Nacionalinė teismų praktika

Ispanija

Ispanijoje teismų praktika nelaikoma teisės šaltiniu, nes Ispanijos civilinio kodekso (isp. Código Civil) 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisės šaltiniai yra teisės aktai, papročiai ir bendrieji teisės principai (Ispanijos civilinio kodekso 1 straipsnio 1 dalis). Vis dėlto Ispanijos civilinio kodekso 1 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad teismų praktika «papildo teisinę sistemą, kai Aukščiausiasis Teismas (isp. Tribunal Supremo), aiškindamas ir taikydamas teisės aktus, papročius ir bendruosius teisės principus, ilgainiui suformuoja tam tikrą doktriną». Be to, teisė susipažinti su vieša informacija yra konkrečiai įtvirtinta Ispanijos Konstitucijos (isp. Constitución Española) 105 straipsnio b punkte.

Turinį pateikė
Ispanija

Galimybė susipažinti su teismų praktika

Pagrindinio teisminių institucijų įstatymo (isp. Ley Orgánica del Poder Judicial) 560 straipsnio 1 dalies 10 punkte įtvirtintas toks vienas iš Generalinės teisminių institucijų tarybos (isp. Consejo General del Poder Judicial) įgaliojimų: „oficialiai skelbti Aukščiausiojo Teismo ir kitų teisminių organų sprendimus ir kitus nutarimus.

Tam Generalinė teisminių institucijų taryba, atsižvelgdama į kompetentingų institucijų pranešimus, nustato taisykles dėl elektroninių teismo dokumentų rengimo, rinkimo, tvarkymo, sklaidos ir tvirtinimo tvarkos, siekiant užtikrinti galimybę su jais susipažinti, jų vientisumą ir autentiškumą ir užtikrinti, kad jie atitiktų asmens duomenų apsaugos teisės aktus“.

Taip pat Pagrindinio teisminių institucijų įstatymo 560 straipsnio 1 dalies 16 punkto e papunktyje Generalinei teisminių institucijų tarybai suteikiama reguliavimo galia skelbti ir pakartotinai naudoti teisminius sprendimus griežtai laikantis Pagrindinio teisminių institucijų įstatymo nuostatų įgyvendinimo tvarkos.

Siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi teisės aktų, Generalinė teisminių institucijų taryba 1997 m. įsteigė Teismų raštvedybos centrą (isp. Centro de Documentación Judicial, toliau – CENDOJ), kurio pagrindinė būstinė yra San Sebastiane. Pagal Pagrindinio teisminių institucijų įstatymo 619 straipsnio nuostatas ši techninio pobūdžio įstaiga ir Generalinė teisminių institucijų taryba yra atsakingos už teisinės informacijos apie teisės aktus, teismų praktiką ir doktriną atranką, valdymą, tvarkymą, sklaidą ir skelbimą.

Šios naujos viešosios tarnybos, sudarančios galimybę geriausiomis techninėmis sąlygomis susipažinti su įvairių teisminių organų teismų praktika, kuri užtikrina ypatingą asmenų apsaugą automatizuotai tvarkant duomenis ir nustatant atitinkamus mechanizmus, siekiant sudaryti geresnes sąlygas dėl prieigos, sąveikumo, kokybės ir paskelbtos informacijos pakartotinio panaudojimo, veikla grindžiama teisiniais įgaliojimais, suteiktais pagal 1985 m. liepos 1 d. Pagrindinį teisminių institucijų įstatymą Nr. 6/1985, 2013 m. gruodžio 9 d. įstatymą dėl skaidrumo, galimybės susipažinti su vieša informacija ir gero valdymo Nr. 19/2013, Nutarimą Nr. 1/1997 dėl Teismų raštvedybos centro ir 2015 m. liepos 9 d. įstatymą Nr. 18/2015, kuriuo iš dalies keičiamas 2007 m. lapkričio 16 d. įstatymas Nr. 37/2007 dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio panaudojimo, kuriuo į nacionalinę teisę perkeliama 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/37/ES.

