National case law

The courts of the Member States of the European Union (EU) apply and interpret the law of the relevant Member States as well as EU law. Therefore, it is in the interest of citizens and legal practitioners to have access not only to case law of their own Member State, but also to that of other EU Member States.

Most Member States have one or more databases of the decisions and opinions of their courts - regarding EU law, national law and also regional and/or local law. The information available on the web may sometimes be restricted to certain courts (for instance, supreme courts) or to certain types of decisions.

You can search for Member State case law either via a Member State database by selecting one of the flags listed on the right hand side you will be redirected to the relevant national page; or you can use one of the European databases (the following list may not be exhaustive):

 • JURE, a database created by the European Commission, contains case law on jurisdiction in civil and commercial matters and on the recognition and enforcement of judgments in a State other than the one where the judgment was passed. This includes case law on relevant international conventions (i.e. 1968 Brussels Convention, 1988 Lugano Convention) as well as EU and Member State case law).
 • The Association of Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union (ACA Europe) provides two databases of Member State case law which deal with the application of EU law, called "JuriFast" and "Dec.Nat". Decisions are provided in the original language, with a summary in English and French. The "Dec.Nat" database also contains references and analyses of national decisions which have been supplied by the Research and Documentation Service of the European Court of Justice.
 • Via the website of the Network of the Presidents of the supreme judicial courts of the EU, you can find the sites of a number of national databases (and also of some candidate countries) containing the case law of the supreme courts of those Member States.
 • The information portal of the EU Agency for Fundamental Rights includes a database of national decisions of courts and special bodies related to issues of discrimination law.
 • CODICES, a database created by the so-called Venice Commission at the Council of Europe, contains case law on constitutional matters not only of EU Member States but also of other members of the Council of Europe.

In addition, the European e-Justice Portal also provides information on the various Member State courts.  Many of these courts have a website providing a database of their own case law.

Last update: 20/08/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Valstybių narių teismų praktika - Belgija

Šiame skyriuje apžvelgiami teismų praktikos šaltiniai, jų turinys ir nuorodos į atitinkamas duomenų bazes.

Interneto svetainės

Belgijos teismų praktikos galima ieškoti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJURIDAT interneto svetainėje.

Sprendimų pristatymas, santraukos

Paprastai sprendimai pateikiami pagal reikšminių žodžių arba abstrakčių sąvokų sąrašą, po šio sąrašo pateikiama svarbiausių teisės aspektų ir nuorodų į teisės aktus ar ankstesnius sprendimus santrauka.

Pavyzdys

Reikšminių žodžių arba abstrakčių sąvokų sąrašas: sporto varžybos, futbolo rungtynės, saugumas, nusižengimas, administracinė sankcija, skundai policijos teismui, gynybos teisės, pažeidimas, išimtis, ieškinio atmetimas, žodinės proceso dalies atnaujinimas, teisėjo vaidmuo.

Santrauka. Prieš atmesdamas visą ieškinį ar jo dalį teisėjas turi nurodyti atnaujinti žodinę proceso dalį, taikydamas išimtį, kuria šalys teisme nesirėmė, pavyzdžiui, gynybos teisių procese, kuriuo siekiama skirti administracinę sankciją pagal 1998 m. gruodžio 21 d. Saugumo vykstant futbolo rungtynėms įstatymą (1) (2), pažeidimu. (1) Žr. 1986 m. gruodžio 26 d. Cass., RG 5176, Pas., 1987, Nr. 258; 1998 m. balandžio 3 d. Cass., RG C.97.0087.F, Pas., 1998, Nr. 191 ir 2002 m. gegužės 17 d. Cass., RG C.01.0330.F, Pas., 2002, Nr. 303. (2) 1998 m. gruodžio 21 d. įstatymo, galiojusio iki jo pakeitimo 2007 m. balandžio 25 d. įstatymu, 26 straipsnio 1–2 dalys.

Teismai, su kurių praktika galima susipažinti

 • Aukščiausiasis Teismas
 • Bendrosios kompetencijos teismai
 • Specializuoti teismai

Tebevykstančių procesų kontrolė

Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Ar teikiama informacija apie:

pateiktą ieškinį?

Taip

Taip

tai, kad byla dar nagrinėjama?

Taip

Ne

ieškinio baigtį?

Taip

Ne

tai, kad sprendimas neatšaukiamas ir galutinis?

Ne

Ne

tai, kad procesas gali būti tęsiamas               

kitame teisme (Konstituciniame Teisme ir kt.)?

Europos Teisingumo Teisme?

Europos žmogaus teisių teisme?

Taip

Taip

Taip / Ne

Taip / Ne

Taip / Ne

Taip / Ne


Skelbimo taisyklės

Nacionaliniu lygmeniu

Tam tikrų teismų sprendimų

Ar taikomos privalomos teismo sprendimų skelbimo taisyklės?

Ne

Ne


Taikomos neprivalomos skelbimo taisyklės.

Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Skelbiamas visas tekstas ar pasirinkta dalis?

Pasirinkta dalis

Pasirinkta dalis

Jeigu skelbiama pasirinkta dalis, kokiais kriterijais remiantis ji pasirenkama?

Visuomeniniu ir teisiniu interesu

Visuomeniniu ir teisiniu interesu


Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJuridat

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederacinė viešoji teisingumo tarnyba

Paskutinis naujinimas: 06/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Valstybių narių teismų praktika - Bulgarija

Šiame skyriuje apžvelgiama Bulgarijos teismų praktika, taip pat aprašomos svarbios teismų praktikos duomenų bazės ir pateikiamos nuorodos į jas.

Teisingumą vykdo Aukščiausiasis Kasacinis Teismas, Vyriausiasis administracinis teismas, apeliaciniai teismai, apygardų teismai, karo teismai ir apylinkių teismai. Apkaltinamieji nuosprendžiai ir teismų sprendimai laikomi atitinkamų teismų duomenų bazėse popierine ir elektronine forma.

Aukščiausiasis Kasacinis Teismas yra aukščiausia teisminė instancija baudžiamosiose, komercinėse ir civilinėse bylose. Pagal Bulgarijos konstitucijos 124 straipsnį Aukščiausiasis Kasacinis Teismas vykdo aukščiausią teisminę priežiūrą, kad visi teismai teisę taikytų tiksliai ir vienodai. Jo jurisdikcijai priklauso visa Bulgarija.

Vyriausiasis administracinis teismas vykdo aukščiausią teisminę priežiūrą, kad administraciniai teismai teisę taikytų tiksliai ir vienodai.

Vyriausiojo administracinio teismo jurisdikcijai priklauso:

 1. skundai, kuriais apskundžiami įstatymo galią turintys teisės aktai, įskaitant priimtus savivaldybių tarybų;
 2. skundai, kuriais apskundžiami Ministrų Tarybos, Ministro Pirmininko, Ministro Pirmininko pavaduotojų ir ministrų aktai, priimti vykdant jų konstitucinės vadovybės ir valdymo įgaliojimus; teisės aktuose numatytais atvejais, taip pat tais atvejais, kai minėtos valdžios institucijos savo įgaliojimus yra delegavusios atitinkamiems pareigūnams, jų priimti administraciniai aktai skundžiami atitinkamam administraciniam teismui;
 3. skundai, kuriais skundžiami Aukščiausiosios teismų tarybos sprendimai;
 4. skundai, kuriais skundžiami Bulgarijos Nacionalinio Banko ir jo organų aktai;
 5. kasaciniai ir apeliaciniai skundai, kuriais skundžiami pirmąja instancija priimti sprendimai;
 6. proceso šalių apeliaciniai skundai, kuriais skundžiamos teismų nutartys ir nurodymai;
 7. prašymai panaikinti galutinius teismų sprendimus administracinėse bylose;
 8. skundai, kuriais skundžiami kiti teisės aktuose nurodyti aktai.

Interneto svetainėje pateikta teismų praktika

Nuo 2002 m. pradžios Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVyriausiasis administracinis teismas turi interneto svetainę. Interneto svetainė buvo sukurta siekiant patenkinti fizinių asmenų, juridinių asmenų ir administracinių įstaigų poreikį lengvai gauti informaciją apie teismo veiklą.

Teismų praktika pateikiama teismo interneto svetainėje. Prieiga prie duomenų bazės suteikiama atlikus visiems prieinamą standartinę registraciją (vartotojo vardas ir slaptažodis).

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiasis Kasacinis Teismas turi interneto svetainę, kurioje suteikiama tiesioginė prieiga prie Aukščiausiojo Teismo informacinės duomenų bazės.

Sprendimų ir jų antraščių pateikimas

Vyriausiasis administracinis teismas

Antraščių ar kategorijų, kurios veiktų kaip nuorodos į Vyriausiojo administracinio teismo sprendimus ar kitą veiklą, internete nėra. Aktai skelbiami kartu nurodant jų numerį, jų priėmimo datą ir bylos, su kuria jie susiję, numerį, pavyzdžiui:

2005 m. birželio 23 d. Sprendimas Nr. 5908 byloje Nr. 4242/2005.

Aukščiausiasis Kasacinis Teismas

Sprendimai išleidžiami popierine forma, skelbiami Biuletenyje, Metraštyje ir Bulgarijos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiojo Kasacinio Teismo interneto svetainėje.

Paiešką galima atlikti pagal teismą ir bylos šalių vardus ir pavardes / pavadinimus; Aukščiausiajame Kasaciniame Teisme užregistruotą bylos numerį; bylos numerį Aukščiausiojo Kasacinio Teismo skyriuje.

Visas nuo 2008 m. spalio 1 d. paskelbtų sprendimų tekstas (ištrynus asmens duomenis) pateikiamas per nuorodą tinklalapio „paieškos rezultatai“ apačioje.

Bulgarijos Aukščiausiojo Kasacinio Teismo naujienos ir pranešimai spaudai nuolat skelbiami Aukščiausiojo Teismo interneto svetainės pranešimų spaudai skiltyje. Sprendimai svarbaus viešojo intereso bylose skelbiami šioje skiltyje ir Aukščiausiojo Kasacinio Teismo informacinėje duomenų bazėje.

Formatai

Vyriausiasis administracinis teismas

Teismų praktika pateikiama Vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje HTML formatu.

Aukščiausiasis Kasacinis Teismas

Teismų praktika pateikiama Aukščiausiojo Kasacinio Teismo interneto svetainėje PDF formatu.

Teismai

Tolesnis procesas


Aukščiausieji teismai – Vyriausiasis administracinis teismas ir Aukščiausiasis Kasacinis Teismas

Kiti teismai

Ar pateikiama informacija apie:

 • skundus?

Taip

Taip

 • tai, ar byla dar nagrinėjama?

Taip

Taip

 • apie apeliacinių skundų rezultatus?

Taip

Taip

 • tai, ar sprendimas galutinis ir neskundžiamas?

Taip

Taip

 • kitą procesą:

kitame nacionaliniame teisme (Konstituciniame Teisme ir pan.)?

Europos Sąjungos Teisingumo Teisme?

Europos Žmogaus Teisių Teisme?

Netaikytina.

Netaikytina.


Skelbimo taisyklės


nacionaliniu lygmeniu

teismų lygmeniu

Ar priimtos teismų praktikos skelbimą reglamentuojančios privalomosios taisyklės?

Taip – Teismų sistemos įstatymo 64 straipsnio 1 dalis.

TaipAukščiausieji teismai

Kiti teismai

Skelbiama visa teismų praktika ar tik atrinkta dalis?

Vyriausiojo administracinio teismo ir Aukščiausiojo Kasacinio Teismo – visa teismų praktika

Visa teismų praktika / tik atrinkta dalis

Jei daroma atranka, kokie kriterijai taikomi?

Netaikytina.

Netaikytina.

Paskutinis naujinimas: 20/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Valstybių narių teismų praktika - Čekija

Šiame skyriuje pateikiama Čekijos teismų praktikos apžvalga, aprašomos įvairios teismų praktikos duomenų bazės ir pateikiamos nuorodos į jas.

Informacija apie teismų praktiką internete

Informacija apie teismų praktiką skelbiama viešai Teisingumo ministerijos svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.justice.cz/ (nuoroda „Judikatura“ (teismų praktika)).

Kiekvienas iš toliau nurodytų teismų turi savo praktikos duomenų bazę:

 • Konstitucinis Teismas (Ústavní soud),
 • Aukščiausiasis teismas (Nejvyšší soud),
 • Aukščiausiasis administracinis teismas (AAT) (Nejvyšší správní soud).

Visų AAT sprendimų santraukos (be asmens duomenų) skelbiamos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAAT interneto svetainėje. Tam tikri AAT sprendimai ir tam tikri žemesnės instancijos administracinių teismų sprendimai, kuriuos pagal sprendimų svarbą atrenka AAT teisėjų plenumas, pateikiami išsamiau.

Sprendimų pristatymas ir antraštės

Aukščiausiųjų teismų sprendimai skelbiami jų svetainėse.

Formatas

Teismų praktika pateikiama *html formatu.

Atitinkami teismai

Atitinkami yra šie teismai:

Informacija apie kitus procesus

Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Ar pateikiama informacija

apie apeliacinius skundus?

Ne

Taip (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.justice.cz/, nuoroda InfoSoud)

apie tai, ar byla dar nagrinėjama?

Ne

Taip (InfoSoud)

apie apeliacinių skundų rezultatus?

Ne

Taip (InfoSoud)

apie sprendimo galutinumą?

Ne

Ne

apie kitus procesus

kitame nacionaliniame teisme (pvz., Konstituciniame Teisme)?

Europos Teisingumo Teisme?

Žmogaus teisių teisme?

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Skelbimo taisyklės

Nacionaliniu lygmeniu

Teismų lygmeniu

Ar priimtos teismų praktikos skelbimą reglamentuojančios privalomosios taisyklės?

Taip

Taip

Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Skelbiama visa teismų praktika ar tik atrinkta dalis?

Pašalinti visi asmens duomenys

Pašalinti visi asmens duomenys

Jeigu daroma atranka,

kokie kriterijai taikomi?

Asmens duomenų apsauga

Teisinių duomenų bazės

Duomenų bazės pavadinimas ir URL

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasViešojo administravimo portalas

Ar duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, duomenų baze galima naudotis nemokamai.

Trumpas turinio aprašas

Duomenų bazėje čekų kalba skelbiami Čekijos teisės aktai.

Paskutinis naujinimas: 16/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Valstybių narių teismų praktika - Danija

Danijoje nėra teismų praktikos duomenų bazės.

Paskutinis naujinimas: 24/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Valstybių narių teismų praktika - Vokietija

Šiame tinklalapyje apžvelgiama Vokietijos teismų praktika.

Teisminė valdžia suteikta teisėjams; ją vykdo Federalinis Konstitucinis Teismas, federaliniai teismai ir 16 federalinių žemių (vok. Länder) teismai (plg. Pagrindinio įstatymo 92 straipsnį).

Internetinės teismų praktikos duomenų bazės

Nuo 2010 m. Federalinė teisingumo ir vartotojų apsaugos ministerija interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasRechtsprechung im Internet [teismų praktika internetu] skelbia atrinktus Federalinio Konstitucinio Teismo, federalinių aukščiausiųjų teismų ir Federalinio patentų teismo sprendimus. Ši informacija besidomintiems asmenims prieinama nemokamai.

Be to, Federalinis Konstitucinis Teismas ir federaliniai teismai sprendimus skelbia savo pačių interneto svetainėse. Ši informacija nekomerciniam naudojimui prieinama nemokamai. Interneto svetainėse taip pat skelbiami pranešimai spaudai, kuriuose pateikiama informacija apie svarbias nebaigtas nagrinėti bylas ir jų rezultatus.

Kadangi Vokietijos Federacinė Respublika yra federacinė valstybė, federalinės žemės (vok. Länder) reglamentuoja savo federalinės žemės teismų sprendimų paskelbimą. Šiuo tikslu federalinės žemės yra sukūrusios savo interneto svetaines, o nuorodos į jas pateiktos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJustizportal des Bundes und der Länder (federalinės vyriausybės ir federalinių žemių vyriausybių teisingumo tarnybų portale).

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasRechtsprechung im Internet

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederalinis Konstitucinis Teismas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederalinis Teisingumo Teismas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederalinis Administracinis Teismas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederalinis finansų teismas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederalinis darbo bylų teismas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederalinis socialinių bylų teismas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederalinis patentų teismas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJustizportal des Bundes und der Länder

Paskutinis naujinimas: 24/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Valstybių narių teismų praktika - Estija

Šiame skyriuje apžvelgiama Estijos teismų praktika, taip pat nurodomos svarbios teismų praktikos duomenų bazės.

Teismų praktika internete

Su pirmosios ir antrosios instancijos teismų praktika internete galima susipažinti nuo 2001 m. Aukščiausiojo Teismo praktika internete skelbiama nuo 1993 m., kai buvo reformuota teismų sistema, taip pat ji skelbiama elektroniniame Riigi Teataja (Estijos oficialiajame leidinyje) bei Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiojo Teismo interneto svetainėje. Pirmosios ir antrosios instancijos teismų praktika skelbiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaselektroniniame Riigi Teataja.

Pareiga skelbti teismų praktiką nustatyta Viešojo informavimo įstatymu, o specialiosios taisyklės nustatytos įvairiuose procesinės teisės aktuose. Paprastai visi įsiteisėję teismų sprendimai yra skelbiami. Išimčių numatyta civiliniame ir administraciniame procese – kartais teismai (savo iniciatyva arba suinteresuotojo asmens prašymu) sprendime nenurodo asmens vardo ir pavardės (pakeičia juos inicialais ar kitais simboliais), jo asmens kodo, gimimo datos, registracijos numerio ir adreso. Be to, jei sprendime pateikiama konfidencialių asmens duomenų, civiliniame ir administraciniame procese teismai (savo iniciatyva arba suinteresuotojo asmens prašymu) gali nuspręsti paskelbti tik rezoliucinę sprendimo dalį arba iš viso jo neskelbti (jei vardo pakeitimas inicialais ar kitais simboliais gali pakenkti to asmens privatumui). Skelbti tik rezoliucinę sprendimo dalį teismai gali ir tuomet, kai sprendime pateikiama informacijos, kuriai taikomi kiti teisiniai prieigos apribojimai.

