Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: slovėnų.
Swipe to change

Nacionalinė teismų praktika

Slovėnija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Slovėnijos teismų praktiką.

Turinį pateikė
Slovėnija

Teismų praktika, prieinama internete

Informacija apie sprendimus. Antraštės

Su išsamiais Slovėnijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo, visų keturių aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų, Aukštesniojo darbo ir socialinių bylų teismo ir Slovėnijos Respublikos administracinio teismo sprendimų tekstais galima nemokamai susipažinti Slovėnijos teismų interneto svetainėje. Šalių pavardės nepateikiamos − prieš sprendimus paskelbiant jie redaguojami. Be originalaus teksto ir raktinių žodžių, pateikiama išsami informacija apie sprendimo teisinį pagrindą ir teismo sprendimo santrauka. Raktiniai žodžiai padeda naudotojui identifikuoti taikytinas teisines sąvokas ir teisės sritį, su kuria susijęs teismo sprendimas. Nuo 10 iki 100 žodžių santraukoje nurodomi pagrindiniai teismo sprendimo motyvai.

Pagrindinių Aukščiausiojo Teismo sprendimų tinklalapyje taip pat galima susipažinti su atrinktais svarbiausiais Aukščiausiojo Teismo sprendimais, išverstais į anglų kalbą.

Be to, galima susipažinti su teismų sprendimais dėl civilinėse bylose priteisiamos piniginės kompensacijos už nematerialinę (neturtinę) žalą, tam naudojant specialų paieškos įrankį, padedantį naudotojui surasti panašią teismų praktiką pagal žalos pobūdį ir datą.

Naują bandomąją atnaujinto teismų praktikos paieškos įrankio versiją galima rasti https://www.sodnapraksa.si/.

Nuo 2013 m. vasario 8 d. ji bus prieinama http://www.sodnapraksa.si/.

Visus paskelbtus Slovėnijos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimus galima rasti jo interneto svetainėje. Sprendimų ir atskirųjų bei konkuruojančių nuomonių visas tekstas pateikiamas nemokamai kartu su raktiniais žodžiais, išsamia informacija apie sprendimo teisinį pagrindą ir santrauka. Atrinkti svarbūs sprendimai taip pat išversti į anglų kalbą. Visi svarbūs Konstitucinio Teismo sprendimai (be atskirųjų nuomonių) taip pat skelbiami slovėnų kalba Slovėnijos Respublikos oficialiajame leidinyje.

Antraščių pavyzdžiai

1 pavyzdys. Slovėnijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo sprendimas

(Teksto slovėnų kalba vertimas)

Dokumento Nr. VS1011121

Nuoroda: Sprendimas I Up 44/2009

Kolegija: administracinės teisės bylų

Posėdžio data: 2009 m. kovo 12 d.

Sritis: VIZŲ, PRIEGLOBSČIO IR IMIGRACIJOS ĮSTATYMAS – (Bendrasis administracinio proceso įstatymas – ZUP)

Teisinės sąvokos: prieglobstis – nagrinėjimas – tarptautinė apsauga – pakartotinis prašymas – nepilnametis prieglobsčio prašytojas – nepilnamečio procesinis veiksnumas

Teisinis pagrindas: Tarptautinės apsaugos įstatymo (ZMZ) 42, 42/2, 42/3, 56, 119 straipsniai; Bendrojo administracinio proceso įstatymo (ZUP) 46, 237, 237/1–3 straipsniai; Santuokos ir šeimos santykių įstatymo (ZZZDR) 107, 108 straipsniai; Civilinio proceso įstatymo (ZPP) 409 straipsnis; Administracinių ginčų įstatymo (ZUS-1) 27, 27/3, 64, 64/1–3, 77 straipsniai.

Santrauka: vaikas iki 15 metų amžiaus neturi procesinio veiksnumo, todėl administracinė institucija nepažeidė procesinių taisyklių, nesuteikusi jam galimybės pateikti paaiškinimų dėl faktų ir aplinkybių, kuriomis grindžiamas administracinis sprendimas.

2 PAVYZDYS: Slovėnijos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimas Nr. U-I-425/06

(prieinamas anglų kalba)

Pastaba: angliškoje paskelbto dokumento versijoje kai kur nepateikiami tam tikri versijoje slovėnų kalba pateikiami duomenys, tačiau visada išlaikomas bent jau toks pat sprendimo santraukos turinys.