Vykdydamas pirmiau nurodytus teisės aktus Teismų raštvedybos centras įgyvendina teismų sprendimų ir kitų teisminių sprendimų platinimo sistemą – oficialiai skelbiami Aukščiausiojo Teismo ir kitų teisminių organų sprendimai ir kiti nutarimai: a) iš jų pašalinus asmens duomenis su jais gali susipažinti plačioji visuomenė, pasinaudodama interneto paieškos sistema, jie viešai ir nemokamai prieinami; b) įgyvendinant Generalinės teisminių institucijų tarybos, kaip Ispanijos teisėjų ir teismų veiklos reguliavimo įstaigos, funkcijas prieiga suteikiama tik teisminėms institucijoms skirtoje aplinkoje, kurioje yra papildomų funkcijų (nuorodos į nacionalinę ir užsienio teismų praktiką bei teisės aktus, taip pat Konstitucinio Teismo (isp. Tribunal Constitucional) sprendimus); c) CENDOJ paskelbtų Ispanijos teismų sprendimų sklaida vykdoma interneto svetainėje www.poderjudicial.es, kad būtų galimybė susipažinti su Europos Sąjungos valstybių narių teisės sistemomis ir teismų praktika, vadovaujantis Tarybos išvadomis (2011/C 127/01) dėl «Europos e. teisingumo portalo», ir naudojantis Iberijos ir Amerikos teisminės informacijos ir dokumentacijos tinklu (isp. Red Iberoamericana de Información y Documentación Judicial, Iberius), taip pat teikiant informaciją įvairiems pakartotiniams naudotojams ir kitiems naudotojams (kurie nėra pakartotiniai naudotojai) pagal pirmiau nurodytus teisinius reikalavimus.

CENDOJ duomenų bazę taip pat turėtų papildyti Konstitucinio Teismo duomenų bazė, kurioje saugoma informacija apie šio aukštojo teismo priimtus sprendimus.

Taip pat yra privačių duomenų bazių, prie kurių suteikiama mokama prieiga.

Teismų praktikos pateikimas

Dėl Aukščiausiojo Teismo pažymėtina, kad CENDOJ sukūrė technologinę platformą, kurios struktūra grindžiama sistema, kai naršoma kortelėse.

Naršant šioje platformoje atveriama kortelė „RESULTADOS“ (rezultatai) (kurioje pateikiami paieškos rezultatai) ir kita kortelė „BÚSQUEDA“ (paieška) (kuri suteikia galimybę naudotis platforma bet kuriuo metu).

Naudojantis paieškos sistema galima greitai ir saugiai susipažinti su visais Aukščiausiojo Teismo priimtais sprendimais. Galima atlikti paiešką pasinaudojus atrankos laukeliais, pagal kuriuos šie sprendimai identifikuojami arba priskiriami atitinkamai kategorijai, ir (arba) tuščiais teksto laukeliais.

Be to, spustelėjus sąsajos apačioje esantį mygtuką taip pat yra galimybė iškart peržiūrėti 50 naujausių kiekvienos jurisdikcijos sprendimų. Taip suteikiama galimybė susipažinti su naujausiais sprendimais, kurie buvo pateikti ir įtraukti į duomenų bazę, kurioje saugoma teismų praktika.

Sistemoje taip pat įdiegtas žymų rinkinys, kuriame pateikiamos dažniausiai ieškomos temos; spustelėjus vieną iš jų, pateikiami su atitinkama tema susiję sprendimai.

Paieška pagal atrankos laukelius

Tam tikruose sprendimų paieškos informacijos laukeliuose gali būti nustatytos tam tikros galimos parinktys. Pavyzdžiui:

 • jurisdikcijos („Jurisdicción“) lauke galima pasirinkti teisės sritis: civilinė, baudžiamoji, administracinių skundų, darbo, karo;
 • sprendimo tipo („Tipo de Resolución“) lauke galima pasirinkti Aukščiausiojo Teismo sprendimus, nutartis arba susitarimus;
 • sprendimo data: kalendoriaus („Calendario“) mygtukas leidžia susiaurinti paiešką nurodant datas;
 • kalba: išskleidžiamajame sąraše galima pasirinkti ieškomų sprendimų kalbą.

Paieška naudojant tuščius teksto laukelius

Įdiegti ne tik atrankos laukeliai, bet ir kiti sprendimų paieškos laukeliai, kuriuose nėra nustatytos tam tikros parinktys – juose gali būti teksto seka, naudojama neribotai paieškai atlikti.

REZULTATAI

Atlikus paiešką pateikiami rezultatai – paprastai puslapyje pateikiama 10 rezultatų.

Rezultatai pateikiami tokia tvarka:

SUSIJĘ ŽODŽIAI – sistema automatiškai pateikia su atlikta paieška susijusius žodžius, tačiau ši funkcija galima tik tam tikras prieigos teises turintiems subjektams.

ANTRAŠTĖ – pateikiamas Ispanijos oficialios teismų praktikos saugyklos (isp. Repositorio Oficial de Jurisprudencia, ROJ) suteiktas surastos teismų praktikos ir Europos teismų praktikos identifikatoriaus (ECLI) numeris.

