Nacionalinė teismų praktika

Prancūzija

Siame skyriuje susipažinsite su teismų praktikos šaltiniais ir jų turinio apžvalga bei rasite nuorodas į atitinkamus duomenų bankus.

Turinį pateikė
Prancūzija

Prieinami interneto tinklalapiai

1. Bendras oficialusis portalas: Legifrance

2. Teismų tinklalapiai:

3. Teisingumo ministerijos tinklalapis

Sprendimų pristatymas, antraštės

Paprastai prieš sprendimą pateikiamas pagrindinių žodžių sąrašas arba anotacija ir svarbiausiųjų teisės nuostatų bei nuorodų į įstatymus arba ankstesnius sprendimus santrauka (arba reziumė).

Pavyzdys

Kasacinio teismo tinklalapio dokumentuose, be identifikavimo nuorodų, pateikiami ir analitiniai duomenys. Santrauka, kurią parengia sprendimą priėmusios kolegijos teisėjas, yra svarstyto teisinio klausimo reziumė. Pavadinimus, kuriamus remiantis sprendimo reziumė, sudaro pagal svarbumą išdėstyti pagrindiniai žodžiai. Pagrindiniai žodžiai paimami iš Kasacinio teismo nomenklatūros, pateikiamos Teismo biuletenio metinių lentelių leidiniuose rubrikoje „pavadinimai“, kurią rasite paspaudę nuorodą pavadinimai teismų praktikos paieškos formuliare.

Pavyzdys. Kasacinio teismo 2-ojo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos viešasis posėdis, įvykęs 2008 m. gruodžio 18 d., apskundimas Nr. 07-20238, ginčytas sprendimas – Bas Tero apeliacinio teismo 2007 m. balandžio 23 d. sprendimas.

Pavadinimai ir reziumė: CIVILINIS PROCESAS – Išvados – Apeliacinio skundo reikalavimai – Paskutiniai pareiškimai – Taikymo sritis

Civilinio proceso kodekso 954 straipsnio 2 pastraipos nuostatas pažeidžia Apeliacinis teismas, kuris laiko, kad paskutiniuose dokumentuose nenurodytų pretenzijų ir priemonių atsisakoma, jeigu jie nelemia ginčo objekto ir jei dėl jų nekyla incidentų, dėl kurių bylos nagrinėjimas galėtų būti nutrauktas.

CIVILINIS PROCESAS – Išvados – Apeliacinio skundo reikalavimai – Paskutiniai pareiškimai – Naujojo civilinio proceso kodekso 954 straipsnio 2 pastraipos nuostatų atitiktis – Kaltinamojo neatvykimas į teismą – Taikymo sritis
CIVILINIS PROCESAS – Išvados – Apeliacinio skundo reikalavimai – Paskutiniai pareiškimai – Apibrėžtis – Atmetimas – Atvejai – Išvados, dėl kurių reikia taikyti tyrimo priemonę.

NUTARTYS IR SPRENDIMAI – Išvados – Apeliacinio skundo reikalavimai – Paskutiniai pareiškimai – Taikymo sritis.

Teisiniai precedentai: Paskutinių pareiškimų sąvoką pagal Civilinio proceso kodekso 954 straipsnio 2 pastraipą palyginti su 2-ojo civilinių bylų skyriaus 2001 m. gegužės 3 d. sprendimu Nr. 99-16.293, Biul. 2001, II, Nr.°87 (atmetimas) ir cituojama nuomone; 2-ojo civilinių bylų skyriaus 2005 m. sausio 20 d. sprendimu Nr.°03-12.834, Biul. 2005, II, Nr.°20 (kasacija) ir cituotus sprendimus.

Taikomi tekstai: Civilinio proceso kodekso 954 straipsnio 2 pastraipa.

Formatas

Teismų praktika pateikiama, pavyzdžiui, PDF, HTML, XML formatais. Aukščiausiųjų teismų sprendimai pateikiami XML formatu, visa kita – HTML.

