Valstu judikatūra

Malta

Šajā lapā ir sniegta informācija par Maltas judikatūru.

Saturu nodrošina
Malta

Judikatūra

Nolēmumu izklāsts / Virsraksts

Lai gan atslēgvārdi kā virsraksti judikatūrā nefigurē, nodrošinot valstī pieņemto spriedumu īstenošanu (tiesās izmantojamās Tiesas prāvu pārvaldības (Legal Case Management, LECAM) sistēmas ietvaros), tos spriedumus, kuri uzskatāmi par interesējošiem, ieraksta alfabētiskajā rādītājā. Piemēram, vairāki atslēgvārdi kopā ar īsu sprieduma izklāstu tiek tiešsaistē savienoti ar ierakstu.

Visiem tiesas nolēmumiem izmanto noteiktu šablonu, kas ietver valsts ģerboni, tiesas nosaukumu, tiesneša vārdu, uzvārdu, sēdes datumu, lietas atsauces numuru, lietā iesaistīto pušu nosaukumus (A pret B), kuriem seko tiesas sprieduma teksts. Šablona tekstam ir arī noteikts fonts, dokumenta augšmala un apakšmala.

Formāti

Judikatūra ir pieejama PDF formātā.

Turpmākās procedūras

Augstākās tiesas

Citas tiesas

Vai informācija ir pieejama:

  • par apelācijas sūdzībām?

  • par to, vai lieta vēl joprojām tiek izskatīta?

  • par apelācijas rezultātu?

  • par lēmuma negrozāmību?

  • par turpmākajām procedūrām pirms

- citas iekšējās tiesas (Konstitucionālās tiesas…)?

- Eiropas Kopienu Tiesas?

- Eiropas Cilvēktiesību tiesas?

 

Noteikumi par publicēšanu

valsts līmenī?

tiesu līmenī?

Vai ir kādi saistoši noteikumi, kas regulē judikatūras publicēšanu

Šobrīd spēkā esošie noteikumi nosaka, ka spriedums ir jānodod atklātībai, bet nenorāda, izmantojot kādus plašsaziņas līdzekļus tas jānodrošina.

Maltā judikatūru publicē pilnā apjomā.

Visi Ģimenes lietu tiesas spriedumi tiek anonimizēti. Bez tam, ja prezidējošais tiesnesis izdod rīkojumu par visu lietā iesaistīto pušu vai apsūdzēto vārdu nepublicēšanu, šādā gadījumā arī spriedums tiek anonimizēts.

Lapa atjaunināta: 04/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.