Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Valstu judikatūra

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Nolēmumu izklāsts/Virsraksti


Valsts padome (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Augstākā tiesa (Άρειος Πάγος) (kasācijas tiesa civillietās un krimināllietās)

Citas tiesas

Judikatūra ar pievienotiem virsrakstiem

(plenārsēdes spriedumu kopsavilkumi ar attiecīgajiem virsrakstiem tiek publicēti kopš 2018. gada)

(visi spriedumi krimināllietās un civillietās kopš 2006. gada)

(lielāko administratīvo tiesu spriedumu kopsavilkumi tiek publicēti Valsts padomes tīmekļa vietnē)

Neliela daļa Augstākās tiesas spriedumu krimināllietās kopš 2006. gada ir iedalīti kategorijās pēc nosaukuma. Tādējādi spriedumiem var piekļūt pēc to nosaukumiem. Spriedumus civillietās un krimināllietās var atlasīt pēc publikācijas numura.

Atēnu Apelācijas tiesa (Εφετείο Αθηνών) civillietās vai krimināllietās taisītos spriedumus neievieto tiešsaistē. Civillietās taisītos spriedumus ievieto attiecīgās iestādes tīmekļa vietnē, norādot lietas numuru un kopsavilkumu, bet ne kategoriju. Krimināllietās taisīto spriedumu numurus un to saturu neievieto.

Virsraksta/-u piemēri

Krāpšana, izvarošana, kavēti uzturlīdzekļu maksājumi, kukuļošana

Formāti


Valsts padome un Augstākā tiesa

Citas tiesas

Dokuments

Metadati

Dokuments

Metadati

Citi formāti, kas tiek izmantoti

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (administratīvās tiesas)

(citas tiesas)

HTML (administratīvās tiesas)

(citas tiesas)

Turpmākās procedūras


Valsts padome

Augstākā tiesa

Administratīvās tiesas

Citas tiesas

Vai ir pieejama informācija:

par pārsūdzībām?

par to, vai lietu vēl izskata?

par pārsūdzības rezultātu?

-Nē

-Atēnu Pirmās instances tiesa (Πρωτοδικείο Αθηνών): Jā (attiecībā uz zemāku tiesu pārsūdzībām)

par nolēmuma nepārsūdzamību?

- Atēnu Administratīvā apelācijas tiesa Jā, ja tas nav pārsūdzēts

par turpmāko procedūru :

citā valsts tiesā (Konstitucionālajā tiesā utt.)?

Eiropas Savienības tiesā?

Eiropas Cilvēktiesību tiesā?

Noteikumi par publicēšanu


Valsts līmenī?

Tiesu līmenī?

Vai pastāv saistoši noteikumi par judikatūras publicēšanu?

(attiecībā uz personas datiem — Likums Nr. 4624/19 un Vispārīgā datu aizsardzības regula (Regula (ES) 2016/679))

(attiecībā uz personas datiem — Likums Nr. 4624/19 un Vispārīgā datu aizsardzības regula (Regula (ES) 2016/679))


Valsts padome un Augstākā tiesa

Citas tiesas

Vai judikatūra tiek publicēta pilnībā vai tikai izlases kārtībā?

- Valsts padome: ir publicēti aptuveni 80 % nolēmumu. Pakāpeniski tiks publicēti visi nolēmumi.

- Augstākā tiesa publicē pilnībā visu tiesu praksi krimināllietās un civillietās, izņemot spriedumus, kas pieņemti saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 565. pantā noteikto procedūru.

- Administratīvās tiesas: spriedumus publicē izlases kārtībā.

Ja tiesu praksi publicē izlases kārtībā, kādi kritēriji tiek piemēroti?

- Valsts padome: pēc lietas nozīmīguma

- Atēnu Administratīvā apelācijas tiesa pēc lietas nozīmīguma


Valsts padome

Augstākā tiesa

Citas tiesas

Vai tīmeklī pieejamie tiesas nolēmumi tiek padarīti anonīmi (tiek izdzēsti vārdi)?

Ja jā,

vai visi nolēmumi?

Valsts padome anonimizē visus tās tīmekļa vietnē ievietotos spriedumus.

- izņemot spriedumus, kas pieņemti saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 565. pantā noteikto procedūru.


Nolēmumi kopš:

1990. gada

2006. gada


Saistītas saites

Augstākā tiesa

Valsts padome

Atēnu Apelācijas tiesa

Atēnu Administratīvā apelācijas tiesa

Atēnu Administratīvā pirmās instances tiesa

Atēnu Pirmās instances tiesa.

Lapa atjaunināta: 09/09/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.