Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: ungāru.
Swipe to change

Valstu judikatūra

Ungārija

Šajā nodaļā sniegts pārskats par Ungārijas tiesu praksi, kā arī aprakstītas un pievienotas saites uz atbilstošajām tiesu prakses datubāzēm.

Saturu nodrošina
Ungārija

Tīmekļa vietnē pieejamā judikatūra

Ungārijas 2011. gada Likumā CLXI par tiesu organizāciju un pārvaldību ir noteikts, ka no 2012. gada 1. janvāra Kūrijai (Kúria, Ungārijas Augstākajai tiesai), piecām reģionālajām apelācijas tiesām (ítélőtáblak) un administratīvajām tiesām (közigazgatási bíróságok) un darba tiesām (munkaügyi bíróságok) (pēdējām tikai gadījumos, kad pārskata administratīvās lietās pirmajā instancē pieņemtus administratīvus lēmumus, kurus nevar pārsūdzēt parastā kārtībā) nolēmumi par lietu būtību digitālā formā jāpublicē Ungārijas Tiesu nolēmumu apkopojumā (Bírósági Határozatok Gyűjtemény). Pašlaik Ungārijas Tiesu nolēmumu apkopojums ir pieejams anonīmo nolēmumu reģistra (Anonim Határozatok Tára) tīmekļa vietnē: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara). (Agrāk Augstākajai tiesai (legfelsőbb bíróság) un piecām reģionālajām apelācijas tiesām saskaņā ar 2005. gada Likumu XC par elektroniskās informācijas brīvību bija pienākums no 2007. gada 1. jūlija publicēt visus savus nolēmumus par lietu būtību.)

Turpmāk norādītajos procesos pieņemtie nolēmumi ir izņēmums, un tie nav jāpublicē Tiesu nolēmumu apkopojumā:

 • tiesu nolēmumi, kas pieņemti maksājuma rīkojuma, izpildu, komerctiesu, maksātnespējas un likvidācijas procesos, kā arī procesos, kas saistīti ar tiesas uzturētajiem reģistriem;
 • nolēmumi, kas pieņemti laulības lietās, procesos paternitātes un izcelsmes noteikšanai, procesos par aizgādības tiesību atņemšanu pilnā apjomā un procesos par aizbildnību – ja nepublicēt lūdz viena no pusēm;
 • nolēmumi, kas pieņemti procesos, kas saistīti ar iespējamiem dzimumnoziegumiem – tos nedrīkst publicēt bez cietušā piekrišanas.

Kūrijai turklāt ir jāpublicē tiesiskās vienveidības nolūkā pieņemtie nolēmumi (saite: https://kuria-birosag.hu/hu/jogegysegi-hatarozatok), principiāli būtiski tiesas spriedumi (saite: http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-hatarozatok) un lēmumi (http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-dontesek). Tie ir pieejami arī anonīmo nolēmumu reģistra tīmekļa vietnē (saite: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara).

Tās tiesas priekšsēdētājam, kura pieņēmusi nolēmumu, tas jāpublicē Tiesu nolēmumu apkopojumā 30 dienu laikā pēc rakstveida nolēmuma taisīšanas.

Publicētā nolēmuma aprakstā jāiekļauj tiesas nosaukums un jānorāda tiesiskā regulējuma joma, nolēmuma pieņemšanas gads, atsauces numurs, kā arī tiesību normas, uz kuru pamata tiesa pieņēmusi nolēmumu.

Nolēmumos ir jādzēš visu pušu personu dati („anonīmi nolēmumi”), un puses jānorāda pēc to procesuālā statusa.

Nolēmumu izklāsts/Virsraksti

Nav noteiktu virsrakstu, jo meklētāja sniegtajos rezultātos ir visa nozīmīgā informācija. Rezultātu sarakstā ir pieejams identifikācijas numurs, kas arī norāda uz rezultātu sarakstā izcelto informāciju (tiesa, procesa veids).

(Sīkāks regulējums par Tiesu nolēmumu apkopojumā publicēto nolēmumu norādēm ir Tieslietu un tiesībaizsardzības ministra 2007. gada 31. maija Dekrētā Nr. 29/2007.)

Formāti

Tiesu prakse ir pieejama .rtf formātā.

Iesaistītās tiesas

Kūrijai un reģionālajām apelācijas tiesām ir jāpublicē visi nolēmumi par lietu būtību. Jāpublicē arī visi ar šiem nolēmumiem saistītie zemāko instanču tiesu nolēmumi.

