Valstu judikatūra

Igaunija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Igaunijas tiesu praksi un aprakstītas attiecīgās tiesu prakses datu bāzes.

Saturu nodrošina
Igaunija

- Internetā pieejamā tiesu prakse

Pirmās un otrās instances tiesu prakse tiek publicēta internetā kopš 2001. gada. Augstākās tiesas nolēmumi ir pieejami kopš tiesu sistēmas reorganizācijas 1993. gadā — tie tiek publicēti oficiālajā laikrakstā Riigi Teataja un Augstākās tiesas tīmekļa vietnē. Pirmās un otrās instances tiesu nolēmumi ir pieejami oficiālā laikraksta Riigi Teataja elektroniskajā izdevumā.

Pienākums publicēt tiesu praksi ir noteikts Publiskās informācijas likumā, un sīkāka kārtība ir izklāstīta dažādajos procesa kodeksos. Parasti publicē visus spēkā stājušos galīgus nolēmumus. Izņēmumi ir paredzēti civilprocesā un administratīvajā procesā, proti tiesa nolēmumos pēc saviem ieskatiem vai pēc attiecīgās personas pieprasījuma nenorāda personas vārdu (to aizstāj ar iniciāļiem vai citu apzīmējumu), personas kodu, dzimšanas datumu, reģistrācijas numuru un adresi. Tiesas civilprocesā un administratīvajā procesā var pēc savas iniciatīvas vai pēc attiecīgās personas pieteikuma nolemt publicēt tikai tiesas nolēmuma rezolutīvo daļu, ja nolēmumā ir ietverta informācija, kas saskaņā ar tiesību aktiem ir ierobežotas pieejamības. Kriminālprocesā publicē visus galīgus nolēmumus, bet publiski ir tikai cietušā personas dati (vārds un uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums).

Krimināltiesvedībā publicē visus pieņemtos spriedumus, taču publiskota tiek tikai notiesātās personas personālā informācija (vārds un personas kods vai dzimšanas datums). Nepilngadīgu apsūdzēto personas datus parasti neatklāj (viņu vārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu aizstāj ar iniciāļiem vai citām rakstu zīmēm). Ja nolēmums satur sensitīvus personas datus, pēc attiecīgās personas pieteikuma vai tiesas iniciatīvas tiesas kriminālprocesā var publicēt tikai konkrēta nolēmuma ievaddaļu un rezolutīvo daļu. Tas pats attiecas uz nolēmumiem, kas satur personas datus, kas saskaņā ar tiesību aktiem ir ierobežotas pieejamības un ļauj identificēt attiecīgo personu par spīti tam, ka vārds un uzvārds un citi personas dari ir aizstāti ar iniciāļiem vai citiem apzīmējumiem.

Tiesas nolēmumu publicēšanu uzskata par tiesvedības sastāvdaļu, un datu publicēšanu var apstrīdēt. Līdz ar to tiesai ir jāapsver, kādā veidā spriedums tiks publicēts.

Spriedumu atainojums un virsraksti


Augstākā tiesa

Pārējās tiesas

Vai tiesu nolēmumus ataino ar virsrakstiem?

Augstākās tiesas nolēmumus var meklēt oficiālajā laikrakstā Riigi Teataja un Augstākās tiesas tīmekļa vietnē pēc gada, lietas veida, lietas numura, nolēmuma taisīšanas dienas, tiesas sastāva, procesa veida, nodarījuma veida, anotācijas un satura. Augstākās tiesas tīmekļa vietnē tiesu praksi var meklēt arī pēc atslēgas vārda.

Pirmās un otrās instances tiesu nolēmumus var meklēt pēc attiecīgā procesa veida un atkarībā no tā lietas var meklēt pēc vairākiem kritērijiem. Visos procesa veidos nolēmumus var meklēt pēc lietas un ECLI numura, tiesas, procedūras veida, nolēmuma veida un datuma, tiesvedības sākuma datuma, kopsavilkuma un satura. Krimināllietās taisītos nolēmumus var meklēt arī pēc pirmstiesas kriminālprocesa numura, lietas kategorijas un lietas iznākuma, procedūras veida, apsūdzības veida, piespriestā soda veida vai, piemēram, attaisnošanas pamata. Civillietās un administratīvās lietās taisītus nolēmumus var meklēt arī pēc lietas kategorijas, procedūras veida un lietas iznākuma.

Virsraksta paraugs

Aviācijas likuma 7.1 panta 2. punkta otrā teikuma atbilstības konstitūcijai pārbaude.

Formāts


Augstākā tiesa

Pārējās tiesas

Dokuments

Metadati

Dokuments

Metadati

Vai nolēmumi ir pieejami XML formātā?

Kādi citi formāti tiek izmantoti?