Skelbiami visi galutiniai nuosprendžiai baudžiamosiose bylose, tačiau atskleidžiami tik kaltinamųjų asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas ar gimimo data). Nepilnamečių kaltinamųjų asmens duomenys paprastai neatskleidžiami (vardas, pavardė, asmens kodas ar gimimo data pakeičiami inicialais ar kitais simboliais). Baudžiamajame procese, jei sprendime pateikiama konfidencialių asmens duomenų, teismas (savo iniciatyva arba suinteresuotojo asmens prašymu) gali skelbti tik sprendimo įžangą ir rezoliucinę dalį arba galutinę dalį. Taip gali būti daroma ir tuomet, kai sprendime pateikiama asmens duomenų, kuriems taikomi kiti teisiniai prieigos apribojimai ir pagal kuriuos galima nustatyti atitinkamo asmens tapatybę, net jei jo vardas ir pavardė bei kiti asmens duomenys yra pakeisti inicialais ar kitais simboliais.

Teismo praktikos skelbimas laikomas teisingumo vykdymo dalimi – konkrečių duomenų paskelbimą galima užginčyti. Todėl teismai turi gerai apsvarstyti sprendimų paskelbimo būdus.

Sprendimų pristatymas ir antraštės


Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Ar teismų sprendimai pateikiami su antraštėmis?

Taip

Ne

Riigi Teataja ir Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje Aukščiausiojo Teismo praktikos galima ieškoti pagal metus, bylos rūšį, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą, teismo kolegijos sudėtį, proceso rūšį, pažeidimo rūšį, anotaciją ir turinį. Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje paiešką galima atlikti ir pagal raktinius žodžius.

Pirmosios ir antrosios instancijos teismų sprendimų galima ieškoti pagal atitinkamą procedūros rūšį. Nelygu procedūros rūšis, paiešką galima atlikti pagal skirtingus kriterijus. Visų procedūrų atvejais sprendimo galima ieškoti pagal bylos ir ECLI numerį, teismą, procedūros rūšį, sprendimo rūšį ir priėmimo datą, bylos iškėlimo datą, anotaciją ir turinį. Baudžiamųjų bylų atveju sprendimo galima ieškoti ir pagal ikiteisminio tyrimo numerį, bylos kategoriją ir baigtį, procedūros rūšį, ieškinio ar nuosprendžio tipą arba, pavyzdžiui, pagal išteisinimo pagrindą. Civilinėse ir administracinėse bylose priimtų sprendimų taip pat galima ieškoti pagal bylos kategoriją, procedūros rūšį ir bylos baigtį.

Antraščių pavyzdžiai

Aviacijos įstatymo 71 straipsnio 2 dalies antro sakinio konstitucingumo nagrinėjimas.

Formatas


Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Dokumentas

Metaduomenys

Dokumentas

Metaduomenys

Ar teismų praktika pateikiama XML formatu?

Ne

Ne

Ne

Ne

Kokie dar formatai naudojami?

HTML

HTML

PDF

HTML

Tolesnis procesas


Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Ar galima gauti informacijos:

apie apeliacinius skundus?

-

Ne

apie tai, ar byla dar nagrinėjama?

Taip

Ne

apie apeliacinių skundų rezultatus?

-

Taip

apie sprendimo neatšaukiamumą?

Taip

Taip

apie kitus procesus:

kitame nacionaliniame teisme (pvz., Konstituciniame Teisme)?

Europos Sąjungos Teisingumo Teisme?

Europos Žmogaus Teisių Teisme?

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Skelbimo taisyklės


nacionaliniu lygmeniu

teismų lygmeniu

Ar priimtos teismų praktikos skelbimą reglamentuojančios privalomosios taisyklės?

Taip

-

Teismų praktikos skelbimo taisyklės nustatytos atitinkamuose procesų kodeksuose. Baudžiamojo ir civilinio proceso taisyklės skiriasi.


Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Skelbiama visa teismų praktika ar tik atrinkta dalis?

tik atrinkta dalis

tik atrinkta dalis

Jei daroma atranka, kokie kriterijai taikomi?

Atrenkama pagal šiuos kriterijus:

1) sprendimas turi būti įsiteisėjęs;

2) sprendimas gali būti paskelbtas, jei:

a) (civilinėse ir administracinėse bylose) jame nepateikiama konfidencialių asmens duomenų; sprendimas skelbiamas vardus ir pavardes pakeičiant inicialais ar kitais simboliais, kad nebūtų pakenkta atitinkamo asmens privatumui; sprendime nėra informacijos, kuriai taikomi kiti prieigos apribojimai;

b) (baudžiamosiose bylose) jame nepateikiama konfidencialių asmens duomenų ar duomenų, kuriems taikomi kiti teisiniai prieigos apribojimai, arba jei vardai ir pavardės bei kiti asmens duomenys sprendime pakeisti inicialais ar kitais simboliais, kad nebūtų įmanoma nustatyti atitinkamo asmens tapatybės; sprendime nėra informacijos, kuriai taikomi kiti prieigos apribojimai.

Atrenkama pagal šiuos kriterijus:

1) sprendimas turi būti įsiteisėjęs;

2) sprendimas gali būti paskelbtas, jei:

a) (civilinėse ir administracinėse bylose) jame nepateikiama konfidencialių asmens duomenų; sprendimas skelbiamas vardus ir pavardes pakeičiant inicialais ar kitais simboliais, kad nebūtų pakenkta atitinkamo asmens privatumui; sprendime nėra informacijos, kuriai taikomi kiti prieigos apribojimai;

b) (baudžiamosiose bylose) jame nepateikiama konfidencialių asmens duomenų ar duomenų, kuriems taikomi kiti teisiniai prieigos apribojimai, arba jei vardai ir pavardės bei kiti asmens duomenys sprendime pakeisti inicialais ar kitais simboliais, kad nebūtų įmanoma nustatyti atitinkamo asmens tapatybės; sprendime nėra informacijos, kuriai taikomi kiti prieigos apribojimai.

Teisinių duomenų bazės

Duomenų bazės pavadinimas ir URL

Paskelbtą Aukščiausiojo Teismo praktiką galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiojo Teismo interneto svetainėje ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasRiigi Teataja

Įsigaliojusią ir paskelbtą pirmosios ir antrosios instancijos teismų praktiką galima susirasti atlikus teismų praktikos Riigi Teataja Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspaiešką.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismui išsiųstus Estijos teismų prašymus priimti prejudicinį sprendimą galima rasti Aukščiausiojo Teismo Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinterneto svetainėje. Joje nurodytas teismo, teikiančio prašymą priimti prejudicinį sprendimą, pavadinimas, prašymo pateikimo data ir turinio apibūdinimas, taip pat Estijos ir ESTT bylos numeriai.

Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos santraukas galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasRiigi Teataja.

Nuo 1996 m. Teismų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinterneto svetainėje skelbiami pirmosios ir antrosios instancijos teismų bylų statistiniai duomenys. Aukščiausiojo Teismo statistinių duomenų galima rasti šio teismo Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinterneto svetainėje. Konstitucinės peržiūros statistiniai duomenys renkami nuo 1993 m., o duomenys apie administracines, civilines, baudžiamąsias ir administracinių teisės pažeidimų bylas – nuo 2002 m.

Nuo 2006 m. Aukščiausiojo Teismo Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinterneto svetainėje skelbiama ir tam tikrų sričių teismų praktikos analizė.

Ar šia duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, duomenų bazėmis galima naudotis nemokamai.

Paskutinis naujinimas: 09/09/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Valstybių narių teismų praktika - Airija

Šiame skyriuje apžvelgiama Airijos teismų praktika, taip pat aprašomos atitinkamos teismų praktikos duomenų bazės ir pateikiamos nuorodos į jas.

Teismų praktika formuluojama iš precedentų arba ankstesnių teismų sprendimų. Tam tikromis aplinkybėmis šie sprendimai gali būti privalomi kitam teismui, jei faktinės bylos aplinkybės yra panašios. Paprastai būna taip, kad žemesnės instancijos teismai priima aukštesnės instancijos teismų sprendimus atitinkančius sprendimus. Teismų praktika grindžiama dviem doktrinomis: stare decisis ir res judicata. Doktrina stare decisis – tai privalomo precedento doktrina. Doktrina res judicata reiškia, kad byloje priimtas įsiteisėjęs teismo sprendimas.

Teismų praktika, su kuria galima susipažinti interneto svetainėje

Sprendimai

Visuomenė gali susipažinti su daugeliu Airijos teismų sprendimų.

Teismų sprendimus galite rasti nemokamai Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAirijos teismų tarnybos interneto svetainėje.

Informacija apie teismų praktiką pateikiama Aukščiausiojo Teismo, Apeliacinio baudžiamųjų bylų teismo ir Aukštojo teismo interneto svetainėse. Aukščiausiojo Teismo sprendimai taip pat skelbiami Airijos Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.supremecourt.ie/).

Su Aukščiausiojo Teismo praktika galima susipažinti nuo 2001 metų, o Apeliacinio baudžiamųjų bylų teismo ir Aukštojo teismo – nuo 2004 metų.

Su Aukščiausiojo Teismo, Apeliacinio baudžiamųjų bylų teismo ir Aukštojo teismo praktika galima susipažinti nemokamai Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBAILII (Britanijos ir Airijos teisinės informacijos instituto) duomenų bazėje ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasIRLII (Airijos teisinės informacijos iniciatyvos) duomenų bazėje.

BAILII interneto svetainėje rasite šių institucijų dokumentų rinkinius:

Viešo skelbimo taisyklės

Privalomų taisyklių, pagal kurias nacionalinė teismų praktika ar atskirų teismų sprendimai būtų viešai skelbiami, nėra. Skelbiami visi atidėtieji Aukščiausiojo Teismo sprendimai (kai kuriose bylose teisėjas arba teismas pasilieka tam tikro laiko sprendimui apsvarstyti ir surašyti.)

Sprendimai, priimti ex tempore, t. y. kai teismui nereikia ilgesnio laiko sprendimui apsvarstyti ir surašyti, viešai skelbiami tik jei juose nagrinėjamas ypatingas teisės klausimas arba jei taip nurodo sprendimą priėmęs teismas.

Jei nedraudžiama įstatymais arba teismo sprendimu, asmens tapatybės duomenys yra atskleidžiami skelbiamoje interneto svetainėje informacijoje apie teismų sprendimus. Pagal įstatymą kai kurios bylos turi būti nagrinėjamos ne viešai, o pagal tam tikras teisės aktų nuostatas reikalaujama, kad nukentėjusiojo vardas ir pavardė nebūtų atskleisti. Tokiuose sprendimuose vardai ir pavardės nenurodomi.

Visi uždaruose teismo posėdžiuose priimti sprendimai arba nuosprendžiai, kuriuose yra neskelbtinų proceso šalių arba liudytojo asmens duomenų, taip pat yra anonimiški.

Prieš paskelbiant interneto svetainėje, popierinė teismo sprendimų versija siunčiama:

 • visiems teisėjams,
 • teisininkų bibliotekoms:
  • generalinio prokuroro,
  • vyriausiojo valstybės solisitoriaus,
 • įvairiems vyriausybės departamentams.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAirijos teismų tarnyba

Paskutinis naujinimas: 07/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Valstybių narių teismų praktika - Graikija

Sprendimų pateikimas / Antraštės


Valstybės Taryba (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Aukščiausiasis Teismas (Άρειος Πάγος) (kasacinis civilinių ir baudžiamųjų bylų teismas)

Kiti teismai

Teismų praktika pateikiama pagal sprendimų antraštes

Taip

(plenarinės sesijos sprendimų santraukos pagal atitinkamą antraštę skelbiamos nuo 2018 m.)

Taip

(visi civilinėse ir baudžiamosiose bylose priimti sprendimai nuo 2006 m.)

Taip

(didžiausių administracinių teismų sprendimų santraukos skelbiamos Valstybės Tarybos interneto svetainėje).

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiajame Teisme į kategorijas suskirstyta nedidelė dalis nuo 2006 m. baudžiamosiose bylose priimtų sprendimų. Taigi sprendimus galima rasti pagal atitinkamą antraštę. Sprendimus civilinėse ir baudžiamosiose bylose galima rasti ir pagal jų paskelbimo numerį.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAtėnų apeliacinis teismas (Εφετείο Αθηνών) sprendimų civilinėse ar baudžiamosiose bylose turinio internete neskelbia. Institucijos interneto svetainėje skelbiami sprendimų civilinėse bylose numeriai ir santraukos, tačiau sprendimai į kategorijas neskirstomi. Baudžiamųjų bylų neskelbiamas nei numeris, nei baigtis.

Antraščių pavyzdžiai

Sukčiavimas, išžaginimas, vėlavimas mokėti alimentus, kyšininkavimas

Formatas


Valstybės Taryba ir Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Dokumentas

Metaduomenys

Dokumentas

Metaduomenys

Koks kitas formatas naudojamas?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (administraciniai teismai)

Ne

(kiti teismai)

HTML (administraciniai teismai)

Ne

(kiti teismai)

Aukštesnių instancijų teismo procesai


Valstybės Taryba

Aukščiausiasis Teismas

Administraciniai teismai

Kiti teismai

Ar pateikiama informacija:

apie apeliacinius skundus?

Taip

Taip

Taip

Taip

apie tai, ar byla dar nagrinėjama?

Taip

Taip

Taip

Taip

apie apeliacinių skundų nagrinėjimo rezultatus?

Taip

Taip

Taip

– Ne

– Atėnų pirmosios instancijos teismas (Πρωτοδικείο Aθηνών) – taip (apie žemesnės instancijos teismų nagrinėjamus apeliacinius skundus)

apie tai, ar sprendimas galutinis ir neskundžiamas?

Taip

Taip

– Atėnų administracinis apeliacinis teismas – taip, jei nepateiktas apeliacinis skundas

Ne

apie tolesnį procesą:

kitame nacionaliniame teisme (Konstituciniame Teisme)?

Europos Sąjungos Teisingumo Teisme?

Europos Žmogaus Teisių Teisme?

Taip

Taip

Taip

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Skelbimo taisyklės


Nacionaliniu lygmeniu?

Teismų lygmeniu?

Ar esama privalomų teismų praktikos skelbimo taisyklių?

Taip

(asmens duomenys – Įstatymas Nr. 4624/19 ir Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (Reglamentas (ES) 2016/679)

Taip

(asmens duomenys – Įst. Nr. 4624/19 ir Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (Reglamentas (ES) 2016/679)


Valstybės Taryba ir Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Ar skelbiama visa teismų praktika, ar tik atrinkta?

– Valstybės Taryba. Jau paskelbta apie 80 proc. visų sprendimų. Palaipsniui bus paskelbti visi sprendimai.

– Aukščiausiasis Teismas skelbia su visais baudžiamųjų ir civilinių bylų sprendimais susijusią teismo praktiką, išskyrus pagal Civilinio proceso kodekso 565 straipsnį vykdomų procesų sprendimus.

– Administraciniai teismai. Paskelbti atrinkti teismo sprendimai.

Jeigu daroma atranka, kokie kriterijai taikomi?

– Valstybės Taryba – sprendimų reikšmingumo

– Atėnų administracinis apeliacinis teismas – sprendimų reikšmingumo


Valstybės Taryba

Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Ar internete skelbiami anoniminti (be pavardžių) teismo sprendimai?

Taip

Taip

Ne

Jei taip,

ar taip skelbiami visi sprendimai?

Valstybės Taryba anonimina visus savo svetainėje skelbiamus sprendimus.

Taip

– išskyrus pagal Civilinio proceso kodekso 565 straipsnį vykdomų procesų sprendimus


sprendimai nuo

1990 m.

2006 m.


Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiasis Teismas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasValstybės Taryba

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAtėnų apeliacinis teismas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAtėnų administracinis apeliacinis teismas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAtėnų administracinis pirmosios instancijos teismas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAtėnų pirmosios instancijos teismas

Paskutinis naujinimas: 09/09/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Valstybių narių teismų praktika - Ispanija

Ispanijoje teismų praktika nelaikoma teisės šaltiniu, nes Ispanijos civilinio kodekso (isp. Código Civil) 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisės šaltiniai yra teisės aktai, papročiai ir bendrieji teisės principai (Ispanijos civilinio kodekso 1 straipsnio 1 dalis).

Vis dėlto Ispanijos civilinio kodekso 1 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad teismų praktika «papildo teisinę sistemą, kai Aukščiausiasis Teismas (isp. Tribunal Supremo), aiškindamas ir taikydamas teisės aktus, papročius ir bendruosius teisės principus, ilgainiui suformuoja tam tikrą doktriną».

Be to, teisė susipažinti su vieša informacija yra konkrečiai įtvirtinta Ispanijos Konstitucijos (isp. Constitución Española) 105 straipsnio b punkte.

Galimybė susipažinti su teismų praktika

Pagrindinio teisminių institucijų įstatymo (isp. Ley Orgánica del Poder Judicial) 560 straipsnio 1 dalies 10 punkte įtvirtintas toks vienas iš Generalinės teisminių institucijų tarybos (isp. Consejo General del Poder Judicial) įgaliojimų: „oficialiai skelbti Aukščiausiojo Teismo ir kitų teisminių organų sprendimus ir kitus nutarimus.

