Valstu judikatūra

Itālija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Itālijas judikatūru, kā arī atbilstošu judikatūras datubāzu apraksts un saites uz tām.

Saturu nodrošina
Itālija

Judikatūra tiešsaistē

Itālijas tiesu sistēma piedāvā informāciju par judikatūru dažādās tīmekļa vietnēs.

Augstākā kasācijas tiesa (Corte Suprema di Cassazione) ir Itālijas tiesu sistēmas augstākās instances tiesa. Tiesas portālā ir ļoti daudz informācījas, un tas ietver divas galvenās sadaļas.

Viena sadaļa ir paredzēta aktuālām civillietām un krimināllietām. Piekļuve atbilstīgi Itālijas tiesību aktiem par datu aizsardzību ir atļauta identificētiem un pilnvarotiem advokātiem, kas piedalās konkrētās lietās. Piekļuve tiek veikta, izmantojot ciparsertifikātu, kas atrodas viedkartē.

Otro sadaļu veido sistēma Italgiure DB, kurai arī var piekļūt no minētā portāla. Šeit ietverti miljoniem dokumentu par pabeigtajām prāvām (galvenokārt spriedumi) gan civillietās, gan arī krimināllietās. Datiem bez maksas var piekļūt tiesu sistēmas darbinieki (tiesneši, prokurori, tiesu administratori), kā arī, samaksājot nelielu abonēšanas maksu, tiem var piekļūt advokāti, universitāšu pārstāvji un citas ieinteresētas personas.

Informācija, kas iekļauta tiesu reģistros, kā arī judikatūras reģistros, un digitalizētās civillietu dokumentācijas datnēs iekļautie digitālie dokumenti ir atrodami tiešsaistē visās tiesās un pārsūdzības tiesās.

Piekļuve ir atļauta advokātiem un tiesu ieceltiem ekspertiem, izmantojot stingru autentifikācijas sistēmu (viedkarte, kas savietojama ar Carta Nazionale dei Servizi) IT pakalpojumu portālā (Portale dei Servizi Telematici).

Šajā portālā var atrast arī informāciju, kas iekļauta miertiesu reģistros (giudice di pace).

Anonimizētu informāciju no tiesu reģistra ierakstiem var aplūkot šajā portālā bez autentifikācijas.

Nolēmumu izklāsts / Virsraksti

Pašreizējā tiesvedība par atļautām tēmām ir sakārtota pēc pušu uzvārdiem vai pēc lietas numura, kā norādīts Augstākās tiesas vai tribunāla vispārējā reģistrā.

Spriedumus pabeigtās lietās var meklēt, izmantojot teksta meklēšanu, vai meklējot pēc tēmas vai konkrētiem datiem (prasības iesniegšanas datums, puses uzvārds).

Formāti

Judikatūras dokumenti un dati ir pieejami PDF un HTML formātā.

Tiesas

Augstākā tiesa

Informācija ir pieejama Augstākās Kasācijas tiesas tīmekļa vietnē.

Vispārējās piekritības tiesas

Atjaunināts saraksts ar saitēm uz vispārējās piekritības tiesām ir atrodams Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Turpmākās procedūras

Augstākā tiesa

Citas tiesas

Pieejamā informācija:

vai lieta vēl joprojām tiek izskatīta

par apelācijas rezultātiem

par nolēmuma negrozāmību

Ja tribunālam vai apelācijas tiesai ir sava atsevišķa tīmekļa vietne, tajā bieži vien ir iekļauta informācija par to, kā uzsākt lietu, kur griezties pēc palīdzības vai lūgt apelāciju.

Juridiskās datubāzes

  1. Portāls Italgiure DB sniedz piekļuvi datubāzei, kurā ir iekļauta sīkāka informācija par lielu skaitu tiesu nolēmumiem, jo īpaši par Augstākās tiesas nolēmumiem. Tīmekļa vietnē ir vairāk nekā 35 miljoni dokumentu (tostarp likumi un citi normatīvie akti, kā arī atsauces uz zinātniskajiem darbiem).

Kā paskaidrots iepriekš, piekļuve datubāzēm ir ierobežota.

  1. Liela daļa apelācijas tiesu un citu tiesu judikatūras ir pieejama IT pakalpojumu portālā, kā paskaidrots iepriekš.
Lapa atjaunināta: 18/01/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.