Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vengrų.
Swipe to change

Nacionalinė teismų praktika

Vengrija

Šiame skyriuje apžvelgiama Vengrijos teismų praktika, aprašomos atitinkamos teismų praktikos duomenų bazės ir nuorodos į jas.

Turinį pateikė
Vengrija

Internete skelbiama teismų praktika

2011 m. teismų veiklos organizavimo ir administravimo įstatyme Nr. CLXI nustatyta, kad nuo 2012 m. sausio 1 d. Kurija (Vengrijos Aukščiausiasis Teismas), penki apeliaciniai apygardos teismai ir administracinių bei darbo bylų teismai (tik tais atvejais, jei peržiūrimas sprendimas administracinėje byloje buvo priimtas pirmąja instancija ir teismo sprendimo nebegalima skųsti įprasta tvarka) privalo skelbti iš esmės nagrinėtose bylose priimtus sprendimus skaitmeniniame Vengrijos teismų sprendimų rinkinyje (Bírósági Határozatok Gyűjtemény). Šiuo metu Vengrijos teismų sprendimų rinkinį galima rasti anoniminių sprendimų registro (Anonim Határozatok Tára, http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara) svetainėje (iki tol pagal 2005 m. įstatymą Nr. XC dėl elektroninės informacijos laisvės nuo 2007 m. liepos 1 d. iš esmės nagrinėtose bylose priimtus sprendimus privalėjo skelbti Aukščiausiasis Teismas ir penki apeliaciniai teismai).

Prievolė skelbti teismo sprendimą rinkinyje išimties tvarka netaikytina tokiais atvejais:

 • kai teismo sprendimas priimtas byloje dėl mokėjimo įsakymo, teismo sprendimo vykdymo, įmonių ginčų, bankroto ir įmonės likvidavimo procedūros, taip pat bylose, susijusiose su teismo tvarkomais registrais;
 • kai teismo sprendimas priimtas byloje dėl santuokos, tėvystės ir kilmės nustatymo, tėvystės teisių panaikinimo ar globos, ir viena iš bylos šalių paprašo sprendimo neskelbti;
 • kai teismo sprendimas priimtas byloje, susijusioje su įtariamu lytiniu nusikaltimu – tokiu atveju jo negalima skelbti be nukentėjusiojo sutikimo.

Be to, Aukščiausiasis teismas privalo skelbti sprendimus, kuriais formuojama nuosekli teismų praktika ( https://kuria-birosag.hu/hu/jogegysegi-hatarozatok), sprendimus dėl teisės principų taikymo ( http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-hatarozatok) ir kitus teismų priimtus aktus dėl teisės principų taikymo (http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-dontesek). Juos taip pat galima rasti anoniminių sprendimų registro svetainėje (http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara).

Sprendimas ir jį priėmusio teismo pirmininko pavardė turi būti paskelbti teismo sprendimų rinkinyje per 30 dienų nuo raštiško sprendimo priėmimo.

Skelbiamo sprendimo apraše turi būti nurodomas teismo pavadinimas, teisės sritis, sprendimo priėmimo metai, sprendimo numeris bei teisės nuostatos, kuriomis remiantis priimtas teismo sprendimas.

Paprastai visų bylos šalių asmens duomenys iš sprendimo teksto ištrinami (vad. „anoniminiai sprendimai“), o šalys apibūdinamos pagal jų vaidmenį procese.

Sprendimų pateikimas. Antraštės

Specialių antraščių nėra – paieškos sistema pateikia visus surastus susijusius duomenis. Paieškos rezultatų sąraše pateikiamas identifikacijos numeris, apibūdinantis duomenis, kurie taip pat išryškinti paieškos rezultatų sąraše (teismas, procedūros rūšis).

(Išsamios taisyklės, pagal kurias identifikuojami teismo sprendimų rinkinyje paskelbti sprendimai, nustatytos 2007 m. gegužės 31 d. Teisingumo ir teisėtvarkos ministro įsakymu Nr. 29/2007.)

Formatas

Teismų praktika pateikiama .rtf formatu.

Susiję teismai

Aukščiausiasis Teismas ir apeliaciniai apygardos teismai privalo skelbti visus iš esmės nagrinėtose bylose priimtus sprendimus. Visi tiesiogiai su šiais sprendimais susiję žemesnės instancijos teismų sprendimai taip pat turi būti paskelbti.

