Valstu judikatūra

Latvija

Šajā sadaļā sniegts pārskats par Latvijas judikatūru.

Saturu nodrošina
Latvija

Tīmekļa vietnē pieejama judikatūra

Judikatūras datubāzi veido Latvijas Republikas Augstākā tiesa. Tajā apkopoti tiesu nolēmumi, kuriem ir nozīme tiesu prakses saskaņotības, pētniecības un attīstības veicināšanā.

Augstākās tiesas veidotās judikatūras kartiņas iespējams atlasīt pēc tiesu iestādes, lietas veida, nozares, apakšnozares, tiesību principiem, lietas būtības (tēzes), atslēgvārdiem tekstā.

Augstākās tiesas veidotā judikatūras datu bāze pieejama Latvijas Tiesu e-pakalpojumu portālā un Augstākās tiesas mājaslapā.

Papildus portālā var publicēt atklātā tiesas sēdē pieņemtus spēkā stājušos tiesas lēmumus sabiedrību interesējošās lietās (piemēram, lēmumi, kurus publicējot tiek īstenota sabiedrības sociāli vai tiesiski izglītojošā funkcija) un citus atklātā tiesas sēdē pieņemtus spēkā stājušos lēmumus pēc tiesas ieskata.

Nolēmumu izklāsts / virsraksti

Formāti

Latvijas Tiesu portāla Judikatūras datubāzē pieejamie nolēmuni ir aplūkojami HTML formātā.

Latvijas Tiesu portālā publicētie nolēmumi ir pieejami PDF formātā.

Attiecīgās tiesas

Augstākā tiesa

Augstākās tiesas nolēmumi ir pieejami Judikatūras datubāzē, Augstākās tiesas tīmekļa vietnē un Latvijas Tiesu portāla tīmekļa vietnē.

Vispārējās piekritības tiesas

Vispārējās piekritības tiesu nolēmumi ir pieejami Latvijas Tiesu portāla tīmekļa vietnē.

Turpmākās procedūras

Informācija par turpmākām procedūrām ir pieejama Latvijas tiesu portālā, izmantojot sadaļas "E-pakalpojumi" iespēju "Tiesvedības gaita" vai autorizētiem portāla lietotājiem pieejamo sadaļu "Manas lietas".

Sadaļā "Tiesvedības gaita" neautorizēti lietotāji, ievadot lietas vai pavēstes numuru, var piekļūt vispārīgai informācijai par lietas tiesvedības gaitu.

Sadaļā "Manas lietas" autorizētiem lietotājiem tiek nodrošināta iespēja skatīt lietu, kurās lietotājs ir lietas dalībnieks, datus un lietas materiālus (tai skaita lietā pievienotās nolēmumu un audio protokolu datnes).

Autorizācija Latvijas tiesu portālā tiek nodrošināta ar:

  • ID karti,
  • eParaksts,
  • eParaksts mobile,
  • eIDAS.

Noteikumi par publicēšanu

Pasludināšana

Ja lietu izskata atklātā tiesas sēdē, tiesas nolēmums (kas sastāv no ievaddaļas, aprakstošās daļas, motīvu daļas un rezolutīvās daļas) kļūst par vispārpieejamu informāciju no tā pasludināšanas dienas.

Ja tiesas nolēmumu vai spriedumu nepasludina (piemēram, ja lieta ir izskatīta tikai rakstveida procesā), to uzskata par vispārpieejamu informāciju no tā pieņemšanas dienas.

Ja lietu izskata slēgtā tiesas sēdē un ja tiesas nolēmuma ievaddaļa un rezolutīvā daļa ir nolasīta atklātā tiesas sēdē, šīs tiesas nolēmuma daļas uzskata par vispārpieejamu informāciju un tās var publicēt.

Pieejamība

Tiesu nolēmumu pieejamību regulē likums "Par tiesu varu" un Ministru kabineta 2009. gada 10. februāra noteikumi Nr. 123 "Noteikumi par tiesu informācijas publicēšanu mājaslapā internetā un tiesu nolēmumu apstrādi pirms to izsniegšanas" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.123).

Ministru kabineta noteikumu Nr. 123 noteic, ka, sagatavojot nolēmumu publicēšanai, datus, kas ļauj identificēt fizisko personu, dzēš, aizstājot ar atbilstošu norādi:

  • personas vārdu un uzvārdu – ar brīvi izvēlētu latviešu alfabēta lielo burtu (burtu, ar kuru aizstāt personas vārdu un uzvārdu, izvēlas tā, lai nolēmumā minētās personas varētu atšķirt vienu no otras);
  • personas kodu – ar vārdiem "personas kods";
  • dzīvesvietas adresi – ar vārdu "dzīvesvieta";
  • nekustamā īpašuma adresi – ar vārdu "adrese";
  • nekustamā īpašuma kadastra numuru – ar vārdiem "kadastra numurs";
  • automašīnas valsts reģistrācijas numuru – ar vārdiem "reģistrācijas numurs".

Sagatavojot nolēmumu publicēšanai vai izsniegšanai, dati par tiesnesi, prokuroru, zvērinātu advokātu, zvērinātu notāru, maksātnespējas procesa administratoru, tiesas piesēdētāju un tiesu izpildītāju netiek dzēsti vai aizsegti.

Lapa atjaunināta: 25/06/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.