Administratīvajām un darba tiesām savi nolēmumi par lietu būtību ir jāpublicē tikai gadījumos, kad tie pieņemti administratīvās lietās pirmajā instancē un tos nevar pārsūdzēt parastā kārtībā.

Tiesu priekšsēdētāji turklāt var izlemt, vai publicēt citus nolēmumus par lietu būtību.

Centrālā tīmekļa vietne: Tiesas.

Turpmākās procedūras

Kūrija

Citas tiesas

Vai ir pieejama informācija

par apelācijām?

 • par to, vai lieta vēl tiek skatīta?

 • par apelāciju rezultātiem?

 • par lēmuma spēkā esamību?

 • par turpmākajām procedūrām pirms

citas iekšējās tiesas (Konstitucionālās tiesas...) (Alkotmánybíróság)?

Eiropas Kopienu Tiesas (Európai Bíróság)?

Cilvēktiesību tiesas (az Emberi Jogok Bírósága)?

Noteikumi par publicēšanu

nacionālā līmenī?

tiesu līmenī?

Vai eksistē saistošie noteikumi par tiesu prakses publicēšanu:

Kūrija

Citas tiesas

Vai tiesu prakse tiek publicēta pilnībā vai tikai izraksti?

Tiesu prakse pilnībā

Tikai izraksti

Ja tiek publicēti izraksti,

kādi kritēriji tiek pielietoti?

Piecas apelācijas tiesas publicē visus pēc būtības izskatītos nolēmumus. Jāpublicē arī visi ar šiem nolēmumiem saistītie zemāko instanču tiesu nolēmumi.

Papildus, atkarībā no nolēmuma būtības tiesu priekšsēdētāji var izlemt ievietot centrālā tīmekļa vietnē arī citus nolēmumus.

No 2007. gada 1. jūlija.

Juridiskās datubāzes

Datubāzes nosaukums un URL

Ungārijas tiesu portāls (Magyar bíróságok portálja)

Vai piekļuve datubāzei ir bez maksas?

Jā, datubāzes piekļuve ir bezmaksas.

Īss satura izklāsts

Kopš 2007. gada 1. jūlija visi Kūrijas (līdz 2012. gada 1. janvārim saukta par Augstāko tiesu) un piecu reģionālo apelācijas tiesu nolēmumi un kopš 2012. gada 1. janvāra administratīvo un darba tiesu nolēmumi par lietu būtību administratīvās lietās (kad pārskatītie administratīvie nolēmumi pieņemti pirmajā instancē un tos nevar pārsūdzēt parastā kārtībā).

Visi ar šiem nolēmumiem saistītie zemākas instances tiesu nolēmumi.

Citi nolēmumi pēc tiesas priekšsēdētāja izvēles.

No nolēmumiem tiek dzēsti jebkādi personas dati par iesaistītajām pusēm, un puses jānorāda pēc to procesuālā statusa. Nedzēš turpmāk norādīto informāciju:

 • tās struktūras nosaukumu, kas īsteno valsts vai pašvaldības pilnvaras vai citas tiesību aktos paredzētas publisko tiesību funkcijas un, ja vien tiesību aktos nav norādīts citādi, tās personas vai personu vārdu(-s) un uzvārdu(-s) (turpmāk kopumā saukti par „vārdu”) un amatu(-s), kas darbojas šādā statusā, ja attiecīgā(-s) persona(-s) ir iesaistītas procesā, pamatojoties uz savām publisko tiesību funkcijām;
 • advokāta, kas darbojas kā juridiskais pārstāvis vai aizstāvis, vārds;
 • ja nolēmums pieņemts procesā, kurā tiesību aktos ir paredzētas tiesības celt prasību sabiedrības interesēs – atbildētāja statusā esošās fiziskās personas vārdu, kā arī juridisko personu vai struktūru, kam nav juridiskas personas statusa, nosaukumu un juridisko adresi;
 • uzņēmējdarbības organizāciju vai fondu nosaukumu un juridisko adresi, kā arī to pārstāvja vārdu;
 • datus, kas ir pieejami, pamatojoties uz sabiedrības interesēm.

Attiecīgās saites

Meklēt Ungārijas Tiesu nolēmumu apkopojumā

Lapa atjaunināta: 06/04/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.