Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: slovēņu.
Swipe to change

Valstu judikatūra

Slovēnija

Šajā lapā ir sniegta informācija par Slovēnijas judikatūru.

Saturu nodrošina
Slovēnija

Tiešsaistē pieejamā judikatūra

Nolēmumu izklāsts/ virsraksti

Slovēnijas Republikas Augstākās tiesas, visu četru vispārējās piekritības augsto tiesu, Darba lietu un sociālo lietu augstās tiesas un Slovēnijas Republikas Administratīvās tiesas spriedumu pilni teksti ir bez maksas pieejami Slovēnijas tiesu tīmekļa vietnē. Pušu vārdi netiek atklāti, jo spriedumi pirms publicēšanas tiek rediģēti. Papildus oriģinālajam tekstam un atslēgvārdiem tiek sniegta arī informācija par nolēmuma juridisko pamatu un nolēmuma kopsavilkums. Atslēgvārdi tiek sniegti, lai palīdzētu lietotājam identificēt piemērojamos juridiskos jēdzienus un tiesību nozari, uz kuru nolēmums attiecas. Kopsavilkumā 10–100 vārdos ir izklāstīta sprieduma pamatojuma būtība.

Augstākās tiesas vissvarīgāko nolēmumu izlase ir pieejama arī angļu valodā vietnē Augstākās tiesas svarīgākie nolēmumi.

Izmantojot īpašu meklēšanas rīku, ir pieejami arī spriedumi, kas attiecas uz finansiālu kompensāciju par nemateriālu (nemantisku) kaitējumu, kura piešķirta civillietās; tas palīdz lietotājam meklēt nolēmumus līdzīgās lietās pēc kaitējuma veida un datuma.

Uzlabotā nolēmumu meklēšanas rīka jauna testa versija ir pieejama šādā vietnē: http://novo.sodisce.si.arctur.net/search.php.

Kopš 2013. gada 8. februāra tā pieejama šādā vietnē: http://www.sodnapraksa.si/.

Tieši tāpat šajā tīmekļa vietnē ir pieejami arī visi publicētie Slovēnijas Republikas Konstitucionālās tiesas nolēmumi. Bez maksas tiek sniegts gan tiesas vairākuma viedokļa, gan tiesnešu atsevišķo domu (kuri nepiekrīt nolēmumam vai piekrīt nolēmumam, bet kuriem ir atšķirīgs viedoklis par tā pamatojumu) pilns teksts kopā ar atslēgvārdiem, precīzu informāciju par nolēmuma juridisko pamatu un kopsavilkumu. Atlasīti būtiskākie nolēmumi ir tulkoti arī angļu valodā. Visi būtiskie Konstitucionālās tiesas nolēmumi slovēņu valodā tiek publicēti arī Slovēnijas Republikas Oficiālajā laikrakstā (tiesnešu atsevišķās domas netiek publicētas).

Virsraksta piemērs

1. piemērs: Slovēnijas Republikas Augstākās tiesas nolēmums

(Tulkots no: teksta slovēņu valodā)

Dokuments Nr. VS1011121

Atsauces numurs: Nolēmums I Up 44/2009

Departaments: Administratīvo tiesību

Tiesas sēdes datums: 2009. gada 12. marts

Joma: VĪZU, PATVĒRUMA UN IMIGRĀCIJAS TIESĪBAS - (Vispārējais administratīvā procesa likums - ZUP)

Juridiskie jēdzieni: patvērums – tiesas sēde – starptautiskā aizsardzība – atkārtots pieteikums – nepilngadīgs patvēruma meklētājs – nepilngadīgās personas procesuālā rīcībspēja

Juridiskais pamatojums: Starptautiskās aizsardzības likuma 42. pants, 42. panta 2. punkts, 42. panta 3. punkts, 56. pants un 119. pants; Vispārējā administratīvā procesa likuma (ZUP) 46. pants, 237. pants, 237. panta 1.-3. punkts; Laulību un ģimenes attiecību likuma (ZZZDR) 107. un 108. pants; Civilprocesa likuma (ZZP) 409. pants; Administratīvo strīdu likuma (ZUS-1) 27. pants, 27. panta 3. punkts, 64. pants, 64. panta 1.-3. punkts un 77. pants.

Kopsavilkums: bērnam, kurš ir jaunāks par 15 gadiem, nav procesuālās rīcībspējas, tādējādi valsts pārvaldes iestāde nav pārkāpusi procesuālās normas, liedzot bērnam iespēju izteikties par faktiem un apstākļiem, kas veido administratīvā lēmuma pamatu.