HTML

HTML

PDF

HTML

Turpmākā tiesvedība


Augstākā tiesa

Pārējās tiesas

Vai ir pieejama informācija:

par pārsūdzībām?

-

par lietas izskatīšanas turpināšanos?

par pārsūdzības rezultātiem?

-

par sprieduma nepārsūdzamību?

par turpmāku tiesvedību:

citā valsts tiesā (piem., Konstitucionālajā tiesā)?

Eiropas Savienības Tiesā?

Eiropas Cilvēktiesību tiesā?

Publicēšanas noteikumi


Valsts līmenī

Tiesu līmenī

Vai pastāv saistoši noteikumi par nolēmumu publicēšanu?

-

Noteikumi par tiesu nolēmumu publicēšanu ir ietverti atbilstošajos procesa kodeksos. Kriminālprocesā un civilprocesā ir piemērojami atšķirīgi noteikumi.


Augstākā tiesa

Pārējās tiesas

Vai tiek publicēti visi tiesu nolēmumi vai tikai to izlase?

Tikai izlase

Tikai izlase

Pēc kādiem kritērijiem veido izlasi?

Izlasi veido pēc šādiem kritērijiem:

1) nolēmums ir stājies spēkā;

2) nolēmumu var publicēt, ja:

a) (civilprocesā un administratīvajā procesā) tas nesatur sensitīvus personas datus; nolēmumu publicē, vārdus un uzvārdus aizvietojot ar iniciāļiem vai citu apzīmējumu, un tādējādi, lai nekaitētu attiecīgās personas privātajai dzīvei; nolēmums nesatur informāciju, kas saskaņā ar tiesību aktiem ir ierobežotas pieejamības;

b) (kriminālprocesā) nolēmums nesatur sensitīvus personas datus vai personas datus, kas saskaņā ar tiesību aktiem ir ierobežotas pieejamības, vai ja vārdi un uzvārdi un citi personas dati ir aizstāti ar iniciāļiem un citiem apzīmējumiem, kas liedz identificēt attiecīgo personu; nolēmums nesatur informāciju, kas saskaņā ar tiesību aktiem ir ierobežotas pieejamības.

Izlasi veido pēc šādiem kritērijiem:

1) nolēmums ir stājies spēkā;

2) nolēmumu var publicēt, ja:

a) (civilprocesā un administratīvajā procesā) tas nesatur sensitīvus personas datus; nolēmumu publicē, vārdus un uzvārdus aizvietojot ar iniciāļiem vai citu apzīmējumu, un tādējādi, lai nekaitētu attiecīgās personas privātajai dzīvei; nolēmums nesatur informāciju, kas saskaņā ar tiesību aktiem ir ierobežotas pieejamības;

b) (kriminālprocesā) nolēmums nesatur sensitīvus personas datus vai personas datus, kas saskaņā ar tiesību aktiem ir ierobežotas pieejamības, vai ja vārdi un uzvārdi un citi personas dati ir aizstāti ar iniciāļiem un citiem apzīmējumiem, kas liedz identificēt attiecīgo personu; nolēmums nesatur informāciju, kas saskaņā ar tiesību aktiem ir ierobežotas pieejamības.

Juridiskās datubāzes

Datubāzes nosaukums un URL

Augstākās tiesas publicētie nolēmumi ir pieejami Augstākās tiesas tīmekļa vietnē un oficiālajā laikrakstā Riigi Teataja.

Pirmās un otrās instances tiesu spēkā stājušos publicētos nolēmumus var meklēt oficiālajā laikrakstā Riigi Teataja.

Igaunijas tiesu lūgumi Eiropas Savienības Tiesai sniegt prejudiciālu nolēmumu ir pieejami Augstākās tiesas tīmekļa vietnē. Tur ir minēts tās tiesas nosaukums, kura lūdz sniegt prejudiciālu nolēmumu, lūguma iesniegšanas datums un tā satura apraksts, kā arī lietas numuri Igaunijas tiesā un Eiropas Savienības Tiesā.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu kopsavilkumi ir pieejami oficiālajā laikrakstā Riigi Teataja.

Tiesu tīmekļa vietnē ir ievietoti statistikas dati par tiesvedību pirmās un otrās instances tiesās kopš 1996. gada. Augstākās tiesas statistika ir pieejama Augstākās tiesas tīmekļa vietnē. Statistikas dati par konstitucionālo uzraudzību ir pieejami kopš 1993. gada, bet par administratīvajām lietām, civillietām, krimināllietām un likumpārkāpumu lietām – kopš 2002. gada.

Augstākās tiesas tīmekļa vietnē kopš 2006. gada ir pieejama arī tiesu prakses analīze par atsevišķām tēmām.

Vai piekļuve datubāzēm ir bez maksas?

Jā, piekļuve datubāzēm ir bez maksas.

Lapa atjaunināta: 09/09/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.