Tam Generalinė teisminių institucijų taryba, atsižvelgdama į kompetentingų institucijų pranešimus, nustato taisykles dėl elektroninių teismo dokumentų rengimo, rinkimo, tvarkymo, sklaidos ir tvirtinimo tvarkos, siekiant užtikrinti galimybę su jais susipažinti, jų vientisumą ir autentiškumą ir užtikrinti, kad jie atitiktų asmens duomenų apsaugos teisės aktus“.

Taip pat Pagrindinio teisminių institucijų įstatymo 560 straipsnio 1 dalies 16 punkto e papunktyje Generalinei teisminių institucijų tarybai suteikiama reguliavimo galia skelbti ir pakartotinai naudoti teisminius sprendimus griežtai laikantis Pagrindinio teisminių institucijų įstatymo nuostatų įgyvendinimo tvarkos.

Siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi teisės aktų, Generalinė teisminių institucijų taryba 1997 m. įsteigė Teismų raštvedybos centrą (isp. Centro de Documentación Judicial, toliau – CENDOJ), kurio pagrindinė būstinė yra San Sebastiane. Pagal Pagrindinio teisminių institucijų įstatymo 619 straipsnio nuostatas ši techninio pobūdžio įstaiga ir Generalinė teisminių institucijų taryba yra atsakingos už teisinės informacijos apie teisės aktus, teismų praktiką ir doktriną atranką, valdymą, tvarkymą, sklaidą ir skelbimą.

Šios naujos viešosios tarnybos, sudarančios galimybę geriausiomis techninėmis sąlygomis susipažinti su įvairių teisminių organų teismų praktika, kuri užtikrina ypatingą asmenų apsaugą automatizuotai tvarkant duomenis ir nustatant atitinkamus mechanizmus, siekiant sudaryti geresnes sąlygas dėl prieigos, sąveikumo, kokybės ir paskelbtos informacijos pakartotinio panaudojimo, veikla grindžiama teisiniais įgaliojimais, suteiktais pagal 1985 m. liepos 1 d. Pagrindinį teisminių institucijų įstatymą Nr. 6/1985, 2013 m. gruodžio 9 d. įstatymą dėl skaidrumo, galimybės susipažinti su vieša informacija ir gero valdymo Nr. 19/2013, Nutarimą Nr. 1/1997 dėl Teismų raštvedybos centro ir 2015 m. liepos 9 d. įstatymą Nr. 18/2015, kuriuo iš dalies keičiamas 2007 m. lapkričio 16 d. įstatymas Nr. 37/2007 dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio panaudojimo, kuriuo į nacionalinę teisę perkeliama 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/37/ES.

Vykdydamas pirmiau nurodytus teisės aktus Teismų raštvedybos centras įgyvendina teismų sprendimų ir kitų teisminių sprendimų platinimo sistemą – oficialiai skelbiami Aukščiausiojo Teismo ir kitų teisminių organų sprendimai ir kiti nutarimai: a) iš jų pašalinus asmens duomenis su jais gali susipažinti plačioji visuomenė, pasinaudodama interneto paieškos sistema, jie viešai ir nemokamai prieinami; b) įgyvendinant Generalinės teisminių institucijų tarybos, kaip Ispanijos teisėjų ir teismų veiklos reguliavimo įstaigos, funkcijas prieiga suteikiama tik teisminėms institucijoms skirtoje aplinkoje, kurioje yra papildomų funkcijų (nuorodos į nacionalinę ir užsienio teismų praktiką bei teisės aktus, taip pat Konstitucinio Teismo (isp. Tribunal Constitucional) sprendimus); c) CENDOJ paskelbtų Ispanijos teismų sprendimų sklaida vykdoma interneto svetainėje www.poderjudicial.es, kad būtų galimybė susipažinti su Europos Sąjungos valstybių narių teisės sistemomis ir teismų praktika, vadovaujantis Tarybos išvadomis (2011/C 127/01) dėl «Europos e. teisingumo portalo», ir naudojantis Iberijos ir Amerikos teisminės informacijos ir dokumentacijos tinklu (isp. Red Iberoamericana de Información y Documentación Judicial, Iberius), taip pat teikiant informaciją įvairiems pakartotiniams naudotojams ir kitiems naudotojams (kurie nėra pakartotiniai naudotojai) pagal pirmiau nurodytus teisinius reikalavimus.

CENDOJ duomenų bazę taip pat turėtų papildyti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKonstitucinio Teismo duomenų bazė, kurioje saugoma informacija apie šio aukštojo teismo priimtus sprendimus.

Taip pat yra privačių duomenų bazių, prie kurių suteikiama mokama prieiga.

Teismų praktikos pateikimas

Dėl Aukščiausiojo Teismo pažymėtina, kad CENDOJ sukūrė technologinę platformą, kurios struktūra grindžiama sistema, kai naršoma kortelėse.

Naršant šioje platformoje atveriama kortelė „RESULTADOS“ (rezultatai) (kurioje pateikiami paieškos rezultatai) ir kita kortelė „BÚSQUEDA“ (paieška) (kuri suteikia galimybę naudotis platforma bet kuriuo metu).

Naudojantis paieškos sistema galima greitai ir saugiai susipažinti su visais Aukščiausiojo Teismo priimtais sprendimais. Galima atlikti paiešką pasinaudojus atrankos laukeliais, pagal kuriuos šie sprendimai identifikuojami arba priskiriami atitinkamai kategorijai, ir (arba) tuščiais teksto laukeliais.

Be to, spustelėjus sąsajos apačioje esantį mygtuką taip pat yra galimybė iškart peržiūrėti 50 naujausių kiekvienos jurisdikcijos sprendimų. Taip suteikiama galimybė susipažinti su naujausiais sprendimais, kurie buvo pateikti ir įtraukti į duomenų bazę, kurioje saugoma teismų praktika.

Sistemoje taip pat įdiegtas žymų rinkinys, kuriame pateikiamos dažniausiai ieškomos temos; spustelėjus vieną iš jų, pateikiami su atitinkama tema susiję sprendimai.

Paieška pagal atrankos laukelius

Tam tikruose sprendimų paieškos informacijos laukeliuose gali būti nustatytos tam tikros galimos parinktys. Pavyzdžiui:

 • jurisdikcijos („Jurisdicción“) lauke galima pasirinkti teisės sritis: civilinė, baudžiamoji, administracinių skundų, darbo, karo;
 • sprendimo tipo („Tipo de Resolución“) lauke galima pasirinkti Aukščiausiojo Teismo sprendimus, nutartis arba susitarimus;
 • sprendimo data: kalendoriaus („Calendario“) mygtukas leidžia susiaurinti paiešką nurodant datas;
 • kalba: išskleidžiamajame sąraše galima pasirinkti ieškomų sprendimų kalbą.

Paieška naudojant tuščius teksto laukelius

Įdiegti ne tik atrankos laukeliai, bet ir kiti sprendimų paieškos laukeliai, kuriuose nėra nustatytos tam tikros parinktys – juose gali būti teksto seka, naudojama neribotai paieškai atlikti.

REZULTATAI

Atlikus paiešką pateikiami rezultatai – paprastai puslapyje pateikiama 10 rezultatų.

Rezultatai pateikiami tokia tvarka:

SUSIJĘ ŽODŽIAI – sistema automatiškai pateikia su atlikta paieška susijusius žodžius, tačiau ši funkcija galima tik tam tikras prieigos teises turintiems subjektams.

ANTRAŠTĖ – pateikiamas Ispanijos oficialios teismų praktikos saugyklos (isp. Repositorio Oficial de Jurisprudencia, ROJ) suteiktas surastos teismų praktikos ir Europos teismų praktikos identifikatoriaus (ECLI) numeris.

PAANTRAŠTĖS – pateikiami tokie informacijos laukeliai:

 • institucijos tipas: pavyzdžiui, Aukščiausiasis Teismas;
 • savivaldybė: pavyzdžiui, Madridas -- 1 skyrius;
 • pranešėjas: pavyzdžiui, vardas... pavardė (-ės) ...;
 • ieškinio Nr.: pavyzdžiui, 88/2007 -- Data: 26/06/2008;
 • sprendimo pobūdis: pavyzdžiui, teismo sprendimas;
 • institucija, abėcėlės tvarka.

Galiausiai, spustelėjus pageidaujamo rezultato antraštę atveriamas naujas langas, kuriame pateikiamas visas surasto dokumento turinys. Šis dokumentas viešai prieinamas PDF formatu.

Formatas

Paprastai duomenų bazėse sprendimai pateikiami PDF formatu (vieša prieiga), taip pat RTF ir HTML formatais (tik teisminėms institucijoms skirtoje aplinkoje).

Pateikiami teismų sprendimai ir nutartys

 • Aukščiausiasis Teismas

Aukščiausiasis Teismas. Skelbiama visa Aukščiausiojo Teismo praktika – suteikiama laisva ir nemokama prieiga internetu informaciniais tikslais. Pateikiamas visas tekstas, iš kurio pašalinti asmens duomenys (anonimintas tekstas), ir naudojama veiksminga paieškos sistema, kuri pašalina šiuos duomenis visų pirma iš sprendimų teksto. Prie šios duomenų bazės prisijungiama naudojantis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCENDOJ Aukščiausiojo Teismo paieškos funkcija.

 • Kiti teismai

CENDOJ duomenų bazėje galima viešai ir nemokamai susipažinti ne tik su Aukščiausiojo Teismo sprendimais ir susitarimais, bet ir su Ispanijos Nacionalinio aukštojo teismo (isp. Audiencia Nacional), aukštųjų teisingumo teismų (isp. Tribunales Superiores de Justicia) ir provincijos teismų (isp. Audiencias Provinciales) sprendimais, taip pat su tam tikromis šių kolegialių teismų nutartimis ir Centrinio karo teismo (isp. Tribunal Militar Central), regioninių karo teismų (isp. Tribunales Militares Territoriales) ir pavienių teisėjų sprendimais bei nutartimis.

Kitos procedūros

Ar pateikiama informacija....

 • apie ieškinius?
 • apie tai, ar priimtas sprendimas byloje?
 • apie ieškinių baigtį?
 • apie tai, ar sprendimas yra neskundžiamas?
 • apie kitus procesus?

Viešai pateikiami visi teismų sprendimų tekstai be papildomos informacijos, tačiau reikia pažymėti, kad dažniausiai pačiame sprendime pateikiama informacija apie tai, ar sprendimas yra galutinis (neginčijamas). Be to, šiuose sprendimuose taip pat pateikiamos atskirosios nuomonės, jei jų yra. Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytą informaciją, teisminėms institucijoms skirtoje aplinkoje pateiktoje duomenų bazėje (CENDOJ dokumentų bazė) pateikiamos nuorodos, kuriomis susiejami ginčijami sprendimai ir Aukštojo teismo (isp. Tribunal Superior) priimtas sprendimas, santraukos, sprendimo reikšmė, nuorodos į cituotus sprendimus, kuriais patvirtinamas arba paneigiamas sprendimas; cituota, taikyta arba aiškinta teismų praktika; teismo sprendimo aprašymas: taikomos bendrosios sąvokos, patvirtinamas naujoviškas sprendimas arba teismų praktika ir sprendimo klasifikavimas pagal CENDOJ teisiniame žodyne vartojamus terminus.

Skelbimo taisyklės

Ar esama privalomų taisyklių, taikomų nacionaliniu lygiu skelbiant teismų praktiką arba atsižvelgiant į teismo tipą?

Šios taisyklės nustatytos Pagrindinio teisminių institucijų įstatymo 560 straipsnio 1 dalies 10 punkte, kuriame nurodyta, kad Generalinė teisminių institucijų taryba turi kompetenciją nagrinėti klausimus dėl oficialaus Aukščiausiojo Teismo ir kitų teisminių organų sprendimų ir kitų nutarimų skelbimo.

Skelbimo taisyklės taip pat nustatytos Nutarime, kuriuo įsteigiamas Teismų raštvedybos centras.

Ar skelbiamas visas teismo sprendimas, ar tik tam tikra jo teksto dalis? Pastaruoju atveju – kokie kriterijai taikomi?

Skelbiamas visas teismo sprendimų tekstas (ne ištraukos), o visi kolegialių teismų sprendimai ir tam tikri pavienių teisėjų sprendimai skelbiami laikantis pirmiau nurodytos tvarkos.

Susijusios nuorodos

Teisminės informacijos centro teismų praktikos paieškos sistema:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Paskutinis naujinimas: 23/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Valstybių narių teismų praktika - Prancūzija

Siame skyriuje susipažinsite su teismų praktikos šaltiniais ir jų turinio apžvalga bei rasite nuorodas į atitinkamus duomenų bankus.

Prieinami interneto tinklalapiai

1. Bendras oficialusis portalas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLegifrance

2. Teismų tinklalapiai:

3. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo ministerijos tinklalapis

Sprendimų pristatymas, antraštės

Paprastai prieš sprendimą pateikiamas pagrindinių žodžių sąrašas arba anotacija ir svarbiausiųjų teisės nuostatų bei nuorodų į įstatymus arba ankstesnius sprendimus santrauka (arba reziumė).

Pavyzdys

Kasacinio teismo tinklalapio dokumentuose, be identifikavimo nuorodų, pateikiami ir analitiniai duomenys. Santrauka, kurią parengia sprendimą priėmusios kolegijos teisėjas, yra svarstyto teisinio klausimo reziumė. Pavadinimus, kuriamus remiantis sprendimo reziumė, sudaro pagal svarbumą išdėstyti pagrindiniai žodžiai. Pagrindiniai žodžiai paimami iš Kasacinio teismo nomenklatūros, pateikiamos Teismo biuletenio metinių lentelių leidiniuose rubrikoje „pavadinimai“, kurią rasite paspaudę nuorodą Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspavadinimai teismų praktikos paieškos formuliare.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPavyzdys. Kasacinio teismo 2-ojo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos viešasis posėdis, įvykęs 2008 m. gruodžio 18 d., apskundimas Nr. 07-20238, ginčytas sprendimas – Bas Tero apeliacinio teismo 2007 m. balandžio 23 d. sprendimas.

Pavadinimai ir reziumė: CIVILINIS PROCESAS – Išvados – Apeliacinio skundo reikalavimai – Paskutiniai pareiškimai – Taikymo sritis

Civilinio proceso kodekso 954 straipsnio 2 pastraipos nuostatas pažeidžia Apeliacinis teismas, kuris laiko, kad paskutiniuose dokumentuose nenurodytų pretenzijų ir priemonių atsisakoma, jeigu jie nelemia ginčo objekto ir jei dėl jų nekyla incidentų, dėl kurių bylos nagrinėjimas galėtų būti nutrauktas.

CIVILINIS PROCESAS – Išvados – Apeliacinio skundo reikalavimai – Paskutiniai pareiškimai – Naujojo civilinio proceso kodekso 954 straipsnio 2 pastraipos nuostatų atitiktis – Kaltinamojo neatvykimas į teismą – Taikymo sritis
CIVILINIS PROCESAS – Išvados – Apeliacinio skundo reikalavimai – Paskutiniai pareiškimai – Apibrėžtis – Atmetimas – Atvejai – Išvados, dėl kurių reikia taikyti tyrimo priemonę.

NUTARTYS IR SPRENDIMAI – Išvados – Apeliacinio skundo reikalavimai – Paskutiniai pareiškimai – Taikymo sritis.

Teisiniai precedentai: Paskutinių pareiškimų sąvoką pagal Civilinio proceso kodekso 954 straipsnio 2 pastraipą palyginti su 2-ojo civilinių bylų skyriaus 2001 m. gegužės 3 d. sprendimu Nr. 99-16.293, Biul. 2001, II, Nr.°87 (atmetimas) ir cituojama nuomone; 2-ojo civilinių bylų skyriaus 2005 m. sausio 20 d. sprendimu Nr.°03-12.834, Biul. 2005, II, Nr.°20 (kasacija) ir cituotus sprendimus.

Taikomi tekstai: Civilinio proceso kodekso 954 straipsnio 2 pastraipa.

Formatas

Teismų praktika pateikiama, pavyzdžiui, PDF, HTML, XML formatais. Aukščiausiųjų teismų sprendimai pateikiami XML formatu, visa kita – HTML.

Teismai, kurių praktika skelbiama

Aukščiausiasis Teismas

Kasacinis teismas, Valstybės Taryba, Konstitucinė taryba

Bendrosios kompetencijos teismai

Apeliaciniai teismai ir administraciniai apeliaciniai teismai

Specializuoti teismai

Audito Rūmai

Tolesnė bylų eiga

Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Ar pateikiama informacija apie:

apskundimą?

Jei skundas pateikiamas Konstitucinei tarybai – taip.

Kasaciniame teisme – nagrinėjant skundą.

Valstybės taryboje ji prieinama tik bylos šalims.

Ne

tai, kad byla dar neišspręsta?

Ne

Ne

ieškinio rezultatą?

Taip

Ne

tai, kad sprendimas neatšaukiamas ir galutinis?

Taip

Taip

Tai, kad procesas galėtų būti tęsiamas

kitame teisme (Konstituciniame teisme…)?

Europos Bendrijų Teisingumo Teisme?

Europos Žmogaus Teisių Teisme?

Ne

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Paskelbimo taisyklės

Nacionaliniu lygmeniu?

Tam tikrų teismų sprendimų?

Ar galioja griežtos teismo sprendimų skelbimo taisyklės?

Taip

Ne

Kasacinis teismas

Vadovaudamasis Teismų organizavimo kodekso Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasR433-3 straipsniu, Dokumentacijos ir tyrimų skyrius tvarko duomenų bazę, kurioje, pagal tą pačią nomenklatūrą, pateikiami:

 • Kasacinio teismo ir prie jo įsteigtų teismų ar teismo komitetų sprendimai ir nuomonės, skelbiami arba neskelbiami Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasR433-4 straipsnyje minimuose mėnesiniuose biuleteniuose,
 • ypač svarbūs kitų baudžiamųjų bylų teismų priimti sprendimai.