2. PIEMĒRS: Slovēnijas Republikas Konstitucionālās tiesas nolēmums; atsauces numurs: U-I-425/06

(pieejams angļu valodā)

Piezīme: daži dati, kas iekļauti slovēņu valodā publicētajā versijā, dokumenta angļu valodas versijā dažkārt tiek izlaisti, taču vienmēr tiek iekļauts nolēmuma kopsavilkums.

Tiesību akts: Viendzimuma civilpartnerību reģistrācijas likums (Slovēnijas Republikas Oficiālais laikraksts, Nr. 65/05) (ZRIPS), 22. pants.

Nolēmuma rezolutīvā daļa: Viendzimuma civilpartnerību reģistrācijas likuma (Slovēnijas Republikas Oficiālais laikraksts, Nr. 65/05) (ZRIPS) 22. pants neatbilst konstitūcijai. Nacionālajai Asamblejai ir pienākums labot šo neatbilstību sešu mēnešu laikā no šī nolēmuma publicēšanas Slovēnijas Republikas Oficiālajā laikrakstā. Līdz brīdim, kad konstatētā neatbilstība tiek labota, uz mantojuma tiesībām starp partneriem, kuri reģistrēti viendzimuma partnerībā, attiecas tie paši noteikumi, kas attiecas uz mantošanu starp laulātajiem saskaņā ar Mantojuma likumu (Slovēnijas Sociālistiskās Republikas Oficiālais laikraksts Nr. 15/76 un Nr. 23/78 un Slovēnijas Republikas Oficiālais laikraksts Nr. 67/01).

Kopsavilkums: attiecībā uz mantošanu pēc partnera nāves partneru statuss reģistrētā viendzimuma partnerībā (Viendzimuma civilpartnerību reģistrācijas likuma 22. pants) tā būtiskākajos faktiskajos un tiesiskajos elementos ir pielīdzināms laulāto statusam. Atšķirības mantojuma tiesību regulējumā starp laulātajiem un partneriem, kuri reģistrēti viendzimuma partnerībā, ir pamatotas nevis uz objektīviem, bezpersoniskiem apstākļiem, bet gan uz seksuālo orientāciju. Seksuālā orientācija ir viens no personiskajiem apstākļiem, kas noteikts Konstitūcijas 14. panta 1. punktā. Tā kā tas nav Konstitūcijā pieļauts diferenciācijas pamats, apstrīdētais noteikums neatbilst Konstitūcijas 14. panta 1. punktam.

Deskriptori: 1.5.51.1.15.1 – Konstitucionālā tiesvedība– Nolēmumi – Konstitucionālās tiesas nolēmumu veidi – Abstraktā normu kontrole – Atzinums, ka noteikumi neatbilst Konstitūcijai. 1.5.51.1.16 – Konstitucionālā tiesvedība – Nolēmumi – Konstitucionālās tiesas nolēmumu veidi – Abstraktā normu kontrole – Pienākums likumdevējam saskaņot noteikumus ar Konstitūciju. 5.2.2.1 – Pamattiesības – Vienlīdzība (14. panta 2. punkts) – Diferenciācijas kritēriji (14. panta 1. punkts) - Dzimums.

Juridiskais pamatojums: Slovēnijas Republikas konstitūcijas (URS) 14. panta 1. punkts, 14. panta 2. punkts; Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (ECK) 14. pants; Konstitucionālās tiesas likuma (ZUstS) 40. panta 2. punkts, 48. pants.

Formāti

Augstākās tiesas un pārējo vispārējās piekritības un specializēto tiesu nolēmumi ir pieejami HTML formātā. Slovēnijas Republikas Konstitucionālās tiesas nolēmumi vienmēr ir pieejami HTML formātā, dažkārt arī PDF formātā.

Turpmākās procedūras

Informācijā par spriedumiem netiek iekļautas ziņas par to, vai lieta vēl tiek izskatīta, vai spriedums ir galīgs un vai notiks vēl turpmākas procedūras.

Tomēr Konstitucionālās tiesas tīmekļa vietnē ir iekļauta pamatinformācija par lietām, kas tiek izskatītas, piemēram, to atsauces numuri un pieteikuma datums. Katru nedēļu tiek publicēts arī attiecīgās nedēļas tiesas sēžu grafiks, kurā uzskaitītas lietas, kas tiks izskatītas kārtējā ceturtdienā notiekošajā plenārsēdē.

Noteikumi par publicēšanu

Tiesas atlasa atbilstošos nolēmumus publicēšanai. Galvenais kritērijs ir lietas nozīmīgums zemāko instanču tiesu prakses attīstībai. Spriedumus un lēmumus, kas ir interesanti plašsaziņas līdzekļiem, parasti publicē kopā ar paziņojumu presei.

Saites

Konstitucionālās tiesas nolēmumi, nolēmumi

Lapa atjaunināta: 05/12/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.