Valstu judikatūra

Portugāle

Šajā lapā ir sniegta informāciju par Portugāles judikatūru.

Saturu nodrošina
Portugāle

Portugālē tiesības uz informāciju par tiesu sistēmu ir pilsoņu pamattiesības, kas ir tieši paredzētas Portugāles konstitūcijas 20. panta 2. punktā un ieviestas ar 2004. gada 29. jūlija Likumu Nr. 34/2004 tā pašreizējā redakcijā, ar ko paredz noteikumus par taisnīguma un tiesu pieejamību.

Saskaņā ar šā likuma 4. pantu valdībai ir pienākums veikt pasākumus, lai darītu zināmus likumus un tiesību sistēmu, kā arī Tieslietu ministrija atbild par juridiskās informācijas sniegšanu ar publikāciju vai cita veida saziņas starpniecību, lai nodrošinātu likumā paredzēto tiesību efektīvāku īstenošanu un pienākumu pildīšanu.

Tiesu nolēmumu publicēšana ir starptautisks princips, kas ir nostiprināts gan Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 10. pantā, gan Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. pantā. Šis princips ir paredzēts galvenokārt konstitūcijas 206. pantā (arī attiecībā uz tiesas sēdēm) un dažādos tiesību aktos, kas reglamentē dažādas jurisdikcijas, proti:

 • Civilprocesa kodeksa 163. un 606. pantā
 • Kriminālprocesa kodeksa 86. panta 1. punktā, 87. pantā un 321. panta 3. punktā
 • Likuma par Konstitucionālās tiesas organizāciju, darbību un procesu 3. un 115. pantā
 • Administratīvā procesa kodeksa 30. pantā

Tieslietu ministrija pārvalda vairākas juridisko dokumentu datubāzes, kam var piekļūt tīmekļa vietnē http://www.dgsi.pt/. Šie dokumentu tiek publicēti arī Oficiālajā Vēstnesī un ir pieejami tīmekļa vietnē https://dre.pt/:

 • Konstitucionālās tiesas nolēmumi un paziņojumi par likuma neatbilstību konstitūcijai vai nelikumību, kā arī par bezdarbības neatbilstību konstitūcijai;
 • Nolēmumi, ar ko standartizē Augstākās tiesas un Revīzijas palātas judikatūru, kā arī Augstākās administratīvās tiesas nolēmumi, kam ar likumu atzīts vispārsaistošs spēks;
 • Citu tiesu vispārsaistošie nolēmumi

Nolēmumu izklāsts/Virsraksti

Tīmekļa vietnē http://www.dgsi.pt/ ir pieejamas tiesu prakses datubāzes un Tieslietu ministrijas bibliogrāfijas atsauču arhīvi.

Katrā no šīm datubāzēm apmeklētāji var uzzināt par jaunākajiem pievienotajiem dokumentiem, un navigācijas josla ļauj piekļūt dažādu veidu atļautiem meklējumiem (brīva meklēšana pēc jēdziena, lauka, apraksta).

Dokumenti gan ieraksta skatā, gan rezultātu skatā ir pieejami ar to virsrakstiem un šādu informāciju:

 • Lietas numurs
 • Sēdes datums
 • Ziņotājs
 • Deskriptors

Virsraksta(-u) piemēri

Augstākās tiesas nolēmumi

SĒDE

LIETA

ZIŅOTĀJS

DESKRIPTORS

25.3.2009.

08S2592

BRAVO SERRA

DARBA LĪGUMA BEIGAS

Formāti

Sprieduma pilnais teksts (ievērojot personas datu aizsardzības noteikumus) ir pieejams HTML formātā.

Attiecīgās tiesas

Vietnē http://www.dgsi.pt/ pieejamajās datubāzēs ir iekļauta šādu tiesu un struktūru judikatūra:

 • Augstākā tiesa
 • Koimbras, Evoras, Lisabonas, Portu un Gimairaišas Apelācijas tiesas
 • Konstitucionālā tiesa
 • Augstākā administratīvā tiesa
 • Centrālās administratīvās tiesas (Ziemeļu un Dienvidu)
 • Jurisdikcijas strīdu tiesa
 • Valsts prokuratūras atzinumi
 • Miertiesneši

Citas lietas

Atbilstīgi tālāk redzamajai tabulai Portugālē ir pieejama informācija par dažādām lietām.

Ir pieejama informācija:

Augstākās tiesas

Citas tiesas

par pārsūdzībām?

par to, vai vēl turpinās lietas izskatīšana?

par pārsūdzības rezultātu?

par nolēmuma nepārsūdzamību?

Citas lietas

- citā Portugāles tiesā (Konstitucionālajā tiesā u.t.t.)?

- Eiropas Savienības Tiesā?

- Eiropas Cilvēktiesību tiesā?

Noteikumi par publicēšanu

Valsts līmenī nav saistošu noteikumu par judikatūras publicēšanu. Taču Portugālē ir saistoši noteikumi par publicēšanu, ko veic tiesas.

Portugālē publicē tikai judikatūras izlasi. Tās atlasi veic, pamatojoties uz lietu svarīgumu un nozīmi.

Saistītas saites

Juridisko dokumentu datubāzes

Lapa atjaunināta: 29/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.