Todėl ypač svarbius teismų sprendimus Teisingumo ministro potvarkyje nustatytomis sąlygomis skyriui perduoda Apeliacinių teismų pirmieji pirmininkai arba, tiesiogiai, pirmininkai arba teisėjai, vadovaujantys pirmosios pakopos teismams.

Duomenų baze visuomenė gali naudotis remdamasi viešajai tarnybai taikomomis teisės aktų platinimo internete sąlygomis.

Dokumentacijos ir tyrimų skyrius tvarko atskirą duomenų bazę, kurioje kaupiami visi apeliacinių teismų priimti sprendimai ir teismų sprendimai, priimti šių teismų pirmųjų pirmininkų arba jų įgaliotųjų asmenų. Sąlygos, kuriomis šie sprendimai perduodami skyriui ir jo naudojami, nustatytos Teisingumo ministro potvarkyje.

Pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasR433-4 straipsnį Dokumentacijos ir tyrimų skyrius parengia 2 mėnesinius biuletenius: vienas jų skiriamas civilinių bylų skyriams, kitas – baudžiamųjų bylų skyriui. Juose nurodomi sprendimai ir nuomonės, kuriuos priėmusiosios institucijos pirmininkas nusprendė paskelbti. Skyrius sąrašus rengia periodiškai.

Valstybės taryba

Pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAdministracinės teisės kodekso 10 straipsnį teismo sprendimai yra vieši. Sprendimuose nurodomos juos priėmusių teisėjų pavardės.

Aukščiausiasis teismas

Kiti teismai

Ar skelbiamas visas tekstas, ar atrinkta jo dalis?

Visas visų sprendimų tekstas skelbiamas interneto duomenų bazėse.

Popierine forma skelbiami atrinkti (Kasacinio teismo ir Valstybės Tarybos) sprendimų tekstai ir kitų atrinktų sprendimų santraukos.

Skelbiami atrinktų apeliacinio teismo sprendimų motyvai.

Kokie yra skelbiamų atrinktų tekstų atrankos kriterijai?

Teismo nuožiūra

Teismo nuožiūra

Paskutinis naujinimas: 13/12/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Valstybių narių teismų praktika - Kroatija

Kroatijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo duomenų bazė

SuPra“ duomenų bazėje pateikiami visi Aukščiausiojo Teismo sprendimai, kuriuos jis priėmė nuo 1990 m. sausio 1 d. Be šių sprendimų, duomenų bazėje pateikiami kitų Kroatijos Respublikos teismų svarbiausi sprendimai.

Naujesnėje teismų praktikos duomenų bazėje, kuri vadinasi „SupraNova“, pateikiami savivaldybių teismų, apygardos teismų, komercinių teismų, Aukštojo komercinio teismo, Aukštojo baudžiamųjų nusižengimų teismo ir Kroatijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo sprendimai.

Prie kiekvieno sprendimo pateikiama ši informacija: sprendimą priėmusio teismo pavadinimas, teismo skyriaus pavadinimas, bylos rūšis, sprendimo priėmimo ir paskelbimo data, įskaitant visą sprendimo tekstą DOC, PDF ir HTML formatais. Visi nuo 2004 m. sausio 1 d. priimti sprendimai turi atitinkamą informacinę rodyklę, taip pat pateikiamas visas sprendimo tekstas.

Skelbiamos su ypač svarbiais ir įdomiais sprendimais susijusios teisinės nuomonės.

Siekiant apsaugoti bylos šalių privatumą, plačiajai visuomenei skirtas visas sprendimo tekstas skiriasi nuo originalaus teksto. Tai daroma išbraukiant visą informaciją apie fizinių ir juridinių asmenų tapatybę, kaip nustatyta Kroatijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo pirmininko patvirtintose Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAnonimiškumo teismo sprendimuose užtikrinimo taisyklėse ir Anonimiškumo teismo sprendimuose užtikrinimo tvarkos instrukcijose.

Teismo sprendimų skelbimo taisyklėse nustatyta, kad:

 1. teismai patys atrenka svarbiausius skelbtinus sprendimus ir
 2. žemesnės instancijos teismų sprendimai, į kuriuos nuorodą pateikė Kroatijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas, turi būti skelbiami pagal Civilinio proceso įstatymo 396a straipsnį.

Kroatijos Respublikos aukštajame administraciniame teisme šiuo metu veikia du skyriai (Pensijų, neįgalumo ir sveikatos skyrius ir Finansų, darbo teisės ir nuosavybės teisės skyrius) ir Bendrųjų įstatymų teisėtumo vertinimo taryba.

Kiekvieno šio skyriaus teismų praktikos stebėjimo ir nagrinėjimo tarnyba kartu su atitinkamo skyriaus pirmininku parenka atitinkamus sprendimus, kuriuos šie skyriai priėmė per vieną mėnesį. Baigiantis metams skyrių pirmininkai ir teismų praktikos stebėjimo ir nagrinėjimo tarnyba renkasi į posėdį, kuriame priima sprendimą dėl svarbiausių teismo priimtų sprendimų, kurie parengiami skelbti kartą per metus leidžiamame Kroatijos Respublikos aukštojo administracinio teismo biuletenyje.

Su biuletenyje paskelbtais sprendimais susijusios teisinės nuomonės taip pat skelbiamos atitinkamoje Kroatijos Respublikos aukštojo administracinio teismo svetainės skiltyje.

Visi Bendrųjų įstatymų teisėtumo vertinimo tarybos sprendimai skelbiami Kroatijos Respublikos aukštojo administracinio teismo svetainėje.

Paskutinis naujinimas: 04/12/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Valstybių narių teismų praktika - Italija

Šiame skyriuje apžvelgiama Italijos teismų praktika, taip pat aprašomos atitinkamos teismų praktikos duomenų bazės ir pateikiamos nuorodos į jas.

Teismų praktika internete

Italijos teismai viešai skelbia teismų praktiką įvairiose svetainėse.

Italijos Aukščiausiasis Kasacinis Teismas (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCorte Suprema di Cassazione) yra aukščiausios instancijos teismas Italijos teismų sistemoje. Jo interneto portale pateikiama daug įvairios informacijos, kuri suskirstyta į du skyrius.

Vienas skyrius skirtas nagrinėjamoms civilinėms ir baudžiamosioms byloms. Pagal Italijos duomenų apsaugos įstatymą šią informaciją gali gauti tik konkrečiose bylose dalyvaujantys įgalioti teisininkai, kurių tapatybė patvirtinta. Prieiga prie portalo užtikrinama galiojančiu skaitmeniniu sertifikatu, susietu su lustine kortele.

Kitas skyrius – sistema Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasItalgiure DB, į kurią galima patekti per šį portalą. Šiame skyriuje yra milijonai dokumentų apie baigtas civilines ir baudžiamąsias bylas (daugiausia sprendimai ar nuosprendžiai). Su šiais duomenimis nemokamai gali susipažinti teismų sistemos nariai (teisėjai, prokurorai, teismų administratoriai), o sumokėję nedidelį registracijos mokestį – ir advokatai, universitetai bei kiti suinteresuotieji asmenys.

Teismų registrų įrašus, teismų praktikos registrus ir kompiuterinėse civilinių bylų teismų praktikos duomenų bazėse sukauptus skaitmeninius dokumentus galima rasti visų teismų ir apeliacinių teismų interneto svetainėse.

Prieiga prie jų suteikiama advokatams ir teismo paskirtiems ekspertams, turintiems patikimą tapatumo nustatymo priemonę (su Carta Nazionale dei Servizi susietą lustinę kortelę), tinkamą Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasIT paslaugų portalui (Portale dei Servizi Telematici).

Taikos teismų (giudice di pace) registruose laikomą informaciją taip pat galima pasiekti per šį portalą.

Anonimiškus teismų registrų įrašus per šį portalą galima peržiūrėti be tapatumo nustatymo.

Informacija apie sprendimus ir jų turinį

Jei informacija apie nagrinėjamas bylas skelbiama viešai, ją galima susirasti pagal bylos šalių pavadinimus (pavardes) arba pagal bylos numerį Aukščiausiojo Teismo ar bylą nagrinėjančio teismo bendrajame registre.

Užbaigtose bylose priimtus sprendimus galima rasti pasinaudojant konkretaus teksto paieška arba nurodant konkretų dalyką ar ieškomos bylos duomenis (ieškinio datą, bylos šalies pavadinimą).

Formatai

Teismų praktikos dokumentai ir duomenys prieinami PDF ir html formatais.

Teismai

Aukščiausiasis Teismas

Informacija pateikiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiojo Kasacinio Teismo interneto svetainėje.

Bendrosios kompetencijos teismai

Nuolat atnaujinamas bendrosios kompetencijos teismų sąrašas skelbiamas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo ministerijos svetainėje.

Aukštesnių instancijų teismai

Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Skelbiama informacija:

ar byla dar nagrinėjama

Taip

Taip

apie apeliacinių skundų rezultatus

Taip

Ne

ar sprendimas yra neskundžiamas

Taip

Taip

Jei pirmosios instancijos arba apeliacinis teismas turi atskirą interneto svetainę, joje dažnai skelbiama informacija apie tai, kaip iškelti bylą, pateikti ieškinį arba apeliacinį skundą.

Teisinių duomenų bazės

 1. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasItalgiure DB suteikiama prieiga prie duomenų bazės, kurioje pateikiama informacija apie įvairius teismų sprendimus, daugiausia – Aukščiausiojo Teismo. Šioje interneto svetainėje yra daugiau kaip 35 mln. dokumentų (įskaitant įstatymus ir norminius teisės aktus, taip pat nuorodas į teisės literatūrą).

Kaip nurodyta pirmiau, prieiga prie duomenų bazių yra ribota.

 1. Kaip nurodyta pirmiau, nemažai apeliacinių teismų ir kitų teismų praktikos skelbiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasIT paslaugų portale.
Paskutinis naujinimas: 13/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Valstybių narių teismų praktika - Kipras

Teismų praktika, su kuria galima susipažinti interneto svetainėje

Nėra oficialios interneto svetainės, kurioje būtų skelbiami sprendimai. Tam tikri atrinkti naujausi sprendimai skelbiami Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiojo Teismo (Ανώτατο Δικαστήριο) interneto svetainėje.

Įvairiose privačiose interneto svetainėse galima susipažinti su teismų praktika už mokestį arba nemokamai.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAtrinkti naujausi sprendimai

Paskutinis naujinimas: 23/07/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Valstybių narių teismų praktika - Latvija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Latvijos teismų praktiką.

Teismų praktika, su kuria galima susipažinti internete

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeismų praktikos duomenų bazė yra pagrindinė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnacionalinių teismų portalo (Latvijas Tiesu portāls) sudedamoji dalis. Joje galima rasti Aukščiausiojo Teismo sprendimus pagal teismų praktikos skyrių.

Nuo 2007 m. sausio 1 d. visi Latvijos administracinių teismų sprendimai skelbiami nacionalinių teismų portale.

Visų instancijų teismų sprendimai civilinėse ir komercinėse bylose skelbiami pasirinktinai (visų pirma skelbiami sprendimai, kurie gali būti susiję su viešuoju interesu). Sprendimai skelbiami internete – nacionalinių teismų portale. Aukščiausiojo Teismo sprendimai taip pat skelbiami Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiojo Teismo interneto svetainėje.

Sprendimų pristatymas / Antraštės

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeismų praktikos duomenų bazė

Bylos numeris (Lietas numurs)

Bylos rūšis (Lietas veids)

Data (Datums)

Atverti kortelę (Atvērt kartīti)

CXXXXXXXX

Civilinė byla (Civillietas)

XXXX-XX-XX


1. Santraukos pavadinimas (Tēzes virsraksts):

2. (Pagrindinė tezė) (Galvenā tēze)

3. (Papildoma teisinė informacija) (Papildu tiesiskā informācija)

Spustelėkite „Atverti kortelę“ (Atvērt kartīti) ir atverkite teismo sprendimo kortelę, kurią sudaro dvi dalys: pagrindiniai ir papildomi duomenys. Dalyje „Papildomi duomenys“ pateikiama tokia informacija:

 1. teismo sprendimo santraukos pavadinimas:
 2. pagrindinė teismo sprendimo tezė (paprastai 2–3 tezės);
 3. informacija apie teisės aktus, teisės principus, teismų praktiką ir teisinę doktriną, kuriais buvo vadovaujamasi rengiant sprendimą;
 4. teismo sprendimo santrauka.

Formatas

Nacionalinių teismų portalo Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteismų praktikos duomenų bazėje skelbiami teismų sprendimai yra pateikiami HTML formatu.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinių teismų portale skelbiami teismų sprendimai yra pateikiami PDF ir DOC formatais.

Atitinkami teismai

Aukščiausiasis Teismas

Aukščiausiojo Teismo sprendimai pateikiami Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteismų praktikos duomenų bazėje ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiojo Teismo interneto svetainėje.

Bendrosios kompetencijos teismai

Bendrosios kompetencijos teismų sprendimai skelbiami Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnacionalinių teismų portalo interneto svetainėje.

Kiti procesai

Informacija apie kitus procesus pateikiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnacionalinių teismų portale, pasinaudokite funkcija „Teismo proceso eiga“ (Tiesvedības gaita), kurią rasite skiltyje „E. paslaugos“ (E-pakalpojumi).

Įvedus bylos numerį, pateikiama informacija apie atitinkamą teismą, paskirtą teisėją, numatytą bylos nagrinėjimo teisme posėdžių tvarkaraštį, gautus skundus, skundų rezultatus ir bet kokio sprendimo panaikinimą.

Skelbimo taisyklės

Jeigu byla nagrinėjama viešame posėdyje, teismo sprendimas arba nuosprendis (jį sudaro įvadinė, aprašomoji, motyvuojamoji ir rezoliucinė dalys) turi visuotinai prieinamos informacijos statusą nuo paskelbimo momento.

Jeigu teismo sprendimas arba nuosprendis neskelbiamas (pavyzdžiui, jeigu visa byla išnagrinėta rašytinio proceso tvarka), jis laikomas visuotinai prieinama informacija nuo gavimo momento.

Jeigu byla nagrinėjama uždarame teismo posėdyje ir jeigu teismo sprendimo arba nuosprendžio įvadinė ir rezoliucinė dalys paskelbiamos viešame teismo posėdyje, šios teismo sprendimo arba nuosprendžio dalys laikomos visuotinai prieinama informacija ir gali būti skelbiamos.

Pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKabineto nutarimą Nr. 123 (priimtą 2009 m. vasario 10 d. ir įsigaliojusį 2009 m. vasario 18 d.) prieš paskelbiant teismų sprendimus arba nuosprendžius tam tikri fizinių asmenų asmens duomenys pakeičiami taip:

 1. asmens vardas ir pavardė – asmens inicialais;
 2. asmens kodas – žodžiais „asmens kodas“;
 3. asmens gyvenamosios vietos adresas – žodžiais „gyvenamoji vieta“;
 4. asmens nekilnojamojo turto adresas – žodžiais „adresas“;
 5. nekilnojamojo turto registro numeris nuosavybės registre – žodžiais „registro numeris“;
 6. transporto priemonės valstybinis registracijos numeris – žodžiais „registracijos numeris“.

Duomenys apie teisėjus, prokurorus, atestuotus advokatus, atestuotus notarus ir atestuotus antstolius teismų sprendimuose ir nuosprendžiuose skelbiami.

Atitinkamomis aplinkybėmis skelbtinus teismų sprendimus ir nuosprendžius atrenka Aukščiausiojo Teismo Teismų praktikos skyrius, atsižvelgdamas į teismo sprendimo svarbą ir aktualumą.

Paskutinis naujinimas: 23/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Valstybių narių teismų praktika - Lietuva

Teismų praktika, su kuria galima susipažinti interneto svetainėje

Sprendimų pristatymas / antraštė

Užbaigus paiešką rezultatai pateikiami taip:

Nr.

Teismas

Metai

Bylos tipas

Bylos numeris

Teisėjas

Sprendimo data

Bylos nagrinėjimo rezultatas

Civilinė, baudžiamoji ar administracinė

Vardas, pavardė ir kodas

Nuoroda į sprendimo rinkmeną DOC formatu


Formatas

Teismų praktika pateikiama šiuo formatu:

*.doc

Atitinkami teismai

Duomenų bazėje pateikiama šių teismų praktika:

 1. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiojo Teismo,
 2. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasApeliacinio teismo,
 3. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVilniaus apygardos teismo,
 4. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKauno apygardos teismo,
 5. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKlaipėdos apygardos teismo,
 6. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPanevėžio apygardos teismo,
 7. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠiaulių apygardos teismo,
 8. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVyriausiojo administracinio teismo,
 9. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVilniaus apygardos administracinio teismo,
 10. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKauno apygardos administracinio teismo,
 11. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKlaipėdos apygardos administracinio teismo,
 12. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠiaulių apygardos administracinio teismo,
 13. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPanevėžio apygardos administracinio teismo.

Informacija apie kitus procesus

Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Ar pateikiama informacija:

 • apie apeliacinius skundus?

Ne

Ne

 • apie tai, ar byla vis dar nagrinėjama?

Ne

Ne

 • apie apeliacinių skundų rezultatą?

Ne

Ne

 • apie sprendimo galutinumą?

Ne

Ne

 • apie kitus procesus:

kitame nacionaliniame teisme (Konstituciniame Teisme …)?

Europos Teisingumo Teisme?

Žmogaus Teisių Teisme?

