimas gali būti paskelbtas, jei:

a) (civilinėse ir administracinėse bylose) jame nepateikiama konfidencialių asmens duomenų; sprendimas skelbiamas vardus ir pavardes pakeičiant inicialais ar kitais simboliais, kad nebūtų pakenkta atitinkamo asmens privatumui; sprendime nėra informacijos, kuriai taikomi kiti prieigos apribojimai;

b) (baudžiamosiose bylose) jame nepateikiama konfidencialių asmens duomenų ar duomenų, kuriems taikomi kiti teisiniai prieigos apribojimai, arba jei vardai ir pavardės bei kiti asmens duomenys sprendime pakeisti inicialais ar kitais simboliais, kad nebūtų įmanoma nustatyti atitinkamo asmens tapatybės; sprendime nėra informacijos, kuriai taikomi kiti prieigos apribojimai.

Teisinių duomenų bazės

Duomenų bazės pavadinimas ir URL

Paskelbtą Aukščiausiojo Teismo praktiką galima rasti Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje ir Riigi Teataja

Įsigaliojusią ir paskelbtą pirmosios ir antrosios instancijos teismų praktiką galima susirasti atlikus teismų praktikos Riigi Teataja paiešką.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismui išsiųstus Estijos teismų prašymus priimti prejudicinį sprendimą galima rasti Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje. Joje nurodytas teismo, teikiančio prašymą priimti prejudicinį sprendimą, pavadinimas, prašymo pateikimo data ir turinio apibūdinimas, taip pat Estijos ir ESTT bylos numeriai.

Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos santraukas galima rasti Riigi Teataja.

Nuo 1996 m. Teismų interneto svetainėje skelbiami pirmosios ir antrosios instancijos teismų bylų statistiniai duomenys. Aukščiausiojo Teismo statistinių duomenų galima rasti šio teismo interneto svetainėje. Konstitucinės peržiūros statistiniai duomenys renkami nuo 1993 m., o duomenys apie administracines, civilines, baudžiamąsias ir administracinių teisės pažeidimų bylas – nuo 2002 m.

Nuo 2006 m. Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje skelbiama ir tam tikrų sričių teismų praktikos analizė.

Ar šia duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, duomenų bazėmis galima naudotis nemokamai.

Paskutinis naujinimas: 09/09/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.