Valstu judikatūra

Spānija

Spānijā judikatūru neuzskata par tiesību avotu, jo Spānijas Civilkodeksa (Código Civil) 1. panta 1. punktā par tādiem ir noteikti tiesību akti, prakse un vispārējie tiesību principi (Spānijas Civilkodeksa 1. panta 1. punkts). Tomēr Spānijas Civilkodeksa 1. panta 6. punktā ir noteikts, ka judikatūra «papildina tiesību sistēmu ar doktrīnas atziņām, ko Augstākā tiesa (Tribunal Supremo) laika gaitā ir noteikusi, interpretējot un piemērojot tiesības, paražas un vispārējos tiesību principus». Turklāt Spānijas Konstitūcijas (Constitución Española) 105. panta b) punktā ir īpaši atzītas tiesības piekļūt publiskai informācijai.

Saturu nodrošina
Spānija

Piekļuve judikatūrai

Tiesu varas pamatlikuma (Ley Orgánica del Poder Judicial) 560. panta 1. punkta 10. apakšpunktā Tiesu varas ģenerālpadomei (Consejo General del Poder Judicial) noteiktas pilnvaras „oficiāli publiskot spriedumus un citus lēmumus, ko pieņem Augstākā tiesa un citas tiesu iestādes.

Šajā nolūkā Tiesu varas ģenerālpadome, pamatojoties uz kompetento pārvalžu iestāžu ziņojumu, izstrādā noteikumus attiecībā uz spriedumu elektronisko versiju, spriedumu apkopošanu, apstrādi, izplatīšanu un apstiprināšanu, lai nodrošinātu to viengabalainību, autentiskumu un piekļuvi tiem, kā arī nodrošinātu to, ka tiek ievēroti tiesību akti attiecībā uz personas datu aizsardzību”.

Līdzīgi arī Tiesu varas pamatlikuma 560. panta 1. panta 16. punkta e) apakšpunktā Tiesu varas ģenerālpadomei tiek piešķirtas reglamentējošas pilnvaras publicēt un atkalizmantot tiesu nolēmumus, īstenojot Tiesu varas pamatlikuma noteikumus.

Lai izpildītu likuma prasības, Tiesu varas ģenerālpadome 1997. gadā izveidoja Tiesu dokumentācijas centru (Centro de Documentación Judicial, CENDOJ), kura galvenais birojs atrodas Sansevastjanā. Saskaņā ar Tiesu varas pamatlikuma 619. pantu šī Tiesu varas ģenerālpadomes tehniskā struktūra atbild par tiesību aktu, judikatūras un doktrīnas juridiskās informācijas atlasi, pārvaldību, apstrādi, izplatīšanu un publicēšanu.

Šis jaunais publiskais pakalpojums, kas ļauj piekļūt dažādu tiesu iestāžu judikatūrai ar vislabākajām tehniskajām iespējām, īpaši aizsargājot personas no automatizētas datu apstrādes un izveidojot attiecīgus mehānismus, lai veicinātu publicētās informācijas pieejamību, sadarbspēju, kvalitāti un atkalizmantošanu, tiek organizēts, balstoties uz 1985. gada 1. jūlija Konstitutīvajā likumā Nr. 6/1985 par tiesu varu, 2013. gada 9. decembra Likumā Nr. 19/2013 par pārredzamību, pieeju publiskajai informācijai un labu pārvaldību, Noteikumos Nr. 1/1997 par Tiesu dokumentācijas centru, kā arī 2015. gada 9. jūlija Likumā Nr. 18/2015, ar ko groza 2007. gada 16. novembra Likumu Nr. 37/2007 par publiskā sektora informācijas atkalizmantošanu un transponē Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvu 2013/37/ES, ietverto juridisko pilnvarojumu.

