Valstu judikatūra

Čehija

Šajā vietnē ir sniegta informācija par judikatūru Čehijas Republikā, kā arī atbilstīgo judikatūras datubāzu aprakstu un saites uz šīm datubāzēm.

Saturu nodrošina
Čehija

Tīmekļa vietnē pieejama judikatūra

Vispārējās piekritības tiesu judikatūra atrodas ārtīkla datubāzē, ko uztur Tieslietu ministrija un kas ir pieejama tikai tiesām.

Katra no turpmāk minētajām tiesām uztur savu judikatūras datubāzi:

  • Konstitucionālā tiesa (KT datubāze);
  • Augstākā tiesa (AT);
  • Augstākā Administratīvā tiesa (AAT).

Visu AAT pieņemto nolēmumu kopsavilkumi anonīmā veidā ir publicēti AAT tīmekļa vietnē. Daži no AAT nolēmumiem, kā arī dažu zemāko administratīvo tiesu pieņemtie nolēmumi, kurus izvēlas visu AAT tiesnešu plēnums atbilstīgi šo nolēmumu svarīgumam, tiek publicēti detalizētākā veidā.

Nolēmumu izklāsts / Virsraksts

Ja jautājums attiecas uz augstākajām tiesām, nolēmumi tiek padarīti pieejami tīmeklī.

Formāti

Judikatūra ir pieejama html formātā.

Attiecīgās tiesas

Runa ir par šādām tiesām:

Turpmākās procedūras

Augstākās tiesas

Citas tiesas

Vai ir pieejama informācija

par apelācijām?

par to, vai lieta vēl nav slēgta?

par apelāciju rezultātiem?

par nolēmuma spēkā esamību?

par turpmākajām procedūrām

citā vietējā tiesā (Konstitucionālajā tiesā…)?

Eiropas Kopienu tiesā?

Eiropas Cilvēktiesību tiesā?

Noteikumi par publicēšanu

Valsts līmenī?

Tiesu līmenī?

Vai ir saistoši noteikumi attiecībā uz judikatūras publicēšanu

Augstākās tiesas

Citas tiesas

Vai ir publicēta visa judikatūra vai tikai izlase?

VVisa judikatūra

Tikai izlase

Ja ir izvēlēta izlase,

kādi ir piemērotie kritēriji?

Temata svarīgums

Juridiskās datubāzes

Datubāzes nosaukums un URL

Valsts pārvaldes portāls

Vai piekļuve datu bāzei ir bez maksas?

Jā, piekļuve datu bāzei ir bez maksas.

Īss satura apraksts

Šajā datubāzē ir pieejami Čehijas Republikas tiesību akti čehu valodā.

Lapa atjaunināta: 16/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.