Valstu judikatūra

Francija

Šajā sadaļā jūs atradīsiet judikatūras avotu un to satura pārskatu, kā arī saites uz attiecīgajām datubāzēm.

Saturu nodrošina
Francija

Tīmekļa vietnē pieejama judikatūra

1. Oficiālais portāls: Legifrance

2. Tiesu tīmekļa vietnes:

3. Tieslietu ministrijas tīmekļa vietne

Nolēmumu izklāsts / Virsraksti

Nolēmumus galvenokārt reģistrē pēc noteiktiem atslēgvārdiem vai „rezumējoši” pēc svarīgāko tiesību normu punktiem satura rādītājā (vai pārskatā) un atsaucēm uz likumu vai iepriekšējiem nolēmumiem.

Piemērs

Kasācijas tiesas dokumentiem papildus identifikācijas atsaucei piešķir analīzes datus. Tiesnesis, kas pasludina spriedumu, sagatavo satura rādītāju jeb izskatāmā juridiskā jautājuma pārskatu. Ņemot vērā sprieduma pārskatu, virsrakstu veido, izmantojot atslēgvārdus un tos sakārtojot secībā pēc tos svarīguma. Izmantotie atslēgvārdi, kas aizgūti no tās Kasācijas tiesas nomenklatūras, kas iekļauta Tiesas ikgadējo ziņojumu sarakstu tabulās apakšnodaļā „nosaukumi”; ir pieejami tiesu judikatūras paplašinātās meklēšanas lapā, noklikšķinot uz virsraksta.

Piemērs: Kasācijas tiesa, otrā civillietu palāta, ceturtdienas, 2008. gada 18. decembra publiskā tiesas sēde, apelācijas sūdzība nr.: 07-20238, Apstrīdētais nolēmums: Bastēras Apelācijas tiesa, 2007. gada 23. aprīlī.

Virsraksti un pārskati: CIVILPROCESS - Secinājumi – Apelācijas secinājumi – Pēdējie ieraksti – Piemērošanas joma

Apelācijas tiesa, atzīstot to, ka pēdējos ierakstos nav iekļāvusi pretenzijas un pamatojumus, lai gan tie nav strīda pamatā un nav par pamatu tiesvedības atcelšanai, ir pārkāpusi Civilprocesa kodeksa 954. panta 2. daļu.

CIVILPROCESS - Secinājumi – Apelācijas secinājumi – Pēdējie ieraksti – Atbilstība jaunā Civilprocesa kodeksa 954. panta 2. daļas prasībām - Neierašanās - Joma
CIVILPROCESS - Secinājumi – Apelācijas secinājumi – Pēdējie ieraksti - Definīcija - Izslēgšana - Gadījums – Secinājumi, kas pieļauj pierādījumu iegūšanu

SPRIEDUMI - Secinājumi – Apelācijas secinājumi – Pēdējie ieraksti – Piemērošanas joma

Tiesu precedenti: Attiecībā uz pēdējiem ierakstiem sakarā ar Civilprocesa kodeksa 954. panta 2. daļu skat. 2001. gada 3. maija 2. Civ., nr. 99-16.293, Biļetens 2001., II, nr. 87 (atteikums), un citēto atzinumu; 2005. gada 20. janvāra 2. Civ., Nr. 03-12.834, Biļetens 2005., II, Nr. 20 (kasācija), un citētos spriedumus

Piemērotie tiesību akti: Civilprocesa kodeksa 954. panta 2. daļa

Formāti

Judikatūra ir pieejama šādos formātos: (piem., PDF, html, XML)? Augstāko tiesu spriedumi pieejami XML formātā, bet citos gadījumos lieto html formātu.

Tiesas, kurām ir apkopota judikatūra

Augstākā tiesa

Kasācijas tiesa, Valsts padome, Konstitucionālā padome

Parastās tiesu iestādes

Apelācijas tiesas un Apelācijas administratīvās tiesas

Specializētās tiesu iestādes

Revīzijas palāta

Izskatāmo procesu uzraudzība

Augstākā tiesa

Citas tiesas

Vai sniedz informāciju:

par pārsūdzību?

Jā, Konstitucionālajai padomei.

Tās gaitā Kasācijas tiesai.

Ar noteiktām atrunām Valsts padomei

par to, vai lieta vēl arvien tiek izskatīta?

par pārsūdzības rezultātu?

par to, vai nolēmums ir nepārsūdzams un galīgs

par to, ka procesu var izskatīt

Cita tiesu iestāde (Konstitucionālā tiesa…)?

Eiropas Kopienu Tiesa?

Eiropas Cilvēktiesību tiesa?

Noteikumi par publicēšanu

Valsts līmenī?

Attiecībā uz atsevišķu tiesu spriedumiem?

Vai uz judikatūras publicēšanu attiecas saistoši noteikumi?

Kasācijas tiesa

Saskaņā ar Likuma par tiesu sistēmas organizāciju R433-3. pantu dokumentācijas un izpētes nodaļa uztur datubāzi, kurā informāciju uzkrāj pēc vienotas nomenklatūras:

  • pirmkārt, tajā uzkrāj Kasācijas tiesas un tiesu iestāžu vai komisiju nolēmumus un atzinumus, neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav publicēti ikmēneša biļetenos, kas norādīti R. 433-4. pantā,
  • otrkārt, īpaši nozīmīgus tiesas sistēmas citu tiesu iestāžu nolēmumus.

Tāpēc īpaši nozīmīgos tiesu nolēmumus dienestam nosūta Apelācijas tiesu pirmie priekšsēdētāji, pirmās instances tiesu iestāžu priekšsēdētāji vai tiesneši tādā kārtībā, kāda noteikta tieslietu ministra izdotajā rīkojumā.

Datubāze ir publiski pieejama saskaņā ar valsts pārvaldē piemērojamiem noteikumiem par datu publiskošu tīmekļa vietnē.

Dokumentācijas un izpētes nodaļa uztur atsevišķu datubāzi, kurā apkopo Apelācijas tiesas spriedumus un šo tiesu priekšsēdētāju vai viņu pārstāvju pieņemtos tiesu nolēmumus. Tieslietu ministra izdotais rīkojums nosaka kārtību, kādā šos spriedumus un nolēmumus nosūta dienestam un kā tos apstrādā.

Saskaņā ar R433-4. pantu dokumentācijas un izpētes nodaļa sagatavo 2 ikmēneša biļetenus, vienu attiecībā uz civillietu palātu, otru –uz krimināllietu palātu, tajos iekļaujot tos nolēmumus un atzinumus, par kuru publiskošanu ir lēmis tās tiesu iestādes, kurā tie pieņemti, priekšsēdētājs. Nodaļa sagatavo arī periodiskās tabulas.

Valsts padome

Saskaņā ar Administratīvā procesa kodeksa L10. pantu tiesas spriedumi ir publiski pieejami. Tajos norāda tiesnešu vārdus un uzvārdus, kuri tos ir sprieduši.

Augstākā tiesa

Citas tiesas

Vai publicē pilnu tekstu vai tikai fragmentus?

Tiešsaistes datubāzē visiem nolēmumiem publicē pilnu tekstu.

Pilna teksta nolēmumus atlasa drukāšanai (Kasācijas tiesa un Valsts padome), bet rezumējumu daļām veic citu atlasi

Publicēti tiek svarīgākie fragmenti no atlasītiem Apelācijas tiesu spriedumiem.

Ja publicē fragmentus, pēc kādiem kritērijiem tos atlasa?

Atkarībā no tiesas izvēles

Atkarībā no tiesas izvēles

Lapa atjaunināta: 13/12/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.