National case law

The courts of the Member States of the European Union (EU) apply and interpret the law of the relevant Member States as well as EU law. Therefore, it is in the interest of citizens and legal practitioners to have access not only to case law of their own Member State, but also to that of other EU Member States.

Most Member States have one or more databases of the decisions and opinions of their courts - regarding EU law, national law and also regional and/or local law. The information available on the web may sometimes be restricted to certain courts (for instance, supreme courts) or to certain types of decisions.

You can search for Member State case law either via a Member State database by selecting one of the flags listed on the right hand side you will be redirected to the relevant national page; or you can use one of the European databases (the following list may not be exhaustive):

 • JURE, a database created by the European Commission, contains case law on jurisdiction in civil and commercial matters and on the recognition and enforcement of judgments in a State other than the one where the judgment was passed. This includes case law on relevant international conventions (i.e. 1968 Brussels Convention, 1988 Lugano Convention) as well as EU and Member State case law).
 • The Association of Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union (ACA Europe) provides two databases of Member State case law which deal with the application of EU law, called "JuriFast" and "Dec.Nat". Decisions are provided in the original language, with a summary in English and French. The "Dec.Nat" database also contains references and analyses of national decisions which have been supplied by the Research and Documentation Service of the European Court of Justice.
 • Via the website of the Network of the Presidents of the supreme judicial courts of the EU, you can find the sites of a number of national databases (and also of some candidate countries) containing the case law of the supreme courts of those Member States.
 • The information portal of the EU Agency for Fundamental Rights includes a database of national decisions of courts and special bodies related to issues of discrimination law.
 • CODICES, a database created by the so-called Venice Commission at the Council of Europe, contains case law on constitutional matters not only of EU Member States but also of other members of the Council of Europe.

In addition, the European e-Justice Portal also provides information on the various Member State courts.  Many of these courts have a website providing a database of their own case law.

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Dalībvalstu judikatūra - Beļģija

Šajā iedaļā ir sniegts pārskats par judikatūras avotiem un to saturu, kā arī atsauces uz atbilstošām datubāzēm.

Pieejamās interneta vietnes

Saite atveras jaunā logāInterneta vietne JURIDAT ļauj veikt Beļģijas judikatūras meklēšanu.

Nolēmumu izklāsts, kopsavilkumi

Parasti lēmumus ievada atslēgvārdu saraksts vai "abstrakts", kam seko kopsavilkums, kurā iekļauti vissvarīgākie tiesību punkti un atsauces uz likumu vai iepriekšējiem nolēmumiem.

Piemērs

Atslēgvārdu saraksts vai "abstrakts": Sporta sacensības – Futbola mači – Drošība – Pārkāpums – Administratīvs sods – Tiesvedība policijas tiesā – Aizstāvības tiesības – Neievērošana – Iebildums – Pieteikuma noraidījums – Tiesvedības atsākšana – Tiesneša loma

Kopsavilkums. Tiesnesim ir jādod rīkojums par tiesvedības atsākšanu, pirms daļēji vai pilnībā tiek noraidīts pieteikums, kas pamatots ar iebildumu, ar kuru puses nav pie viņa vērsušās, piemēram, par aizstāvības tiesību neievērošanu tiesvedībā par administratīvā soda piemērošanu saskaņā ar 1998. gada 21. decembra likumu par drošību futbola mačos (1) (2).  (1) Skatīt Cass., 1986. gada 26. decembris, RG 5176, Pas., 1987. g., Nr. 258; Cass., 1998. gada 3. aprīlis, RG C.97.0087.F, Pas., 1998. g., Nr. 191 un Cass., 2002. gada 17. maijs, RG C.01.0330.F, Pas., 2002. g., Nr. 303. (2) 1998. gada 21. gada likuma 26. panta 1. un 2. punkts, kas bija spēkā līdz grozījumiem, kurus izdarīja ar 2007. gada 25. aprīļa likumu.

Tiesas, kuru judikatūra ir pieejama

 • Augstākā tiesa
 • Parastās tiesas
 • Specializētās tiesas

Uzsākto tiesvedības procesu uzraudzība

Augstākā tiesa

Pārējās tiesas

Vai tiek sniegta šāda informācija?

Par tiesvedības esību

Par to, vai lieta joprojām tiek izskatīta

Par tiesvedības iznākumu

Par to, ka nolēmums ir neatsaucams un galīgs

Par to, ka tiesvedība var norisēt

citā tiesā (Konstitucionālajā tiesā);

Eiropas Kopienu Tiesā;

Eiropas Cilvēktiesību tiesā

Jā/nē

Jā/nē

Jā/nē

Jā/nē

 

Noteikumi par publicēšanu

Valsts līmenī

Attiecībā uz noteiktu tiesu nolēmumiem

Vai pastāv obligāti noteikumi par tiesu nolēmumu publicēšanu?

Pastāv nesaistoši rīcības noteikumi.

Augstākā tiesa

Pārējās tiesas

Vai tekstu publicē pilnībā, vai atsevišķas daļas?

Atsevišķas daļas

Atsevišķas daļas

Ja publicē atsevišķas daļas, kādi ir kritēriji?

Sabiedrības un tiesas intereses

Sabiedrības un tiesas intereses

 

Saites

Saite atveras jaunā logāJuridat

Saite atveras jaunā logāFederālais publiskās pārvaldes dienests tieslietās

Lapa atjaunināta: 06/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Dalībvalstu judikatūra - Bulgārija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Bulgārijas judikatūru, aprakstītas attiecīgās judikatūras datubāzes un norādītas saites uz šīm datubāzēm.

Tiesu spriež Augstākā kasācijas tiesa, Augstākā administratīvā tiesa, apelācijas tiesas, reģionālās tiesas, militārās tiesas un rajona tiesas. Notiesājošie spriedumi un nolējumi tiek glabāti attiecīgo tiesu informācijas datubāzēs papīra un elektroniskā formā.

Augstākā kasācijas tiesa ir augstākā tiesu instance krimināllietās, komerclietās un civillietās. Saskaņā ar Bulgārijas Konstitūcijas 124. pantu Augstākā kasācijas tiesa īsteno augstāko tiesas pārraudzību pār tiesību pareizu un vienotu piemērošanu visās tiesās. Tās jurisdikcija aptver visu Bulgāriju.

Augstākā administratīvā tiesa īsteno augstāko tiesas pārraudzību pār tiesību pareizu un vienotu piemērošanu administratīvajās tiesās.

Augstākajai administratīvajai tiesai ir piekritīgas:

 1. sūdzības par normatīvajiem aktiem, izņemot pašvaldību padomju izdotos aktus;
 2. sūdzības par Ministru padomes, premjerministra, premjerministra vietnieku un ministru aktiem, kas izdoti, šīm personām īstenojot konstitucionālās virsvadības un pārvaldības varu, bet gadījumos, kad šīs iestādes ir deleģējušas pilnvaras attiecīgajām amatpersonām, to izdotos administratīvos aktus pārsūdz attiecīgā administratīvā tiesā;
 3. sūdzības par Augstākās tieslietu padomes lēmumiem;
 4. sūdzības par Bulgārijas Valsts bankas un tās struktūru aktiem;
 5. kasācijas sūdzības un pirmās instances tiesu nolēmumu pārsūdzības;
 6. lietas dalībnieku pārsūdzības par nolēmumiem un rīkojumiem;
 7. pieteikumi par galīgo tiesas nolēmumu atcelšanu administratīvajās lietās;
 8. citu likumā noteiktu aktu pārsūdzības.

Tīmekļa vietnē pieejamā judikatūra

Saite atveras jaunā logāAugstākajai administratīvajai tiesai kopš 2002. gada sākuma ir sava tīmekļa vietne. Šī vietne tika izveidota, lai apmierinātu fizisko un juridisko personu, kā arī administratīvo struktūru vajadzības pēc vieglas piekļuves informācijai par tiesas darbību.

Judikatūra ir pieejama tiesas tīmekļa vietnē. Lai piekļūtu datubāzei, nepieciešams reģistrēties vienotā kārtībā (ar lietotājvārdu un paroli), ko var darīt ikviens.

Saite atveras jaunā logāAugstākajai kasācijas tiesai ir tīmekļa vietne, kas ļauj tieši piekļūt Augstākās tiesas informācijas datubāzei.

Nolēmumu atspoguļojums/Virsraksti

Augstākā administratīvā tiesa

Internetā nav pieejami virsraksti vai nosaukumi, kas vestu uz Augstākās administratīvās tiesas nolēmumiem vai citām darbībām. Dokumentus publicē kopā ar to numuru, izdošanas datumu un tās lietas numuru, ar ko tie ir saistīti, piemēram:

23.06.2005. lēmums Nr. 5908 lietā Nr. 4242/2005

Augstākā kasācijas tiesa

Nolēmumi tiek pieņemti papīra formā un publicēti Saite atveras jaunā logāBulgārijas Augstākās kasācijas tiesas ziņnesī, gadagrāmatā un tīmekļa vietnē.

Ir pieejama meklēšana pēc: tiesas un lietas dalībnieku vārdiem vai nosaukumiem, Augstākās kasācijas tiesas lietas numura, Augstākās kasācijas tiesas nodaļas lietas numura.

Meklēšanas rezultātu lapas lejasdaļā ir pieejama saite, kas ļauj iegūt kopš 2008. gada 1. oktobra pieņemto nolēmumu pilnos tekstus (personas dati no tiem ir dzēsti).

Bulgārijas Augstākā kasācijas tiesa savas tīmekļa vietnes sadaļā "Paziņojumi presei” regulāri publicē ziņas un paziņojumus presei. Šajā sadaļā un Augstākās kasācijas tiesas informācijas datubāzē publicē nolēmumus sabiedrībai svarīgās lietās.

Formāti

Augstākā administratīvā tiesa

Judikatūra ir pieejama Augstākās administratīvās tiesas tīmekļa vietnē HTML formātā.

Augstākā kasācijas tiesa

Judikatūra ir pieejama Augstākās kasācijas tiesas tīmekļa vietnē PDF formātā.

Tiesas

Turpmākās procedūras


Augstākās tiesas — Augstākā administratīvā tiesa un Augstākā kasācijas tiesa

Citas tiesas

Vai ir pieejama arī informācija:

 • par pārsūdzībām?

 • par to, vai vēl turpinās lietas izskatīšana?

 • par pārsūdzības rezultātu?

 • par nolēmumu nepārsūdzamību?

 • par citām procedūrām:

citā valsts tiesā (Konstitucionālā tiesa utt.)

Eiropas Savienības Tiesā

Eiropas Cilvēktiesību tiesā

Neattiecas

Neattiecas


Noteikumi par publicēšanu


Valsts līmenī

Tiesu līmenī

Vai pastāv saistoši noteikumi par judikatūras publicēšanu?

Jā, Tiesu sistēmas likuma 64. panta 1. punktsAugstākās tiesas

Citas tiesas

Vai publicē visu judikatūru vai tikai tās izlasi?

Augstākā administratīvā tiesa un Augstākā kasācijas tiesa — visu judikatūru

Visu judikatūru/tikai tās izlasi

Ja tiek veidota izlase, kādus kritērijus izmanto?

Neattiecas

Neattiecas

Lapa atjaunināta: 20/08/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Dalībvalstu judikatūra - Čehija

Šajā vietnē ir sniegta informācija par judikatūru Čehijas Republikā, kā arī atbilstīgo judikatūras datubāzu aprakstu un saites uz šīm datubāzēm.

Tīmekļa vietnē pieejama judikatūra

Vispārējās piekritības tiesu judikatūra atrodas ārtīkla datubāzē, ko uztur Tieslietu ministrija un kas ir pieejama tikai tiesām.

