Valstu judikatūra

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

Judikatūras publicēšana tīmekļa vietnē

Nolēmumu izklāsts / virsraksti

Valsts padome (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Augstākā tiesa (Άρειος Πάγος) (kasācijas tiesa civillietās un krimināllietās)

Citas tiesas

Nolēmumu izklāsts ar virsrakstiem

(plenārsēdes spriedumu kopsavilkumi ar attiecīgajiem virsrakstiem tiek publicēti kopš 2018. gada)

(visi spriedumi krimināllietās un civillietās kopš 2006. gada)

(lielāko administratīvo tiesu spriedumu kopsavilkumi tiek publicēti Valsts padomes tīmekļa vietnē)

(iespēja meklēt judikatūru Pirejas Pirmās instances tiesas (Πρωτοδικείο Πειραιώς) un Pirejas Apelācijas tiesas (Εφετείο Πειραιώς) vietnē)

Nosaukumu piemēri

Testamenti, automobiļi, darbs, kompensācijas, pārsūdzības

Formāti

Valsts padome un Augstākā tiesa

Citas tiesas

Dokuments

Metadati

Dokuments

Metadati

Kādi vēl formāti tiek izmantoti?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (administratīvās tiesas)

(citas tiesas)

HTML (administratīvās tiesas)

(citas tiesas)

Turpmākās procedūras

Valsts padome

Augstākā tiesa

Administratīvās tiesas

Citas tiesas

Vai ir pieejama informācija par pārsūdzības iespējām?

Par to, vai lieta vēl tiek izskatīta?

Par pārsūdzību iznākumu?

Pirejas Pirmās instances tiesa un Apelācijas tiesa

Par sprieduma galīgumu?

- Atēnu Apelācijas tiesa Jā, ja tas nav pārsūdzēts

Par tiesvedības turpināšanos citā valsts tiesā (Konstitucionālajā tiesā u.tml.)?

Eiropas Savienības Tiesā?

Eiropas Cilvēktiesību tiesā?

Noteikumi par publicēšanu

Valsts mērogā?

Tiesu līmenī?

Vai pastāv saistoši noteikumi par judikatūras publicēšanu?

(par persondatiem – Likums 4624/19 un Regula (ES) 679/2016 par datu aizsardzību)

(par persondatiem – Likums 4624/19 un Regula (ES) 679/2016 par datu aizsardzību)

Valsts padome un Augstākā tiesa

Citas tiesas

Vai publicē visu judikatūru vai tikai daļu?

- Valsts padome: jau ir publicēti aptuveni 80 % nolēmumu. Pakāpeniski tiks publicēti visi nolēmumi.

- Augstākā tiesa publicē visu judikatūru krimināllietās un civillietās, izņemot nolēmumus, kas attiecas uz Civilprocesa kodeksa 565. pantā paredzēto procedūru.

- Administratīvās tiesas: publicē daļu nolēmumu

- Pirejas Pirmās instances tiesa un Apelācijas tiesa:

publicē daļu nolēmumu

Ja publicē daļu nolēmumu, pēc kādiem kritērijiem tos izvēlas?

- Valsts padome: lietu nozīmīgums

- Atēnu Apelācijas tiesa: lietu nozīmīgums

Valsts padome

Augstākā tiesa

Citas tiesas

Vai internetā pieejamie tiesu nolēmumi tiek anonimizēti (tiek izdzēsti vārdi)?

Ja jā, vai visi nolēmumi?

Valsts padome anonimizē visus savā vietnē ievietotos nolēmumus.

- izņemot spriedumus, kas saistīti ar Civilprocesa kodeksa 565. pantā noteikto procedūru.

Nolēmumi kopš

1990. gada

2006. gada

2017. gada

Līdzīgas saites

Augstākā tiesa

Valsts padome

Atēnu Apelācijas tiesa

Atēnu Administratīvā apelācijas tiesa

Atēnu Pirmās instances administratīvā tiesa

Atēnu Pirmās instances tiesa

Lapa atjaunināta: 14/06/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.