Ne

Ne


Skelbimo taisyklės

 • Teismų sprendimai skelbiami pagal 2005 m. Teisėjų tarybos nutarimą Nr. 13P-378PDF(148 Kb)lt.
 • Skelbiamas visas nuasmenintas sprendimas.
Paskutinis naujinimas: 18/02/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Valstybių narių teismų praktika - Liuksemburgas

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Liuksemburgo teismų praktiką.

Teismų praktika, su kuria galima susipažinti interneto svetainėje

Teismų sprendimai internete skelbiami pagal teismo sprendimo datą arba numerį.

Formatas

Teismų praktika pateikiama PDF dokumentų formatu.

Susiję teismai

Teisingumo ministerijos interneto svetainėje yra Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKonstituciniam Teismui skirtas skyrelis, kuriame taip pat galima rasti šio teismo sprendimų sąrašą.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAdministracinio apeliacinio teismo (pranc. Cour administrative) ir Liuksemburgo administracinio pirmosios instancijos teismo (pranc. Tribunal administratif) interneto svetainėje taip pat yra šių dviejų instancijų teismų sprendimų duomenų bazė.

Teismų administracijos svetainėje galima susipažinti su Konstitucinio Teismo, Kasacinio teismo (pranc. Cour de Cassation) ir administracinių teismų sprendimais (užtikrinant anonimiškumą).

Kitos procedūros

Informacija taip pat pateikiama apie:

 • apeliacinius skundus,
 • bylos statusą (pvz., tebenagrinėjama),
 • apeliacinių procesų baigtį,
 • priimtų sprendimų neskundžiamumą,
 • kitus procesus Konstituciniame Teisme ir administraciniuose teismuose.

Aukštesniojo teisingumo teismo (pranc. Cour Supérieure de Justice), Konstitucinio Teismo, administracinio pirmosios instancijos teismo ir administracinio apeliacinio teismo praktika skelbiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLiuksemburgo teisingumo portale, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasadministracinių teismų interneto svetainėje.

Skelbimo taisyklės

Konstitucinės bylos turi būti skelbiamos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasoficialiajame leidinyje («„Mémorial“»).

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAdministraciniai teismai

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo ministerija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLiuksemburgo teisingumo portalas

Paskutinis naujinimas: 19/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Valstybių narių teismų praktika - Vengrija

Šiame skyriuje apžvelgiama Vengrijos teismų praktika, aprašomos atitinkamos teismų praktikos duomenų bazės ir nuorodos į jas.

Internete skelbiama teismų praktika

2011 m. teismų veiklos organizavimo ir administravimo įstatyme Nr. CLXI nustatyta, kad nuo 2012 m. sausio 1 d. Kurija (Vengrijos Aukščiausiasis Teismas), penki apeliaciniai apygardos teismai ir administracinių bei darbo bylų teismai (tik tais atvejais, jei peržiūrimas sprendimas administracinėje byloje buvo priimtas pirmąja instancija ir teismo sprendimo nebegalima skųsti įprasta tvarka) privalo skelbti iš esmės nagrinėtose bylose priimtus sprendimus skaitmeniniame Vengrijos teismų sprendimų rinkinyje (Bírósági Határozatok Gyűjtemény). Šiuo metu Vengrijos teismų sprendimų rinkinį galima rasti anoniminių sprendimų registro (Anonim Határozatok Tára, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara) svetainėje (iki tol pagal 2005 m. įstatymą Nr. XC dėl elektroninės informacijos laisvės nuo 2007 m. liepos 1 d. iš esmės nagrinėtose bylose priimtus sprendimus privalėjo skelbti Aukščiausiasis Teismas ir penki apeliaciniai teismai).

Prievolė skelbti teismo sprendimą rinkinyje išimties tvarka netaikytina tokiais atvejais:

 • kai teismo sprendimas priimtas byloje dėl mokėjimo įsakymo, teismo sprendimo vykdymo, įmonių ginčų, bankroto ir įmonės likvidavimo procedūros, taip pat bylose, susijusiose su teismo tvarkomais registrais;
 • kai teismo sprendimas priimtas byloje dėl santuokos, tėvystės ir kilmės nustatymo, tėvystės teisių panaikinimo ar globos, ir viena iš bylos šalių paprašo sprendimo neskelbti;
 • kai teismo sprendimas priimtas byloje, susijusioje su įtariamu lytiniu nusikaltimu – tokiu atveju jo negalima skelbti be nukentėjusiojo sutikimo.

Be to, Aukščiausiasis teismas privalo skelbti sprendimus, kuriais formuojama nuosekli teismų praktika ( Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://kuria-birosag.hu/hu/jogegysegi-hatarozatok), sprendimus dėl teisės principų taikymo ( Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-hatarozatok) ir kitus teismų priimtus aktus dėl teisės principų taikymo (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-dontesek). Juos taip pat galima rasti anoniminių sprendimų registro svetainėje (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara).

Sprendimas ir jį priėmusio teismo pirmininko pavardė turi būti paskelbti teismo sprendimų rinkinyje per 30 dienų nuo raštiško sprendimo priėmimo.

Skelbiamo sprendimo apraše turi būti nurodomas teismo pavadinimas, teisės sritis, sprendimo priėmimo metai, sprendimo numeris bei teisės nuostatos, kuriomis remiantis priimtas teismo sprendimas.

Paprastai visų bylos šalių asmens duomenys iš sprendimo teksto ištrinami (vad. „anoniminiai sprendimai“), o šalys apibūdinamos pagal jų vaidmenį procese.

Sprendimų pateikimas. Antraštės

Specialių antraščių nėra – paieškos sistema pateikia visus surastus susijusius duomenis. Paieškos rezultatų sąraše pateikiamas identifikacijos numeris, apibūdinantis duomenis, kurie taip pat išryškinti paieškos rezultatų sąraše (teismas, procedūros rūšis).

(Išsamios taisyklės, pagal kurias identifikuojami teismo sprendimų rinkinyje paskelbti sprendimai, nustatytos 2007 m. gegužės 31 d. Teisingumo ir teisėtvarkos ministro įsakymu Nr. 29/2007.)

Formatas

Teismų praktika pateikiama .rtf formatu.

Susiję teismai

Aukščiausiasis Teismas ir apeliaciniai apygardos teismai privalo skelbti visus iš esmės nagrinėtose bylose priimtus sprendimus. Visi tiesiogiai su šiais sprendimais susiję žemesnės instancijos teismų sprendimai taip pat turi būti paskelbti.

Administraciniai ir darbo bylų teismai iš esmės išnagrinėjus bylą priimtus sprendimus turi skelbti tik tuomet, jei jie priimti pirmąja instancija nagrinėtoje administracinėje byloje, ir teismo sprendimo nebegalima skųsti įprasta tvarka.

Be to, teismo pirmininkas gali spręsti, ar iš esmės išnagrinėjus bylą priimtą sprendimą reikia skelbti.

Pagrindinė svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteismas.

Tolesnis procesas

Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Ar pateikiama informacija apie

apeliacinius skundus?

Ne

Ne

 • apie tai, kad byla dar neišnagrinėta?

Ne

Ne

 • apie sprendimą išnagrinėjus apeliacinį skundą?

Ne

Ne

 • apie sprendimo neatšaukiamumą?

Taip

Taip

 • apie tolesnį procesą:

kitame Vengrijos teisme (Konstituciniame teisme ir pan.)?

Europos Teisingumo Teisme?

Europos Žmogaus Teisių Teisme?

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Skelbimo taisyklės

Šalies lygmeniu

Teismų lygmeniu

Ar yra privalomų teismų praktikos skelbimą reglamentuojančių taisyklių?

Taip

Taip

Aukščiausiasis Teismas

Kiti teismai

Ar skelbiama visa teismų praktika, ar tik atrinktos bylos?

Visa teismų praktika

Tik atrinktos bylos

Jeigu bylos atrenkamos,

kokie kriterijai taikomi?

Penki apeliaciniai teismai skelbia visus iš esmės nagrinėtose bylose priimtus sprendimus. Visi tiesiogiai su šiais sprendimais susiję žemesnės instancijos teismų sprendimai taip pat skelbiami.

Be to, teismo pirmininkas gali spręsti, ar iš esmės išnagrinėjus bylą priimtą sprendimą reikia skelbti.

Nuo 2007 m. liepos 1 d.

Teisinių duomenų bazės

Duomenų bazės pavadinimas ir internetinis adresas (URL)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVengrijos teismų portalas

Ar duomenų bazėmis galima naudotis nemokamai?

Taip, duomenų bazėmis galima naudotis nemokamai.

Trumpas turinio aprašymas

Nuo 2007 m. liepos 1 d. – visi Kurijos (iki 2012 m. sausio 1 d. vadinto Aukščiausiuoju teismu) ir penkių apeliacinių apygardos teismų išnagrinėjus bylą iš esmės priimti sprendimai, o nuo 2012 m. sausio 1 d. – ir administracinių bei darbo bylų teismų išnagrinėjus bylą iš esmės priimti sprendimai administracinėse bylose (jei peržiūrimas sprendimas administracinėje byloje buvo priimtas pirmąja instancija, ir teismo sprendimo nebegalima skųsti įprasta tvarka).

Visi tiesiogiai su šiais sprendimais susiję žemesnės instancijos teismų sprendimai.

Kiti teismo pirmininko priimti sprendimai.

Visų bylos šalių asmens duomenys sprendimo tekste turi būti ištrinami, o šalys apibūdinamos pagal jų vaidmenį procese. Tačiau negalima ištrinti šios informacijos:

 • valstybės ar vietos valdžios institucijos funkcijas ar kitas įstatymais nustatytas viešąsias funkcijas atliekančios įstaigos pavadinimas ir – jei įstatymais nenustatyta kitaip – šias funkcijas atliekančio asmens vardas, pavardė ir pareigos tais atvejais, kai tas asmuo dalyvavo byloje vykdydamas savo viešuosius įgaliojimus;
 • advokato, veikiančio kaip įgaliotas teisinis atstovas ar gynėjas, vardas ir pavardė;
 • jei sprendimas priimtas byloje, kurioje pagal įstatymus galima reikšti reikalavimus visuomenės intereso pagrindu – fizinio asmens, pralaimėjusio bylą kaip atsakovas, vardas ir pavardė, taip pat juridinių asmenų ar juridinio asmens statuso neturinčių subjektų pavadinimas ir registruotos buveinės adresas;
 • verslo organizacijų ar fondų pavadinimai ir registruotos buveinės adresas, taip pat jų atstovų pavardės;
 • visuomenės intereso pagrindu prieinami duomenys.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPaieška Vengrijos teismų sprendimų rinkinyje

Paskutinis naujinimas: 06/04/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Valstybių narių teismų praktika - Malta

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Maltos teismų praktiką.

Teismų praktika

Sprendimų pristatymas / Antraštės

Nors teismų praktikoje raktažodžiai nėra naudojami kaip antraštės, šalies sprendimų priėmimo taikomojoje programoje (kuri yra teismų naudojamos Teismo bylų valdymo sistemos dalis) jie naudojami indeksu pažymint tam tikras teismo nuožiūra svarbesnes bylas. Pavyzdžiui, keli raktažodžiai ir sprendimo santrauka yra susiejami su atitinkamos bylos medžiaga.

Visiems teismo sprendimams naudojama viena forma, kurioje yra nacionalinis herbas, nurodomas teismo pavadinimas ir teisėjas, posėdžio data, bylos numeris, proceso šalys (A prieš B) ir pateikiamas faktinis teismo sprendimo tekstas. Šioje formoje naudojamas nustatytas šriftas, antraštė ir poraštė.

Formatas

Teismų praktikos dokumentai skelbiami PDF formatu.

Informacija apie kitus procesus

Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Ar skelbiama informacija:

 • apie apeliacinius skundus?

Taip

Taip

 • apie nebaigtas nagrinėti bylas?

Taip

Taip

 • apie nagrinėjimo apeliacine tvarka rezultatus?

Taip

Taip

 • apie sprendimo neatšaukiamumą?

Taip

Taip

 • apie kitus procesinius veiksmus prieš perduodant

  - kitam nacionaliniam teismui (Konstituciniam Teismui …)?

  - Europos Teisingumo Teismui?

  - Žmogaus Teisių Teismui?

Taip

Ne

Ne

Taip

Ne

Ne


Skelbimo taisyklės

nacionaliniu lygiu?

teismų lygiu?

Ar yra privalomos teismų praktikos skelbimo taisyklės

Taip

Taip


Pagal šiuo metu galiojančias taisykles, teismų sprendimai turi būti skelbiami viešai, nors jų skelbimo priemonės nenurodomos.

Maltoje skelbiama visa teismų praktikos medžiaga.

Asmeninė informacija visuose šeimos bylų teismo sprendimuose nenurodoma. Be to, jeigu pirmininkaujantis teisėjas nurodo neskelbti nei vienos proceso šalies ar kaltinamojo vardo ir pavardės, skelbiamas teismo sprendimas, kuriame asmeninė informacija taip pat nenurodoma.

Paskutinis naujinimas: 04/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Valstybių narių teismų praktika - Nyderlandai

Su nacionaline teismų praktika galima susipažinti internete

Nuo 1999 m. gruodžio 9 d. apygardos teismų (nl. rechtbanken), apeliacinių teismų (nl. gerechtshoven), Nyderlandų Aukščiausiojo Teismo (nl. Hoge Raad der Nederlanden), Valstybės Tarybos administracinės teisės skyriaus (nl. Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State), centrinio apeliacinio tribunolo (nl. Centrale Raad van Beroep) ir prekybos ir pramonės apeliacinio tribunolo (nl. College van Beroep voor het bedrijfsleven) praktika skelbiama internete. Nutarčių paiešką galima atlikti teismų praktikos duomenų bazėje adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasrechtspraak.nl pagal tekstą, bylos numerį, nutarties ar paskelbimo datą, teisminį organą, (sub-)jurisdikciją, ECLI ar publikacijos numerį.

Nutarčių / antraščių struktūra

Antraštė vadinama „turinio nuoroda“, ją gali sudaryti antraštinė pastaba (vienas sakinys), trumpa ar ilga santrauka, keli raktiniai žodžiai, pastraipa, kurioje trumpai aprašoma su byla susijusi teisė, arba svarbiausios nutarties rezoliucinės dalies ištraukos.

Antraštės pavyzdys

Nuomos teisė: biuro patalpų nuomos sutarties nutraukimas (nl. Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO)).

Formatai

Svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasrechtspraak.nl nutartys skelbiamos HTML formatu. Profesionalūs (pakartotiniai) naudotojai duomenis taip pat gali gauti RDF formatu.

Teismai

Visų teismų nutartis galima rasti interneto svetainėje pateikiant užklausą puslapyje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasieškoti nutarčių. Pateikiamos šių teismų nutartys:

 • Nyderlandų Aukščiausiojo Teismo,
 • Valstybės Tarybos administracinės teisės skyriaus,
 • centrinio apeliacinio tribunolo,
 • prekybos ir pramonės apeliacinio tribunolo,
 • penkių apeliacinių teismų,
 • vienuolikos apygardos teismų.

Kitos procedūros


Aukštesnieji teismai

Kiti teismai

Ar pateikiama informacija

– apie apeliacinius skundus?

Taip

Taip

– ar byla vis dar nagrinėjama?

Ne

Ne

– apie apeliacinių skundų nagrinėjimo baigtį?

Taip

Taip

– apie nutarties neatšaukiamumą?

Ne

Ne

– apie tolesnes procedūras:

– kitame nacionaliniame teisme (konstituciniame teisme ir pan.)?

– Europos Teisingumo Teisme?

– Žmogaus Teisių Teisme?

Taip

Ne

Ne

Taip

Ne

Ne

Skelbimo taisyklės

Teismai yra parengę du teismų praktikos skelbimo gairių rinkinius – dėl anonimizavimo (asmeninių duomenų pašalinimo) ir dėl atrankos.

Anonimizavimo gairės, Rechtspraak.nl

Pagal anonimizavimo gaires reikalaujama, kad skelbiamos nutartys turi būti anonimizuojamos. Tai reiškia, kad nutartyse negali likti asmenų, kurie su byla nėra susiję profesiniu atžvilgiu, duomenų.

Šis gairių rinkinys grindžiamas Europos Tarybos rekomendacija R (95) 11 „Dėl teismų nutarčių atrankos, tvarkymo, pateikimo ir archyvavimo teisinės informacijos paieškos sistemose“ – aukščiausią jurisdikciją turintys teismai skelbia visas bylas, nebent jos netenkina teisinio ar visuomeninio intereso, o kiti teismai skelbia tik tas bylas, kurios turi aiškų teisinį ar visuomeninį interesą. Nyderlandų gairėse šios sąvokos aptariamos išsamiau.

Paskutinis naujinimas: 24/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Valstybių narių teismų praktika - Austrija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Austrijos teismų praktiką ir jos duomenų bazes.

Teismų praktikos duomenų bazės internete

Austrijos teismų sprendimai skelbiami Austrijos Respublikos teisinės informacijos sistemoje ir pateikiami adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.ris.bka.gv.at/. Aukščiausios instancijos teismų ir administracinių teismų sprendimai skelbiami visa apimtimi, kitų teismų sprendimai skelbiami tik kai kuriais atskirais atvejais.

Teisinės informacijos sistema (vok. Rechtsinformationssystem, RIS) – tai elektroninė duomenų bazė, kurią tvarko Austrijos federalinė kanceliarija. Joje pranešama apie Bundesgesetzblatt (Austrijos federaliniame oficialiajame leidinyje) skelbiamus teisės aktus ir pateikiama informacija apie Austrijos Respublikos teisę.

RIS duomenų baze galima naudotis nemokamai (WAI-AA pagal WCAG 2.0).

