Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Valstu judikatūra

Austrija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Austrijas judikatūru, kā arī attiecīgo judikatūras datubāzu apraksts un saites uz tām.

Saturu nodrošina
Austrija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Tīmekļa vietnē pieejama judikatūra

Austrijas tiesu iestāžu nolēmumi tiek publicēti Federālajā juridiskās informācijas sistēmā un tiem var piekļūt, izmantojot šo saiti: http://www.ris.bka.gv.at/ Visi augstāko tiesu un administratīvo tiesu nolēmumi tiek publicēti, pārējo tiesu nolēmumi tiek publicēti izlases kārtībā.

Federālā juridiskās informācijas sistēma (RIS) ir elektroniska datubāze, kuru uztur Federālā kanceleja. Tajā jo īpaši tiek publicēti tiesību akti, kas ir publicējami Austrijas oficiālajā publikācijā (Bundesgesetzblatt), kā arī informācija par Austrijas Republikas tiesību sistēmu.

RIS nodrošina piekļuvi bez šķēršļiem (WAI-AA saskaņā ar WCAG 2.0).

Nolēmumu izklāsts/virsraksti


Augstākās tiesas

Citas tiesas

Nolēmumu izklāsts ar virsrakstiem

Daļēji

Virsrakstu piemēri

Virsraksta numurs RS0127077

Atsauces numurs 11 Os 87/11w

Nolēmuma datums 25.8.2011

Virsraksta teksts

Parasti dokumenta numuru veido tiesas palātas numurs ("11"), procesa veida apzīmējums ("Os"), lietas numurs ("87") un gads ("11"). Tam pievieno nolēmuma datumu: „25.8.2011“

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Šajā sadaļā atrodama informācija par Eiropas judikatūras identifikatoru (ECLI). Tas ir visās ES dalībvalstīs piemērojams vienots judikatūras identifikators.

Formāti

Tiesu nolēmumi ir pieejami šādos formātos: XML, RTF, PDF un HTML.

Iekļautās tiesas un citas institūcijas

Augstākās tiesas

 • Augstākā tiesa (Oberster Gerichtshof).
 • Konstitucionālā tiesa (Verfassungsgerichtshof)
 • Augstākā administratīvā tiesa (Verwaltungsgerichtshof)

Tiesas un citas institūcijas

 • Apgabala apelācijas tiesas un citas tiesas (izskata civillietas un krimināllietas)
 • Federālā administratīvā tiesa (BVwG)
 • Zemju administratīvās tiesas (LVwG)
 • Federālā finanšu tiesa (BFG, ārējais)
 • Datu aizsardzības iestāde (pirms 2014. gada: Datu aizsardzības komisija)
 • Disciplinārlietu komisijas, Disciplinārlietu augstā komisija, Pārsūdzības komisija
 • Darbinieku pārstāvības uzraudzības iestāde (Personalvertretungsaufsichtsbehörde) (pirms 2014. gada: Personāla pārstāvības uzraudzības komisija)
 • Vienlīdzīgas attieksmes komisijas kopš 2014. gada
 • Vienlīdzīgas attieksmes komisijas kopš 2008. gada (extern)
 • Neatkarīgie administratīvie senāti (izraudzīti lēmumi no 1991. līdz 2013. gadam, pēc tam LVwG)
 • Finanšu dokumentācija, Neatkarīgais finanšu senāts (extern; lēmumi līdz 2013. gadam, pēc tam BFG)
 • Neatkarīgais patvēruma senāts (izraudzīti lēmumi no 1998. līdz 2008. gadam)
 • Patvēruma tiesa (lēmumi no 2008. gada jūlija līdz 2013. gadam, pēc tam BVwG)
 • Vides senāts (izraudzīti lēmumi no 1994. līdz 2013. gadam, pēc tam BVwG)
 • Federālais komunikāciju senāts (izraudzīti lēmumi no 2001. līdz 2013. gadam, pēc tam BVwG)
 • Iepirkuma kontroles iestādes (izraudzīti lēmumi līdz 2013. gadam, pēc tam BVwG)

Piezīme: ne visas zemāk minētās atbildes ir attiecināmas uz visām iepriekšminētajām tiesām un senātiem.

Turpmākās procedūras


Augstākās tiesas

Citas tiesas

Vai ir pieejama informācija

 • par apelācijas sūdzībām?

 • par to, vai lieta vēl joprojām tiek izskatīta?

 • par apelācijas rezultātiem?

Jā, ciktāl augstāko tiesu nolēmumi ir publicēti.

 • par lēmuma negrozāmību?

Publicē tikai lēmumus, kas stājušies spēkā.

Publicē tikai lēmumus, kas stājušies spēkā.

 • par turpmākajām procedūrām
 • citās valsts tiesās (Konstitucionālajā tiesā u.c.)?
 • Eiropas Tiesā?
 • Eiropas Cilvēktiesību tiesā?
 • Īpaši Augstākās tiesas lēmuma rezumējumi norāda uz to, ka citā valsts vai starptautiskajā augstajā tiesā procedūras vēl notiek.

Noteikumi par publicēšanu


valsts līmenī?

tiesu līmenī?

Vai pastāv saistoši noteikumi par tiesu nolēmumu publicēšanu?

§§15, 15a OGH-Likums (OGH-Gesetz), 48a Tiesu organizācijas likums (Gerichtsorganisationsgesetz) (GOG), § 23 BFGG, § 20 BVwGG


Augstākās tiesas

Citas tiesas

Vai tiek publicēti visi tiesu nolēmumi vai tikai daļa no tiem?

Ar dažiem ierobežotiem izņēmumiem.

Tikai neliela izlase parasto tiesu jomā, savukārt administratīvo tiesību jomā tiek publicēti visi nolēmumi.

Ja tiek veikta nolēmumu atlase, pēc kādiem kritērijiem tā notiek?

Tiek publicēts nolēmuma pilns teksts un tā kopsavilkums.

Augstākās tiesas nolēmumi, ar kuriem apelācijas sūdzība tiek noraidīta, to izvērsti nepamatojot, netiek publicēti.

Tiek publicēts nolēmuma pilns teksts un tā kopsavilkums.

Citu tiesu nolēmumi tiek publicēti, ja tiem ir nozīme ārpus konkrētās lietas konteksta.

Lapa atjaunināta: 08/09/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.