PAANTRAŠTĖS – pateikiami tokie informacijos laukeliai:

 • institucijos tipas: pavyzdžiui, Aukščiausiasis Teismas;
 • savivaldybė: pavyzdžiui, Madridas -- 1 skyrius;
 • pranešėjas: pavyzdžiui, vardas... pavardė (-ės) ...;
 • ieškinio Nr.: pavyzdžiui, 88/2007 -- Data: 26/06/2008;
 • sprendimo pobūdis: pavyzdžiui, teismo sprendimas;
 • institucija, abėcėlės tvarka.

Galiausiai, spustelėjus pageidaujamo rezultato antraštę atveriamas naujas langas, kuriame pateikiamas visas surasto dokumento turinys. Šis dokumentas viešai prieinamas PDF formatu.

Formatas

Paprastai duomenų bazėse sprendimai pateikiami PDF formatu (vieša prieiga), taip pat RTF ir HTML formatais (tik teisminėms institucijoms skirtoje aplinkoje).

Pateikiami teismų sprendimai ir nutartys

 • Aukščiausiasis Teismas

Aukščiausiasis Teismas. Skelbiama visa Aukščiausiojo Teismo praktika – suteikiama laisva ir nemokama prieiga internetu informaciniais tikslais. Pateikiamas visas tekstas, iš kurio pašalinti asmens duomenys (anonimintas tekstas), ir naudojama veiksminga paieškos sistema, kuri pašalina šiuos duomenis visų pirma iš sprendimų teksto. Prie šios duomenų bazės prisijungiama naudojantis CENDOJ Aukščiausiojo Teismo paieškos funkcija.

 • Kiti teismai

CENDOJ duomenų bazėje galima viešai ir nemokamai susipažinti ne tik su Aukščiausiojo Teismo sprendimais ir susitarimais, bet ir su Ispanijos Nacionalinio aukštojo teismo (isp. Audiencia Nacional), aukštųjų teisingumo teismų (isp. Tribunales Superiores de Justicia) ir provincijos teismų (isp. Audiencias Provinciales) sprendimais, taip pat su tam tikromis šių kolegialių teismų nutartimis ir Centrinio karo teismo (isp. Tribunal Militar Central), regioninių karo teismų (isp. Tribunales Militares Territoriales) ir pavienių teisėjų sprendimais bei nutartimis.

Kitos procedūros

Ar pateikiama informacija....

 • apie ieškinius?
 • apie tai, ar priimtas sprendimas byloje?
 • apie ieškinių baigtį?
 • apie tai, ar sprendimas yra neskundžiamas?
 • apie kitus procesus?

Viešai pateikiami visi teismų sprendimų tekstai be papildomos informacijos, tačiau reikia pažymėti, kad dažniausiai pačiame sprendime pateikiama informacija apie tai, ar sprendimas yra galutinis (neginčijamas). Be to, šiuose sprendimuose taip pat pateikiamos atskirosios nuomonės, jei jų yra. Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytą informaciją, teisminėms institucijoms skirtoje aplinkoje pateiktoje duomenų bazėje (CENDOJ dokumentų bazė) pateikiamos nuorodos, kuriomis susiejami ginčijami sprendimai ir Aukštojo teismo (isp. Tribunal Superior) priimtas sprendimas, santraukos, sprendimo reikšmė, nuorodos į cituotus sprendimus, kuriais patvirtinamas arba paneigiamas sprendimas; cituota, taikyta arba aiškinta teismų praktika; teismo sprendimo aprašymas: taikomos bendrosios sąvokos, patvirtinamas naujoviškas sprendimas arba teismų praktika ir sprendimo klasifikavimas pagal CENDOJ teisiniame žodyne vartojamus terminus.

Skelbimo taisyklės

Ar esama privalomų taisyklių, taikomų nacionaliniu lygiu skelbiant teismų praktiką arba atsižvelgiant į teismo tipą?

Šios taisyklės nustatytos Pagrindinio teisminių institucijų įstatymo 560 straipsnio 1 dalies 10 punkte, kuriame nurodyta, kad Generalinė teisminių institucijų taryba turi kompetenciją nagrinėti klausimus dėl oficialaus Aukščiausiojo Teismo ir kitų teisminių organų sprendimų ir kitų nutarimų skelbimo.

Skelbimo taisyklės taip pat nustatytos Nutarime, kuriuo įsteigiamas Teismų raštvedybos centras.

Ar skelbiamas visas teismo sprendimas, ar tik tam tikra jo teksto dalis? Pastaruoju atveju – kokie kriterijai taikomi?

Skelbiamas visas teismo sprendimų tekstas (ne ištraukos), o visi kolegialių teismų sprendimai ir tam tikri pavienių teisėjų sprendimai skelbiami laikantis pirmiau nurodytos tvarkos.

Susijusios nuorodos

Teisminės informacijos centro teismų praktikos paieškos sistema:

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Paskutinis naujinimas: 29/06/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.