Lai ievērotu iepriekš minēto, Tiesu dokumentācijas centrs organizē sistēmu, kurā izplatīt tiesu spriedumus un citus nolēmumus, izmantojot Augstākās tiesas un citu tiesu iestāžu pieņemto spriedumu oficiālo publikāciju, un kas a) pēc personas datu dzēšanas ir brīvi un bez maksas pieejama plašākai sabiedrībai, izmantojot meklētājprogrammu; b) ar papildiespējām (saitēm uz valsts un ārvalstu judikatūru un tiesību aktiem, kā arī Konstitucionālās tiesas (Tribunal Constitucional)) spriedumiem ir pieejama tiesu varas pārstāvjiem pieejamā vidē ar Tiesu varas ģenerālpadomei kā Spānijas tiesnešu un tiesu vadošajai struktūrai piemītošajām funkcijām; c) nodrošina Spānijas tiesu nolēmumu pieejamību ārvalstīs, CENDOJ tos publicējot tīmekļa vietnē www.poderjudicial.es, lai koplietotu zināšanas par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesību sistēmām un judikatūru, ko paredz Padomes secinājumi (2011/C 127/01) par «Eiropas e-tiesiskuma» portālu, un Latīņamerikas valstu tiesiskās informācijas un dokumentu tīklā (Red Iberoamericana de Información y Documentación Judicial, Iberius), kā arī sniedzot šo informāciju dažādiem atkalizmantotājiem un citiem lietotājiem (kas nav atkalizmantotāji) saskaņā ar minēto juridisko standartu noteikumiem.

CENDOJ datubāze ir jāpapildina arī ar Konstitucionālās tiesas datubāzi, kurā ir iekļauta informācija par šīs augstās tiesas pasludinātajiem spriedumiem.

Pastāv arī privātas datubāzes, kurām var piekļūt par maksu.

Judikatūras atspoguļošana

Attiecībā uz Augstākās tiesas judikatūru CENDOJ ir izveidojis tehnoloģisku platformu, kuras pamatā ir cilņu pārlūksistēma.

Kad šajā platformā ievada vaicājumu, atveras viena cilne ar nosaukumu “REZULTĀTI” (RESULTADOS, tajā apkopoti iegūtie rezultāti) un otra cilne ar nosaukumu “MEKLĒT” (BÚSQUEDA, tā ļauj jebkurā laikā piekļūt cilnei).

Meklētājs ļauj ātri un droši piekļūt visiem Augstākās tiesas lēmumiem. Lēmumus var meklēt, izvēloties laukus ar atlases kritērijiem, pēc kādiem lēmumi ir identificēti vai sagrupēti, un/vai laukus, kur tekstu var ievadīt brīvā formā.

Ir arī iespējams tieši piekļūt 50 jaunākajiem katras jurisdikcijas lēmumiem, noklikšķinot uz pogām, kas atrodas saskarnes apakšējā daļā. Šādi ir iespēja piekļūt jaunākajiem spriedumiem, kas saņemti un iekļauti datu bāzē, kura veido judikatūras pamatu.

Sistēmā ir pieejams arī mirkļbirku mākonis ar visvairāk meklētajiem tematiem, uz kuriem var noklikšķināt, lai iegūtu ar tematu saistītos spriedumus.

Meklēšana, izvēloties atlases laukus

Dažos laukos informāciju par lēmumiem var atrast, izvēloties kādu no piedāvātajām vērtībām. Piemēram:

 • lodziņš “jurisdikcija” (Jurisdicción) — atlase pēc interešu jomas (civilā, kriminālā, administratīvā, darba lietu, militārā);
 • lodziņš “lēmuma veids” (Tipo de Resolución) ļauj izvēlēties Augstākās tiesas spriedumus, rīkojumus vai piekrišanas;
 • lēmuma datums — poga „Kalendārs” (Calendario) ļauj ierobežot meklēšanu, izvēloties datumu;
 • valoda — nolaižamā sarakstā var izvēlēties valodu, kādā izgūt nolēmumus.

Meklēšana, izvēloties laukus, kuros var rakstīt brīvā formā

Papildus atlases laukiem ir arī tādi, kuriem nav piešķirtas noteiktas vērtības, bet tajos var ievadīt jebkuru vārdu savirknējumu un veikt brīvo meklēšanu.

REZULTĀTI

Kad ievadīti interesējošie dati, rezultāti pēc noklusējuma tiek parādīti lapās pa 10.

Rezultātus parāda šādā veidā.

SAISTĪTIE TERMINI — sistēma automātiski piedāvā ar ievadītajiem datiem saistītus terminus.

VIRSRAKSTS — tiek parādīts izgūtajai judikatūrai piešķirtais Spānijas oficiālā judikatūras krājuma(Repositorio Oficial de Jurisprudencia, ROJ) numurs un Eiropas judikatūras identifikators (ECLI).

APAKŠVIRSRAKSTI — izklāsta turpmāk minēto informāciju.

