Valstu judikatūra

Beļģija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Beļģijas judikatūras avotiem un saturu, kā arī atsauces uz atbilstošām datubāzēm.

Saturu nodrošina
Beļģija

Pieejamās tīmekļa vietnes

Beļģijas judikatūras publiskā datubāze JUPORTAL darbojas kopš 2017. gada beigām.

Judikatūra JUPORTAL sistēmā ir pieejama, izmantojot JUPORTAL meklētājprogrammu, kura kopš 2020. gada novembra aizstāj bijušo Jure-Juridat meklētājprogrammu.

JUPORTAL datubāzē, izmantojot Eiropas meklētājprogrammu ECLI, pieejama arī šādu tiesu judikatūra:

  • Konstitucionālā tiesa (Cour constitutionnelle),
  • Kasācijas tiesa (Cour de cassation),
  • apelācijas tiesas (Cours d'appel),
  • darba un sociālo lietu apelācijas tiesas (Cours du travail),
  • pirmās instances tiesas (Tribunaux de première instance),
  • komerclietu tiesas (Tribunaux de l'entreprise),
  • darba lietu tiesas (Tribunaux du travail).

Notiekošo procedūru uzraudzība

Augstākā tiesa

Citas tiesas

Vai tiek sniegta informācija par:

to, vai ir celta prasība/iesniegta pārsūdzība?

to, vai lieta joprojām tiek izskatīta?

prasības/pārsūdzības rezultātu?

to, ka nolēmums ir neatsaucams un galīgs?

to, ka tiesvedība varētu turpināties

citā tiesā (piem., Konstitucionālajā tiesā)?

Eiropas Savienības Tiesā?

Eiropas Cilvēktiesību tiesā?

Jā/nē

Jā/nē

Jā/nē

Jā/nē


Noteikumi par publicēšanu

Valsts mērogā?

Attiecībā uz noteiktu tiesu nolēmumiem?

Vai pastāv saistoši noteikumi par tiesu nolēmumu publicēšanu?


Pastāv nesaistoši rīcības noteikumi.

Augstākā tiesa

Citas tiesas

Vai tekstu publicē pilnībā, vai atsevišķas daļas?

Atsevišķas daļas

Atsevišķas daļas

Ja publicē atsevišķas daļas, kādi ir kritēriji?

Sabiedrības un tiesas intereses

Sabiedrības un tiesas intereses

Lapa atjaunināta: 04/05/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.