Valstu judikatūra

Nīderlande

Saturu nodrošina
Nīderlande

Tīmekļa vietnē pieejamā judikatūra

Kopš 1999. gada 9. decembra apgabaltiesu (rechtbanken), apelācijas tiesu (gerechtshoven), Augstākās tiesas (Hoge Raad der Nederlanden), Valsts padomes Administratīvās tiesvedības nodaļas (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State), Centrālās apelācijas tiesas (Centrale Raad van Beroep) un Tirdzniecības un rūpniecības apelācijas instances tiesas (College van Beroep voor het bedrijfsleven) judikatūra tiek publicēta tiešsaistē. Spriedumus var meklēt judikatūras datubāzē rechtspraak.nl pēc teksta, lietas numura, sprieduma vai publikācijas datuma, tiesas iestādes, (apakš-)jurisdikcijas, ECLI vai publikācijas atsauces.

Nolēmumu izklāsts / Virsraksti

Virsrakstu sauc par “satura norādi”, un to var veidot galvenā piezīme (viens teikums), īss vai garš kopsavilkums, daži atslēgvārdi, rindkopa, kurā norādīts, par ko ir tiesas nolēmums, vai nolēmuma vissvarīgākās tēzes precīzs citāts.

Virsrakstu piemēri

Tiesību akti, kas piemērojami nomai: biroja telpu nomas līguma anulēšana (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO)).

Formāti

Spriedumi tiek publicēti tīmekļa vietnē rechtspraak.nl HTML formātā. Profesionāliem lietotājiem (vai tādiem lietotājiem, kas apmeklē vietni atkārtoti) informācija ir pieejama arī RDF formātā.

Atbilstošās tiesas

Visu tiesu spriedumi ir pieejami tīmekļa vietnē Meklēt spriedumus. Šīs tiesas ir:

  • Augstākā tiesa (Hoge Raad der Nederlanden),
  • Valsts padomes Administratīvās tiesvedības nodaļa (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State),
  • Centrālā apelācijas tiesa (Centrale Raad van Beroep),
  • Tirdzniecības un rūpniecības apelācijas instances tiesa (College van Beroep voor het bedrijfsleven),
  • četras apelācijas tiesas (Gerechtshoven),
  • vienpadsmit apgabaltiesas (Rechtbanken).

Turpmākās procedūras


Augstākās tiesas

Citas tiesas

Vai ir pieejama informācija

— par apelācijas sūdzībām?

— par to, vai lieta vēl joprojām tiek izskatīta?

— par apelācijas rezultātiem?

— par lēmuma negrozāmību?

— par turpmākajām procedūrām

— citās valsts tiesās (Konstitucionālajā tiesā...)?

— Eiropas Savienības Tiesā?

— Eiropas Cilvēktiesību tiesā?

Noteikumi par publicēšanu

Tiesas ir izstrādājušas divas pamatnostādnes par judikatūras publicēšanu. Viena pamatnostādne ir par anonimizāciju (personas datu dzēšana), un otra par atlasi.

Anonimizācijas pamatnostādnes rechtspraak.nl

Anonimizācijas pamatnostādnes nosaka, ka publicējami spriedumi ir jāanonimizē. Tas nozīmē, ka spriedumos nedrīkst būt ietverta informāciju par personām, kuras profesionāli nav iesaistītas lietā.

Šo pamatnostādņu pamatā ir Eiropas Padomes ieteikums Nr. R (95) 11 “Par tiesas nolēmumu atlasi, apstrādi, prezentēšanu un arhivēšanu juridiskās informācijas izguves sistēmās” — augstākās jurisdikcijas tiesas publicē visu judikatūru, izņemot gadījumus, kad tai ir nepārprotama saistība ar juridiskām vai sabiedrības interesēm, bet citas tiesas publicē tikai tās lietas, kurām ir acīmredzama saistība ar juridiskām vai sabiedrības interesēm. Nīderlandes pamatnostādnes detalizētāk apskata šos konceptus.

Lapa atjaunināta: 13/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.