Katra no turpmāk minētajām tiesām uztur savu judikatūras datubāzi:

 • Konstitucionālā tiesa (Saite atveras jaunā logāKT datubāze);
 • Augstākā tiesa (AT);
 • Augstākā Administratīvā tiesa (AAT).

Visu AAT pieņemto nolēmumu kopsavilkumi anonīmā veidā ir publicēti Saite atveras jaunā logāAAT tīmekļa vietnē. Daži no AAT nolēmumiem, kā arī dažu zemāko administratīvo tiesu pieņemtie nolēmumi, kurus izvēlas visu AAT tiesnešu plēnums atbilstīgi šo nolēmumu svarīgumam, tiek publicēti detalizētākā veidā.

Nolēmumu izklāsts / Virsraksts

Ja jautājums attiecas uz augstākajām tiesām, nolēmumi tiek padarīti pieejami tīmeklī.

Formāti

Judikatūra ir pieejama html formātā.

Attiecīgās tiesas

Runa ir par šādām tiesām:

Turpmākās procedūras

Augstākās tiesas

Citas tiesas

Vai ir pieejama informācija

par apelācijām?

par to, vai lieta vēl nav slēgta?

par apelāciju rezultātiem?

par nolēmuma spēkā esamību?

par turpmākajām procedūrām

citā vietējā tiesā (Konstitucionālajā tiesā…)?

Eiropas Kopienu tiesā?

Eiropas Cilvēktiesību tiesā?

Noteikumi par publicēšanu

Valsts līmenī?

Tiesu līmenī?

Vai ir saistoši noteikumi attiecībā uz judikatūras publicēšanu

Augstākās tiesas

Citas tiesas

Vai ir publicēta visa judikatūra vai tikai izlase?

VVisa judikatūra

Tikai izlase

Ja ir izvēlēta izlase,

kādi ir piemērotie kritēriji?

Temata svarīgums

Juridiskās datubāzes

Datubāzes nosaukums un URL

Saite atveras jaunā logāValsts pārvaldes portāls

Vai piekļuve datu bāzei ir bez maksas?

Jā, piekļuve datu bāzei ir bez maksas.

Īss satura apraksts

Šajā datubāzē ir pieejami Čehijas Republikas tiesību akti čehu valodā.

Lapa atjaunināta: 16/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Dalībvalstu judikatūra - Dānija

Dānijā nav judikatūras datubāzes.

Lapa atjaunināta: 24/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Dalībvalstu judikatūra - Vācija

Šajā lapā sniegts pārskats par judikatūru Vācijā.

Tiesu vara ir uzticēta tiesnešiem; to īsteno Federālā konstitucionālā tiesa, federālās tiesas un 16 federālo zemju tiesas (sk. GG 92. pantu).

Judikatūras tiešsaistes datubāzes

Federālā Tieslietu un patērētāju aizsardzības ministrija, sākot no 2010. gada atsevišķus Federālās konstitucionālās tiesas, federālo augstāko tiesu un Federālās patentu tiesas lēmumus bez maksas publicē tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāJudikatūra internetā, lai ieinteresēti pilsoņi ar tiem varētu iepazīties.

Neatkarīgi no tā Federālā konstitucionālā tiesa un federālās tiesas nolēmumus bez maksas dara pieejamus savās attiecīgajās tīmekļa vietnēs nekomerciālai izmantošanai. Šajās tīmekļa vietnēs publicē arī paziņojumus presei, kuros informē par nozīmīgām izskatāmajām lietām un to iznākumu.

Tā kā Vācijas Federatīvā Republika ir federāla valsts, federālās zemes pašas reglamentē savu tiesu nolēmumu publicēšanu. Šajā nolūkā federālās zemes ir izveidojušas savus interneta pakalpojumus, uz kuriem saites ir atrodamas Saite atveras jaunā logāfederālo tiesu iestāžu un federālo zemju tiesu iestāžu portālā (Justizportal des Bundes und der Länder).

Noderīgas saites

Saite atveras jaunā logāJudikatūra internetā

Saite atveras jaunā logāFederālā konstitucionālā tiesa

Saite atveras jaunā logāFederālā tiesa

Saite atveras jaunā logāFederālā administratīvā tiesa

Saite atveras jaunā logāFederālā finanšu tiesa

Saite atveras jaunā logāFederālā darba tiesa

Saite atveras jaunā logāFederālā sociālo lietu tiesa

Saite atveras jaunā logāFederālā patentu tiesa

Saite atveras jaunā logāFederālo tiesu iestāžu un federālo zemju tiesu iestāžu portāls

Lapa atjaunināta: 24/08/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Dalībvalstu judikatūra - Igaunija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Igaunijas tiesu praksi un aprakstītas attiecīgās tiesu prakses datu bāzes.

- Internetā pieejamā tiesu prakse

Pirmās un otrās instances tiesu prakse tiek publicēta internetā kopš 2001. gada. Augstākās tiesas nolēmumi ir pieejami kopš tiesu sistēmas reorganizācijas 1993. gadā — tie tiek publicēti oficiālajā laikrakstā Riigi Teataja un Saite atveras jaunā logāAugstākās tiesas tīmekļa vietnē. Pirmās un otrās instances tiesu nolēmumi ir pieejami oficiālā laikraksta Saite atveras jaunā logāRiigi Teataja elektroniskajā izdevumā.

Pienākums publicēt tiesu praksi ir noteikts Publiskās informācijas likumā, un sīkāka kārtība ir izklāstīta dažādajos procesa kodeksos. Parasti publicē visus spēkā stājušos galīgus nolēmumus. Izņēmumi ir paredzēti civilprocesā un administratīvajā procesā, proti tiesa nolēmumos pēc saviem ieskatiem vai pēc attiecīgās personas pieprasījuma nenorāda personas vārdu (to aizstāj ar iniciāļiem vai citu apzīmējumu), personas kodu, dzimšanas datumu, reģistrācijas numuru un adresi. Tiesas civilprocesā un administratīvajā procesā var pēc savas iniciatīvas vai pēc attiecīgās personas pieteikuma nolemt publicēt tikai tiesas nolēmuma rezolutīvo daļu, ja nolēmumā ir ietverta informācija, kas saskaņā ar tiesību aktiem ir ierobežotas pieejamības. Kriminālprocesā publicē visus galīgus nolēmumus, bet publiski ir tikai cietušā personas dati (vārds un uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums).

Krimināltiesvedībā publicē visus pieņemtos spriedumus, taču publiskota tiek tikai notiesātās personas personālā informācija (vārds un personas kods vai dzimšanas datums). Nepilngadīgu apsūdzēto personas datus parasti neatklāj (viņu vārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu aizstāj ar iniciāļiem vai citām rakstu zīmēm). Ja nolēmums satur sensitīvus personas datus, pēc attiecīgās personas pieteikuma vai tiesas iniciatīvas tiesas kriminālprocesā var publicēt tikai konkrēta nolēmuma ievaddaļu un rezolutīvo daļu. Tas pats attiecas uz nolēmumiem, kas satur personas datus, kas saskaņā ar tiesību aktiem ir ierobežotas pieejamības un ļauj identificēt attiecīgo personu par spīti tam, ka vārds un uzvārds un citi personas dari ir aizstāti ar iniciāļiem vai citiem apzīmējumiem.

Tiesas nolēmumu publicēšanu uzskata par tiesvedības sastāvdaļu, un datu publicēšanu var apstrīdēt. Līdz ar to tiesai ir jāapsver, kādā veidā spriedums tiks publicēts.

Spriedumu atainojums un virsraksti


Augstākā tiesa

Pārējās tiesas

Vai tiesu nolēmumus ataino ar virsrakstiem?

Augstākās tiesas nolēmumus var meklēt oficiālajā laikrakstā Riigi Teataja un Augstākās tiesas tīmekļa vietnē pēc gada, lietas veida, lietas numura, nolēmuma taisīšanas dienas, tiesas sastāva, procesa veida, nodarījuma veida, anotācijas un satura. Augstākās tiesas tīmekļa vietnē tiesu praksi var meklēt arī pēc atslēgas vārda.

Pirmās un otrās instances tiesu nolēmumus var meklēt pēc attiecīgā procesa veida un atkarībā no tā lietas var meklēt pēc vairākiem kritērijiem. Visos procesa veidos nolēmumus var meklēt pēc lietas un ECLI numura, tiesas, procedūras veida, nolēmuma veida un datuma, tiesvedības sākuma datuma, kopsavilkuma un satura. Krimināllietās taisītos nolēmumus var meklēt arī pēc pirmstiesas kriminālprocesa numura, lietas kategorijas un lietas iznākuma, procedūras veida, apsūdzības veida, piespriestā soda veida vai, piemēram, attaisnošanas pamata. Civillietās un administratīvās lietās taisītus nolēmumus var meklēt arī pēc lietas kategorijas, procedūras veida un lietas iznākuma.

Virsraksta paraugs

Aviācijas likuma 7.1 panta 2. punkta otrā teikuma atbilstības konstitūcijai pārbaude.

Formāts


Augstākā tiesa

Pārējās tiesas

Dokuments

Metadati

Dokuments

Metadati

Vai nolēmumi ir pieejami XML formātā?

Kādi citi formāti tiek izmantoti?

HTML

HTML

PDF

HTML

Turpmākā tiesvedība


Augstākā tiesa

Pārējās tiesas

Vai ir pieejama informācija:

par pārsūdzībām?

-

par lietas izskatīšanas turpināšanos?

par pārsūdzības rezultātiem?

-

par sprieduma nepārsūdzamību?

par turpmāku tiesvedību:

citā valsts tiesā (piem., Konstitucionālajā tiesā)?

Eiropas Savienības Tiesā?

Eiropas Cilvēktiesību tiesā?

Publicēšanas noteikumi


Valsts līmenī

Tiesu līmenī

Vai pastāv saistoši noteikumi par nolēmumu publicēšanu?

-

Noteikumi par tiesu nolēmumu publicēšanu ir ietverti atbilstošajos procesa kodeksos. Kriminālprocesā un civilprocesā ir piemērojami atšķirīgi noteikumi.


Augstākā tiesa

Pārējās tiesas

Vai tiek publicēti visi tiesu nolēmumi vai tikai to izlase?

Tikai izlase

Tikai izlase

Pēc kādiem kritērijiem veido izlasi?

Izlasi veido pēc šādiem kritērijiem:

1) nolēmums ir stājies spēkā;

2) nolēmumu var publicēt, ja:

a) (civilprocesā un administratīvajā procesā) tas nesatur sensitīvus personas datus; nolēmumu publicē, vārdus un uzvārdus aizvietojot ar iniciāļiem vai citu apzīmējumu, un tādējādi, lai nekaitētu attiecīgās personas privātajai dzīvei; nolēmums nesatur informāciju, kas saskaņā ar tiesību aktiem ir ierobežotas pieejamības;

b) (kriminālprocesā) nolēmums nesatur sensitīvus personas datus vai personas datus, kas saskaņā ar tiesību aktiem ir ierobežotas pieejamības, vai ja vārdi un uzvārdi un citi personas dati ir aizstāti ar iniciāļiem un citiem apzīmējumiem, kas liedz identificēt attiecīgo personu; nolēmums nesatur informāciju, kas saskaņā ar tiesību aktiem ir ierobežotas pieejamības.

