Valstu judikatūra

Zviedrija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Zviedrijas judikatūru, kā arī attiecīgo judikatūras datubāzu apraksts.

Saturu nodrošina
Zviedrija

Tīmekļa vietnē pieejama judikatūra

Nolēmumu izklāsts / Virsraksti

Augstākās tiesas

Citas tiesas

Judikatūras izklāsts ar virsrakstiem

 

Virsraksti ir veidoti teikuma vai vairāku teikumu formā, atspoguļojot konkrētās lietas būtību.

Virsraksta(-u) piemērs

„Jautājums saistībā ar īpašuma pircēju deklarāciju; kļūdaini dati par īpašumu saprātīgā termiņā kopš brīža, kad pircēji konstatējuši kļūdu vai to vajadzēja konstatēt.”

Formāti

Judikatūra ir pieejama HTML formātā.

Turpmākās procedūras

Augstākās tiesas

Citas tiesas

Vai ir pieejama informācija

par apelācijas sūdzībām?

par to, vai lieta vēl joprojām tiek izskatīta?

par apelācijas rezultātiem?

par nolēmuma negrozāmību?

par turpmākajām procedūrām

citās iekšzemes tiesās (Konstitucionālajā tiesā...)?

Eiropas Kopienu Tiesā?

Eiropas Cilvēktiesību tiesā?

Sistēmā iekļauti tikai tādi spriedumi, kas stājušies juridiskā spēkā.

Noteikumi par publicēšanu

valsts līmenī?

tiesu līmenī?

Vai uz judikatūras publicēšanu attiecas saistoši noteikumi

 

Personas datu publicēšanas kārtību judikatūras datubāzē cita starpā regulē attiecīgs valdības rīkojums.

Augstākās tiesas

Citas tiesas

Vai ir publicēta visa judikatūra vai tikai tās daļa?

tikai tās daļa

tikai tās daļa

Tajā pašā rīkojumā noteikts, ka tiesa vienpersoniski spriež par to, kuri nolēmumi ir uzskatāmi par vērā ņemamiem un jāpublicē datubāzē.

Augstākās tiesas

Citas tiesas

Vai tiesu nolēmumus tīmeklī publicē anonīmā veidā?

Ja publicē,

vai visus nolēmumus?

Lapa atjaunināta: 05/12/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.