Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas horvātu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Valstu judikatūra

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

Horvātijas Republikas Augstākās tiesas datubāze

Datubāzē “SuPra” ietverti visi Augstākās tiesas lēmumi, ko tā pieņēmusi kopš 1990. gada 1. janvāra. Papildus šiem lēmumiem tajā ietverti nozīmīgākie citu Horvātijas Republikas tiesu lēmumi.

Jaunākajā judikatūras datubāzē ar nosaukumu “SupraNova” ietverti vietējo tiesu, apgabaltiesu, komerctiesu, Augstās komerctiesas, Augstās likumpārkāpumu tiesas un Horvātijas Republikas Augstākās tiesas lēmumi.

Par katru lēmumu ir pieejama šāda informācija: lēmumu pieņēmušās tiesas nosaukums, departamenta nosaukums, lietas veids, lēmuma pieņemšanas un publicēšanas datums, kā arī pilns teksts doc, pdf un html formātā. Visiem lēmumiem, kas pieņemti kopš 2004. gada 1. janvāra, ir norādīts kopsavilkums, kā arī sniegts to pilns teksts.

Juridiskās nostājas ir publicētas attiecībā uz īpaši svarīgiem un interesantiem lēmumiem.

Plašākai sabiedrībai publicētais pilnais teksts atšķiras no oriģinālā teksta, lai aizsargātu procedūrās iesaistīto pušu privātumu. Tas tiek darīts, izdzēšot visu informāciju par fizisko un juridisko personu identitāti saskaņā ar Horvātijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētāja Noteikumiem par anonimitātes nodrošināšanu tiesas lēmumos un Instrukcijām anonimitātes nodrošināšanai tiesas lēmumos.

Noteikumos, kas pieņemti attiecībā uz tiesu lēmumu publicēšanu, paredzēts, ka:

  1. tiesas pašas izvēlas svarīgākos lēmumus, kurus tās publicēs; un
  2. zemākas instances tiesu lēmumi, uz kuriem atsaucas Horvātijas Republikas Augstākā tiesa, jāpublicē saskaņā ar Civilprocesa likuma 396.a pantu.

Horvātijas Republikas Augstajā administratīvajā tiesā pašlaik ir divi departamenti (Pensiju, invaliditātes un veselības departaments un Finanšu, darba tiesību un īpašumtiesību departaments) un Vispārējo tiesību aktu likumības novērtēšanas padome.

Katrā departamentā Judikatūras pārraudzības un pārbaudes dienests kopā ar attiecīgā departamenta vadītāju izvēlas attiecīgos lēmumus, kas mēneša laikā pieņemti šo departamentu darba rezultātā. Gada beigās departamentu vadītāji un Judikatūras pārraudzības un pārbaudes dienests tiekas, lai izvēlētos svarīgākos tiesas pieņemtos lēmumus, kuri tiek sagatavoti ziņojumam, ko regulāri – katru gadu – izdod Horvātijas Republikas Augstā administratīvā tiesa.

Juridiskās nostājas saistībā ar ziņojumā iekļautajiem lēmumiem tiek publicēta arī Horvātijas Republikas Augstās administratīvās tiesas tīmekļa vietnes atbilstīgā sadaļā.

Visi Vispārējo tiesību aktu likumības novērtēšanas padomes lēmumi tiek publicēti Horvātijas Republikas Augstās administratīvās tiesas tīmekļa vietnē.

Lapa atjaunināta: 04/12/2015

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.