Izlasi veido pēc šādiem kritērijiem:

1) nolēmums ir stājies spēkā;

2) nolēmumu var publicēt, ja:

a) (civilprocesā un administratīvajā procesā) tas nesatur sensitīvus personas datus; nolēmumu publicē, vārdus un uzvārdus aizvietojot ar iniciāļiem vai citu apzīmējumu, un tādējādi, lai nekaitētu attiecīgās personas privātajai dzīvei; nolēmums nesatur informāciju, kas saskaņā ar tiesību aktiem ir ierobežotas pieejamības;

b) (kriminālprocesā) nolēmums nesatur sensitīvus personas datus vai personas datus, kas saskaņā ar tiesību aktiem ir ierobežotas pieejamības, vai ja vārdi un uzvārdi un citi personas dati ir aizstāti ar iniciāļiem un citiem apzīmējumiem, kas liedz identificēt attiecīgo personu; nolēmums nesatur informāciju, kas saskaņā ar tiesību aktiem ir ierobežotas pieejamības.

Juridiskās datubāzes

Datubāzes nosaukums un URL

Saite atveras jaunā logāAugstākās tiesas publicētie nolēmumi ir pieejami Augstākās tiesas tīmekļa vietnē un oficiālajā laikrakstā Saite atveras jaunā logāRiigi Teataja.

Pirmās un otrās instances tiesu spēkā stājušos publicētos nolēmumus var Saite atveras jaunā logāmeklēt oficiālajā laikrakstā Riigi Teataja.

Igaunijas tiesu lūgumi Eiropas Savienības Tiesai sniegt prejudiciālu nolēmumu ir pieejami Augstākās tiesas Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē. Tur ir minēts tās tiesas nosaukums, kura lūdz sniegt prejudiciālu nolēmumu, lūguma iesniegšanas datums un tā satura apraksts, kā arī lietas numuri Igaunijas tiesā un Eiropas Savienības Tiesā.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu kopsavilkumi ir pieejami oficiālajā laikrakstā Saite atveras jaunā logāRiigi Teataja.

Tiesu Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē ir ievietoti statistikas dati par tiesvedību pirmās un otrās instances tiesās kopš 1996. gada. Augstākās tiesas statistika ir pieejama Augstākās tiesas Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē. Statistikas dati par konstitucionālo uzraudzību ir pieejami kopš 1993. gada, bet par administratīvajām lietām, civillietām, krimināllietām un likumpārkāpumu lietām – kopš 2002. gada.

Augstākās tiesas Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē kopš 2006. gada ir pieejama arī tiesu prakses analīze par atsevišķām tēmām.

Vai piekļuve datubāzēm ir bez maksas?

Jā, piekļuve datubāzēm ir bez maksas.

Lapa atjaunināta: 09/09/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Dalībvalstu judikatūra - Īrija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Īrijas judikatūru, kā arī attiecīgo judikatūras datubāzu apraksts un saites uz tām.

Judikatūra ir veidojusies no precedentiem vai agrākajiem tiesu nolēmumiem. Noteiktos apstākļos, ja lietas apstākļi ir līdzīgi, šie nolēmumi var būt saistoši citai tiesai. Parasti zemāka līmeņa tiesas pieņem lēmumus atbilstoši augstāka līmeņa tiesu lēmumiem. Judikatūra ir balstīta uz divām doktrīnām: stare decisis doktrīna un res judicata doktrīna. Stare decisis doktrīna nozīmē saistoša precedenta doktrīna. Res judicata doktrīna nozīmē, ka lieta jau ir izlemta (tās nolēmums stājies likumīgā spēkā).

Judikatūra, kas tiek darīta pieejama vietnē

Nolēmumu pieejamība

Liela daļa no Īrijas tiesu judikatūras ir publiski pieejama.

Judikatūra bez maksas ir pieejama Saite atveras jaunā logāĪrijas Tiesu dienestā -

tā ir Augstākās tiesas, Apelācijas krimināltiesas un Augstās tiesas vietne. Augstākās tiesas judikatūra ir pieejama arī Īrijas Augstākās tiesas vietnē (Saite atveras jaunā logāhttp://www.supremecourt.ie/).

Augstākās tiesas judikatūra ir pieejama kopš 2001. gada; un Apelācijas krimināltiesas un Augstās tiesas – kopš 2004. gada.

Augstākās tiesas, Apelācijas krimināltiesas un Augstās tiesas judikatūra ir pieejama arī Saite atveras jaunā logāBAILII (British and Irish Legal Information Institute) datubāzē un Saite atveras jaunā logāIRLII (Irish Legal Information Initiative) datubāzē.

BAILII vietnē ir pieejamas šādi apkopojumi:

Noteikumi par publicēšanu

Nepastāv saistoši noteikumi par judikatūras publicēšanu valsts vai tiesu līmenī. Visi Augstākās tiesas atliktie spriedumi tiek publicēti. (Tās ir lietas, kad tiesnesis/tiesa pēc lietas izskatīšanas tiesas sēdē uz laiku atliek sprieduma pasludināšanu, lai izvērtētu lietu un sagatavotu spriedumu).

Spriedumi, kas tiek pasludināti ex tempore, ja tiesa pirms sprieduma pieņemšanas nepārtrauc tiesas sēdi, lai izvērtētu lietu, tiek publicēti tikai tad, ja tie satur īpašus tiesību jautājumus vai tiesa, kas tos ir pieņēmusi, to īpaši nosaka.

Informācija, kas tiek publiskota tīmeklī

saistībā ar tiesu nolēmumiem, nav anonimizēta, ja vien to nenosaka tiesību akti vai nenolemj tiesa. Dažos gadījumos tiesību aktos ir noteikts, ka lietas nav jāizskata atklāti, un daži tiesību aktu noteikumi paredz, ka cietušā vārdu nedrīkst atklāt. Šādos spriedumos personu vārdu anonimitāte tiek saglabāta.

Anonimizēti tiek arī visi nolēmumi, kas tiek pieņemti in camera, kuros spriedums satur sensitīvus personu datus par pusi vai liecinieku.

Pirms publicēšanas vietnē spriedumi papīra formā tiek izsniegti:

 • visiem tiesnešiem,
 • juridisko profesiju bibliotēkām,
  • Ģenerāladvokātam,
  • Galvenajam valsts pārstāvim (Chief State Solicitor) un
 • virknei valsts iestāžu.

Saites

Saite atveras jaunā logāĪrijas Tiesu dienests

Lapa atjaunināta: 11/11/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Dalībvalstu judikatūra - Grieķija

Nolēmumu izklāsts/Virsraksti


Valsts padome (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Augstākā tiesa (Άρειος Πάγος) (kasācijas tiesa civillietās un krimināllietās)

Citas tiesas

Judikatūra ar pievienotiem virsrakstiem

(plenārsēdes spriedumu kopsavilkumi ar attiecīgajiem virsrakstiem tiek publicēti kopš 2018. gada)

(visi spriedumi krimināllietās un civillietās kopš 2006. gada)

(lielāko administratīvo tiesu spriedumu kopsavilkumi tiek publicēti Valsts padomes tīmekļa vietnē)

Neliela daļa Saite atveras jaunā logāAugstākās tiesas spriedumu krimināllietās kopš 2006. gada ir iedalīti kategorijās pēc nosaukuma. Tādējādi spriedumiem var piekļūt pēc to nosaukumiem. Spriedumus civillietās un krimināllietās var atlasīt pēc publikācijas numura.

Saite atveras jaunā logāAtēnu Apelācijas tiesa (Εφετείο Αθηνών) civillietās vai krimināllietās taisītos spriedumus neievieto tiešsaistē. Civillietās taisītos spriedumus ievieto attiecīgās iestādes tīmekļa vietnē, norādot lietas numuru un kopsavilkumu, bet ne kategoriju. Krimināllietās taisīto spriedumu numurus un to saturu neievieto.

Virsraksta/-u piemēri

Krāpšana, izvarošana, kavēti uzturlīdzekļu maksājumi, kukuļošana

Formāti


Valsts padome un Augstākā tiesa

Citas tiesas

Dokuments

Metadati

Dokuments

Metadati

Citi formāti, kas tiek izmantoti

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (administratīvās tiesas)

(citas tiesas)

HTML (administratīvās tiesas)

(citas tiesas)

Turpmākās procedūras


Valsts padome

Augstākā tiesa

Administratīvās tiesas

Citas tiesas

Vai ir pieejama informācija:

par pārsūdzībām?

par to, vai lietu vēl izskata?

par pārsūdzības rezultātu?

-Nē

-Atēnu Pirmās instances tiesa (Πρωτοδικείο Αθηνών): Jā (attiecībā uz zemāku tiesu pārsūdzībām)

par nolēmuma nepārsūdzamību?

- Atēnu Administratīvā apelācijas tiesa Jā, ja tas nav pārsūdzēts

par turpmāko procedūru :

citā valsts tiesā (Konstitucionālajā tiesā utt.)?

Eiropas Savienības tiesā?

Eiropas Cilvēktiesību tiesā?

Noteikumi par publicēšanu


Valsts līmenī?

Tiesu līmenī?

Vai pastāv saistoši noteikumi par judikatūras publicēšanu?

(attiecībā uz personas datiem — Likums Nr. 4624/19 un Vispārīgā datu aizsardzības regula (Regula (ES) 2016/679))

(attiecībā uz personas datiem — Likums Nr. 4624/19 un Vispārīgā datu aizsardzības regula (Regula (ES) 2016/679))


Valsts padome un Augstākā tiesa

Citas tiesas

Vai judikatūra tiek publicēta pilnībā vai tikai izlases kārtībā?

- Valsts padome: ir publicēti aptuveni 80 % nolēmumu. Pakāpeniski tiks publicēti visi nolēmumi.

- Augstākā tiesa publicē pilnībā visu tiesu praksi krimināllietās un civillietās, izņemot spriedumus, kas pieņemti saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 565. pantā noteikto procedūru.

- Administratīvās tiesas: spriedumus publicē izlases kārtībā.

Ja tiesu praksi publicē izlases kārtībā, kādi kritēriji tiek piemēroti?

- Valsts padome: pēc lietas nozīmīguma

- Atēnu Administratīvā apelācijas tiesa pēc lietas nozīmīguma


Valsts padome

Augstākā tiesa

Citas tiesas

Vai tīmeklī pieejamie tiesas nolēmumi tiek padarīti anonīmi (tiek izdzēsti vārdi)?

Ja jā,

vai visi nolēmumi?

Valsts padome anonimizē visus tās tīmekļa vietnē ievietotos spriedumus.

- izņemot spriedumus, kas pieņemti saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 565. pantā noteikto procedūru.


Nolēmumi kopš:

1990. gada

2006. gada


Saistītas saites

Saite atveras jaunā logāAugstākā tiesa

Saite atveras jaunā logāValsts padome

Saite atveras jaunā logāAtēnu Apelācijas tiesa

Saite atveras jaunā logāAtēnu Administratīvā apelācijas tiesa

Saite atveras jaunā logāAtēnu Administratīvā pirmās instances tiesa

Saite atveras jaunā logāAtēnu Pirmās instances tiesa.

Lapa atjaunināta: 09/09/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Dalībvalstu judikatūra - Spānija

Spānijā judikatūru neuzskata par tiesību avotu, jo Spānijas Civilkodeksa (Código Civil) 1. panta 1. punktā par tādiem ir noteikti tiesību akti, prakse un vispārējie tiesību principi (Spānijas Civilkodeksa 1. panta 1. punkts).

Tomēr Spānijas Civilkodeksa 1. panta 6. punktā ir noteikts, ka judikatūra «papildina tiesību sistēmu ar doktrīnas atziņām, ko Augstākā tiesa (Tribunal Supremo) laika gaitā ir noteikusi, interpretējot un piemērojot tiesības, paražas un vispārējos tiesību principus».

Turklāt Spānijas Konstitūcijas (Constitución Española) 105. panta b) punktā ir īpaši atzītas tiesības piekļūt publiskai informācijai.

