Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Valstu judikatūra

Ziemeļīrija

Šajā nodaļā ir raksturota AK judikatūra, īpašu uzmanību pievēršot Ziemeļīrijas jurisdikcijai un īpaši uzsverot publiski pieejamās datubāzēs atrodamo tiesu praksi.

Saturu nodrošina
Ziemeļīrija

Ziemeļīrijā pieejamā judikatūra

Lielākā daļa Apvienotās Karalistes Ziemeļīrijas jurisdikcijas tiesu nolēmumu ir pieejami sabiedrībai.

Tiek publicēti Kroņa tiesas, Augstās tiesas, Apelācijas tiesas un Apvienotās Karalistes Augstākās tiesas nolēmumi.

Nolēmumi ģimenes tiesību lietās un dažās krimināllietās var būt anonimizēti.

Ziemeļīrijā tiesu prakse tiek publicēta kopš 1999. gada. Kad spriedums ir pieņemts, to pēc tam parasti publicē 24 stundu līdz divu nedēļu laikā.

Juridiskās datubāzes

Ziemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienests savā tīmekļa vietnē kopš 1999. gada ir publicējis Kroņa tiesas, Augstās tiesas un Apelācijas tiesas spriedumus. Piekļuve šiem spriedumiem ir bez maksas.

Ir pieejami Lordu palātas Apelācijas komitejas spriedumi lietās, kas izskatītas laikposmā no 1996. gada 14. novembra līdz 2009. gada 30. jūlijam. Lordu palātas Apelācijas komiteju 2009. gada oktobrī aizstāja Augstākā tiesa, un tās spriedumi ir pieejami Augstākās tiesas tīmekļa vietnē. Piekļuve šiem spriedumiem ir bez maksas.

Ir pieejami vairāki valsts juridiskie arhīvi un juridiskās datubāzes.

Bailii (Britu un īru juridiskās informācijas institūts) datubāzē ir iekļauti Kroņa tiesas, Augstās tiesas Kancelejas nodaļas, Augstās Tiesas Ģimenes lietu nodaļas, Augstās tiesas Karalienes tiesas departamenta, Augstās tiesas Procesuālo jautājumu tiesneša nolēmumi, Apelācijas tiesas nolēmumi no 1998. gada, Lordu palātas nolēmumi no 1838. gada un Augstākās tiesas spriedumi no 2009. oktobra. Piekļuve šiem nolēmumiem ir bez maksas.

Bailii tīmekļa vietnē ir pieejama informācija par lēmumiem, ko pieņēmuši dažādi Apvienotās Karalistes tribunāli:

 • Augstākais tribunāls (Administratīvo lietu apelāciju palāta);
 • Augstākais tribunāls (Finanses un nodokļi);
 • Augstākais tribunāls (Zemes palāta);
 • Pirmās instances (First-tier) tribunāls (Veselības, izglītības un sociālās aprūpes palāta);
 • Pirmās instances tribunāls (Nodokļi);
 • Apvienotās Karalistes Konkurences lietu apelāciju tribunāls;
 • Nominet Apvienotās Karalistes Strīdu izšķiršanas dienests;
 • Īpašā imigrācijas lietu apelāciju komisija;
 • Apvienotās Karalistes Nodarbinātības lietu apelāciju tribunāls;
 • Apvienotās Karalistes Nodokļu pakalpojumu un tirgu tribunāli;
 • Apvienotās Karalistes Patvēruma un imigrācijas tribunāls;
 • Apvienotās Karalistes Informācijas tribunāls, kurā ietilpst Valsts drošības apelāciju nodaļa;
 • Apvienotās Karalistes Ienākumu nodokļu īpašo komisāru lēmumi;
 • Apvienotās Karalistes Sociālā nodrošinājuma un bērnu atbalsta komisāru lēmumi;
 • Apvienotās Karalistes PVN un nodokļu tribunālu nolēmumi:

1. Apvienotās Karalistes PVN un nodokļu tribunālu (muita) nolēmumi;

2. Apvienotās Karalistes PVN un nodokļu tribunālu (akcīzes nodoklis) nolēmumi;

3. Apvienotās Karalistes PVN un nodokļu tribunālu (apdrošināšanas prēmiju nodoklis) nolēmumi;

4. Apvienotās Karalistes PVN un nodokļu tribunālu (atkritumu izgāztuves nodoklis) nolēmumi.

Noderīgas saites

Bailii

Lordu palāta

Bailii tīmekļa vietne

Lordu palāta

Augstākās tiesas tīmekļa vietne

Ziemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienests

Lapa atjaunināta: 16/01/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.