Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Valstu judikatūra

Rumānija

Šajā vietnē ir sniegta informācija par Rumānijas tiesu praksi.

Saturu nodrošina
Rumānija

Tīmekļa vietnē pieejama judikatūra

Rumānijā informācija par tiesu praksi ir pieejama Augstākās tiesas (Augstākās kasācijas tiesas) tīmekļa vietnē.

Nolēmumu izklāsts / Virsraksti

Augstākās kasācijas tiesas tīmekļa vietnē ir pieejami divu veidu nolēmumi:

 1. nolēmumu kopsavilkumi ar virsrakstiem. Šajā dokumentu veidā ir ietverta šāda informācija:
 • atslēgas vārdi;
 • tiesību nozaru kopsavilkums;
 • alfabētiskais rādītājs;
 • nolēmuma pieņemšanā piemērotais likums (likuma gads un numurs, panti);
 • nolēmuma izraksts (personīgā informācija ir anonīma – iesaistīto pušu un tiesnešu vārdi netiek minēti);
 1. anonīmi nolēmumi bez virsrakstiem (atšķiras no nolēmuma kopsavilkuma. Meklēšanas saskarne ļauj veikt meklēšanu pēc septiņiem kritērijiem:
 • brīvi izvēlēti atslēgas vārdi;
 • frāze;
 • sadaļa;
 • nolēmuma numurs;
 • nolēmuma gads;
 • lietas numurs;
 • lietas gads.

Civiltiesību sadaļas virsraksti

Piemērs no Civiltiesību sadaļas

 • Tiesību uz preču zīmi atcelšana. Preču zīmes neizmantošanas laikposma piecu gadu garumā aprēķināšana. Iebildumi par to, ka prasība ir pāragra.
 • Satura rādītājs pēc nozares: Civiltiesības. Intelektuālā īpašuma tiesības. Preču zīmes.
 • Alfabētiskais rādītājs: Tiesību uz preču zīmi atcelšana.
 • Tiesību atcelšanas termiņš.
 • Priekšlaicīga tiesību atcelšana.
 • 1998. gada likums Nr. 84: 45. panta 1. daļas a) apakšpunkts.

Krimināltiesību sadaļas virsraksti

Piemērs no Krimināltiesību sadaļas

 • Augstākās kasācijas tiesas piekritība. Piekritība, ņemot vērā personas statusu. Piekritība apsūdzētā juridiskā statusa maiņas gadījumā.
 • Satura rādītājs pēc nozares: Kriminālprocesa tiesības. Vispārīgā sadaļa. Piekritība. Piekritība pēc noziedzīga nodarījuma un pēc personas statusa.
 • Alfabētiskais rādītājs: Kriminālprocesa tiesības.
 • Augstākās kasācijas tiesas piekritība.
 • Piekritība apsūdzētā juridiskā statusa maiņas gadījumā.
 • Kriminālprocesa kodeksa 29. panta 1. punkts un 40. pants.

Virsraksti Tiesu portālā

Piemērs no Rumānijas Tiesu portāla

 • Sadaļa: Pirmstiesas apcietinājums. Apsūdzētā pirmstiesas apcietinājuma likumīga izbeigšana.
 • Veids: spriedums.
 • Lietas Nr.: 55
 • Lietas datums: 01.07.2004.
 • Saistītās nozares: kriminālprocess un civilprocess (pārsūdzība, piekritība utt.)
 • Iestāde (konkrēta tiesa): Alba Iulia apelācijas tiesa – krimināltiesību palāta.

Formāti

Augstākās kasācijas tiesas un citu tiesu dokumenti ir pieejami html formātā.

Attiecīgās tiesas

Tas attiecas uz Augstāko kasācijas tiesu un vispārējas piekritības tiesām.

Turpmākās procedūras

Augstākās tiesas

Citas tiesas

Vai ir pieejama informācija

par pārsūdzībām?

par to, vai lieta vēl nav izbeigta?

par apelāciju rezultātiem?

Netieši – jāveic lietas meklēšana, kā procesa stadiju norādot „apelācija”.

par nolēmuma spēkā esamību?

Ir pieejama informācija par Augstākās kasācijas tiesas nolēmumu spēkā esamību.

par turpmākajām procedūrām

citā vietējā tiesā (Konstitucionālajā tiesā…)?

Eiropas Savienības Tiesā?

Eiropas Cilvēktiesību tiesā?

Attiecībā uz vispārējās piekritības tiesām informācija par lietām ir pieejama Tiesu portālā, kur norādīti šāda veida informācija par lietu: procesa stadija (izskatīšanā, apelācija u.t.t.), puses, tiesas sēdes, iesniegtās apelācijas sūdzības un izsniegtās pavēstes (šī ir jauna funkcija). Lietai var piekļūt, izmantojot Tiesu portāla vispārējo meklētāju (šī ir jauna funkcija). Publicētajos nolēmumu kopsavilkumos var būt ietverta informācija par to, vai nolēmums ir galīgs, un par turpmākajiem procesiem citās valsts tiesās (Konstitucionālajā tiesā).

Publicēšanas kārtība

Augstākā kasācijas tiesa

Lietu un no tām izrietošo nolēmumu nozīmīguma un īpašā rakstura dēļ tiek publicēta tikai daļa Rumānijas Augstākās kasācijas tiesas tiesu prakses.

Augstākās kasācijas tiesas publikācijas ir pieejamas kopš 2002. gada un tiek atjauninātas katru mēnesi.

Citas tiesas Rumānijā

Tiek publicēta tikai daļa pārējo Rumānijas tiesu nolēmumu, pamatojoties uz lietas būtiskumu un unikalitāti. Katra tiesa par to lemj atsevišķi.

Rumānijas tiesu publikācijas ir pieejamas kopš 2004. gada un tiek atjauninātas katru mēnesi.

Lapa atjaunināta: 18/12/2013

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.