Piekļuve judikatūrai

Tiesu varas pamatlikuma (Ley Orgánica del Poder Judicial) 560. panta 1. punkta 10. apakšpunktā Tiesu varas ģenerālpadomei (Consejo General del Poder Judicial) noteiktas pilnvaras „oficiāli publiskot spriedumus un citus lēmumus, ko pieņem Augstākā tiesa un citas tiesu iestādes.

Šajā nolūkā Tiesu varas ģenerālpadome, pamatojoties uz kompetento pārvalžu iestāžu ziņojumu, izstrādā noteikumus attiecībā uz spriedumu elektronisko versiju, spriedumu apkopošanu, apstrādi, izplatīšanu un apstiprināšanu, lai nodrošinātu to viengabalainību, autentiskumu un piekļuvi tiem, kā arī nodrošinātu to, ka tiek ievēroti tiesību akti attiecībā uz personas datu aizsardzību”.

Līdzīgi arī Tiesu varas pamatlikuma 560. panta 1. panta 16. punkta e) apakšpunktā Tiesu varas ģenerālpadomei tiek piešķirtas reglamentējošas pilnvaras publicēt un atkalizmantot tiesu nolēmumus, īstenojot Tiesu varas pamatlikuma noteikumus.

Lai izpildītu likuma prasības, Tiesu varas ģenerālpadome 1997. gadā izveidoja Tiesu dokumentācijas centru (Centro de Documentación Judicial, CENDOJ), kura galvenais birojs atrodas Sansevastjanā. Saskaņā ar Tiesu varas pamatlikuma 619. pantu šī Tiesu varas ģenerālpadomes tehniskā struktūra atbild par tiesību aktu, judikatūras un doktrīnas juridiskās informācijas atlasi, pārvaldību, apstrādi, izplatīšanu un publicēšanu.

Šis jaunais publiskais pakalpojums, kas ļauj piekļūt dažādu tiesu iestāžu judikatūrai ar vislabākajām tehniskajām iespējām, īpaši aizsargājot personas no automatizētas datu apstrādes un izveidojot attiecīgus mehānismus, lai veicinātu publicētās informācijas pieejamību, sadarbspēju, kvalitāti un atkalizmantošanu, tiek organizēts, balstoties uz 1985. gada 1. jūlija Konstitutīvajā likumā Nr. 6/1985 par tiesu varu, 2013. gada 9. decembra Likumā Nr. 19/2013 par pārredzamību, pieeju publiskajai informācijai un labu pārvaldību, Noteikumos Nr. 1/1997 par Tiesu dokumentācijas centru, kā arī 2015. gada 9. jūlija Likumā Nr. 18/2015, ar ko groza 2007. gada 16. novembra Likumu Nr. 37/2007 par publiskā sektora informācijas atkalizmantošanu un transponē Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvu 2013/37/ES, ietverto juridisko pilnvarojumu.

Lai ievērotu iepriekš minēto, Tiesu dokumentācijas centrs organizē sistēmu, kurā izplatīt tiesu spriedumus un citus nolēmumus, izmantojot Augstākās tiesas un citu tiesu iestāžu pieņemto spriedumu oficiālo publikāciju, un kas a) pēc personas datu dzēšanas ir brīvi un bez maksas pieejama plašākai sabiedrībai, izmantojot meklētājprogrammu; b) ar papildiespējām (saitēm uz valsts un ārvalstu judikatūru un tiesību aktiem, kā arī Konstitucionālās tiesas (Tribunal Constitucional)) spriedumiem ir pieejama tiesu varas pārstāvjiem pieejamā vidē ar Tiesu varas ģenerālpadomei kā Spānijas tiesnešu un tiesu vadošajai struktūrai piemītošajām funkcijām; c) nodrošina Spānijas tiesu nolēmumu pieejamību ārvalstīs, CENDOJ tos publicējot tīmekļa vietnē www.poderjudicial.es, lai koplietotu zināšanas par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesību sistēmām un judikatūru, ko paredz Padomes secinājumi (2011/C 127/01) par «Eiropas e-tiesiskuma» portālu, un Latīņamerikas valstu tiesiskās informācijas un dokumentu tīklā (Red Iberoamericana de Información y Documentación Judicial, Iberius), kā arī sniedzot šo informāciju dažādiem atkalizmantotājiem un citiem lietotājiem (kas nav atkalizmantotāji) saskaņā ar minēto juridisko standartu noteikumiem.

CENDOJ datubāze ir jāpapildina arī ar Saite atveras jaunā logāKonstitucionālās tiesas datubāzi, kurā ir iekļauta informācija par šīs augstās tiesas pasludinātajiem spriedumiem.

Pastāv arī privātas datubāzes, kurām var piekļūt par maksu.

Judikatūras atspoguļošana

Attiecībā uz Augstākās tiesas judikatūru CENDOJ ir izveidojis tehnoloģisku platformu, kuras pamatā ir cilņu pārlūksistēma.

Kad šajā platformā ievada vaicājumu, atveras viena cilne ar nosaukumu “REZULTĀTI” (RESULTADOS, tajā apkopoti iegūtie rezultāti) un otra cilne ar nosaukumu “MEKLĒT” (BÚSQUEDA, tā ļauj jebkurā laikā piekļūt cilnei).

Meklētājs ļauj ātri un droši piekļūt visiem Augstākās tiesas lēmumiem. Lēmumus var meklēt, izvēloties laukus ar atlases kritērijiem, pēc kādiem lēmumi ir identificēti vai sagrupēti, un/vai laukus, kur tekstu var ievadīt brīvā formā.

Ir arī iespējams tieši piekļūt 50 jaunākajiem katras jurisdikcijas lēmumiem, noklikšķinot uz pogām, kas atrodas saskarnes apakšējā daļā. Šādi ir iespēja piekļūt jaunākajiem spriedumiem, kas saņemti un iekļauti datu bāzē, kura veido judikatūras pamatu.

Sistēmā ir pieejams arī mirkļbirku mākonis ar visvairāk meklētajiem tematiem, uz kuriem var noklikšķināt, lai iegūtu ar tematu saistītos spriedumus.

Meklēšana, izvēloties atlases laukus

Dažos laukos informāciju par lēmumiem var atrast, izvēloties kādu no piedāvātajām vērtībām. Piemēram:

 • lodziņš “jurisdikcija” (Jurisdicción) — atlase pēc interešu jomas (civilā, kriminālā, administratīvā, darba lietu, militārā);
 • lodziņš “lēmuma veids” (Tipo de Resolución) ļauj izvēlēties Augstākās tiesas spriedumus, rīkojumus vai piekrišanas;
 • lēmuma datums — poga „Kalendārs” (Calendario) ļauj ierobežot meklēšanu, izvēloties datumu;
 • valoda — nolaižamā sarakstā var izvēlēties valodu, kādā izgūt nolēmumus.

Meklēšana, izvēloties laukus, kuros var rakstīt brīvā formā

Papildus atlases laukiem ir arī tādi, kuriem nav piešķirtas noteiktas vērtības, bet tajos var ievadīt jebkuru vārdu savirknējumu un veikt brīvo meklēšanu.

REZULTĀTI

Kad ievadīti interesējošie dati, rezultāti pēc noklusējuma tiek parādīti lapās pa 10.

Rezultātus parāda šādā veidā.

SAISTĪTIE TERMINI — sistēma automātiski piedāvā ar ievadītajiem datiem saistītus terminus.

VIRSRAKSTS — tiek parādīts izgūtajai judikatūrai piešķirtais Spānijas oficiālā judikatūras krājuma(Repositorio Oficial de Jurisprudencia, ROJ) numurs un Eiropas judikatūras identifikators (ECLI).

APAKŠVIRSRAKSTI — izklāsta turpmāk minēto informāciju.

 • Iestādes veids: piemēram, Augstākā tiesa.
 • Municipalitāte: piemēram, Madride — 1. nodaļa
 • Referents: piemēram, vārds(-i)...uzvārds(-i)...
 • Apelācijas Nr.: piemēram, 88/2007 — Datums: 26/06/2008.
 • Nolēmuma veids: piemēram, spriedums
 • Struktūra, alfabēta secībā

Visbeidzot, noklikšķinot uz ikonas līdzās vēlamā rezultāta nosaukumam, atveras jauna lapa ar pilnu iegūtā dokumenta tekstu. Dokuments ir pieejams PDF formātā.

Formāts

Spriedumu teksti datu bāzēs parasti ir pieejami PDF (plašākai sabiedrībai), RTM un HTML (tiesu varas pārstāvjiem pieejamajā vidē) formātā.

Pieejamie spriedumi un rīkojumi

 • Augstākā tiesa

Augstākā tiesa: tās judikatūru pilnībā publicē internetā un to uzziņai var aplūkot bez maksas. Ir pieejami pilnie teksti, no tiem ir izņemti (anonimizēti) persondati, un visu lēmumu tekstos darbojas efektīva meklētājprogramma, kas dzēš šos datus. Augstākās tiesas datubāzei var piekļūt, izmantojot Saite atveras jaunā logāCENDOJ Augstākās tiesas meklēšanas funkciju.

 • Citas tiesas

CENDOJ datubāze papildus Augstākās tiesas nolēmumiem un piekrišanām ļauj sabiedrībai bez maksas piekļūt arī spriedumiem, ko pieņēmusi Spānijas Valsts Augstākā tiesa (Audiencia Nacional), Augstās justīcijas tiesas (Tribunales Superiores de Justicia) un provinču tiesas (Audiencias Provinciales), izlases veidā — minēto koleģiālo tiesu rīkojumiem, kā arī rīkojumiem, ko izdevusi Centrālā militārā tiesa (Tribunal Militar Central), reģionālās militārās tiesas (Tribunales Militares Territoriales) un tiesneši vienpersoniski.

Citas procedūras

Vai ir pieejama informācija:

 • par prasībām?
 • par to, vai lieta ir atrisināta?
 • par prasību iznākumu?
 • par to, vai lēmums ir nepārsūdzams?
 • par citām procedūrām?

Publiski pieejamajā informācijā ietilpst spriedumu pilnie teksti bez papildiespējām, tomēr daudzos gadījumos pašā lēmumā ir ietverta informācija par to, vai tas ir vai nav galīgs (nepārsūdzams). Turklāt lēmumiem ir pievienotas arī atsevišķās nepiekrītošās domas, ja tādas ir. Neraugoties uz iepriekš minēto, tikai tiesu varas iestādēm pieejamajā datubāzē (CENDOJ dokumentu bāzē) ir ietvertas saites no apstrīdētā nolēmuma uz Augstās tiesas (Tribunal Superior) pieņemto nolēmumu, kopsavikums, sprieduma nozīme, atsauces uz spriedumiem, kas citēti piekrītoši vai noliedzoši, citētā, piemērotā vai interpretā judikatūra, sprieduma apraksts: vai tas ievieš vispārējus jēdzienus, konsolidē novatorisku spriedumu vai judikatūru, kā arī nolēmuma klasifikācija saskaņā ar CENDOJ juridiskajā tēzaurā lietotajiem jēdzieniem.

Noteikumi par publicēšanu

Vai pastāv saistoši noteikumi attiecībā uz judikatūras publicēšanu valsts līmenī vai atkarībā no tiesas veida?

Tie ir paredzēti Tiesu varas pamatlikuma 560. panta 1. punkta 10. apakšpunktā, kurā ir noteikts, ka Tiesu varas ģenerālpadomei ir pilnvaras oficiāli publicēt spriedumus un citus lēmumus, ko pieņēmusi Augstākā tiesa un citas tiesu iestādes.

Tāpat noteikumi par publicēšanu ir arī regulā, ar ko izveido Tiesu dokumentācijas centru.

