Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas portugāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Valstu judikatūra

Portugāle

Šajā vietnē sniegta informāciju par Portugāles tiesu praksi.

Saturu nodrošina
Portugāle
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Portugālē tiesības uz informāciju par tiesvedību ir pilsoņu pamattiesības, kas ir skaidri paredzētas Portugāles Konstitūcijas 20. panta 2. punktā, kas īstenots ar 2004. gada 29. jūlija Likumu Nr. 34/2004 ar grozījumiem, kas veikti ar 2007. gada 28. augusta Likumu Nr. 47/2007 par noteikumiem attiecībā uz tiesu pieejamību.

Saskaņā ar minētā likuma 4. pantu valdībai ir pienākums veikt pasākumus, lai informētu par tiesisko regulējumu un tiesu sistēmu, un Tieslietu ministrija ir atbildīga par juridiskās informācijas sniegšanu, izmantojot publikācijas vai citus līdzekļus, lai tādējādi nodrošinātu sekmīgāku tiesību aktos paredzēto tiesību īstenošanu un pienākumu izpildi.

Publiska pieeja tiesu nolēmumiem ir starptautisks princips, kas ir nostiprināts gan Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 10. pantā, gan Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. pantā. Šis princips ir nostiprināts arī Portugāles Konstitūcijas 206. pantā (arī attiecībā uz tiesas sēdēm) un dažādos likumos par tiesu iestādēm, proti:

 • Civilprocesa kodeksa 167. un 656. pantā;
 • Kriminālprocesa kodeksa 86. panta 1. punktā, 87. pantā un 321. panta 3. punktā;
 • Likuma par Konstitucionālās tiesas organizāciju, darbību un procesu 3. un 115. pantā;
 • Administratīvā procesa kodeksa 30. pantā.

Tieslietu ministrija pārzina vairākas juridisko dokumentu datubāzes, kam var piekļūt tīmekļa vietnē http://www.dgsi.pt/. Šie dokumentu tiek publicēti arī Portugāles oficiālajā vēstnesī (Diário da República) un ir pieejami tīmekļa vietnē https://dre.pt/:

 • Konstitucionālās tiesas nolēmumi un atzinumi par normatīva akta neatbilstību Konstitūcijai vai prettiesiskumu vai par bezdarbības neatbilstību Konstitūcijai;
 • Augstākās tiesas un Revīzijas palātas nolēmumi par tiesu prakses saskaņošanu un Augstākās administratīvās tiesas nolēmumi, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārsaistoši;
 • Citu tiesu nolēmumi, kas ir vispārsaistoši.

Nolēmumu izklāsts/Virsraksti

Tīmekļa vietnē http://www.dgsi.pt/ ir pieejamas tiesu prakses datubāzes un Tieslietu ministrijas bibliogrāfijas atsauču arhīvi.

Apmeklējot šīs datubāzes, ir iespējams iepazīties ar jaunākajiem pievienotajiem dokumentiem un izmantot navigācijas izvēlni, ar kuru iespējams veikt dažādu veidu meklēšanu (pēc jēdziena, jomas un deskriptora).

Sākumlapā vai rezultātu lapā redzami dokumentu virsraksti, saturs un turpmāk norādītā informācija:

 • lietas numurs;
 • lietas datums;
 • tiesnesis, kurš pasludinājis tiesas nolēmumu;
 • deskriptors.

Virsraksta(-u) piemēri

Augstākās tiesas nolēmumi

TIESAS SĒDES DATUMS [SESSÃO]

LIETAS NUMURS [PROCESSO]

TIESNESIS, KURŠ PASLUDINĀJIS TIESAS NOLĒMUMU [RELATOR]

DESKRIPTORS [DESCRITOR]

25.3.2009.

08S2592

BRAVO SERRA

DARBA LĪGUMA BEIGAS

Formāti

Tiesu nolēmumu pilns teksts ir pieejams html formātā (ievērojot personu datu aizsardzības noteikumus).

Attiecīgās tiesas

Tīmekļa vietnē http://www.dgsi.pt/ ir pieejama šādu tiesu/struktūru prakse:

 • Augstākā tiesa (Supremo Tribunal de Justiça);
 • Koimbras, Evoras, Lisabonas, Portu un Gimairaišas Apelācijas tiesas (Tribunais da Relação);
 • Konstitucionālā tiesa (Tribunal Constitucional);
 • Augstākā administratīvā tiesa (Supremo Tribunal Administrativo);
 • Ziemeļu un Dienvidu Centrālās administratīvās tiesas (Tribunais Centrais Administrativos);
 • Jurisdikcijas strīdu tiesa (Tribunal dos Conflitos);
 • Valsts prokuratūras atzinumi;
 • Miertiesas (Julgados de Paz).

Turpmākās procedūras

Portugālē ir pieejama informācija par vairākām procedūrām, kā parādīts turpmākajā tabulā.

Ir pieejama informācija:

Augstākās tiesas

Citas tiesas

par apelācijām?

par to, vai lieta vēl tiek izskatīta?

par pārsūdzību rezultātiem?

par nolēmuma spēkā esamību?

Citas lietas:

 • citā Portugāles tiesā (Konstitucionālajā tiesā u.t.t.)?
 • Eiropas Savienības Tiesā?
 • Cilvēktiesību tiesā?

Noteikumi par publicēšanu

Valsts līmenī nav saistošu noteikumu par tiesu prakses publicēšanu. Taču Portugālē ir saistoši noteikumi par tiesu prakses publicēšanu tiesu līmenī.

Portugālē publicē tikai tiesu prakses izlasi. Atlasi veic, pamatojoties uz lietu svarīgumu un atbilstību.

Noderīgas saites

Juridisko dokumentu datubāzes

Lapa atjaunināta: 13/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.