Sprendimų ir jų antraščių pateikimas


Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Antraštėmis pateikiama teismų praktika

Taip

Iš dalies

Antraščių pavyzdžiai:

Antraštės numeris RS0127077

Nuorodos numeris 11 Os 87/11w

Sprendimo priėmimo data 25.8.2011

Antraštės tekstas

Paprastai antraštę sudaro: teismo skyriaus numeris („11“), proceso rūšies ženklas („Os“), bylos eilės numeris („87“) ir metai („11“). Tada pridedama sprendimo data: 25.8.2011.

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Europos teismų praktikos identifikatorių (ECLI). Tai bendra ES valstybių narių teismų sprendimų identifikavimo sistema.

Formatas

Sprendimus galima rasti šiais formatais: XML, RTF, PDF ir HTML.

Sistemoje dalyvaujantys teismai ir kitos institucijos

Aukščiausieji teismai

 • Aukščiausiasis Teismas (vok. Oberster Gerichtshof)
 • Konstitucinis Teismas (vok. Verfassungsgerichtshof)
 • Administracinis teismas (vok. Verwaltungsgerichtshof)

Teismai ir kitos institucijos:

 • aukštesnieji apygardos teismai (vok. Oberlandesgerichte) ir kiti (civilinių ir baudžiamųjų bylų) teismai
 • Federalinis Administracinis Teismas (vok. Bundesverwaltungsgericht)
 • Federalinių žemių administraciniai teismai (vok. Landesverwaltungsgerichte)
 • Federalinis mokesčių teismas (vok. Bundesfinanzgericht) (išorės)
 • Duomenų apsaugos tarnyba (vok. Datenschutzbehörde) (iki 2014 m. – Duomenų apsaugos komisija (vok. Datenschutzkommission))
 • Drausminės komisijos, Aukščiausioji drausminė komisija, Apeliacijų tribunolas (vok. Disziplinarkommissionen, Disziplinaroberkommission, Berufungskommission)
 • Darbuotojų atstovavimo priežiūros institucija (vok. Personalvertretungsaufsichtsbehörde) (iki 2014 m. – Darbuotojų atstovavimo priežiūros komisija (Personalvertretungs-Aufsichtskommission)
 • Lygių galimybių komisijos (vok. Gleichbehandlungskommissionen) nuo 2014 m.
 • Lygių galimybių komisijos (vok. Gleichbehandlungskommissionen) nuo 2008 m. (išorės)
 • Nepriklausomi administraciniai teismai (vok. unabhängige Verwaltungssenate) – atrinkti 1991–2013 m. sprendimai, tada federalinių žemių administraciniai teismai)
 • Finansinė dokumentacija, Nepriklausomas finansų teismas (vok. Unabhängiger Finanzsenat) (išorės; sprendimai iki 2013 m., tada Federalinis finansų teismas)
 • Nepriklausoma federalinė prieglobsčio taryba (vok. unabhängiger Bundesasylsenat) – atrinkti sprendimai nuo 1998 m. iki 2008 m.
 • Prieglobsčio bylų teismas (vok. Asylgerichtshof) – sprendimai nuo 2008 m. liepos mėn. iki 2013 m., tada Federalinis Administracinis Teismas)
 • Aplinkos apsaugos teismas (vok. Umweltsenat) – atrinkti 1994–2013 m. sprendimai, tada Federalinis Administracinis Teismas
 • Federalinė ryšių taryba (vok. Bundeskommunikationsenat) – atrinkti 2001–2013 m. sprendimai, tada Federalinis Administracinis Teismas
 • Viešųjų pirkimų peržiūros institucijos – atrinkti sprendimai iki 2013 m., tada Federalinis Administracinis Teismas)

Pastaba. Ne visi toliau pateikiami atsakymai taikytini pirmiau išvardytiems teismams.

Tolesnis procesas


Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Ar pateikiama informacija apie:

 • skundus?

Ne.

Ne.

 • tai, ar byla dar nagrinėjama?

Ne.

Ne.

 • sprendimą, priimtą išnagrinėjus skundą?

Ne.

Taip, jeigu buvo paskelbtos aukščiausios instancijos teismų nutartys.

 • tai, ar sprendimas galutinis ir neskundžiamas?

Skelbiami tik galutiniai sprendimai.

Skelbiami tik galutiniai sprendimai.

 • tolesnį procesą:
 • kitame nacionaliniame teisme (Konstituciniame Teisme ir pan.)?
 • Europos Sąjungos Teisingumo Teisme?
 • Europos Žmogaus Teisių Teisme?
 • Specialiose Aukščiausiojo Teismo sprendimų santraukose nurodoma, kad tebevyksta procesas kitame nacionaliniame ar tarptautiniame aukštajame teisme.

Taip

Taip

Taip

Ne.

Ne.

Ne.

Skelbimo taisyklės


Nacionaliniu lygmeniu

Teismų lygmeniu

Ar yra privalomų taisyklių, kaip turi būti skelbiami teismų sprendimai?

Taip

Taip

Aukščiausiojo Teismo įstatymo (OGH-Gesetz) §§15, 15a straipsniai, Teismų veiklos organizavimo įstatymo (GOG) § 48a straipsnis, Federalinio finansų teismo įstatymo (BFGG) § 23 straipsnis, Federalinio Administracinio Teismo (BVwGG) § 20 straipsnis


Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Skelbiama visa teismų praktika ar tik atrinktoji?

Su keliomis išimtimis

Tik nedidelis bendrosios kompetencijos teismų sprendimų rinkinys; daug administracinių teismų sprendimų

Jeigu teismų praktika atrenkama, kokie kriterijai taikomi?

Skelbiamas visas sprendimo tekstas ir jo santrauka.

Aukščiausiojo Teismo sprendimai, kuriais atmetamas apeliacinis skundas, tačiau nenurodomu tokio sprendimo motyvai, neskelbiami.

Skelbiamas visas sprendimo tekstas ir jo santrauka.

Kitų teismų sprendimai skelbiami, jeigu yra svarbūs ne tik išnagrinėtai bylai.

Paskutinis naujinimas: 08/09/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Valstybių narių teismų praktika - Lenkija

Teismų praktika, su kuria galima susipažinti interneto svetainėje

Sprendimų pristatymas / Antraštės

Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Teismų sprendimai, pateikiami su antraštėmis

 • Konstitucinis Teismas (Trybunał Konstytucyjny)
 • Aukštasis administracinis teismas (Naczelny Sąd Administracyjny)
 • Aukščiausiasis Teismas (Sąd Najwyższy) (keturių kolegijų sprendimai):
  • baudžiamosios teisės kolegija,
  • civilinės teisės kolegija,
  • darbo teisės, socialinės apsaugos ir  viešųjų reikalų kolegija,
  • karo kolegija.

Ne


Antraščių pavyzdžiai

Konstitucinis Teismas. Bendrijos parama nevalstybinių vaikų darželių veiklai

Paaiškinimas

2008 m. gruodžio 18 d. sprendimas, Nr. K 19/07

Sprendimo rūšis (sprendimas, nutarimas ir pan.), data ir bylos numeris.

Bendrijos parama nevalstybinių vaikų darželių veiklai

Antraštė

Z.U. 2008 / 10A / 182

Paskelbta Konstitucinio Teismo praktikos oficialiajame rinkinyje, išleido teismo kanceliarija

Dz. U. 2008.235.1618, 2008 12 30

Paskelbta oficialiajame leidinyje

Nuorodos į sprendimą MS WORD ir PDF formatais


Aukštasis administracinis teismas

2009 04 07

Sprendimas yra neatšaukiamas

Gavimo data

2007 09 10

Teismo pavadinimas

Aukštasis administracinis teismas (Naczelny Sąd Administracyjny)

Teisėjų pavardės

Janusz Zubrzycki

Marek Kołaczek

Tomasz Kolanowski

Simbolis su aprašymu:

6110 PVM

Raktažodžiai:

Apmokestinimo procedūra

PVM

Kitos susijusios bylos:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasI SA/Lu 454/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-09
Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasI FZ 201/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-17

Prieš:

Mokesčių tarnybos direktorių

Turinys:

Apskųstas sprendimas buvo panaikintas, o byla perduota apylinkės administraciniam teismui išnagrinėti iš naujo

Nuoroda į įstatymą:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDz.U. 2005 nr 8 poz 60 art. 70 par. 1, art. 108 par. 2 pkt 2 lit a, art. 116 par. 1, art. 118 par. 1, art. 127, art. 151, art. 152, art. 187, art. 188, art. 191

1997 m. rugpjūčio 29 d. Mokesčių administravimo kodeksas (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa).

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 141 par. 4, art. 145 par. 1 pkt 1 lit. c, art. 151

2002 m. rugpjūčio 30 d. Administracinių bylų teisenos įstatymas (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDz.U. 1934 nr 93 poz 836 art. 1, art. 2, art. 4, art. 20.

Lenkijos Respublikos Prezidento 1934 m. spalio 24 d. Dekretas dėl taikos sutarties bankroto procedūroje (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowem).


Formatas

 • Konstitucinis Teismas (Trybunał Konstytucyjny) – DOC, PDF
 • Aukštasis administracinis teismas (Naczelny Sąd Administracyjny) – HTML
 • Aukščiausiasis Teismas (Sąd Najwyższy) - PDF
 • Aukštasis administracinis teismas – HTML

Informacija apie kitus procesus

Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

– Ar galima gauti informacijos apie apeliacinį skundą?

Taip, ją teikia Konstitucinis Teismas.

Visi Aukščiausiojo Teismo sprendimai yra priimami dėl apeliacinių skundų.

Nėra duomenų

– Ar byla dar neišnagrinėta?

Taip, Konstituciniame Teisme.

Apeliacinis skundas Aukščiausiajam Teismui pateikiamas, atsižvelgiant į sprendimo turinį.

Nėra duomenų

– Apeliacinio skundo rezultatas?

Taip

Nėra duomenų

– Ar sprendimas neatšaukiamas?

Taip, Konstituciniame Teisme.

Taip, jei byla buvo iškelta Aukštajame administraciniame teisme

Bus nuspręsta atsižvelgiant į sprendimo turinį

Nėra duomenų

Ar prieš tai byla nagrinėta kitame šalies teisme:

– Konstituciniame Teisme?

– ne nacionaliniame teisme:

– Europos Teisingumo Teisme?

– Žmogaus Teisių Teisme?

Ne

Nėra duomenų


Egzistuoja apygardų administraciniai teismai (pirmosios instancijos) bei Aukštasis administracinis teismas (antroji instancija), kurių sprendimai pateikiami interneto svetainėje. Taip pat teikiamos susijusių sprendimų nuorodos.

Skelbimo taisyklės

Lenkijoje galioja privalomos taisyklės, reglamentuojančios teismų sprendimų skelbimą. Jos taikomos:

 • Konstituciniam Teismui (Trybunał Konstytucyjny), kurio visi sprendimai turi būti skelbiami;
 • Aukštajam administraciniam teismui (Naczelny Sąd Administracyjny), kurio visi sprendimai turi būti skelbiami;
 • Aukščiausiajam Teismui (Sąd Najwyższy), kurio tik kai kurie sprendimai skelbiami.

Aukščiausiojo Teismo (Sąd Najwyższy) pareiga skelbti sprendimus nustatyta 2002 m. lapkričio 23 d. Įstatymo dėl Aukščiausiojo Teismo (ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym) 7 straipsnyje. Remiantis Aukščiausiojo Teismo darbo vadovu leidybos tarnybai vadovauja atstovas spaudai bei teisėjo padėjėjai.

Konstitucinio Teismo (Trybunał Konstytucyjny) sprendimų skelbimas numatytas Lenkijos Konstitucijos 190 straipsnyje.

Visas sprendimas skelbiamas interneto svetainėje, kai teisėjai pasirašo sprendimo motyvus.

Įstatymo dėl administracinių teismų darbo organizavimo (Prawo o ustroju sądów administracyjnych) 42 straipsnyje taip pat nustatyta Aukštojo administracinio teismo pirmininko (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego) pareiga skelbti sprendimus. Išsamiau taisyklės išdėstytos Aukštojo administracinio teismo pirmininko potvarkyje, kuriuo reikalaujama įsteigti centrinę sprendimų bei informacijos apie administracinio teismo bylas duomenų bazę, taip pat numatyta galimybė susipažinti su šiais sprendimais interneto svetainėje.

Paskutinis naujinimas: 10/12/2012

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Valstybių narių teismų praktika - Portugalija

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Portugalijos teismų praktiką

Portugalijoje teisė gauti informacijos apie teisingumo sistemą yra viena pagrindinių piliečių teisių, aiškiai įtvirtintų Portugalijos Konstitucijos 20 straipsnio 2 dalyje ir įgyvendinamų pagal šiuo metu galiojančios redakcijos 2004 m. liepos 29 d. įstatymą Nr. 34/2004 dėl teisės į teisingumą ir teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo taisyklių.

Pagal šio įstatymo 4 straipsnį vyriausybė privalo užtikrinti, kad visuomenė būtų supažindinta su teise ir teisės sistema ir Teisingumo ministerija yra atsakinga už teisinės informacijos teikimą leidiniuose ar naudojantis kitomis ryšių priemonėmis, kad pagerėtų įstatymuose nustatytų teisių įgyvendinimas ir įsipareigojimų vykdymas.

Teismų sprendimų skelbimas yra tarptautinis principas, įtvirtintas ir Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 10 straipsnyje, ir Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnyje. Pirmiausia šis principas nustatytas Konstitucijos 206 straipsnyje (kuris taikomas ir teismo posėdžiams) ir įvairiuose kituose teisės aktuose dėl skirtingų teisenos rūšių.

 • Civilinio proceso kodekso 163 ir 606 straipsniai;
 • Baudžiamojo proceso kodekso 86 straipsnio 1 dalis, 87 straipsnis ir 321 straipsnio 3 dalis;
 • Konstitucinio Teismo struktūros, veiklos ir procedūrų įstatymo 3 ir 115 straipsniai;
 • Administracinių teismų proceso kodekso 30 straipsnis.

Teisingumo ministerija turi keletą teisinių dokumentų duomenų bazių, kurias galima rasti svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.dgsi.pt/. Jie taip pat skelbiami Oficialiajame leidinyje ir su jais galima susipažinti šiuo adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://dre.pt/:

 • Konstitucinio Teismo sprendimai ir pranešimai dėl teisės aktų konstitucingumo ar teisėtumo arba dėl nepakankamo reglamentavimo konstitucingumo;
 • Aukščiausiojo Teismo praktiką ir Audito teismo praktiką suvienodinantys sprendimai ir Vyriausiojo administracinio teismo sprendimai, kurie yra visiems privalomi;
 • kitų teismų sprendimai, kurie yra visiems privalomi.

Sprendimų pateikimas. Antraštės

Svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.dgsi.pt/ pateikiamos nuorodos į keletą teisinių precedentų duomenų bazių ir į Teisingumo ministerijos informacines bibliografijos svetaines.

Bet kurioje šių duomenų bazių galite rasti naujausius paskelbtus dokumentus ir naršymo juostą, kuria naudojantis galima atlikti įvairių tipų paiešką (nemokamą paiešką pagal terminą, sritį ar apibūdinimą).

Tiek paieškos, tiek rezultatų puslapiuose dokumentai surikiuojami pagal antraštes, nurodant šią informaciją:

 • bylos numeris;
 • teismo posėdžio data;
 • pranešėjas;
 • apibūdinimas.

Antraščių pavyzdžiai

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiojo Teismo sprendimai

TEISMO POSĖDIS

BYLA

PRANEŠĖJAS

APIBŪDINIMAS

2009 3 25

08S2592

BRAVO SERRA

DARBO SUTARTIES GALIOJIMO PABAIGA

Formatas

Visas sprendimo tekstas skelbiamas (nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos taisyklių) html formatu.

Susiję teismai

Duomenų bazėse, kurias galima rasti svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.dgsi.pt/, pateikiama šių teismų (institucijų) praktika:

 • Aukščiausiojo Teismo;
 • apeliacinių teismų (Koimbros, Evoros, Lisabonos, Porto ir Gimarainso);
 • Konstitucinio Teismo;
 • Vyriausiojo administracinio teismo;
 • centrinių administracinių teismų (Šiaurės ir Pietų);
 • Jurisdikcijos kolizijų teismo;
 • prokuratūros (nuomonės);
 • taikos teisėjų teismų.

Kitos bylos

Kaip nurodyta toliau pateiktoje lentelėje, Portugalijoje teikiama informacija apie įvairias bylas.

Informacija taip pat pateikiama apie:

aukščiausiuose teismuose

kituose teismuose

apeliacinius skundus

Taip

Taip

ar byla vis dar nagrinėjama

Ne

Ne

apeliacinio proceso rezultatą

Taip

Taip

sprendimo neskundžiamumą

Ne

Ne

kitas bylas

– kituose Portugalijos teismuose (Konstituciniame Teisme ir kt.)

– Europos Sąjungos Teisingumo Teisme

– Europos Žmogaus Teisių Teisme

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Skelbimo taisyklės

Nacionaliniu lygmeniu nėra privalomų teismų praktikos skelbimo taisyklių. Tačiau Portugalijoje yra privalomos teismų sprendimų skelbimo taisyklės.

Portugalijoje skelbiama tik atrinkta teismų praktika. Taikomi atrankos kriterijai – svarba ir aktualumas.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisinių dokumentų duomenų bazės

Paskutinis naujinimas: 23/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Valstybių narių teismų praktika - Rumunija

Šiame puslapyje apžvelgiama Rumunijos teismų praktika.

Teismų praktika, su kuria galima susipažinti internete

Su Rumunijos teismų praktika galima susipažinti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiojo Teismo (Aukštojo Kasacinio Teisingumo Teismo) interneto svetainėje.

