Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas poļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Valstu judikatūra

Polija

Saturu nodrošina
Polija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Tīmekļa vietnē pieejama judikatūra

Nolēmumu izklāsts / Virsraksti

Augstākās tiesas

Citas tiesas

Judikatūra ar virsrakstiem

 • Konstitucionālais tribunāls (Trybunał Konstytucyjny)
 • Augstākā administratīvā tiesa (Naczelny Sąd Administracyjny)
 • Augstākā tiesa (Sąd Najwyższy) (četru departamentu spriedumus):
  • Krimināltiesību departaments
  • Civiltiesību departaments
  • Darba tiesību, sociālā nodrošinājuma un publisko tiesību departaments
  • Militārais departaments

Nav

 

Virsraksta(-u) piemērs

Konstitucionālais tribunāls – Kopienas mērķfinansējums privātas pirmsskolas izglītības iestādes darbībā.

Paskaidrojumi

Nolēmums (18.12.2008), Nr. K 19/07

Lēmuma veids (spriedums/ lēmums/ …), datums un lietas datnes identifikācijas numurs.

Kopienas mērķfinansējums privātas pirmsskolas izglītības iestādes darbībā.

Virsraksts

Z.U. 2008 / 10A / 182

Publicēts Konstitucionālā tribunāla jurisdikcijas oficiālajā krājumā, ko izdod tribunāla kanceleja

Dz. U. 2008.235.1618 (30.12.2008)

Publicēts oficiālajā vēstnesī

Saites uz spriedumu MS WORD un PDF formātā

Augstākā administratīvā tiesa

07.04.2009

Spriedums ir neatsaucams

Saņemšanas datums

10.09.2007

Tiesas nosaukums

Augstākā administratīvā tiesa (Naczelny Sąd Administracyjny)

Tiesnešu vārds, uzvārds

Janusz Zubrzycki

Marek Kołaczek

Tomasz Kolanowski

Simbols ar aprakstu:

6110 VAT

Atslēgvārdi:

Nodokļu piemērošanas kārtība

PVN

Citas saistītās lietas:

I SA/Lu 454/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-09
I FZ 201/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-17

Pret:

Fiskālās kameras direktors

Saturs:

Pārsūdzētais spriedums ir atcelts, un lieta nodota pārskatīšanai apgabala administratīvajā tiesā

Atsauce uz tiesību aktu:

Dz.U. 2005 nr 8 poz 60 70. panta 1. par., 108. panta 2. par. 2. punkta a) apakšpunkts, 116. panta 1. par., 118. panta 1. par., 127. , 151. , 152. , 187., 188. un 191. pants
1997. gada 29. augusta Likums par nodokļu piemērošanas kārtību (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa).

Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 141. panta 4. par., 145. panta 1. par. 1. punkta c) apakšpunkts un151. pants
2002. gada 30. augusta Likums par administratīvo tiesu procedūru (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Dz.U. 1934 nr 93 poz 836 1., 2., 4., un 20. pants
1934. gada 24. oktobra Polijas Republikas prezidenta Nolikums par tiesas procedūru (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowem). Tiesvedība saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa atgūšanas likumu.

 

Formāti

 • Konstitucionālais tribunāls (Trybunał Konstytucyjny) – DOC, PDF
 • Augstākā administratīvā tiesa (Naczelny Sąd Administracyjny)– HTML
 • Augstākā tiesa (Sąd Najwyższy) – PDF
 • Augstākā administratīvā tiesa – HTML

Turpmākās procedūras

Augstākās tiesas

Citas tiesas

– Vai ir pieejama informācija par apelācijas sūdzībām?

Jā, ja to pieprasa konstitucionālais tribunāls.

Visi augstākās tiesas spriedumi ir apelācijas sūdzības rezultāts.

Informācija nav pieejama

– Vai lieta joprojām tiek izskatīta?

Jā, konstitucionālajā tribunālā.

Lieta tiks pārsūdzēta Augstākajā tiesā atkarībā no sprieduma satura.

Informācija nav pieejama

– Apelācijas rezultāts?

Informācija nav pieejama

– Vai lēmums ir negrozāms?

Jā, konstitucionālajā tribunālā

Jā, ja lieta iesniegta Augstākajā administratīvajā tiesā

Lēmums tiks pieņemts atkarībā no sprieduma satura.

Informācija nav pieejama

Vai iepriekš ir noticis tiesas process citā iekšzemes tiesā:

– Konstitucionālajā tiesā?

– Ārzemju tiesā:

– Eiropas Kopienu Tiesā?

– Eiropas Cilvēktiesību tiesā?

Nav

Informācija nav pieejama

Apgabalu administratīvo tiesu (pirmās instances tiesas) un Augstākās administratīvās tiesas (otrās instances tiesa) spriedumi ir pieejami tīmekļa vietnē. Izveidota arī saite starp līdzīgajiem spriedumiem.

Noteikumi par publicēšanu

Judikatūras publicēšanu Polijā reglamentē saistošie noteikumi. Tie attiecas uz:

 • Konstitucionālo tribunālu (Trybunał Konstytucyjny), kuras judikatūra tiek publicēta pilnībā,
 • Augstāko administratīvo tiesu (Naczelny Sąd Administracyjny), kuras judikatūra tiek publicēta pilnībā,
 • Augstāko tiesu (Sąd Najwyższy), kuras judikatūru publicē izlases kārtībā.

Ar publicēšanu saistītie Augstākās tiesas (Sąd Najwyższy) pienākumi noteikti Likuma par Augstāko tiesu (2002. gada 23. novembris) 7. pantā (ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym). Saskaņā ar Augstākās tiesas instrukciju grāmatu par publicēšanas darbu atbild preses sekretārs un tiesneša palīgi.

Konstitucionālā tribunāla (Trybunał Konstytucyjny) judikatūras publicēšana paredzēta Polijas Konstitūcijas 109. pantā.

Sprieduma pilno versiju publicē tīmekļa vietnē, tiklīdz tiesneši ir parakstījuši pamatojumu.

Publicēšanas pienākums Augstākās administratīvās tiesas priekšsēdētājam (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego) paredzēts arī Likuma par administratīvo tiesu organizāciju 42. pantā (Prawo o ustroju sądów administracyjnych). Sīkāk izstrādāti noteikumi precizēti Augstākās administratīvās tiesas priekšsēdētāja Rīkojumā, ietverot prasību izveidot spriedumu un informācijas centrālo datubāzi administratīvās tiesas lietās un nodrošināt pieeju šiem spriedumiem tīmekļa vietnē.

Lapa atjaunināta: 10/12/2012

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.