Teismai, kurių praktika skelbiama

Aukščiausiasis Teismas

Kasacinis teismas, Valstybės Taryba, Konstitucinė taryba

Bendrosios kompetencijos teismai

Apeliaciniai teismai ir administraciniai apeliaciniai teismai

Specializuoti teismai

Audito Rūmai

Tolesnė bylų eiga

Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Ar pateikiama informacija apie:

apskundimą?

Jei skundas pateikiamas Konstitucinei tarybai – taip.

Kasaciniame teisme – nagrinėjant skundą.

Valstybės taryboje ji prieinama tik bylos šalims.

Ne

tai, kad byla dar neišspręsta?

Ne

Ne

ieškinio rezultatą?

Taip

Ne

tai, kad sprendimas neatšaukiamas ir galutinis?

Taip

Taip

Tai, kad procesas galėtų būti tęsiamas

kitame teisme (Konstituciniame teisme…)?

Europos Bendrijų Teisingumo Teisme?

Europos Žmogaus Teisių Teisme?

Ne

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Paskelbimo taisyklės

Nacionaliniu lygmeniu?

Tam tikrų teismų sprendimų?

Ar galioja griežtos teismo sprendimų skelbimo taisyklės?

Taip

Ne

Kasacinis teismas

Vadovaudamasis Teismų organizavimo kodekso R433-3 straipsniu, Dokumentacijos ir tyrimų skyrius tvarko duomenų bazę, kurioje, pagal tą pačią nomenklatūrą, pateikiami:

  • Kasacinio teismo ir prie jo įsteigtų teismų ar teismo komitetų sprendimai ir nuomonės, skelbiami arba neskelbiami R433-4 straipsnyje minimuose mėnesiniuose biuleteniuose,
  • ypač svarbūs kitų baudžiamųjų bylų teismų priimti sprendimai.

Todėl ypač svarbius teismų sprendimus Teisingumo ministro potvarkyje nustatytomis sąlygomis skyriui perduoda Apeliacinių teismų pirmieji pirmininkai arba, tiesiogiai, pirmininkai arba teisėjai, vadovaujantys pirmosios pakopos teismams.

Duomenų baze visuomenė gali naudotis remdamasi viešajai tarnybai taikomomis teisės aktų platinimo internete sąlygomis.

Dokumentacijos ir tyrimų skyrius tvarko atskirą duomenų bazę, kurioje kaupiami visi apeliacinių teismų priimti sprendimai ir teismų sprendimai, priimti šių teismų pirmųjų pirmininkų arba jų įgaliotųjų asmenų. Sąlygos, kuriomis šie sprendimai perduodami skyriui ir jo naudojami, nustatytos Teisingumo ministro potvarkyje.

Pagal R433-4 straipsnį Dokumentacijos ir tyrimų skyrius parengia 2 mėnesinius biuletenius: vienas jų skiriamas civilinių bylų skyriams, kitas – baudžiamųjų bylų skyriui. Juose nurodomi sprendimai ir nuomonės, kuriuos priėmusiosios institucijos pirmininkas nusprendė paskelbti. Skyrius sąrašus rengia periodiškai.

Valstybės taryba

Pagal Administracinės teisės kodekso 10 straipsnį teismo sprendimai yra vieši. Sprendimuose nurodomos juos priėmusių teisėjų pavardės.

Aukščiausiasis teismas

Kiti teismai

Ar skelbiamas visas tekstas, ar atrinkta jo dalis?

Visas visų sprendimų tekstas skelbiamas interneto duomenų bazėse.

Popierine forma skelbiami atrinkti (Kasacinio teismo ir Valstybės Tarybos) sprendimų tekstai ir kitų atrinktų sprendimų santraukos.

Skelbiami atrinktų apeliacinio teismo sprendimų motyvai.

Kokie yra skelbiamų atrinktų tekstų atrankos kriterijai?

Teismo nuožiūra

Teismo nuožiūra

Paskutinis naujinimas: 13/12/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.