Sprendimų pristatymas / Antraštės

Aukštojo Kasacinio Teisingumo Teismo interneto svetainėje skelbiami dviejų rūšių teismo sprendimai:

1. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeismo sprendimo santraukos ir jų antraštės. Šablone pateikiama ši informacija:

 • raktažodžiai;
 • teisinių sričių santrauka;
 • abėcėlinė rodyklė;
 • sprendime taikyta teisė (teisės akto numeris ir metai, straipsniai);
 • sprendimo santrauka (asmens duomenys neteikiami: šalių vardai, pavardės ir asmens duomenys neskelbiami, teisėjai nenurodomi).

2. Anonimiški sprendimai be antraščių (priešingai sprendimų santraukoms). Naudojant Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspaieškos sąsają galima ieškoti pagal septynis kriterijus:

 • atskirus raktažodžius;
 • frazę;
 • skyrių;
 • sprendimo numerį;
 • sprendimo metus;
 • bylos numerį;
 • bylos metus.

Civilinių bylų skyriaus antraštės

Toliau pateikiamas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCivilinių bylų skyriaus antraštės pavyzdys:

 • Teisės į prekės ženklą panaikinimas. Penkerių metų ženklo nenaudojimo termino skaičiavimas. Prieštaravimas dėl ieškinio pareiškimo per anksti.
 • Sričių turinys: civilinė teisė. Intelektinės nuosavybės teisė. Prekių ženklai.
 • Abėcėlinė rodyklė: teisės į prekės ženklą panaikinimas.
 • Panaikinimo terminas.
 • Ieškinio pareiškimas per anksti.
 • Įstatymas Nr. 84/1998: 45 straipsnio 1 dalies a punktas.

Baudžiamųjų bylų skyriaus antraštės

Toliau pateikiamas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBaudžiamųjų bylų skyriaus antraštės pavyzdys:

 • Aukštojo Kasacinio Teisingumo Teismo jurisdikcija. Jurisdikcija, atsižvelgiant į asmens statusą. Jurisdikcija kaltinamojo teisinio statuso pasikeitimo atveju.
 • Sričių turinys: baudžiamojo proceso teisė. Bendroji dalis. Jurisdikcija. Jurisdikcija, atsižvelgiant į bylos pobūdį ir asmens statusą.
 • Abėcėlinė rodyklė: baudžiamojo proceso teisė.
 • Aukštojo Kasacinio Teisingumo Teismo jurisdikcija.
 • Jurisdikcija kaltinamojo teisinio statuso pasikeitimo atveju.
 • Baudžiamojo proceso kodekso 29 straipsnio 1 dalis ir 40 straipsnis.

Teismų portalo antraštės

Toliau patiekiamas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeismų portalo antraštės pavyzdys:

 • Pavadinimas: kardomasis kalinimas. Teisėtas kaltinamojo kardomojo kalinimo nutraukimas.
 • Bylos rūšis: sprendimas.
 • Bylos Nr.: 55.
 • Bylos data: 2004 07 01.
 • Susijusi sritis: baudžiamasis ir civilinis procesas (apeliaciniai skundai, jurisdikcija ir kt.).
 • Institucija (konkretus teismas): Alba Julijos apeliacinis teismas – baudžiamųjų bylų skyrius.

Formatas

Aukštojo Kasacinio Teisingumo Teismo ir kitų teismų dokumentai pateikiami HTML formatu.

Atitinkami teismai

Atitinkami teismai yra Aukštasis Kasacinis Teisingumo Teismas ir bendrosios kompetencijos teismai.

Paskesni procesai


Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Ar pateikiama informacija: apie apeliacinius skundus?

-

Taip

nagrinėjamas bylas?

-

Taip

apeliacinių skundų rezultatus?

-

Netiesiogiai. Reikia ieškoti bylos nurodant proceso etapą – „apeliacinis skundas“.

apie tai, kad sprendimas neatšaukiamas?

Ar pateikiama informacija: apie tai, kad Aukštojo Kasacinio Teisingumo Teismo sprendimai neatšaukiami?

Taip

dėl paskesnio proceso

kitame nacionaliniame teisme (Konstituciniame Teisme ar kt.)?

Europos Sąjungos Teisingumo Teisme?

Europos žmogaus teisių teisme?

-

Taip

Bendrosios kompetencijos teismų atveju Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeismų portale pateikiama ši su byla susijusi informacija: nurodomas proceso etapas (pagrindinis, apeliacinis skundas ir kt.), šalys, nagrinėjimai, pateikti apeliaciniai skundai ir paskelbti šaukimai (nauja funkcija). Su byla galima susipažinti naudojantis Teismų portalo bendrąja paieškos sistema (nauja funkcija). Į skelbiamas sprendimų santraukas gali būti įtraukiama informacija apie tai, kad sprendimas neatšaukiamas, taip pat apie paskesnius procesus kituose nacionaliniuose teismuose (Konstituciniame Teisme).

Skelbimo taisyklės

Aukštasis Kasacinis Teisingumo Teismas

Dėl bylų ir jose priimamų sprendimų reikšmės ir specifiškumo skelbiama tik atrinkta Rumunijos Aukštojo Kasacinio Teisingumo Teismo praktika.

Aukštojo Kasacinio Teisingumo Teismo leidiniai atnaujinami kas mėnesį ir skelbiami nuo 2002 m.

Kiti Rumunijos teismai

Skelbiami tik atrinkti kitų Rumunijos teismų sprendimai, atsižvelgiant į bylų svarbą ir išskirtinumą. Atranką kiekvienas teismas vykdo pats.

Kitų Rumunijos teismų leidiniai atnaujinami kas mėnesį ir skelbiami nuo 2004 m.

Paskutinis naujinimas: 18/12/2013

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Valstybių narių teismų praktika - Slovėnija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Slovėnijos teismų praktiką.

Teismų praktika, prieinama internete

Informacija apie sprendimus. Antraštės

Su išsamiais Slovėnijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo, visų keturių aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų, Aukštesniojo darbo ir socialinių bylų teismo ir Slovėnijos Respublikos administracinio teismo sprendimų tekstais galima nemokamai susipažinti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSlovėnijos teismų interneto svetainėje. Šalių pavardės nepateikiamos − prieš sprendimus paskelbiant jie redaguojami. Be originalaus teksto ir raktinių žodžių, pateikiama išsami informacija apie sprendimo teisinį pagrindą ir teismo sprendimo santrauka. Raktiniai žodžiai padeda naudotojui identifikuoti taikytinas teisines sąvokas ir teisės sritį, su kuria susijęs teismo sprendimas. Nuo 10 iki 100 žodžių santraukoje nurodomi pagrindiniai teismo sprendimo motyvai.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPagrindinių Aukščiausiojo Teismo sprendimų tinklalapyje taip pat galima susipažinti su atrinktais svarbiausiais Aukščiausiojo Teismo sprendimais, išverstais į anglų kalbą.

Be to, galima susipažinti su teismų sprendimais dėl civilinėse bylose priteisiamos piniginės kompensacijos už nematerialinę (neturtinę) žalą, tam naudojant Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasspecialų paieškos įrankį, padedantį naudotojui surasti panašią teismų praktiką pagal žalos pobūdį ir datą.

Naują bandomąją atnaujinto teismų praktikos paieškos įrankio versiją galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://novo.sodisce.si.arctur.net/search.php.

Nuo 2013 m. vasario 8 d. ji bus prieinama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.sodnapraksa.si/.

Visus paskelbtus Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSlovėnijos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimus galima rasti jo interneto svetainėje. Sprendimų ir atskirųjų bei konkuruojančių nuomonių visas tekstas pateikiamas nemokamai kartu su raktiniais žodžiais, išsamia informacija apie sprendimo teisinį pagrindą ir santrauka. Atrinkti svarbūs sprendimai taip pat išversti į anglų kalbą. Visi svarbūs Konstitucinio Teismo sprendimai (be atskirųjų nuomonių) taip pat skelbiami slovėnų kalba Slovėnijos Respublikos oficialiajame leidinyje.

Antraščių pavyzdžiai

1 pavyzdys. Slovėnijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo sprendimas

(Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeksto slovėnų kalba vertimas)

Dokumento Nr. VS1011121

Nuoroda: Sprendimas I Up 44/2009

Kolegija: administracinės teisės bylų

Posėdžio data: 2009 m. kovo 12 d.

Sritis: VIZŲ, PRIEGLOBSČIO IR IMIGRACIJOS ĮSTATYMAS – (Bendrasis administracinio proceso įstatymas – ZUP)

Teisinės sąvokos: prieglobstis – nagrinėjimas – tarptautinė apsauga – pakartotinis prašymas – nepilnametis prieglobsčio prašytojas – nepilnamečio procesinis veiksnumas

Teisinis pagrindas: Tarptautinės apsaugos įstatymo (ZMZ) 42, 42/2, 42/3, 56, 119 straipsniai; Bendrojo administracinio proceso įstatymo (ZUP) 46, 237, 237/1–3 straipsniai; Santuokos ir šeimos santykių įstatymo (ZZZDR) 107, 108 straipsniai; Civilinio proceso įstatymo (ZPP) 409 straipsnis; Administracinių ginčų įstatymo (ZUS-1) 27, 27/3, 64, 64/1–3, 77 straipsniai.

Santrauka: vaikas iki 15 metų amžiaus neturi procesinio veiksnumo, todėl administracinė institucija nepažeidė procesinių taisyklių, nesuteikusi jam galimybės pateikti paaiškinimų dėl faktų ir aplinkybių, kuriomis grindžiamas administracinis sprendimas.

2 PAVYZDYS: Slovėnijos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimas Nr. U-I-425/06

(prieinamas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasanglų kalba)

Pastaba: angliškoje paskelbto dokumento versijoje kai kur nepateikiami tam tikri versijoje slovėnų kalba pateikiami duomenys, tačiau visada išlaikomas bent jau toks pat sprendimo santraukos turinys.

Teisės aktas: Tos pačios lyties asmenų partnerystės registracijos įstatymas (Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys, Nr. 65/05) (ZRIPS), 22 straipsnis.

Rezoliucinės dalies nuostatos: Tos pačios lyties asmenų civilinės partnerystės registracijos įstatymo (Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys, Nr. 65/05) 22 straipsnis neatitinka Konstitucijos. Nacionalinis Susirinkimas privalo nustatytą neatitiktį ištaisyti per šešis mėnesius nuo šio sprendimo paskelbimo Slovėnijos Respublikos oficialiajame leidinyje. Kol antikonstitucinė nuostata dėl partnerių, kurie yra įregistravę tos pačios lyties partnerystę, tarpusavio paveldėjimo santykių nebus ištaisyta, taikomos tos pačios taisyklės kaip ir sutuoktinių tarpusavio paveldėjimo santykiams pagal Paveldėjimo įstatymą (Slovėnijos Socialistinės Respublikos oficialusis leidinys, Nr. 15/76 ir Nr. 23/78, ir Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys, Nr. 67/01).

Santrauka: paveldėjimo teisės mirus partneriui požiūriu tos pačios lyties partnerystę įregistravusių partnerių padėtis (Tos pačios lyties asmenų civilinės partnerystės registracijos įstatymo 22 straipsnis), atsižvelgiant į esminius teisinius ir faktinius aspektus, yra panaši į sutuoktinių padėtį. Sutuoktinių ir tos pačios lyties partnerystę įregistravusių partnerių tarpusavio paveldėjimo reglamentavimo skirtumai grindžiami ne objektyviomis, su asmeniu nesusijusiomis aplinkybėmis, o lytine orientacija. Lytinė orientacija yra viena iš asmeninių aplinkybių, nurodytų Konstitucijos 14 straipsnio 1 dalyje. Kadangi pagal Konstituciją nėra leistino pagrindo skirtingam požiūriui, ginčijamas reguliavimas yra nesuderinamas su Konstitucijos 14 straipsnio 1 dalimi.

Deskriptoriai: 1.5.51.1.15.1 – Konstitucinė teisena – Sprendimai – Konstitucinio Teismo sprendimų rūšys – Teorinės peržiūros procedūra – Nustatymas, kad teisės aktas neatitinka Konstitucijos. 1.5.51.1.16 – Konstitucinis teisingumas – Sprendimai – Konstitucinio Teismo sprendimų rūšys – Teorinės peržiūros procedūra – Raginimas teisės aktų leidėjui suderinti teisės aktą su Konstitucija ar kitais teisės aktais. 5.2.2.1 – Pagrindinės teisės – Lygybė (14.2) – Nevienodo požiūrio kriterijai – Lytis.

Teisinis pagrindas: Slovėnijos Respublikos Konstitucijos (URS) 14 straipsnio 1 ir 2 dalys; Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 14 straipsnis; Konstitucinio teismo įstatymo (ZUstS) 40 straipsnio 2 dalis, 48 straipsnis.

Formatas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiojo Teismo ir kitų bendrosios bei specialiosios kompetencijos teismų praktika pateikiama HTML formatu. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSlovėnijos Respublikos Konstitucinio Teismo praktika visada pateikiama HTML formatu ir kartais PDF formatu.

Kitos procedūros

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeismų sprendimų tinklalapyje nepateikiama informacija apie tai, ar byla dar nagrinėjama, ar sprendimas yra galutinis ir ar bus vykdomos kitos procedūros.

Tačiau Konstitucinio Teismo interneto svetainėje pateikiama pagrindinė informacija apie nagrinėjamas bylas, pvz., bylos nuoroda ir pareiškimo data. Taip pat kas savaitę atskirai skelbiama darbotvarkė nurodant bylas, kurios bus svarstomos reguliarioje ketvirtadienio plenarinėje sesijoje.

Skelbimo taisyklės

Teismų praktiką, kuri bus skelbiama, atrenka teismai. Pagrindinis atrankos kriterijus – bylos svarba žemesnės instancijos teismų praktikos raidai. Teismų sprendimai, keliantys žiniasklaidos susidomėjimą, paprastai skelbiami viešai kartu su pranešimu spaudai.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKonstitucinio Teismo praktika, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteismų praktika

Paskutinis naujinimas: 05/12/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (slovakų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Valstybių narių teismų praktika - Slovakija

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Slovakijos teismų praktiką.

Teismų praktika, su kuria galima susipažinti interneto svetainėje

Bendrosios kompetencijos teismų praktika

Su Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasvisų Slovakijos teismų sistemos teismų praktika slovakų kalba galima susipažinti internetinėje teisinių duomenų bazėje JASPI.

Aukščiausiojo Teismo praktika

Su Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiojo Teismo praktika slovakų kalba galima susipažinti Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje.

Formatas

Bendrosios kompetencijos teismų praktika pateikiama HTML formatu, o Aukščiausiojo Teismo praktika – PDF formatu.

Informacija apie kitus procesus

Galima susipažinti su informacija apie:

 • apeliacinių skundų rezultatus;
 • galutinį sprendimų pobūdį.

Skelbimo taisyklės

Slovakijos teismų sprendimai neturi privalomosios teisinės galios. Jie nėra teisės šaltinis. Tačiau teismų sprendimuose paisoma Slovakijos Aukščiausiojo Teismo praktikos, kuri de facto yra teisės šaltinis.

Paskutinis naujinimas: 10/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Valstybių narių teismų praktika - Suomija

Šiame puslapyje pateikiama Suomijos teismų praktikos apžvalga.

Teismų praktika, su kuria galima susipažinti interneto svetainėje

Sprendimų pristatymas / Antraštės

Pristatant aukščiausiųjų teismų ir daugumos kitų teismų bylas raktažodžiai ir antraštės pateiktos su datomis ir registracijos numeriu.

Antraštės (-čių) pavyzdys

Suomijos Aukščiausiasis Teismas

Raktažodis

Darbo sutartis – Įmonių perdavimas – ES teisė – Direktyvos aiškinimo poveikis

Registracijos Nr.: S2006/340

Pateikimo data: 2009 01 29

Sprendimo data: 2009 04 23

Byla: 835

Santrauka

Byla susijusi su darbuotojo, įmonės perdavimo metu išėjusio iš darbo, teise gauti kompensaciją iš įmonės perėmėjo remiantis Darbo sutarčių įstatymo 7 skyriaus 6 skirsniu, atsižvelgiant į ES Tarybos direktyvos 2001/23/EB 4 straipsnio 2 dalį.

Teisės aktai

Darbo sutarčių įstatymo 55/2001 7 skyriaus 6 skirsnis

ES Tarybos direktyvos 2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo 4 straipsnio 2 dalis


Pateiktoje lentelėje parodyta apie Aukščiausiojo Teismo sprendimus teikiama informacija. Raktažodžio skyrelyje pateikiami raktažodžiai ir nurodoma sprendimo data; santraukos skyrelyje apibūdinamas sprendimo turinys, o nuorodų į teisės aktus skyrelyje pateikiama informacija apie atitinkamus nacionalinės ir ES teisės aktus.

Formatas

Suomijoje teismų praktikos medžiaga skelbiama HTML formatu.

Informacija apie kitus procesus

Skelbiama informacija apie kitus procesus šiuose teismuose:

 • bendrą informaciją apie apeliacinius skundus skelbia Aukščiausiasis Teismas ir kiti teismai;
 • informaciją apie nagrinėjamas bylas skelbia tiek Aukščiausiasis Teismas, tiek kiti teismai;
 • apeliacinių skundų nagrinėjimo rezultatus skelbia Aukščiausiasis Teismas ir kiti teismai;
 • informaciją apie sprendimo neatšaukiamumą skelbia Aukščiausiasis Teismas ir kiti teismai;
 • informacijos apie bylos nagrinėjimą kitame teisme (tokiame kaip Konstituciniame Teisme) Aukščiausiasis Teismas ir kiti teismai neskelbia;
 • informaciją apie kitas Europos Teisingumo Teisme nagrinėjamas bylas skelbia Aukščiausiasis Teismas, kiti teismai tokios informacijos neskelbia.