 • Iestādes veids: piemēram, Augstākā tiesa.
 • Municipalitāte: piemēram, Madride — 1. nodaļa
 • Referents: piemēram, vārds(-i)...uzvārds(-i)...
 • Apelācijas Nr.: piemēram, 88/2007 — Datums: 26/06/2008.
 • Nolēmuma veids: piemēram, spriedums
 • Struktūra, alfabēta secībā

Visbeidzot, noklikšķinot uz ikonas līdzās vēlamā rezultāta nosaukumam, atveras jauna lapa ar pilnu iegūtā dokumenta tekstu. Dokuments ir pieejams PDF formātā.

Formāts

Spriedumu teksti datu bāzēs parasti ir pieejami PDF (plašākai sabiedrībai), RTM un HTML (tiesu varas pārstāvjiem pieejamajā vidē) formātā.

Pieejamie spriedumi un rīkojumi

 • Augstākā tiesa

Augstākā tiesa: tās judikatūru pilnībā publicē internetā un to uzziņai var aplūkot bez maksas. Ir pieejami pilnie teksti, no tiem ir izņemti (anonimizēti) persondati, un visu lēmumu tekstos darbojas efektīva meklētājprogramma, kas dzēš šos datus. Augstākās tiesas datubāzei var piekļūt, izmantojot CENDOJ Augstākās tiesas meklēšanas funkciju.

 • Citas tiesas

CENDOJ datubāze papildus Augstākās tiesas nolēmumiem un piekrišanām ļauj sabiedrībai bez maksas piekļūt arī spriedumiem, ko pieņēmusi Spānijas Valsts Augstākā tiesa (Audiencia Nacional), Augstās justīcijas tiesas (Tribunales Superiores de Justicia) un provinču tiesas (Audiencias Provinciales), izlases veidā — minēto koleģiālo tiesu rīkojumiem, kā arī rīkojumiem, ko izdevusi Centrālā militārā tiesa (Tribunal Militar Central), reģionālās militārās tiesas (Tribunales Militares Territoriales) un tiesneši vienpersoniski.

Citas procedūras

Vai ir pieejama informācija:

 • par prasībām?
 • par to, vai lieta ir atrisināta?
 • par prasību iznākumu?
 • par to, vai lēmums ir nepārsūdzams?
 • par citām procedūrām?

Publiski pieejamajā informācijā ietilpst spriedumu pilnie teksti bez papildiespējām, tomēr daudzos gadījumos pašā lēmumā ir ietverta informācija par to, vai tas ir vai nav galīgs (nepārsūdzams). Turklāt lēmumiem ir pievienotas arī atsevišķās nepiekrītošās domas, ja tādas ir. Neraugoties uz iepriekš minēto, tikai tiesu varas iestādēm pieejamajā datubāzē (CENDOJ dokumentu bāzē) ir ietvertas saites no apstrīdētā nolēmuma uz Augstās tiesas (Tribunal Superior) pieņemto nolēmumu, kopsavikums, sprieduma nozīme, atsauces uz spriedumiem, kas citēti piekrītoši vai noliedzoši, citētā, piemērotā vai interpretā judikatūra, sprieduma apraksts: vai tas ievieš vispārējus jēdzienus, konsolidē novatorisku spriedumu vai judikatūru, kā arī nolēmuma klasifikācija saskaņā ar CENDOJ juridiskajā tēzaurā lietotajiem jēdzieniem.

Noteikumi par publicēšanu

Vai pastāv saistoši noteikumi attiecībā uz judikatūras publicēšanu valsts līmenī vai atkarībā no tiesas veida?

Tie ir paredzēti Tiesu varas pamatlikuma 560. panta 1. punkta 10. apakšpunktā, kurā ir noteikts, ka Tiesu varas ģenerālpadomei ir pilnvaras oficiāli publicēt spriedumus un citus lēmumus, ko pieņēmusi Augstākā tiesa un citas tiesu iestādes.

Tāpat noteikumi par publicēšanu ir arī regulā, ar ko izveido Tiesu dokumentācijas centru.

Vai publicē visu spriedumu vai tikai tā daļu? Ja tikai daļu, pēc kādiem kritērijiem to izvēlas?

Spriedumu tekstus publicē pilnībā, nevis tikai kā izvilkumus, un iepriekš minētajā kārtībā publicē visus spriedumus, ko pieņēmis tiesas sastāvs, kā arī atlasītus tiesnešu vienpersoniski pieņemtos spriedumus.

Saistītas saites

Tiesu dokumentācijas centra judikatūras meklētājs:

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Lapa atjaunināta: 23/08/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.