Vai publicē visu spriedumu vai tikai tā daļu? Ja tikai daļu, pēc kādiem kritērijiem to izvēlas?

Spriedumu tekstus publicē pilnībā, nevis tikai kā izvilkumus, un iepriekš minētajā kārtībā publicē visus spriedumus, ko pieņēmis tiesas sastāvs, kā arī atlasītus tiesnešu vienpersoniski pieņemtos spriedumus.

Saistītas saites

Tiesu dokumentācijas centra judikatūras meklētājs:

Saite atveras jaunā logāhttp://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Lapa atjaunināta: 23/08/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Dalībvalstu judikatūra - Francija

Šajā sadaļā jūs atradīsiet judikatūras avotu un to satura pārskatu, kā arī saites uz attiecīgajām datubāzēm.

Tīmekļa vietnē pieejama judikatūra

1. Oficiālais portāls: Saite atveras jaunā logāLegifrance

2. Tiesu tīmekļa vietnes:

3. Saite atveras jaunā logāTieslietu ministrijas tīmekļa vietne

Nolēmumu izklāsts / Virsraksti

Nolēmumus galvenokārt reģistrē pēc noteiktiem atslēgvārdiem vai „rezumējoši” pēc svarīgāko tiesību normu punktiem satura rādītājā (vai pārskatā) un atsaucēm uz likumu vai iepriekšējiem nolēmumiem.

Piemērs

Kasācijas tiesas dokumentiem papildus identifikācijas atsaucei piešķir analīzes datus. Tiesnesis, kas pasludina spriedumu, sagatavo satura rādītāju jeb izskatāmā juridiskā jautājuma pārskatu. Ņemot vērā sprieduma pārskatu, virsrakstu veido, izmantojot atslēgvārdus un tos sakārtojot secībā pēc tos svarīguma. Izmantotie atslēgvārdi, kas aizgūti no tās Kasācijas tiesas nomenklatūras, kas iekļauta Tiesas ikgadējo ziņojumu sarakstu tabulās apakšnodaļā „nosaukumi”; ir pieejami tiesu judikatūras paplašinātās meklēšanas lapā, noklikšķinot uz Saite atveras jaunā logāvirsraksta.

Saite atveras jaunā logāPiemērs: Kasācijas tiesa, otrā civillietu palāta, ceturtdienas, 2008. gada 18. decembra publiskā tiesas sēde, apelācijas sūdzība nr.: 07-20238, Apstrīdētais nolēmums: Bastēras Apelācijas tiesa, 2007. gada 23. aprīlī.

Virsraksti un pārskati: CIVILPROCESS - Secinājumi – Apelācijas secinājumi – Pēdējie ieraksti – Piemērošanas joma

Apelācijas tiesa, atzīstot to, ka pēdējos ierakstos nav iekļāvusi pretenzijas un pamatojumus, lai gan tie nav strīda pamatā un nav par pamatu tiesvedības atcelšanai, ir pārkāpusi Civilprocesa kodeksa 954. panta 2. daļu.

CIVILPROCESS - Secinājumi – Apelācijas secinājumi – Pēdējie ieraksti – Atbilstība jaunā Civilprocesa kodeksa 954. panta 2. daļas prasībām - Neierašanās - Joma
CIVILPROCESS - Secinājumi – Apelācijas secinājumi – Pēdējie ieraksti - Definīcija - Izslēgšana - Gadījums – Secinājumi, kas pieļauj pierādījumu iegūšanu

SPRIEDUMI - Secinājumi – Apelācijas secinājumi – Pēdējie ieraksti – Piemērošanas joma

Tiesu precedenti: Attiecībā uz pēdējiem ierakstiem sakarā ar Civilprocesa kodeksa 954. panta 2. daļu skat. 2001. gada 3. maija 2. Civ., nr. 99-16.293, Biļetens 2001., II, nr. 87 (atteikums), un citēto atzinumu; 2005. gada 20. janvāra 2. Civ., Nr. 03-12.834, Biļetens 2005., II, Nr. 20 (kasācija), un citētos spriedumus

Piemērotie tiesību akti: Civilprocesa kodeksa 954. panta 2. daļa

Formāti

Judikatūra ir pieejama šādos formātos: (piem., PDF, html, XML)? Augstāko tiesu spriedumi pieejami XML formātā, bet citos gadījumos lieto html formātu.

Tiesas, kurām ir apkopota judikatūra

Augstākā tiesa

Kasācijas tiesa, Valsts padome, Konstitucionālā padome

Parastās tiesu iestādes

Apelācijas tiesas un Apelācijas administratīvās tiesas

Specializētās tiesu iestādes

Revīzijas palāta

Izskatāmo procesu uzraudzība

Augstākā tiesa

Citas tiesas

Vai sniedz informāciju:

par pārsūdzību?

Jā, Konstitucionālajai padomei.

Tās gaitā Kasācijas tiesai.

Ar noteiktām atrunām Valsts padomei

par to, vai lieta vēl arvien tiek izskatīta?

par pārsūdzības rezultātu?

par to, vai nolēmums ir nepārsūdzams un galīgs

par to, ka procesu var izskatīt

Cita tiesu iestāde (Konstitucionālā tiesa…)?

Eiropas Kopienu Tiesa?

Eiropas Cilvēktiesību tiesa?

Noteikumi par publicēšanu

Valsts līmenī?

Attiecībā uz atsevišķu tiesu spriedumiem?

Vai uz judikatūras publicēšanu attiecas saistoši noteikumi?

Kasācijas tiesa

Saskaņā ar Likuma par tiesu sistēmas organizāciju Saite atveras jaunā logāR433-3. pantu dokumentācijas un izpētes nodaļa uztur datubāzi, kurā informāciju uzkrāj pēc vienotas nomenklatūras:

 • pirmkārt, tajā uzkrāj Kasācijas tiesas un tiesu iestāžu vai komisiju nolēmumus un atzinumus, neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav publicēti ikmēneša biļetenos, kas norādīti Saite atveras jaunā logāR. 433-4. pantā,
 • otrkārt, īpaši nozīmīgus tiesas sistēmas citu tiesu iestāžu nolēmumus.

Tāpēc īpaši nozīmīgos tiesu nolēmumus dienestam nosūta Apelācijas tiesu pirmie priekšsēdētāji, pirmās instances tiesu iestāžu priekšsēdētāji vai tiesneši tādā kārtībā, kāda noteikta tieslietu ministra izdotajā rīkojumā.

Datubāze ir publiski pieejama saskaņā ar valsts pārvaldē piemērojamiem noteikumiem par datu publiskošu tīmekļa vietnē.

Dokumentācijas un izpētes nodaļa uztur atsevišķu datubāzi, kurā apkopo Apelācijas tiesas spriedumus un šo tiesu priekšsēdētāju vai viņu pārstāvju pieņemtos tiesu nolēmumus. Tieslietu ministra izdotais rīkojums nosaka kārtību, kādā šos spriedumus un nolēmumus nosūta dienestam un kā tos apstrādā.

Saskaņā ar Saite atveras jaunā logāR433-4. pantu dokumentācijas un izpētes nodaļa sagatavo 2 ikmēneša biļetenus, vienu attiecībā uz civillietu palātu, otru –uz krimināllietu palātu, tajos iekļaujot tos nolēmumus un atzinumus, par kuru publiskošanu ir lēmis tās tiesu iestādes, kurā tie pieņemti, priekšsēdētājs. Nodaļa sagatavo arī periodiskās tabulas.

Valsts padome

Saskaņā ar Saite atveras jaunā logāAdministratīvā procesa kodeksa L10. pantu tiesas spriedumi ir publiski pieejami. Tajos norāda tiesnešu vārdus un uzvārdus, kuri tos ir sprieduši.

Augstākā tiesa

Citas tiesas

Vai publicē pilnu tekstu vai tikai fragmentus?

Tiešsaistes datubāzē visiem nolēmumiem publicē pilnu tekstu.

Pilna teksta nolēmumus atlasa drukāšanai (Kasācijas tiesa un Valsts padome), bet rezumējumu daļām veic citu atlasi

Publicēti tiek svarīgākie fragmenti no atlasītiem Apelācijas tiesu spriedumiem.

Ja publicē fragmentus, pēc kādiem kritērijiem tos atlasa?

Atkarībā no tiesas izvēles

Atkarībā no tiesas izvēles

Lapa atjaunināta: 13/12/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas horvātu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Dalībvalstu judikatūra - Horvātija

Horvātijas Republikas Augstākās tiesas datubāze

Datubāzē “SuPra” ietverti visi Augstākās tiesas lēmumi, ko tā pieņēmusi kopš 1990. gada 1. janvāra. Papildus šiem lēmumiem tajā ietverti nozīmīgākie citu Horvātijas Republikas tiesu lēmumi.

Jaunākajā judikatūras datubāzē ar nosaukumu “SupraNova” ietverti vietējo tiesu, apgabaltiesu, komerctiesu, Augstās komerctiesas, Augstās likumpārkāpumu tiesas un Horvātijas Republikas Augstākās tiesas lēmumi.

Par katru lēmumu ir pieejama šāda informācija: lēmumu pieņēmušās tiesas nosaukums, departamenta nosaukums, lietas veids, lēmuma pieņemšanas un publicēšanas datums, kā arī pilns teksts doc, pdf un html formātā. Visiem lēmumiem, kas pieņemti kopš 2004. gada 1. janvāra, ir norādīts kopsavilkums, kā arī sniegts to pilns teksts.

Juridiskās nostājas ir publicētas attiecībā uz īpaši svarīgiem un interesantiem lēmumiem.

Plašākai sabiedrībai publicētais pilnais teksts atšķiras no oriģinālā teksta, lai aizsargātu procedūrās iesaistīto pušu privātumu. Tas tiek darīts, izdzēšot visu informāciju par fizisko un juridisko personu identitāti saskaņā ar Horvātijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētāja Saite atveras jaunā logāNoteikumiem par anonimitātes nodrošināšanu tiesas lēmumos un Instrukcijām anonimitātes nodrošināšanai tiesas lēmumos.

Noteikumos, kas pieņemti attiecībā uz tiesu lēmumu publicēšanu, paredzēts, ka:

 1. tiesas pašas izvēlas svarīgākos lēmumus, kurus tās publicēs; un
 2. zemākas instances tiesu lēmumi, uz kuriem atsaucas Horvātijas Republikas Augstākā tiesa, jāpublicē saskaņā ar Civilprocesa likuma 396.a pantu.

Horvātijas Republikas Augstajā administratīvajā tiesā pašlaik ir divi departamenti (Pensiju, invaliditātes un veselības departaments un Finanšu, darba tiesību un īpašumtiesību departaments) un Vispārējo tiesību aktu likumības novērtēšanas padome.

Katrā departamentā Judikatūras pārraudzības un pārbaudes dienests kopā ar attiecīgā departamenta vadītāju izvēlas attiecīgos lēmumus, kas mēneša laikā pieņemti šo departamentu darba rezultātā. Gada beigās departamentu vadītāji un Judikatūras pārraudzības un pārbaudes dienests tiekas, lai izvēlētos svarīgākos tiesas pieņemtos lēmumus, kuri tiek sagatavoti ziņojumam, ko regulāri – katru gadu – izdod Horvātijas Republikas Augstā administratīvā tiesa.

Juridiskās nostājas saistībā ar ziņojumā iekļautajiem lēmumiem tiek publicēta arī Horvātijas Republikas Augstās administratīvās tiesas tīmekļa vietnes atbilstīgā sadaļā.

Visi Vispārējo tiesību aktu likumības novērtēšanas padomes lēmumi tiek publicēti Horvātijas Republikas Augstās administratīvās tiesas tīmekļa vietnē.

