Valstu judikatūra

Somija

Šajā lappusē ir sniegts pārskats par Somijas judikatūru.

Saturu nodrošina
Somija

Tīmekļa vietnē pieejamā judikatūra

Nolēmumu izklāsts / Virsraksti

Attiecībā uz Augstākajām tiesām un vairumu citām tiesām atslēgvārdi un virsraksti ir redzami kopā ar datumiem un reģistrācijas numuru.

Virsraksta(-u) piemērs

Somijas Augstākā tiesa

atslēgvārds

Darba līgums – uzņēmuma īpašumtiesību nodošana – ES tiesību akti – direktīvas interpretācijas ietekme

Reģistrācijas numurs: S2006/340

Iesniegšanas datums: 29.1.2009

Sprieduma datums: 23.4.2009

Lieta: 835

īss kopsavilkums

Lieta ir par darba ņēmēja tiesībām, kurš uzteica darba līgumu uzņēmuma īpašumtiesību nodošanas laikā, lai saņemtu kompensāciju, pamatojoties uz Likuma par darba līgumiem (Employment Contracts Act) 7. nodaļas 6. iedaļu, ņemot vērā ES Direktīvas 2001/23/EK 4. panta 2. punktu.

tiesību akti

Likuma par darba līgumiem 55/2001 7. nodaļas 6. iedaļa.

ES Padomes Direktīvas 2001/23/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieku maiņas gadījumā 4. panta 2. punkts.

 

Tabulā iepriekš redzama informācija, kas pieejama par Augstākās tiesas spriedumiem. Atslēgvārdu iedaļā ir atslēgvārdi un sprieduma datums; īss kopsavilkums apraksta sprieduma galveno saturu, un atsaucēs uz tiesību aktiem ietverta informācija par attiecīgiem valsts un ES tiesību aktiem.

Formāti

Judikatūra Somijā ir pieejama HTML formātā.

Turpmākās procedūras

Ir pieejama informācija par turpmākām procedūrām šādās tiesās:

  • vispārīga informācija par apelācijām ir pieejama no Augstākās tiesas un citām tiesām;
  • informācija par izskatāmajām lietām ir pieejama no Augstākās tiesas un citām tiesām;
  • apelāciju rezultāti ir pieejami no Augstākās tiesas un citām tiesām;
  • informācija par nolēmuma neatsaucamību ir pieejama no Augstākās tiesas un citām tiesām;
  • informācija par lietām citās tiesās (piemēram, Konstitucionālajā tiesā) nav pieejama no Augstākās tiesas vai citām tiesām;
  • informācija par turpmākām procedūrām Eiropas Kopienu tiesā ir pieejama no Augstākās tiesas, bet ne no citām tiesām.

Noteikumi par publicēšanu

Valsts līmenī un tiesu līmenī pastāv saistoši noteikumi par judikatūras publicēšanu.

Pilnībā judikatūru publicē Augstākās tiesas un specializētās tiesas. Citās tiesās tiek publicēta tikai judikatūras izlase, atkarībā no lietas nozīmīguma, jaunu tiesību aktu vai tiesību aktu grozījumu ieviešanas un nepieciešamības saskaņot to īstenošanu.

Lapa atjaunināta: 05/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.