Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Valstu judikatūra

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

Tīmekļa vietnē pieejamā judikatūra

Nolēmumu izklāsts/Virsraksti

Valsts padome (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Augstākā tiesa (Άρειος Πάγος) - Kasācijas tiesa civillietās un krimināllietās

Citas tiesas

Tiesu prakse ar pievienotiem virsrakstiem

Jā (2008.-2011. gadā visi spriedumi krimināllietās)

Kopš 2008. gada Augstākā tiesa savus spriedumus krimināllietās iedala kategorijās pēc virsraksta (līdz 2011.gadam pieejama pilna sērija). Tas ļauj atlasīt spriedumus pēc kategorijām. Spriedumus civillietās un krimināllietās var atlasīt pēc publikācijas numura.

Attiecībā uz Valsts padomes un Atēnu Administratīvās apelācijas tiesas (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών) spiedumiem tiesu prakse pēc virsrakstiem ir pieejama tikai tiesnešiem.

Atēnu Apelācijas tiesa (Εφετείο Αθηνών) civillietās vai krimināllietās taisītos spriedumus neievieto tiešsaistē. Civillietās taisītos spriedumus ievieto attiecīgās iestādes tīmekļa vietnē, norādot lietas numuru un kopsavilkumu, bet ne kategoriju. Krimināllietās taisīto spriedumu numurus un saturu tiešsaistē neievieto.

Virsrakstu piemēri

Krāpšana, izvarošana, uzturlīdzekļu maksājumu kavējums, kukuļdošana

Formāti

Valsts padome un Augstākā tiesa

Citas tiesas

Dokuments

Papildinformācija

Dokuments

Papildinformācija

Kādi vēl formāti tiek izmantoti?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (administratīvās tiesas)

(citas tiesas)

HTML (administratīvās tiesas)

(citas tiesas)
Turpmākās procedūras

Valsts padome

Augstākā tiesa

Administratīvās tiesas

Citas tiesas

Vai ir pieejama informācija:

par apelācijām?

par to, vai lieta vēl tiek skatīta?

par apelācijas rezultātiem?

- Nē

- Atēnu Pirmās instances tiesa (Πρωτοδικείο Αθηνών): jā (attiecībā uz pārsūdzībām zemākas instances tiesās)

par lēmuma spēkā stāšanos?

Atēnu Administratīvā apelācijas tiesa: jā, ja nav iesniegta apelācijas sūdzība

par turpmāko procedūru pirms

citas iekšējās tiesas (Konstitucionālās tiesas...)?

Eiropas Kopienu tiesas?

Cilvēktiesību tiesas?

Noteikumi par publicēšanu

Valsts līmenī?

Tiesu līmenī?

Vai pastāv saistoši noteikumi par tiesu prakses publicēšanu?

(attiecībā uz personas datiem – Likums Nr. 2472/97 un Personas datu aizsardzības iestādes Atzinums Nr. 2/2006)

(administratīviem nolūkiem)

Valsts padome un Augstākā tiesa

Citas tiesas

Vai tiesu prakse tiek publicēta pilnībā vai tikai izlases kārtībā?

- Valsts padome: izlases kārtībā

- Augstākā tiesa publicē pilnībā visu tiesu praksi krimināllietās un civillietās, izņemot nolēmumus, kas pieņemti saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 565. pantā noteikto procedūru

Atēnu Administratīvā apelācijas tiesa: izlases kārtībā

Ja tiesu praksi publicē izlases kārtībā, kādi kritēriji tiek piemēroti?

- Valsts padome: pēc lietas nozīmīguma

Atēnu Administratīvā apelācijas tiesa: pēc lietas nozīmīguma

Valsts padome

Augstākā tiesa

Citas tiesas

Vai tīmeklī pieejamie tiesas nolēmumi tiek padarīti anonīmi (tiek izdzēsti vārdi)?

Ja jā,

vai visi nolēmumi?

- izņemot nolēmumus, kas pieņemti saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 565. pantā noteikto procedūru

nolēmumi kopš

2007

Attiecīgās saites

Augstākā tiesa

Valsts padome

Atēnu Apelācijas tiesa

Atēnu Administratīvā apelācijas tiesa

Atēnu Administratīvā pirmās instances tiesa

Lapa atjaunināta: 25/06/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.