Administraciniai ir darbo bylų teismai iš esmės išnagrinėjus bylą priimtus sprendimus turi skelbti tik tuomet, jei jie priimti pirmąja instancija nagrinėtoje administracinėje byloje, ir teismo sprendimo nebegalima skųsti įprasta tvarka.

Be to, teismo pirmininkas gali spręsti, ar iš esmės išnagrinėjus bylą priimtą sprendimą reikia skelbti.

Pagrindinė svetainė: teismas.

Tolesnis procesas

Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Ar pateikiama informacija apie

apeliacinius skundus?

Ne

Ne

 • apie tai, kad byla dar neišnagrinėta?

Ne

Ne

 • apie sprendimą išnagrinėjus apeliacinį skundą?

Ne

Ne

 • apie sprendimo neatšaukiamumą?

Taip

Taip

 • apie tolesnį procesą:

kitame Vengrijos teisme (Konstituciniame teisme ir pan.)?

Europos Teisingumo Teisme?

Europos Žmogaus Teisių Teisme?

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Skelbimo taisyklės

Šalies lygmeniu

Teismų lygmeniu

Ar yra privalomų teismų praktikos skelbimą reglamentuojančių taisyklių?

Taip

Taip

Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Ar skelbiama visa teismų praktika, ar tik atrinktos bylos?

Visa teismų praktika

Tik atrinktos bylos

Jeigu bylos atrenkamos,

kokie kriterijai taikomi?

Penki apeliaciniai teismai skelbia visus iš esmės nagrinėtose bylose priimtus sprendimus. Visi tiesiogiai su šiais sprendimais susiję žemesnės instancijos teismų sprendimai taip pat skelbiami.

Be to, teismo pirmininkas gali spręsti, ar iš esmės išnagrinėjus bylą priimtą sprendimą reikia skelbti.

Nuo 2007 m. liepos 1 d.

Teisinių duomenų bazės

Duomenų bazės pavadinimas ir internetinis adresas (URL)

Vengrijos teismų portalas

Ar duomenų bazėmis galima naudotis nemokamai?

Taip, duomenų bazėmis galima naudotis nemokamai.

Trumpas turinio aprašymas

Nuo 2007 m. liepos 1 d. – visi Kurijos (iki 2012 m. sausio 1 d. vadinto Aukščiausiuoju teismu) ir penkių apeliacinių apygardos teismų išnagrinėjus bylą iš esmės priimti sprendimai, o nuo 2012 m. sausio 1 d. – ir administracinių bei darbo bylų teismų išnagrinėjus bylą iš esmės priimti sprendimai administracinėse bylose (jei peržiūrimas sprendimas administracinėje byloje buvo priimtas pirmąja instancija, ir teismo sprendimo nebegalima skųsti įprasta tvarka).

Visi tiesiogiai su šiais sprendimais susiję žemesnės instancijos teismų sprendimai.

Kiti teismo pirmininko priimti sprendimai.

Visų bylos šalių asmens duomenys sprendimo tekste turi būti ištrinami, o šalys apibūdinamos pagal jų vaidmenį procese. Tačiau negalima ištrinti šios informacijos:

 • valstybės ar vietos valdžios institucijos funkcijas ar kitas įstatymais nustatytas viešąsias funkcijas atliekančios įstaigos pavadinimas ir – jei įstatymais nenustatyta kitaip – šias funkcijas atliekančio asmens vardas, pavardė ir pareigos tais atvejais, kai tas asmuo dalyvavo byloje vykdydamas savo viešuosius įgaliojimus;
 • advokato, veikiančio kaip įgaliotas teisinis atstovas ar gynėjas, vardas ir pavardė;
 • jei sprendimas priimtas byloje, kurioje pagal įstatymus galima reikšti reikalavimus visuomenės intereso pagrindu – fizinio asmens, pralaimėjusio bylą kaip atsakovas, vardas ir pavardė, taip pat juridinių asmenų ar juridinio asmens statuso neturinčių subjektų pavadinimas ir registruotos buveinės adresas;
 • verslo organizacijų ar fondų pavadinimai ir registruotos buveinės adresas, taip pat jų atstovų pavardės;
 • visuomenės intereso pagrindu prieinami duomenys.

Susijusios nuorodos

Paieška Vengrijos teismų sprendimų rinkinyje

Paskutinis naujinimas: 06/04/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.