Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas igauņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Valstu judikatūra

Igaunija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Igaunijas tiesu praksi un aprakstītas attiecīgās tiesu prakses datu bāzes.

Saturu nodrošina
Igaunija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Internetā pieejamā tiesu prakse

Pirmās un otrās instances tiesu prakse tiek publicēta internetā kopš 2001. gada. Augstākās tiesas nolēmumi ir pieejami kopš tiesu sistēmas reorganizācijas 1993. gadā — tie tiek publicēti oficiālajā laikrakstā Riigi Teataja un Augstākās tiesas tīmekļa vietnē. Pirmās un otrās instances tiesu nolēmumi ir pieejami oficiālā laikraksta Riigi Teataja elektroniskajā izdevumā.

Pienākums publicēt tiesu praksi ir noteikts Publiskās informācijas likumā, un sīkāka kārtība ir izklāstīta Tiesas procesa kodeksā. Parasti publicē visus spēkā stājušos galīgus nolēmumus, bet personu datus (t.i., notiesātā vārdu, uzvārdu un personas kodu) publicē tikai krimināllietās vai, pamatojoties uz tiesas lēmumu par šādu datu publicēšanu. Ja nolēmumā ir ietverti sensitīvi personas dati, tiesa var pieņemt lēmumu publicēt tikai nolēmuma rezolutīvo daļu vai nolēmumu nepublicēt vispār.

Tiesas nolēmumu publicēšanu uzskata par tiesvedības sastāvdaļu, un publicētos datus var apstrīdēt. Līdz ar to tiesai ir jāapsver, kādā veidā spriedums tiks publicēts.

Spriedumu atainojums un virsraksti

Augstākā tiesa

Pārējās tiesas

Vai tiesu nolēmumus ataino ar virsrakstiem?

Augstākās tiesas nolēmumus var meklēt oficiālajā laikrakstā Riigi Teataja un Augstākās tiesas tīmekļa vietnē pēc gada, lietas veida, lietas numura, nolēmuma taisīšanas dienas, tiesas sastāva, procesa veida, nodarījuma veida, anotācijas un satura. Augstākās tiesas tīmekļa vietnē tiesu praksi var meklēt arī pēc atslēgas vārda.

Pirmās un otrās instances tiesu nolēmumus var meklēt pēc attiecīgā procesa veida un atkarībā no tā lietas var meklēt pēc vairākiem kritērijiem. Visos procesa veidos nolēmumus var meklēt pēc lietas numura, tiesu nama, nolēmuma veida un datuma, tiesas sēdes datuma un nolēmuma satura. Krimināllietās taisītos nolēmumus var meklēt arī pēc pirmstiesas kriminālprocesa numura, lietas un nolēmuma veida, apsūdzības veida, piespriestā soda veida vai, piemēram, attaisnošanas pamata. Civillietās un administratīvās lietās taisītus nolēmumus var meklēt arī pēc lietas kategorijas un veida, prasības veida un lietas iznākuma.

Virsraksta paraugs

Aviācijas likuma 7.1 panta 2. punkta otrā teikuma atbilstības konstitūcijai pārbaude.

Formāts

Augstākā tiesa

Pārējās tiesas

Dokuments

Metadati

Dokuments

Metadati

Vai nolēmumi ir pieejami XML formātā?

Kādi citi formāti tiek izmantoti?

HTML

HTML

PDF

HTML

Turpmākā tiesvedība

Augstākā tiesa

Pārējās tiesas

Vai ir pieejama informācija:

par pārsūdzībām?

-

par lietas izskatīšanas turpināšanos?

par pārsūdzēšanas rezultātiem?

-

par sprieduma nepārsūdzamību?

par turpmāku tiesvedību:

citā valsts tiesā (piem., Konstitucionālajā tiesā)?

Eiropas Savienības Tiesā?

Eiropas Cilvēktiesību tiesā?

Publicēšanas noteikumi

Valsts līmenī

Tiesu līmenī

Vai pastāv saistoši noteikumi par nolēmumu publicēšanu?

-

Noteikumi par tiesu nolēmumu publicēšanu ir ietverti atbilstošajos procesa kodeksos. Kriminālprocesā un civilprocesā ir piemērojami atšķirīgi noteikumi.

Augstākā tiesa

Pārējās tiesas

Vai tiek publicēti visi tiesu nolēmumi vai tikai to izlase?

Tikai izlase

Tikai izlase

Pēc kādiem kritērijiem veido izlasi?

Izlasi veido pēc diviem kritērijiem: 1) nolēmums ir stājies spēkā; 2) lieta netiek izskatīta slēgta kārtībā.

Izlasi veido pēc diviem kritērijiem: 1) nolēmums ir stājies spēkā; 2) lieta netiek izskatīta slēgtā kārtībā.

Juridiskās datubāzes

Datubāzes nosaukums un URL

Augstākās tiesas publicētie nolēmumi ir pieejami Augstākās tiesas tīmekļa vietnē un oficiālajā laikrakstā Riigi Teataja.

Pirmās un otrās instances tiesu spēkā stājušos publicētos nolēmumus var meklēt oficiālajā laikrakstā Riigi Teataja.

Igaunijas tiesu lūgumi Eiropas Savienības Tiesai sniegt prejudiciālu nolēmumu ir pieejami Augstākās tiesas tīmekļa vietnē. Tur ir minēts tās tiesas nosaukums, kura lūdz sniegt prejudiciālu nolēmumu, lūguma iesniegšanas datums un tā satura apraksts, kā arī lietas numuri Igaunijas tiesā un Eiropas Savienības Tiesā.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu kopsavilkumi ir pieejami oficiālajā laikrakstā Riigi Teataja.

Tiesu tīmekļa vietnē ir ievietoti statistikas dati par tiesvedību pirmās un otrās instances tiesās kopš 1996. gada. Augstākās tiesas statistika ir pieejama Augstākās tiesas tīmekļa vietnē. Statistikas dati par konstitucionālo uzraudzību ir pieejami kopš 1993. gada, bet par administratīvajām lietām, civillietām, krimināllietām un likumpārkāpumu lietām – kopš 2002. gada.

Augstākās tiesas tīmekļa vietnē kopš 2006. gada ir pieejama arī tiesu prakses analīze par atsevišķām tēmām.

Vai piekļuve datubāzēm ir bez maksas?

Jā, piekļuve datubāzēm ir bez maksas.

Lapa atjaunināta: 13/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.