Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas spāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Valstu judikatūra

Spānija

Spānijā judikatūru neuzskata par tiesību avotu, jo Civilkodeksa 1.1. pantā par tādiem ir noteikti tiesību akti, prakse un vispārējie principi (Civilkodeksa 1.1. pants). Tomēr Civilkodeksa 1.6. pantā ir noteikts, ka judikatūra „papildina tiesisko kārtību ar doktrīnu, kas pastāvīgi nosaka, ka Augstākā tiesa interpretē un piemēro tiesību aktus, praksi un vispārējos principus”.

Saturu nodrošina
Spānija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Piekļuve judikatūrai

Tiesu varas pamatlikuma 560. panta 1. punkta 10. apakšpunktā Tiesu varas ģenerālpadomei noteiktas pilnvaras „oficiāli publiskot spriedumus un citus lēmumus, ko pieņem Augstākā tiesa un citas tiesu iestādes.

Šajā nolūkā Tiesu varas ģenerālpadome, pamatojoties uz kompetento pārvalžu iestāžu ziņojumu, izstrādā noteikumus attiecībā uz spriedumu elektronisko versiju, spriedumu apkopošanu, apstrādi, izplatīšanu un apstiprināšanu, lai nodrošinātu to viengabalainību, autentiskumu un piekļuvi tiem, kā arī nodrošinātu to, ka tiek ievēroti tiesību akti attiecībā uz personas datu aizsardzību”.

Lai izpildītu likuma prasības, Tiesu varas ģenerālpadome 1997. gadā izveidoja Tiesu dokumentācijas centru CENDOJ, kura galvenais birojs atrodas Sansebastjānā.

Dažādu plānu uzdevumi un atzinumi, politiski programmatiski paziņojumi un noteikumi dažādās jomās ir pamats izmaiņām jaunajā sabiedriskajā pakalpojumā, kas nodrošina publisku piekļuvi dažādu tiesu iestāžu judikatūrai optimālos tehniskos apstākļos, kā arī īpaši aizsargā personas automatizētu datu apstrādi.

CENDOJ datu bāze ir saistīta ar Spānijas valsts Oficiālā Vēstneša datu bāzi, kurā ir informācija par konstitucionālo judikatūru.

Pastāv arī privātas datu bāzes, kurām var piekļūt par maksu.

Judikatūras atspoguļošana

Attiecībā uz Augstākās tiesas judikatūru CENDOJ ir izveidojis tehnoloģisku platformu, kuras pamatā ir cilņu pārlūksistēma.

Kad jautājums ir ievadīts, atveras viena cilne ar nosaukumu REZULTĀTI (tajā apkopoti iegūtie rezultāti) un otra cilne ar nosaukumu MEKLĒT (tajā jebkurā laikā iespējams ievadīt jaunu formulējumu).

Meklētājs ļauj ātri un droši piekļūt visiem Augstākās tiesas lēmumiem. Lēmumus var meklēt, izvēloties laukus ar atlases kritērijiem, pēc kādiem lēmumi ir sagrupēti, un/vai laukus, kur tekstu var ievadīt brīvā formā.

Ir iespēja tieši piekļūt 50 jaunākajiem katras jurisdikcijas lēmumiem, noklikšķinot uz pogām, kas atrodas saskarnes apakšējā daļā. Šādi ir iespēja piekļūt jaunākajiem spriedumiem, kas saņemti un iekļauti datu bāzē, kura veido judikatūras pamatu.

Meklēšana, izvēloties atlases laukus

Dažos laukos informāciju par lēmumiem var atrast, izvēloties kādu no piedāvātajām vērtībām. Piemēram:

 • lodziņš „jurisdikcija” — atlase pēc interešu jomas (civilā, kriminālā, administratīvā, darba lietu, militārā);
 • lodziņš „lēmuma veids” ļauj izvēlēties Augstākās tiesas spriedumus, rīkojumus vai piekrišanas;
 • lēmuma datums — poga „Kalendārs” ļauj izvēlēties datumu;
 • valoda — nolaižama izvēlne, kurā var izvēlēties vēlamā lēmuma valodu.

Meklēšana, izvēloties laukus, kuros var rakstīt brīvā formā

Papildus atlases laukiem ir arī tādi, kuriem nav piešķirtas noteiktas vērtības, bet tajos var ievadīt jebkuru vārdu savirknējumu un veikt brīvo meklēšanu.

REZULTĀTI

Kad ievadīti interesējošie dati, rezultāti pēc noklusējuma tiek parādīti lapās pa 10.

Rezultātus parāda šādā veidā.

SAISTĪTIE TERMINI — sistēma automātiski piedāvā ar ievadītajiem datiem saistītus terminus.

VIRSRAKSTS — tiek parādīts attiecīgās judikatūras numurs.

APAKŠVIRSRAKSTI — izklāsta turpmāk minēto informāciju.

 • Iestādes veids: piemēram, Augstākā tiesa. Militārā palāta (Sala de lo Militar).
 • Municipalitāte: piemēram, Madride – 1. nodaļa.
 • Referents: piemēram, ANGEL JUANES PECES..
 • Apelācijas nr.: piemēram, 88/2007. Datums: 26/06/2008.
 • Lēmuma veids: piemēram, spriedums.
 • Iestāde — alfabēta secībā.

Visbeidzot, noklikšķinot uz ikonas līdzās vēlamā rezultāta nosaukumam, atveras jauna lapa ar pilnu iegūtā dokumenta tekstu. Dokuments atveras PDF formātā.

Formāts

Spriedumu teksti datu bāzēs parasti ir pieejami PDF, RTM un HTML formātā.

Pieejamie spriedumi un lēmumi

 • Augstākā tiesa

Augstākā tiesa: tās judikatūru pilnībā publicē tiešsaistē un to var aplūkot bez maksas. Pieejami pilni teksti, no tiem ir izņemti personu dati, un visu lēmumu tekstos darbojas efektīva mekētājprogramma. Augstākās tiesas datubāzei var piekļūt šeit: CENDOJ.

 • Citas tiesas

CENDOJ datu bāze publiskai bezmaksas apskatei piedāvā rīkojumus un spriedumus, kurus pieņēmusi Valsts Augstākā tiesa (Audiencia Nacional), Augstākās tiesas un provinču tiesas.

Turpmākās procedūras

Vai informācija ir pieejama?

 • Par apelācijām.
 • Par to, vai lieta ir atrisināta.
 • Par apelāciju iznākumu.
 • Par to, vai lēmums ir negrozāms.
 • Par citām procedūrām.

Nē. Vienīgā pieejamā informācija ir pilns spriedumu teksts. Informāciju par procesa turpināšanu nosaka pēc sprieduma, nevis pēc datu bāzes.

Noteikumi par publicēšanu

Vai ir saistoši noteikumi attiecībā uz judikatūras publicēšanu valsts līmenī vai atkarībā no tiesas veida?

Tiesu varas pamatlikuma 107. pantā ir noteikts, ka Tiesu varas ģenerālpadomei ir pilnvaras oficiāli publicēt spriedumus un citus lēmumus, ko pieņem Augstākā tiesa un citas tiesu iestādes.

Tāpat noteikumi par publicēšanu ir arī regulā, ar ko izveido Tiesu dokumentācijas centru.

Vai publicē visu spriedumu vai tikai tā daļu? Ja tikai daļu, pēc kādiem kritērijiem to izvēlas?

Publicē pilnus spriedumu tekstus.

Saites

Tiesu dokumentācijas centra judikatūras meklētājs

Lapa atjaunināta: 12/06/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.