Skelbimo taisyklės

Yra privalomos teismų praktikos nacionaliniu ir teismų lygmenimis skelbimo taisyklės.

Išsamią teismų praktikos medžiagą skelbia aukščiausieji teismai ir specializuoti teismai. Kiti teismai skelbia tik kai kuriuos teismų praktikos atvejus, atsižvelgdami į bylos svarbą, įgyvendinamus naujus teisės aktus ar jų pakeitimus, ar būtinybę derinti jų įgyvendinimą.

Paskutinis naujinimas: 05/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Valstybių narių teismų praktika - Švedija

Šiame skyriuje apžvelgiama Švedijos teismų praktika ir aprašomos atitinkamos teismų praktikos duomenų bazės.

Teismų praktika, su kuria galima susipažinti interneto svetainėje

Sprendimų pristatymas / Antraštė

Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Teismų sprendimai, pateikiami su antraštėmis

Taip

Taip


Antraštes sudaro vienas ar keli bylos esmę apibūdinantys sakiniai.

Antraštės (-čių) pavyzdys

„Klausimas dėl nupirkto turto grąžinimo; pagrįstas terminas pareikšti apie defektus po to, kai pirkėjai pastebėjo arba turėjo juos pastebėti“.

Formatai

Informacija apie teismų praktiką pateikta HTML formatu.

Informacija apie kitus procesus

Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Ar galima gauti informacijos

apie apeliacinius skundus?

Ne

Ne

apie tai, ar byla dar neišnagrinėta?

Ne

Ne

apie apeliacinių skundų rezultatus?

Ne

Ne

apie sprendimo neatšaukiamumą?

Ne

Ne

kitus procesus     

    kitame šalies teisme (Konstituciniame Teisme...)?

    Europos Teisingumo Teisme?

    Žmogaus Teisių Teisme?

Ne

Ne


Sistemoje pateikiami tik įsiteisėję teismo sprendimai.

Skelbimo taisyklės

nacionaliniu lygmeniu?

teismų lygmeniu?

Ar galioja privalomos taisyklės, reglamentuojančios teismų sprendimų skelbimą?

Taip

Taip


Yra priimtas vyriausybės potvarkis, kuriuo, be kita ko, reglamentuojama, kaip skelbti asmens duomenis teismų praktikos duomenų bazėje.

Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Ar skelbiami visi teismo sprendimai ar tik atrinkta dalis?

tik atrinkta dalis

tik atrinkta dalis


Minėtu potvarkiu taip pat nustatyta, kad teismas pats nusprendžia, kurie sprendimai turėtų būti pripažįstami svarbiausiais ir skelbiami duomenų bazėje.

Aukščiausieji teismai

Kiti teismai

Ar internete paskelbti teismo sprendimai yra anonimiški?

Taip

Taip

Jeigu taip,

ar visi sprendimai?

Taip

Taip


Paskutinis naujinimas: 09/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Valstybių narių teismų praktika - Anglija ir Velsas

Šiame skyriuje apžvelgiama Jungtinės Karalystės teismų praktika, pagrindinį dėmesį skiriant Anglijos ir Velso jurisdikcijai. Apžvalgoje nurodoma, kokius teismų sprendimus galima rasti viešo naudojimo duomenų bazėse.

Galimybė susipažinti su teismų praktika Anglijoje ir Velse

Visuomenė turi galimybę susipažinti su daugeliu teismų, priklausančių Jungtinės Karalystės Anglijos ir Velso jurisdikcijai, sprendimų.

Pranešama apie visas Aukščiausiojo Teismo bylas ir vykdomuosius Apeliacinio civilinių bylų teismo sprendimus.  Skelbiami visi Administracinio teismo sprendimai ir dalis Aukštojo teismo sprendimų, jeigu jie labai svarbūs dėl teisinių ar visuomeninių interesų.  Apeliacinio teismo baudžiamųjų bylų skyriaus sprendimai skelbiami, jeigu jie svarbūs dėl teisinių ar visuomeninių interesų. Šeimos bylų ir kai kurių baudžiamųjų bylų sprendimų duomenys gali būti anoniminiai. Pirmosios pakopos specialiosios jurisdikcijos teismo ir Aukštesniojo specialiosios jurisdikcijos teismo sprendimai skelbiami, jeigu jie svarbūs dėl teisinių ar visuomeninių interesų.

Priėmus sprendimą, jis paprastai viešai paskelbiamas per 24 val. – 2 savaites. Jeigu sprendimas skelbiamas raštu, jis paprastai paskelbiamas tą pačią dieną.

Teisės duomenų bazės

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLordų Rūmų sprendimai. Archyvas. Iki 2009 m. liepos 30 d. Lordų Rūmai atliko Jungtinės Karalystės Aukščiausiojo Teismo funkciją.  Visi Lordų Rūmų sprendimai, paskelbti 1996 m. lapkričio 14 d. – 2009 m. liepos 30 d., skelbiami Parlamento interneto svetainėje.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasParlamento archyvai. Parlamento archyve gali būti suteikta galimybė susipažinti su Lordų Rūmų sprendimais, paskelbtais iki 1996 m. Archyve saugomos apeliacinės bylos ir kiti įrašai apie Lordų Rūmų veiklą vykdant teismo funkcijas nuo 1621 m.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiojo Teismo interneto svetainė. Nuo 2009 m. spalio 1 d. Jungtinės Karalystės Aukščiausiajam Teismui suteikta jurisdikcija spręsti visas civilinės teisės bylas Jungtinėje Karalystėje ir visas baudžiamąsias bylas Anglijoje, Velse ir Šiaurės Airijoje.  Visi sprendimai skelbiami Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas„The Incorporated Council of Law Reporting“ (ICLR; liet. Registruotoji teisinės informacijos taryba) – tai 1865 m. įsteigta teisės srityje veikianti labdaros organizacija. Ji skelbia Anglijos ir Velso aukštųjų ir apeliacinių teismų priimtų sprendimų teisinius aprašus.  Su daugeliu iš šios organizacijos parengtų dokumentų galima susipažinti tik užsiregistravus, tačiau ji taip pat rengia pranešimus Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas„WLR Daily“, kuriuose per 24 val. nuo sprendimo priėmimo pateikiamos nemokamos bylų santraukos, ir suteikia galimybę naudotis nemokama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasbylų paieškos priemone.

BAILII. Britanijos ir Airijos teisinės informacijos institutas (BAILII) suteikia galimybę nemokamai internetu susipažinti su daugeliu Britanijos ir Airijos pirminės teisės aktų, įskaitant teismų praktiką.  Naudodamiesi paieškos priemone naudotojai gali ieškoti bylų, nagrinėtų konkrečiame teisme arba jurisdikcijoje.

Vykdydamas projektą Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas„Open Law Project“, BAILII taip pat nustato svarbiausias praeityje nagrinėtas bylas ir sudaro sąlygas nemokamai ir nekliudomai su jomis susipažinti internete, taip remdamas teisinį švietimą.

Neseniai BAILII ėmė bendradarbiauti su ICLR ir dabar teikia nuorodas į Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasICLR parengtas sprendimų (jeigu yra) santraukas ir suteikia galimybę iš ICLR įsigyti oficialius bylų aprašus, parengtus PDF formatu.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBAILII interneto svetainėje galima rasti šiuos sprendimų rinkinius:

Anglijos bylų aprašus (1220–1873 m.) galima rasti svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCommonLII.Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.bailii.org/databases.html#ew

Specialiosios jurisdikcijos teismai

BAILII interneto svetainėje taip pat pateikiama informacijos, susijusios su sprendimais, kuriuos priėmė įvairūs Jungtinės Karalystės specialiosios jurisdikcijos teismai:

Nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBAILLII Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLordų Rūmai Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiojo Teismo interneto svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasICLR

Paskutinis naujinimas: 09/10/2014

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Valstybių narių teismų praktika - Šiaurės Airija

Šiame skyriuje apžvelgiama Jungtinės Karalystės teismų praktika, pagrindinį dėmesį skiriant Šiaurės Airijos jurisdikcijai. Apžvalgoje daugiausia dėmesio skiriama teismų praktikai, kurią galima rasti viešo naudojimo duomenų bazėse.

Galimybė susipažinti su teismų praktika Šiaurės Airijoje

Visuomenė gali susipažinti su didžiąja dalimi teismų, priklausančių Šiaurės Airijos jurisdikcijai, sprendimų.

Viešinama Karūnos teismo, Aukštojo teismo, Apeliacinio teismo ir Aukščiausiojo Teismo praktika.

Su šeimos santykiais susijusiose ir kai kuriose baudžiamosiose bylose priimti sprendimai gali būti pateikti anonimiškai.

Šiaurės Airijoje teismų praktika viešai skelbiama nuo 1999 m. Priėmus sprendimą, jis paprastai viešai paskelbiamas per 1–14 dienų.

Teisinių duomenų bazės

Nuo 1999 m. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠiaurės Airijos bendrosios kompetencijos ir specializuotųjų teismų tarnyba savo interneto svetainėje skelbia Karūnos teismo, Aukštojo teismo ir Apeliacinio teismo sprendimus. Su šiais teismų sprendimais galima susipažinti nemokamai.

Galima susipažinti su apeliacijas nagrinėjančio Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLordų Rūmų komiteto sprendimais, paskelbtais nuo 1996 m. lapkričio 14 d. iki 2009 m. liepos 30 d. 2009 m. spalio mėn. Lordų Rūmų Apeliacijų komitetą pakeitė Aukščiausiasis Teismas, su kurio sprendimais galima susipažinti Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje. Su šiais sprendimais galima susipažinti nemokamai.

Galima naudotis nacionalinėmis teisinių duomenų saugyklomis ir teisinių duomenų bazėmis.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBAILII (Didžiosios Britanijos ir Airijos teisinės informacijos instituto) duomenų bazėje galima rasti Karūnos teismo, Aukštojo teismo Kanclerio skyriaus, Aukštojo teismo Šeimos teisės skyriaus, Aukštojo teismo Karalienės suolo skyriaus, Aukštojo teismo valdytojų sprendimus, Apeliacinio teismo sprendimus (nuo 1998 m.), Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLordų Rūmų sprendimus (nuo 1838 m.) ir Aukščiausiojo Teismo sprendimus (nuo 2009 m. spalio mėn.). Su šiais sprendimais galima susipažinti nemokamai.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBAILII interneto svetainėje taip pat galima rasti informacijos apie sprendimus, kuriuos priėmė įvairūs Jungtinės Karalystės specializuotieji teismai:

 • Aukštesnysis specializuotasis teismas (Administracinių apeliacinių skundų kolegija)
 • Aukštesnysis specializuotasis teismas (finansai ir mokesčiai)
 • Aukštesnysis specializuotasis teismas (Žemės bylų kolegija)
 • Pirmosios pakopos specializuotasis teismas (Sveikatos, švietimo ir socialinės rūpybos bylų kolegija)
 • Pirmosios pakopos specializuotasis teismas (mokesčiai)
 • Jungtinės Karalystės apeliacinis konkurencijos teisės specializuotasis teismas
 • Ginčų sprendimo tarnyba Nominet UK
 • Specialioji imigracijos apeliacinių skundų komisija
 • Jungtinės Karalystės apeliacinis darbo teisės specializuotasis teismas
 • Jungtinės Karalystės finansinių paslaugų ir rinkų specializuotasis teismas
 • Jungtinės Karalystės prieglobsčio ir imigracijos specializuotasis teismas
 • Jungtinės Karalystės informacijos specializuotasis teismas, įskaitant Nacionalinę saugumo klausimų apeliacinę komisiją
 • Jungtinės Karalystės specialieji įgaliotiniai pajamų mokesčių klausimais
 • Jungtinės Karalystės socialinės apsaugos valdyba ir vaiko rūpybos reikalų valdyba
 • Jungtinės Karalystės PVM ir kitų mokesčių specializuotasis teismas

1. Jungtinės Karalystės PVM ir kitų mokesčių specializuotojo teismo sprendimai (muitai)

2. Jungtinės Karalystės PVM ir kitų mokesčių specializuotojo teismo sprendimai (akcizai)

3. Jungtinės Karalystės PVM ir kitų mokesčių specializuotojo teismo sprendimai (draudimo įmokų mokesčiai)

4. Jungtinės Karalystės PVM ir kitų mokesčių specializuotojo teismo sprendimai (sąvartynų mokesčiai)

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBAILII

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLordų Rūmai

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBAILII svetainė

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLordų Rūmai

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiojo Teismo interneto svetainė

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠiaurės Airijos bendrosios kompetencijos ir specializuotųjų teismų tarnyba

Paskutinis naujinimas: 16/01/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Valstybių narių teismų praktika - Škotija

Šiame skyriuje apžvelgiama JK teismų praktika, pagrindinį dėmesį skiriant Škotijos jurisdikcijai. Apžvalgoje nurodoma, kokius teismų sprendimus galima rasti viešo naudojimo duomenų bazėse.

Škotijos teismų praktika

Daug Škotijos jurisdikcijai priklausančių Jungtinės Karalystės teismų praktikos prieinama visuomenei.

Civilinių bylų teismai

Skelbiama Sesijų teismo (Court of Session) ir Lordų Rūmų apeliacinio komiteto (Appellate Committee of the House of Lords), kuriuos 2009 m. spalio 1 d. pakeis naujasis Jungtinės Karalystės Aukščiausiasis Teismas (Supreme Court of the United Kingdom), praktika. Taip pat skelbiami ypatingą reikšmę turintys apygardos teismų (Sheriff Courts) sprendimai.

Baudžiamųjų bylų teismai

Skelbiama apygardos teismų ir Aukštojo baudžiamojo teismo (High Court of Justiciary), kuris yra Škotijos aukščiausias baudžiamųjų bylų teismas, praktika.

Sprendimai šeimos bylose ir kai kuriose baudžiamosiose bylose gali būti pateikti anonimiškai.

Teismų praktika skelbiama nuo 1998 m. Priėmus sprendimą teismo praktika paprastai paskelbiama per laikotarpį, galintį trukti nuo 24 valandų iki 2 savaičių.

Teisinių duomenų bazės

Nuo 1998 m. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠkotijos teismų tarnyba savo tinklalapyje paskelbė apygardos teismų, Sesijų teismo ir Aukštojo baudžiamojo teismo sprendimus. Pateikiamos dvi atskiros – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSesijų teismo bei Aukštojo baudžiamojo teismo ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasapygardos teismų sprendimų paieškos galimybės. Prieiga prie šių sprendimų nemokama.

Skelbiami 1996 m. lapkričio 14 d. – 2009 m. liepos 30 d. laikotarpio Lordų Rūmų apeliacinio komiteto sprendimai. Prieiga prie šių sprendimų nemokama.

Taip pat esama tam tikrų nacionalinių teisės duomenų saugyklų ir teisinių duomenų bazių.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBailii“ (Britanijos ir Airijos teisinės informacijos instituto) duomenų bazėje pateikiamas nuo 1879 m. priimtų Sesijų teismo, nuo 1914 m. priimtų Aukščiausiojo baudžiamojo teismo, nuo 1998 m. priimtų apygardos teismų ir nuo 1838 m. priimtų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLordų Rūmų sprendimų rinkinys. Prieiga prie šių sprendimų nemokama.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas„Bailii“ interneto svetainėje taip pat pateikiami išsamūs įvairių toliau nurodytų Jungtinės Karalystės specialiosios jurisdikcijos teismų (tribunals) sprendimai:

 • Aukštesnysis specialiosios jurisdikcijos teismas (Administracinių apeliacinių skundų kolegija),
 • Aukštesnysis specialiosios jurisdikcijos teismas (finansai ir mokesčiai),
 • Aukštesnysis specialiosios jurisdikcijos teismas (Žemės bylų kolegija),
 • Pirmosios pakopos specialiosios jurisdikcijos teismas (Sveikatos, švietimo ir socialinės rūpybos bylų kolegija),
 • Pirmosios pakopos specialiosios jurisdikcijos teismas (mokesčiai),
 • Jungtinės Karalystės apeliacinis konkurencijos teisės teismas,
 • „Nominet UK“ ginčų sprendimo tarnyba,
 • Specialioji imigracijos apeliacinių skundų komisija,
 • Jungtinės Karalystės apeliacinis darbo teisės teismas,
 • Jungtinės Karalystės finansinių paslaugų ir rinkų teismas,
 • Jungtinės Karalystės prieglobsčio ir imigracijos teismas,
 • Jungtinės Karalystės informacijos teismas, įskaitant Nacionalinę saugumo klausimų apeliacinę komisiją,
 • Jungtinės Karalystės specialieji įgaliotiniai pajamų mokesčių klausimais,
 • JK socialinės apsaugos ir vaiko rūpybos reikalų įgaliotiniai,
 • Jungtinės Karalystės PVM ir kitų mokesčių teismas,
 1. Jungtinės Karalystės PVM ir kitų mokesčių teismas (muitai),
 2. Jungtinės Karalystės PVM ir kitų mokesčių teismas (akcizai),
 3. Jungtinės Karalystės PVM ir kitų mokesčių teismas (draudimo įmokų mokesčiai),
 4. Jungtinės Karalystės PVM ir kitų mokesčių teismas (sąvartynų mokesčiai).

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBailii, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLordų Rūmai, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas„Bailii“ interneto svetainė, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLordų Rūmai, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠkotijos teismų tarnyba, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSesijų teismas bei Aukštasis baudžiamasis teismas, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasapygardos teismai

Paskutinis naujinimas: 06/06/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.