Lapa atjaunināta: 04/12/2015

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Dalībvalstu judikatūra - Itālija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Itālijas judikatūru, kā arī atbilstošu judikatūras datubāzu apraksts un saites uz tām.

Judikatūra tiešsaistē

Itālijas tiesu sistēma piedāvā informāciju par judikatūru dažādās tīmekļa vietnēs.

Augstākā kasācijas tiesa (Saite atveras jaunā logāCorte Suprema di Cassazione) ir Itālijas tiesu sistēmas augstākās instances tiesa. Tiesas portālā ir ļoti daudz informācījas, un tas ietver divas galvenās sadaļas.

Viena sadaļa ir paredzēta aktuālām civillietām un krimināllietām. Piekļuve atbilstīgi Itālijas tiesību aktiem par datu aizsardzību ir atļauta identificētiem un pilnvarotiem advokātiem, kas piedalās konkrētās lietās. Piekļuve tiek veikta, izmantojot ciparsertifikātu, kas atrodas viedkartē.

Otro sadaļu veido sistēma Saite atveras jaunā logāItalgiure DB, kurai arī var piekļūt no minētā portāla. Šeit ietverti miljoniem dokumentu par pabeigtajām prāvām (galvenokārt spriedumi) gan civillietās, gan arī krimināllietās. Datiem bez maksas var piekļūt tiesu sistēmas darbinieki (tiesneši, prokurori, tiesu administratori), kā arī, samaksājot nelielu abonēšanas maksu, tiem var piekļūt advokāti, universitāšu pārstāvji un citas ieinteresētas personas.

Informācija, kas iekļauta tiesu reģistros, kā arī judikatūras reģistros, un digitalizētās civillietu dokumentācijas datnēs iekļautie digitālie dokumenti ir atrodami tiešsaistē visās tiesās un pārsūdzības tiesās.

Piekļuve ir atļauta advokātiem un tiesu ieceltiem ekspertiem, izmantojot stingru autentifikācijas sistēmu (viedkarte, kas savietojama ar Carta Nazionale dei Servizi) Saite atveras jaunā logāIT pakalpojumu portālā (Portale dei Servizi Telematici).

Šajā portālā var atrast arī informāciju, kas iekļauta miertiesu reģistros (giudice di pace).

Anonimizētu informāciju no tiesu reģistra ierakstiem var aplūkot šajā portālā bez autentifikācijas.

Nolēmumu izklāsts / Virsraksti

Pašreizējā tiesvedība par atļautām tēmām ir sakārtota pēc pušu uzvārdiem vai pēc lietas numura, kā norādīts Augstākās tiesas vai tribunāla vispārējā reģistrā.

Spriedumus pabeigtās lietās var meklēt, izmantojot teksta meklēšanu, vai meklējot pēc tēmas vai konkrētiem datiem (prasības iesniegšanas datums, puses uzvārds).

Formāti

Judikatūras dokumenti un dati ir pieejami PDF un HTML formātā.

Tiesas

Augstākā tiesa

Informācija ir pieejama Saite atveras jaunā logāAugstākās Kasācijas tiesas tīmekļa vietnē.

Vispārējās piekritības tiesas

Atjaunināts saraksts ar saitēm uz vispārējās piekritības tiesām ir atrodams Saite atveras jaunā logāTieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Turpmākās procedūras

Augstākā tiesa

Citas tiesas

Pieejamā informācija:

vai lieta vēl joprojām tiek izskatīta

par apelācijas rezultātiem

par nolēmuma negrozāmību

Ja tribunālam vai apelācijas tiesai ir sava atsevišķa tīmekļa vietne, tajā bieži vien ir iekļauta informācija par to, kā uzsākt lietu, kur griezties pēc palīdzības vai lūgt apelāciju.

Juridiskās datubāzes

 1. Portāls Saite atveras jaunā logāItalgiure DB sniedz piekļuvi datubāzei, kurā ir iekļauta sīkāka informācija par lielu skaitu tiesu nolēmumiem, jo īpaši par Augstākās tiesas nolēmumiem. Tīmekļa vietnē ir vairāk nekā 35 miljoni dokumentu (tostarp likumi un citi normatīvie akti, kā arī atsauces uz zinātniskajiem darbiem).

Kā paskaidrots iepriekš, piekļuve datubāzēm ir ierobežota.

 1. Liela daļa apelācijas tiesu un citu tiesu judikatūras ir pieejama Saite atveras jaunā logāIT pakalpojumu portālā, kā paskaidrots iepriekš.
Lapa atjaunināta: 18/01/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Dalībvalstu judikatūra - Kipra

Tīmekļa vietnē pieejama judikatūra

Nav oficiālas tīmekļa vietnes, kurā publicē tiesu spriedumus. Jaunāko spriedumu izlasi publicē Saite atveras jaunā logāAugstākās tiesas (Ανώτατο Δικαστήριο) tīmekļa vietnē.

Judikatūra par maksu vai bez maksas ir pieejama vairākās privātās tīmekļa vietnēs.

Saites

Saite atveras jaunā logāJaunāko spriedumu izlase

Lapa atjaunināta: 23/07/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Dalībvalstu judikatūra - Latvija

Šajā sadaļā sniegts pārskats par Latvijas judikatūru.

Tīmekļa vietnē pieejama judikatūra

Judikatūras datubāzi veido Saite atveras jaunā logāLatvijas Republikas Augstākā tiesa. Tajā apkopoti tiesu nolēmumi, kuriem ir nozīme tiesu prakses saskaņotības, pētniecības un attīstības veicināšanā.

Augstākās tiesas veidotās judikatūras kartiņas iespējams atlasīt pēc tiesu iestādes, lietas veida, nozares, apakšnozares, tiesību principiem, lietas būtības (tēzes), atslēgvārdiem tekstā.

Saite atveras jaunā logāAugstākās tiesas veidotā judikatūras datu bāze pieejama Saite atveras jaunā logāLatvijas Tiesu e-pakalpojumu portālā un Saite atveras jaunā logāAugstākās tiesas mājaslapā.

Papildus portālā var publicēt atklātā tiesas sēdē pieņemtus spēkā stājušos tiesas lēmumus sabiedrību interesējošās lietās (piemēram, lēmumi, kurus publicējot tiek īstenota sabiedrības sociāli vai tiesiski izglītojošā funkcija) un citus atklātā tiesas sēdē pieņemtus spēkā stājušos lēmumus pēc tiesas ieskata.

Nolēmumu izklāsts / virsraksti

Formāti

Latvijas Tiesu portāla Saite atveras jaunā logāJudikatūras datubāzē pieejamie nolēmuni ir aplūkojami HTML formātā.

Saite atveras jaunā logāLatvijas Tiesu portālā publicētie nolēmumi ir pieejami PDF formātā.

Attiecīgās tiesas

Augstākā tiesa

Augstākās tiesas nolēmumi ir pieejami Saite atveras jaunā logāJudikatūras datubāzē, Saite atveras jaunā logāAugstākās tiesas tīmekļa vietnē un Saite atveras jaunā logāLatvijas Tiesu portāla tīmekļa vietnē.

Vispārējās piekritības tiesas

Vispārējās piekritības tiesu nolēmumi ir pieejami Saite atveras jaunā logāLatvijas Tiesu portāla tīmekļa vietnē.

Turpmākās procedūras

Informācija par turpmākām procedūrām ir pieejama Saite atveras jaunā logāLatvijas tiesu portālā, izmantojot sadaļas "E-pakalpojumi" iespēju "Saite atveras jaunā logāTiesvedības gaita" vai autorizētiem portāla lietotājiem pieejamo sadaļu "Saite atveras jaunā logāManas lietas".

Sadaļā "Saite atveras jaunā logāTiesvedības gaita" neautorizēti lietotāji, ievadot lietas vai pavēstes numuru, var piekļūt vispārīgai informācijai par lietas tiesvedības gaitu.

Sadaļā "Saite atveras jaunā logāManas lietas" autorizētiem lietotājiem tiek nodrošināta iespēja skatīt lietu, kurās lietotājs ir lietas dalībnieks, datus un lietas materiālus (tai skaita lietā pievienotās nolēmumu un audio protokolu datnes).

Autorizācija Saite atveras jaunā logāLatvijas tiesu portālā tiek nodrošināta ar:

 • lietotājvārdu un paroli;
 • e-parakstu;
 • eID karti;
 • internetbankas starpniecību.

Noteikumi par publicēšanu

Pasludināšana

Ja lietu izskata atklātā tiesas sēdē, tiesas nolēmums (kas sastāv no ievaddaļas, aprakstošās daļas, motīvu daļas un rezolutīvās daļas) kļūst par vispārpieejamu informāciju no tā pasludināšanas dienas.

Ja tiesas nolēmumu vai spriedumu nepasludina (piemēram, ja lieta ir izskatīta tikai rakstveida procesā), to uzskata par vispārpieejamu informāciju no tā pieņemšanas dienas.

Ja lietu izskata slēgtā tiesas sēdē un ja tiesas nolēmuma ievaddaļa un rezolutīvā daļa ir nolasīta atklātā tiesas sēdē, šīs tiesas nolēmuma daļas uzskata par vispārpieejamu informāciju un tās var publicēt.

Pieejamība

Tiesu nolēmumu pieejamību regulē Saite atveras jaunā logālikums "Par tiesu varu" un Ministru kabineta 2009. gada 10. februāra noteikumi Nr. 123 "Noteikumi par tiesu informācijas publicēšanu mājaslapā internetā un tiesu nolēmumu apstrādi pirms to izsniegšanas" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.123).

Saite atveras jaunā logāMinistru kabineta noteikumu Nr. 123 noteic, ka, sagatavojot nolēmumu publicēšanai, datus, kas ļauj identificēt fizisko personu, dzēš, aizstājot ar atbilstošu norādi:

 • personas vārdu un uzvārdu – ar brīvi izvēlētu latviešu alfabēta lielo burtu (burtu, ar kuru aizstāt personas vārdu un uzvārdu, izvēlas tā, lai nolēmumā minētās personas varētu atšķirt vienu no otras);
 • personas kodu – ar vārdiem "personas kods";
 • dzīvesvietas adresi – ar vārdu "dzīvesvieta";
 • nekustamā īpašuma adresi – ar vārdu "adrese";
 • nekustamā īpašuma kadastra numuru – ar vārdiem "kadastra numurs";
 • automašīnas valsts reģistrācijas numuru – ar vārdiem "reģistrācijas numurs".

Sagatavojot nolēmumu publicēšanai vai izsniegšanai, dati par tiesnesi, prokuroru, zvērinātu advokātu, zvērinātu notāru, maksātnespējas procesa administratoru, tiesas piesēdētāju un tiesu izpildītāju netiek dzēsti vai aizsegti.

Lapa atjaunināta: 04/10/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Dalībvalstu judikatūra - Lietuva

Tīmekļa vietnē pieejama judikatūra

Nolēmumu izklāsts / virsraksti

Pēc meklēšanas pabeigšanas rezultāti tiek parādīti šādā viedā:

Nr.

