Valstu judikatūra

Bulgārija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Bulgārijas judikatūru, aprakstītas attiecīgās judikatūras datubāzes un norādītas saites uz šīm datubāzēm.

Saturu nodrošina
Bulgārija

Tiesu spriež Augstākā kasācijas tiesa, Augstākā administratīvā tiesa, apelācijas tiesas, reģionālās tiesas, militārās tiesas un rajona tiesas. Notiesājošie spriedumi un nolējumi tiek glabāti attiecīgo tiesu informācijas datubāzēs papīra un elektroniskā formā.

Augstākā kasācijas tiesa ir augstākā tiesu instance krimināllietās, komerclietās un civillietās. Saskaņā ar Bulgārijas Konstitūcijas 124. pantu Augstākā kasācijas tiesa īsteno augstāko tiesas pārraudzību pār tiesību pareizu un vienotu piemērošanu visās tiesās. Tās jurisdikcija aptver visu Bulgāriju.

Augstākā administratīvā tiesa īsteno augstāko tiesas pārraudzību pār tiesību pareizu un vienotu piemērošanu administratīvajās tiesās.

Augstākajai administratīvajai tiesai ir piekritīgas:

 1. sūdzības par normatīvajiem aktiem, izņemot pašvaldību padomju izdotos aktus;
 2. sūdzības par Ministru padomes, premjerministra, premjerministra vietnieku un ministru aktiem, kas izdoti, šīm personām īstenojot konstitucionālās virsvadības un pārvaldības varu, bet gadījumos, kad šīs iestādes ir deleģējušas pilnvaras attiecīgajām amatpersonām, to izdotos administratīvos aktus pārsūdz attiecīgā administratīvā tiesā;
 3. sūdzības par Augstākās tieslietu padomes lēmumiem;
 4. sūdzības par Bulgārijas Valsts bankas un tās struktūru aktiem;
 5. kasācijas sūdzības un pirmās instances tiesu nolēmumu pārsūdzības;
 6. lietas dalībnieku pārsūdzības par nolēmumiem un rīkojumiem;
 7. pieteikumi par galīgo tiesas nolēmumu atcelšanu administratīvajās lietās;
 8. citu likumā noteiktu aktu pārsūdzības.

Tīmekļa vietnē pieejamā judikatūra

Augstākajai administratīvajai tiesai kopš 2002. gada sākuma ir sava tīmekļa vietne. Šī vietne tika izveidota, lai apmierinātu fizisko un juridisko personu, kā arī administratīvo struktūru vajadzības pēc vieglas piekļuves informācijai par tiesas darbību.

Judikatūra ir pieejama tiesas tīmekļa vietnē. Lai piekļūtu datubāzei, nepieciešams reģistrēties vienotā kārtībā (ar lietotājvārdu un paroli), ko var darīt ikviens.

Augstākajai kasācijas tiesai ir tīmekļa vietne, kas ļauj tieši piekļūt Augstākās tiesas informācijas datubāzei.

Nolēmumu atspoguļojums/Virsraksti

Augstākā administratīvā tiesa

Internetā nav pieejami virsraksti vai nosaukumi, kas vestu uz Augstākās administratīvās tiesas nolēmumiem vai citām darbībām. Dokumentus publicē kopā ar to numuru, izdošanas datumu un tās lietas numuru, ar ko tie ir saistīti, piemēram:

23.06.2005. lēmums Nr. 5908 lietā Nr. 4242/2005

Augstākā kasācijas tiesa

Nolēmumi tiek pieņemti papīra formā un publicēti Bulgārijas Augstākās kasācijas tiesas ziņnesī, gadagrāmatā un tīmekļa vietnē.

Ir pieejama meklēšana pēc: tiesas un lietas dalībnieku vārdiem vai nosaukumiem, Augstākās kasācijas tiesas lietas numura, Augstākās kasācijas tiesas nodaļas lietas numura.

Meklēšanas rezultātu lapas lejasdaļā ir pieejama saite, kas ļauj iegūt kopš 2008. gada 1. oktobra pieņemto nolēmumu pilnos tekstus (personas dati no tiem ir dzēsti).

Bulgārijas Augstākā kasācijas tiesa savas tīmekļa vietnes sadaļā "Paziņojumi presei” regulāri publicē ziņas un paziņojumus presei. Šajā sadaļā un Augstākās kasācijas tiesas informācijas datubāzē publicē nolēmumus sabiedrībai svarīgās lietās.

Formāti

Augstākā administratīvā tiesa

Judikatūra ir pieejama Augstākās administratīvās tiesas tīmekļa vietnē HTML formātā.

Augstākā kasācijas tiesa

Judikatūra ir pieejama Augstākās kasācijas tiesas tīmekļa vietnē PDF formātā.

Tiesas

Turpmākās procedūras


Augstākās tiesas — Augstākā administratīvā tiesa un Augstākā kasācijas tiesa

Citas tiesas

Vai ir pieejama arī informācija:

 • par pārsūdzībām?

 • par to, vai vēl turpinās lietas izskatīšana?

 • par pārsūdzības rezultātu?

 • par nolēmumu nepārsūdzamību?

 • par citām procedūrām:

citā valsts tiesā (Konstitucionālā tiesa utt.)

Eiropas Savienības Tiesā

Eiropas Cilvēktiesību tiesā

Neattiecas

Neattiecas


Noteikumi par publicēšanu


Valsts līmenī

Tiesu līmenī

Vai pastāv saistoši noteikumi par judikatūras publicēšanu?

Jā, Tiesu sistēmas likuma 64. panta 1. punktsAugstākās tiesas

Citas tiesas

Vai publicē visu judikatūru vai tikai tās izlasi?

Augstākā administratīvā tiesa un Augstākā kasācijas tiesa — visu judikatūru

Visu judikatūru/tikai tās izlasi

Ja tiek veidota izlase, kādus kritērijus izmanto?

Neattiecas

Neattiecas

Lapa atjaunināta: 08/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.