Teisės aktas: Tos pačios lyties asmenų partnerystės registracijos įstatymas (Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys, Nr. 65/05) (ZRIPS), 22 straipsnis.

Rezoliucinės dalies nuostatos: Tos pačios lyties asmenų civilinės partnerystės registracijos įstatymo (Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys, Nr. 65/05) 22 straipsnis neatitinka Konstitucijos. Nacionalinis Susirinkimas privalo nustatytą neatitiktį ištaisyti per šešis mėnesius nuo šio sprendimo paskelbimo Slovėnijos Respublikos oficialiajame leidinyje. Kol antikonstitucinė nuostata dėl partnerių, kurie yra įregistravę tos pačios lyties partnerystę, tarpusavio paveldėjimo santykių nebus ištaisyta, taikomos tos pačios taisyklės kaip ir sutuoktinių tarpusavio paveldėjimo santykiams pagal Paveldėjimo įstatymą (Slovėnijos Socialistinės Respublikos oficialusis leidinys, Nr. 15/76 ir Nr. 23/78, ir Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys, Nr. 67/01).

Santrauka: paveldėjimo teisės mirus partneriui požiūriu tos pačios lyties partnerystę įregistravusių partnerių padėtis (Tos pačios lyties asmenų civilinės partnerystės registracijos įstatymo 22 straipsnis), atsižvelgiant į esminius teisinius ir faktinius aspektus, yra panaši į sutuoktinių padėtį. Sutuoktinių ir tos pačios lyties partnerystę įregistravusių partnerių tarpusavio paveldėjimo reglamentavimo skirtumai grindžiami ne objektyviomis, su asmeniu nesusijusiomis aplinkybėmis, o lytine orientacija. Lytinė orientacija yra viena iš asmeninių aplinkybių, nurodytų Konstitucijos 14 straipsnio 1 dalyje. Kadangi pagal Konstituciją nėra leistino pagrindo skirtingam požiūriui, ginčijamas reguliavimas yra nesuderinamas su Konstitucijos 14 straipsnio 1 dalimi.

Deskriptoriai: 1.5.51.1.15.1 – Konstitucinė teisena – Sprendimai – Konstitucinio Teismo sprendimų rūšys – Teorinės peržiūros procedūra – Nustatymas, kad teisės aktas neatitinka Konstitucijos. 1.5.51.1.16 – Konstitucinis teisingumas – Sprendimai – Konstitucinio Teismo sprendimų rūšys – Teorinės peržiūros procedūra – Raginimas teisės aktų leidėjui suderinti teisės aktą su Konstitucija ar kitais teisės aktais. 5.2.2.1 – Pagrindinės teisės – Lygybė (14.2) – Nevienodo požiūrio kriterijai – Lytis.

Teisinis pagrindas: Slovėnijos Respublikos Konstitucijos (URS) 14 straipsnio 1 ir 2 dalys; Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 14 straipsnis; Konstitucinio teismo įstatymo (ZUstS) 40 straipsnio 2 dalis, 48 straipsnis.

Formatas

Aukščiausiojo Teismo ir kitų bendrosios bei specialiosios kompetencijos teismų praktika pateikiama HTML formatu. Slovėnijos Respublikos Konstitucinio Teismo praktika visada pateikiama HTML formatu ir kartais PDF formatu.

Kitos procedūros

Teismų sprendimų tinklalapyje nepateikiama informacija apie tai, ar byla dar nagrinėjama, ar sprendimas yra galutinis ir ar bus vykdomos kitos procedūros.

Tačiau Konstitucinio Teismo interneto svetainėje pateikiama pagrindinė informacija apie nagrinėjamas bylas, pvz., bylos nuoroda ir pareiškimo data. Taip pat kas savaitę atskirai skelbiama darbotvarkė nurodant bylas, kurios bus svarstomos reguliarioje ketvirtadienio plenarinėje sesijoje.

Skelbimo taisyklės

Teismų praktiką, kuri bus skelbiama, atrenka teismai. Pagrindinis atrankos kriterijus – bylos svarba žemesnės instancijos teismų praktikos raidai. Teismų sprendimai, keliantys žiniasklaidos susidomėjimą, paprastai skelbiami viešai kartu su pranešimu spaudai.

Susijusios nuorodos

Konstitucinio Teismo praktika, teismų praktika

Paskutinis naujinimas: 05/12/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.