Tiesa

Gads

Lietas veids

Lietas numurs

Tiesnesis

Nolēmuma datums

Lietas izskatīšanas rezultāts

Civillieta, krimināllieta vai administratīvā lieta

Vārds, uzvārds un kods

Saite uz nolēmumu DOC formātā

Formāti

Judikatūra ir pieejama šādā formātā:

*.doc

Tiesas

Datubāzē var atrast informāciju par šādām tiesām:

 1. Saite atveras jaunā logāAugstāko tiesu (Aukščiausiasis Teismas)
 2. Saite atveras jaunā logāApelāciju tiesu (Apeliacinis teismas)
 3. Saite atveras jaunā logāViļņas apgabaltiesu (Vilniaus apygardos teismas)
 4. Saite atveras jaunā logāKauņas apgabaltiesu (Kauno apygardos teismas)
 5. Saite atveras jaunā logāKlaipēdas apgabaltiesu (Klaipėdos apygardos teismas)
 6. Saite atveras jaunā logāPaņevežas apgabaltiesu (Panevėžio apygardos teismas)
 7. Saite atveras jaunā logāŠauļu apgabaltiesu (Šiaulių apygardos teismas)
 8. Saite atveras jaunā logāAugstāko administratīvo tiesu (Vyriausiasis administracinis teismas)
 9. Saite atveras jaunā logāViļņas reģionālo administratīvo tiesu (Vilniaus apygardos administracinis teismas)
 10. Saite atveras jaunā logāKauņas reģionālo administratīvo tiesu (Kauno apygardos administracinis teismas)
 11. Saite atveras jaunā logāKlaipēdas reģionālo administratīvo tiesu (Klaipėdos apygardos administracinis teismas)
 12. Saite atveras jaunā logāŠauļu reģionālo administratīvo tiesu (Šiaulių apygardos administracinis teismas)
 13. Paņevežas reģionālo administratīvo tiesu (Panevėžio apygardos administracinis teismas)

Turpmākās procedūras

Augstākās tiesas

Citas tiesas

Vai informācija ir pieejama:

 • par apelācijas sūdzībām?

 • par to, vai lieta vēl joprojām tiek izskatīta?

 • par apelācijas rezultātu?

 • par lēmuma negrozāmību?

 • par turpmākajām procedūrām pirms

citas iekšējās tiesas (Konstitucionālās tiesas…)?

Eiropas Kopienu Tiesas?

Eiropas Cilvēktiesību tiesas?

Noteikumi par publicēšanu

 • Tiesas nolēmumus publicē saskaņā ar Tiesu padomes 2005. gada noteikumiem Nr. 13P-378PDF(148 Kb)lt.
 • Publicētie nolēmumi ir pilnībā anonimizēti.
Lapa atjaunināta: 18/02/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Dalībvalstu judikatūra - Luksemburga

Šajā lapā ir atrodama informācija par Luksemburgas tiesu nolēmumiem.

Tīmekļa vietnē pieejama judikatūra

Tiesu nolēmumi tiešsaistē ir atrodami pēc to datuma vai numura.

Formāti

Judikatūra ir pieejama PDF formātā.

Tiesas, kuru nolēmumi ir pieejami

Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē ir sadaļa, kas veltīta Saite atveras jaunā logāKonstitucionālajai tiesai; šajā sadaļā ir arī iespējams piekļūt sarakstam ar minētās tiesas spriedumiem.

Saite atveras jaunā logāLuksemburgas Administratīvās tiesas un tribunāla tīmekļa vietnē arī ir iekļauta datubāze ar abu tiesu iestāžu spriedumiem un lēmumiem.

Tiesu administrācijas tīmekļa vietnē ir iespējams aplūkot (anonimizētus) nolēmumus, ko pieņēmusi Konstitucionālā tiesa, Kasācijas tiesa un administratīvo tiesu iestādes.

Citas procedūras

Informācija ir pieejama par:

 • pārsūdzību;
 • lietas virzību (piemēram, šobrīd tiek izskatīta);
 • pārsūdzības procedūru rezultātiem;
 • pieņemto nolēmumu galīgumu;
 • citām procedūrām Konstitucionālajā tiesā, kā arī Administratīvajā tiesā un tribunālā.

Augstākās tiesas, Konstitucionālās tiesas, kā arī Administratīvās tiesas un tribunāla nolēmumi tiek publicēti Saite atveras jaunā logāLuksemburgas tieslietu portālā, Saite atveras jaunā logāadministratīvo tiesu iestāžu tīmekļa vietnē.

Noteikumi par publicēšanu

Spriedumi, kas pieņemti konstitucionāla rakstura lietās, ir jāpublicē Saite atveras jaunā logāOficiālajā laikrakstā («“Mémorial”»).

Noderīgas saites

Saite atveras jaunā logāAdministratīvo tiesu sistēma

Saite atveras jaunā logāTieslietu ministrija

Saite atveras jaunā logāLuksemburgas Tieslietu portāls

Lapa atjaunināta: 19/08/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Dalībvalstu judikatūra - Ungārija

Šajā nodaļā sniegts pārskats par Ungārijas tiesu praksi, kā arī aprakstītas un pievienotas saites uz atbilstošajām tiesu prakses datubāzēm.

Tīmekļa vietnē pieejamā judikatūra

Ungārijas 2011. gada Likumā CLXI par tiesu organizāciju un pārvaldību ir noteikts, ka no 2012. gada 1. janvāra Kūrijai (Kúria, Ungārijas Augstākajai tiesai), piecām reģionālajām apelācijas tiesām (ítélőtáblak) un administratīvajām tiesām (közigazgatási bíróságok) un darba tiesām (munkaügyi bíróságok) (pēdējām tikai gadījumos, kad pārskata administratīvās lietās pirmajā instancē pieņemtus administratīvus lēmumus, kurus nevar pārsūdzēt parastā kārtībā) nolēmumi par lietu būtību digitālā formā jāpublicē Ungārijas Tiesu nolēmumu apkopojumā (Bírósági Határozatok Gyűjtemény). Pašlaik Ungārijas Tiesu nolēmumu apkopojums ir pieejams anonīmo nolēmumu reģistra (Anonim Határozatok Tára) tīmekļa vietnē: Saite atveras jaunā logāhttp://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara). (Agrāk Augstākajai tiesai (legfelsőbb bíróság) un piecām reģionālajām apelācijas tiesām saskaņā ar 2005. gada Likumu XC par elektroniskās informācijas brīvību bija pienākums no 2007. gada 1. jūlija publicēt visus savus nolēmumus par lietu būtību.)

Turpmāk norādītajos procesos pieņemtie nolēmumi ir izņēmums, un tie nav jāpublicē Tiesu nolēmumu apkopojumā:

 • tiesu nolēmumi, kas pieņemti maksājuma rīkojuma, izpildu, komerctiesu, maksātnespējas un likvidācijas procesos, kā arī procesos, kas saistīti ar tiesas uzturētajiem reģistriem;
 • nolēmumi, kas pieņemti laulības lietās, procesos paternitātes un izcelsmes noteikšanai, procesos par aizgādības tiesību atņemšanu pilnā apjomā un procesos par aizbildnību – ja nepublicēt lūdz viena no pusēm;
 • nolēmumi, kas pieņemti procesos, kas saistīti ar iespējamiem dzimumnoziegumiem – tos nedrīkst publicēt bez cietušā piekrišanas.

Kūrijai turklāt ir jāpublicē tiesiskās vienveidības nolūkā pieņemtie nolēmumi (saite: Saite atveras jaunā logāhttps://kuria-birosag.hu/hu/jogegysegi-hatarozatok), principiāli būtiski tiesas spriedumi (saite: Saite atveras jaunā logāhttp://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-hatarozatok) un lēmumi (Saite atveras jaunā logāhttp://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-dontesek). Tie ir pieejami arī anonīmo nolēmumu reģistra tīmekļa vietnē (saite: Saite atveras jaunā logāhttp://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara).

Tās tiesas priekšsēdētājam, kura pieņēmusi nolēmumu, tas jāpublicē Tiesu nolēmumu apkopojumā 30 dienu laikā pēc rakstveida nolēmuma taisīšanas.

Publicētā nolēmuma aprakstā jāiekļauj tiesas nosaukums un jānorāda tiesiskā regulējuma joma, nolēmuma pieņemšanas gads, atsauces numurs, kā arī tiesību normas, uz kuru pamata tiesa pieņēmusi nolēmumu.

Nolēmumos ir jādzēš visu pušu personu dati („anonīmi nolēmumi”), un puses jānorāda pēc to procesuālā statusa.

Nolēmumu izklāsts/Virsraksti

Nav noteiktu virsrakstu, jo meklētāja sniegtajos rezultātos ir visa nozīmīgā informācija. Rezultātu sarakstā ir pieejams identifikācijas numurs, kas arī norāda uz rezultātu sarakstā izcelto informāciju (tiesa, procesa veids).

(Sīkāks regulējums par Tiesu nolēmumu apkopojumā publicēto nolēmumu norādēm ir Tieslietu un tiesībaizsardzības ministra 2007. gada 31. maija Dekrētā Nr. 29/2007.)

Formāti

Tiesu prakse ir pieejama .rtf formātā.

Iesaistītās tiesas

Kūrijai un reģionālajām apelācijas tiesām ir jāpublicē visi nolēmumi par lietu būtību. Jāpublicē arī visi ar šiem nolēmumiem saistītie zemāko instanču tiesu nolēmumi.

Administratīvajām un darba tiesām savi nolēmumi par lietu būtību ir jāpublicē tikai gadījumos, kad tie pieņemti administratīvās lietās pirmajā instancē un tos nevar pārsūdzēt parastā kārtībā.

Tiesu priekšsēdētāji turklāt var izlemt, vai publicēt citus nolēmumus par lietu būtību.

Centrālā tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāTiesas.

Turpmākās procedūras

Kūrija

Citas tiesas

Vai ir pieejama informācija

par apelācijām?

 • par to, vai lieta vēl tiek skatīta?

 • par apelāciju rezultātiem?

 • par lēmuma spēkā esamību?

 • par turpmākajām procedūrām pirms

citas iekšējās tiesas (Konstitucionālās tiesas...) (Alkotmánybíróság)?

Eiropas Kopienu Tiesas (Európai Bíróság)?

Cilvēktiesību tiesas (az Emberi Jogok Bírósága)?

Noteikumi par publicēšanu

nacionālā līmenī?

tiesu līmenī?

Vai eksistē saistošie noteikumi par tiesu prakses publicēšanu:

Kūrija

Citas tiesas

Vai tiesu prakse tiek publicēta pilnībā vai tikai izraksti?

Tiesu prakse pilnībā

Tikai izraksti

Ja tiek publicēti izraksti,

kādi kritēriji tiek pielietoti?

Piecas apelācijas tiesas publicē visus pēc būtības izskatītos nolēmumus. Jāpublicē arī visi ar šiem nolēmumiem saistītie zemāko instanču tiesu nolēmumi.

Papildus, atkarībā no nolēmuma būtības tiesu priekšsēdētāji var izlemt ievietot centrālā tīmekļa vietnē arī citus nolēmumus.

No 2007. gada 1. jūlija.

Juridiskās datubāzes

Datubāzes nosaukums un URL

Saite atveras jaunā logāUngārijas tiesu portāls (Magyar bíróságok portálja)

Vai piekļuve datubāzei ir bez maksas?

Jā, datubāzes piekļuve ir bezmaksas.

Īss satura izklāsts

Kopš 2007. gada 1. jūlija visi Kūrijas (līdz 2012. gada 1. janvārim saukta par Augstāko tiesu) un piecu reģionālo apelācijas tiesu nolēmumi un kopš 2012. gada 1. janvāra administratīvo un darba tiesu nolēmumi par lietu būtību administratīvās lietās (kad pārskatītie administratīvie nolēmumi pieņemti pirmajā instancē un tos nevar pārsūdzēt parastā kārtībā).

Visi ar šiem nolēmumiem saistītie zemākas instances tiesu nolēmumi.

Citi nolēmumi pēc tiesas priekšsēdētāja izvēles.

