Valstu judikatūra

Dānija

Saturu nodrošina
Dānija

Domsdatabasen [Spriedumu datubāze] ir datubāze, kurā iekļauti izraudzīti Dānijas tiesu spriedumi.

Kopš 2022. gada to pakāpeniski papildina. Datubāzē ir iekļauti spriedumi civillietās un neliela tādu spriedumu krimināllietās izlase, kuri attiecas uz sabiedrības interesēm.

Datubāzi var izmantot bez maksas.

Tā ir atrodama šeit: https://domsdatabasen.dk/

Lapa atjaunināta: 17/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.