Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Valstu judikatūra

Īrija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Īrijas judikatūru, kā arī attiecīgo judikatūras datubāzu apraksts un saites uz tām.

Saturu nodrošina
Īrija

Judikatūra ir veidojusies no precedentiem vai agrākajiem tiesu nolēmumiem. Noteiktos apstākļos, ja lietas apstākļi ir līdzīgi, šie nolēmumi var būt saistoši citai tiesai. Parasti zemāka līmeņa tiesas pieņem lēmumus atbilstoši augstāka līmeņa tiesu lēmumiem. Judikatūra ir balstīta uz divām doktrīnām: stare decisis doktrīna un res judicata doktrīna. Stare decisis doktrīna nozīmē saistoša precedenta doktrīna. Res judicata doktrīna nozīmē, ka lieta jau ir izlemta (tās nolēmums stājies likumīgā spēkā).

Judikatūra, kas tiek darīta pieejama vietnē

Nolēmumu pieejamība

Liela daļa no Īrijas tiesu judikatūras ir publiski pieejama.

Judikatūra bez maksas ir pieejama Īrijas Tiesu dienestā -

tā ir Augstākās tiesas, Apelācijas krimināltiesas un Augstās tiesas vietne. Augstākās tiesas judikatūra ir pieejama arī Īrijas Augstākās tiesas vietnē (http://www.supremecourt.ie).

Augstākās tiesas judikatūra ir pieejama kopš 2001. gada; un Apelācijas krimināltiesas un Augstās tiesas – kopš 2004. gada.

Augstākās tiesas, Apelācijas krimināltiesas un Augstās tiesas judikatūra ir pieejama arī BAILII (British and Irish Legal Information Institute) datubāzē un IRLII (Irish Legal Information Initiative) datubāzē.

BAILII vietnē ir pieejamas šādi apkopojumi:

Noteikumi par publicēšanu

Nepastāv saistoši noteikumi par judikatūras publicēšanu valsts vai tiesu līmenī. Visi Augstākās tiesas atliktie spriedumi tiek publicēti. (Tās ir lietas, kad tiesnesis/tiesa pēc lietas izskatīšanas tiesas sēdē uz laiku atliek sprieduma pasludināšanu, lai izvērtētu lietu un sagatavotu spriedumu).

Spriedumi, kas tiek pasludināti ex tempore, ja tiesa pirms sprieduma pieņemšanas nepārtrauc tiesas sēdi, lai izvērtētu lietu, tiek publicēti tikai tad, ja tie satur īpašus tiesību jautājumus vai tiesa, kas tos ir pieņēmusi, to īpaši nosaka.

Informācija, kas tiek publiskota tīmeklī

saistībā ar tiesu nolēmumiem, nav anonimizēta, ja vien to nenosaka tiesību akti vai nenolemj tiesa. Dažos gadījumos tiesību aktos ir noteikts, ka lietas nav jāizskata atklāti, un daži tiesību aktu noteikumi paredz, ka cietušā vārdu nedrīkst atklāt. Šādos spriedumos personu vārdu anonimitāte tiek saglabāta.

Anonimizēti tiek arī visi nolēmumi, kas tiek pieņemti in camera, kuros spriedums satur sensitīvus personu datus par pusi vai liecinieku.

Pirms publicēšanas vietnē spriedumi papīra formā tiek izsniegti:

  • visiem tiesnešiem,
  • juridisko profesiju bibliotēkām,
    • Ģenerāladvokātam,
    • Galvenajam valsts pārstāvim (Chief State Solicitor) un
  • virknei valsts iestāžu.

Saites

Īrijas Tiesu dienests

Lapa atjaunināta: 18/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.