Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas bulgāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Valstu judikatūra

Bulgārija

Šajā daļā ir sniegts pārskats par Bulgārijas judikatūru, aprakstītas attiecīgās judikatūras datubāzes un norādītas saites uz šīm datubāzēm. Augstākā administratīvā tiesa (AAT) vispārēji pārrauga tiesību aktu pareizu un objektīvu piemērošanu administratīvajās tiesās. AAT izskata apelācijas un iebildumus pret tiesību aktiem, ko pieņēmusi Ministru padome, premjerministrs, premjerministra vietnieki, ministri un citu Ministru padomei tieši pakļautu iestāžu vadītāji, kā arī pret Augstākās tiesnešu padomes aktiem, Bulgārijas Nacionālās bankas aktiem, rajonu vadītāju aktiem un citiem likumā noteiktiem aktiem. Minētā tiesa pieņem nolēmumus strīdos par deleģētu normatīvo aktu likumīgumu. Kā kasācijas instance tā pārbauda tiesu nolēmumus administratīvās lietās un izskata lūgumus atcelt tiesu spriedumus, kas stājušies spēkā administratīvās lietās. Augstākā kasācijas tiesa (AKT) ir augstākā tiesu instance krimināllietās, komerclietās un civillietās. Tās jurisdikcija aptver visu Bulgārijas Republikas teritoriju. Tiesvedību nodrošina Augstākā kasācijas tiesa, Augstākā administratīvā tiesa, apelācijas tiesas, rajona tiesas, militārās tiesas un reģionālās tiesas. Spriedumi un nolēmumi tiek glabāti attiecīgo tiesu informācijas datubāzēs gan papīra, gan elektroniskās versijās.

Saturu nodrošina
Bulgārija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Tīmekļa vietnē pieejamā judikatūra

Augstākajai administratīvai tiesai tīmekļa vietne ir kopš 2002. gada sākuma. Šī vietne tika izveidota tādēļ, lai apmierinātu to indivīdu, juridisko personu un administratīvo struktūru vajadzības, kam nepieciešama viegla piekļuve informācijai par minētās tiesas darbību.

Judikatūra ir pieejama šīs tiesas tīmekļa vietnē. Lai piekļūtu datubāzei, ir jāreģistrējas – to var izdarīt standarta veidā un bez maksas (lietotāja vārds un parole).

Augstākajai kasācijas tiesai ir tīmekļa vietne, kas nodrošina tiešu piekļuvi Augstākās tiesas informācijas datubāzei.

Nolēmumu izklāsts / Virsraksti

Augstākā administratīvā tiesa

Augstākās administratīvās tiesas nolēmumiem vai citiem aktiem, kuri pieejami tīmeklī, nav nosaukuma vai virsraksta, kas tos ievadītu. Aktam ir norādīts tā numurs un pieņemšanas datums, kā arī numurs lietai, uz kuru tas attiecas, piemēram:

“Решение №5908 от 23.06.2005 по Дело №4242/2005”

Augstākā kasācijas tiesa

Spriedumus pieņem papīra formātā un publicē Bulgārijas Republikas Augstākās kasācijas tiesas biļetenā, gadagrāmatā un tīmekļa vietnē.

Pastāv šādas meklējumu iespējas: pēc lietas datiem un lietas dalībniekiem, pēc lietas numura, kas reģistrēts Augstākajā kasācijas tiesā, un pēc lietas numura Augstākās kasācijas tiesas nodaļā.

Pēc 2008. gada 1. oktobra pasludināto spriedumu pilnas versijas (ar izdzēstiem personas datiem) ir pieejamas, izmantojot saiti, kas atrodas lapas "meklējuma rezultāti" apakšā.

Augstākās tiesas tīmekļa vietnes preses dienesta sadaļā tiek regulāri publicēti jaunumi un paziņojumi presei, ko sniegusi Bulgārijas Republikas Augstākā kasācijas tiesa. Šajā daļā, kā arī Augstākās kasācijas tiesas informācijas datubāzē tiek publicēti spriedumi lietās, kurām ir liela sabiedriskā nozīme.

Formāti

Augstākā administratīvā tiesa

Judikatūra AAT tīmekļa vietnē ir pieejama HTML formātā.

Augstākā kasācijas tiesa

Judikatūra AKT tīmekļa vietnē ir pieejama PDF formātā.

Aplūkojamās tiesas

Turpmākās procedūras

Augstākās tiesas – AAT un AKT

Citas tiesas

Vai ir pieejama informācija:

  • par apelācijām?

  • par to, vai lieta vēl tiek izskatīta?

  • par apelāciju iznākumu?

  • par nolēmuma neatsaucamību?

  • par turpmākām procedūrām:

citā iekšējā tiesā (Konstitucionālā tiesa, …)?

Eiropas Kopienu Tiesā?

Cilvēktiesību tiesā?

nepiemēro

nepiemēro

 

Noteikumi par publicēšanu

Valsts līmenī?

Tiesu līmenī?

Vai pastāv saistoši noteikumi par judikatūras publicēšanu:

Jā – Likuma par tiesu sistēmu 64. panta 1. punkts

Augstākās tiesas

Citas tiesas

Vai publicē visu judikatūru vai tikai tās izlasi?

AAT un AKT – visu judikatūru

Visu judikatūru/tikai tās izlasi

Ja tiek veidota izlase – kādus kritērijus izmanto?

nepiemēro

nepiemēro

Lapa atjaunināta: 17/12/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.