No nolēmumiem tiek dzēsti jebkādi personas dati par iesaistītajām pusēm, un puses jānorāda pēc to procesuālā statusa. Nedzēš turpmāk norādīto informāciju:

 • tās struktūras nosaukumu, kas īsteno valsts vai pašvaldības pilnvaras vai citas tiesību aktos paredzētas publisko tiesību funkcijas un, ja vien tiesību aktos nav norādīts citādi, tās personas vai personu vārdu(-s) un uzvārdu(-s) (turpmāk kopumā saukti par „vārdu”) un amatu(-s), kas darbojas šādā statusā, ja attiecīgā(-s) persona(-s) ir iesaistītas procesā, pamatojoties uz savām publisko tiesību funkcijām;
 • advokāta, kas darbojas kā juridiskais pārstāvis vai aizstāvis, vārds;
 • ja nolēmums pieņemts procesā, kurā tiesību aktos ir paredzētas tiesības celt prasību sabiedrības interesēs – atbildētāja statusā esošās fiziskās personas vārdu, kā arī juridisko personu vai struktūru, kam nav juridiskas personas statusa, nosaukumu un juridisko adresi;
 • uzņēmējdarbības organizāciju vai fondu nosaukumu un juridisko adresi, kā arī to pārstāvja vārdu;
 • datus, kas ir pieejami, pamatojoties uz sabiedrības interesēm.

Attiecīgās saites

Saite atveras jaunā logāMeklēt Ungārijas Tiesu nolēmumu apkopojumā

Lapa atjaunināta: 06/04/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Dalībvalstu judikatūra - Malta

Šajā lapā ir sniegta informācija par Maltas judikatūru.

Judikatūra

Nolēmumu izklāsts / Virsraksts

Lai gan atslēgvārdi kā virsraksti judikatūrā nefigurē, nodrošinot valstī pieņemto spriedumu īstenošanu (tiesās izmantojamās Tiesas prāvu pārvaldības (Legal Case Management, LECAM) sistēmas ietvaros), tos spriedumus, kuri uzskatāmi par interesējošiem, ieraksta alfabētiskajā rādītājā. Piemēram, vairāki atslēgvārdi kopā ar īsu sprieduma izklāstu tiek tiešsaistē savienoti ar ierakstu.

Visiem tiesas nolēmumiem izmanto noteiktu šablonu, kas ietver valsts ģerboni, tiesas nosaukumu, tiesneša vārdu, uzvārdu, sēdes datumu, lietas atsauces numuru, lietā iesaistīto pušu nosaukumus (A pret B), kuriem seko tiesas sprieduma teksts. Šablona tekstam ir arī noteikts fonts, dokumenta augšmala un apakšmala.

Formāti

Judikatūra ir pieejama PDF formātā.

Turpmākās procedūras

Augstākās tiesas

Citas tiesas

Vai informācija ir pieejama:

 • par apelācijas sūdzībām?

 • par to, vai lieta vēl joprojām tiek izskatīta?

 • par apelācijas rezultātu?

 • par lēmuma negrozāmību?

 • par turpmākajām procedūrām pirms

- citas iekšējās tiesas (Konstitucionālās tiesas…)?

- Eiropas Kopienu Tiesas?

- Eiropas Cilvēktiesību tiesas?

 

Noteikumi par publicēšanu

valsts līmenī?

tiesu līmenī?

Vai ir kādi saistoši noteikumi, kas regulē judikatūras publicēšanu

Šobrīd spēkā esošie noteikumi nosaka, ka spriedums ir jānodod atklātībai, bet nenorāda, izmantojot kādus plašsaziņas līdzekļus tas jānodrošina.

Maltā judikatūru publicē pilnā apjomā.

Visi Ģimenes lietu tiesas spriedumi tiek anonimizēti. Bez tam, ja prezidējošais tiesnesis izdod rīkojumu par visu lietā iesaistīto pušu vai apsūdzēto vārdu nepublicēšanu, šādā gadījumā arī spriedums tiek anonimizēts.

Lapa atjaunināta: 04/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Dalībvalstu judikatūra - Nīderlande

Tīmekļa vietnē pieejamā judikatūra

Kopš 1999. gada 9. decembra apgabaltiesu (rechtbanken), apelācijas tiesu (gerechtshoven), Augstākās tiesas (Hoge Raad der Nederlanden), Valsts padomes Administratīvās tiesvedības nodaļas (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State), Centrālās apelācijas tiesas (Centrale Raad van Beroep) un Tirdzniecības un rūpniecības apelācijas instances tiesas (College van Beroep voor het bedrijfsleven) judikatūra tiek publicēta tiešsaistē. Spriedumus var meklēt judikatūras datubāzē Saite atveras jaunā logārechtspraak.nl pēc teksta, lietas numura, sprieduma vai publikācijas datuma, tiesas iestādes, (apakš-)jurisdikcijas, ECLI vai publikācijas atsauces.

Nolēmumu izklāsts / Virsraksti

Virsrakstu sauc par “satura norādi”, un to var veidot galvenā piezīme (viens teikums), īss vai garš kopsavilkums, daži atslēgvārdi, rindkopa, kurā norādīts, par ko ir tiesas nolēmums, vai nolēmuma vissvarīgākās tēzes precīzs citāts.

Virsrakstu piemēri

Tiesību akti, kas piemērojami nomai: biroja telpu nomas līguma anulēšana (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO)).

Formāti

Spriedumi tiek publicēti tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logārechtspraak.nl HTML formātā. Profesionāliem lietotājiem (vai tādiem lietotājiem, kas apmeklē vietni atkārtoti) informācija ir pieejama arī RDF formātā.

Atbilstošās tiesas

Visu tiesu spriedumi ir pieejami tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāMeklēt spriedumus. Šīs tiesas ir:

 • Augstākā tiesa (Hoge Raad der Nederlanden),
 • Valsts padomes Administratīvās tiesvedības nodaļa (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State),
 • Centrālā apelācijas tiesa (Centrale Raad van Beroep),
 • Tirdzniecības un rūpniecības apelācijas instances tiesa (College van Beroep voor het bedrijfsleven),
 • četras apelācijas tiesas (Gerechtshoven),
 • vienpadsmit apgabaltiesas (Rechtbanken).

Turpmākās procedūras


Augstākās tiesas

Citas tiesas

Vai ir pieejama informācija

— par apelācijas sūdzībām?

— par to, vai lieta vēl joprojām tiek izskatīta?

— par apelācijas rezultātiem?

— par lēmuma negrozāmību?

— par turpmākajām procedūrām

— citās valsts tiesās (Konstitucionālajā tiesā...)?

— Eiropas Savienības Tiesā?

— Eiropas Cilvēktiesību tiesā?

Noteikumi par publicēšanu

Tiesas ir izstrādājušas divas pamatnostādnes par judikatūras publicēšanu. Viena pamatnostādne ir par anonimizāciju (personas datu dzēšana), un otra par atlasi.

Anonimizācijas pamatnostādnes rechtspraak.nl

Anonimizācijas pamatnostādnes nosaka, ka publicējami spriedumi ir jāanonimizē. Tas nozīmē, ka spriedumos nedrīkst būt ietverta informāciju par personām, kuras profesionāli nav iesaistītas lietā.

Šo pamatnostādņu pamatā ir Eiropas Padomes ieteikums Nr. R (95) 11 “Par tiesas nolēmumu atlasi, apstrādi, prezentēšanu un arhivēšanu juridiskās informācijas izguves sistēmās” — augstākās jurisdikcijas tiesas publicē visu judikatūru, izņemot gadījumus, kad tai ir nepārprotama saistība ar juridiskām vai sabiedrības interesēm, bet citas tiesas publicē tikai tās lietas, kurām ir acīmredzama saistība ar juridiskām vai sabiedrības interesēm. Nīderlandes pamatnostādnes detalizētāk apskata šos konceptus.

Lapa atjaunināta: 24/08/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Dalībvalstu judikatūra - Austrija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Austrijas judikatūru, kā arī attiecīgo judikatūras datubāzu apraksts un saites uz tām.

Tīmekļa vietnē pieejama judikatūra

Austrijas tiesu iestāžu nolēmumi tiek publicēti Federālajā juridiskās informācijas sistēmā un tiem var piekļūt, izmantojot šo saiti: Saite atveras jaunā logāhttp://www.ris.bka.gv.at/ Visi augstāko tiesu un administratīvo tiesu nolēmumi tiek publicēti, pārējo tiesu nolēmumi tiek publicēti izlases kārtībā.

Federālā juridiskās informācijas sistēma (RIS) ir elektroniska datubāze, kuru uztur Federālā kanceleja. Tajā jo īpaši tiek publicēti tiesību akti, kas ir publicējami Austrijas oficiālajā publikācijā (Bundesgesetzblatt), kā arī informācija par Austrijas Republikas tiesību sistēmu.

RIS nodrošina piekļuvi bez šķēršļiem (WAI-AA saskaņā ar WCAG 2.0).

Nolēmumu izklāsts/virsraksti


Augstākās tiesas

Citas tiesas

Nolēmumu izklāsts ar virsrakstiem

Daļēji

Virsrakstu piemēri

Virsraksta numurs RS0127077

Atsauces numurs 11 Os 87/11w

Nolēmuma datums 25.8.2011

Virsraksta teksts

Parasti dokumenta numuru veido tiesas palātas numurs ("11"), procesa veida apzīmējums ("Os"), lietas numurs ("87") un gads ("11"). Tam pievieno nolēmuma datumu: „25.8.2011“

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Šajā sadaļā atrodama informācija par Eiropas judikatūras identifikatoru (ECLI). Tas ir visās ES dalībvalstīs piemērojams vienots judikatūras identifikators.

Formāti

Tiesu nolēmumi ir pieejami šādos formātos: XML, RTF, PDF un HTML.

Iekļautās tiesas un citas institūcijas

Augstākās tiesas

 • Augstākā tiesa (Oberster Gerichtshof).
 • Konstitucionālā tiesa (Verfassungsgerichtshof)
 • Augstākā administratīvā tiesa (Verwaltungsgerichtshof)

Tiesas un citas institūcijas

 • Apgabala apelācijas tiesas un citas tiesas (izskata civillietas un krimināllietas)
 • Federālā administratīvā tiesa (BVwG)
 • Zemju administratīvās tiesas (LVwG)
 • Federālā finanšu tiesa (BFG, ārējais)
 • Datu aizsardzības iestāde (pirms 2014. gada: Datu aizsardzības komisija)
 • Disciplinārlietu komisijas, Disciplinārlietu augstā komisija, Pārsūdzības komisija
 • Darbinieku pārstāvības uzraudzības iestāde (Personalvertretungsaufsichtsbehörde) (pirms 2014. gada: Personāla pārstāvības uzraudzības komisija)
 • Vienlīdzīgas attieksmes komisijas kopš 2014. gada
 • Vienlīdzīgas attieksmes komisijas kopš 2008. gada (extern)
 • Neatkarīgie administratīvie senāti (izraudzīti lēmumi no 1991. līdz 2013. gadam, pēc tam LVwG)
 • Finanšu dokumentācija, Neatkarīgais finanšu senāts (extern; lēmumi līdz 2013. gadam, pēc tam BFG)
 • Neatkarīgais patvēruma senāts (izraudzīti lēmumi no 1998. līdz 2008. gadam)
 • Patvēruma tiesa (lēmumi no 2008. gada jūlija līdz 2013. gadam, pēc tam BVwG)
 • Vides senāts (izraudzīti lēmumi no 1994. līdz 2013. gadam, pēc tam BVwG)
 • Federālais komunikāciju senāts (izraudzīti lēmumi no 2001. līdz 2013. gadam, pēc tam BVwG)
 • Iepirkuma kontroles iestādes (izraudzīti lēmumi līdz 2013. gadam, pēc tam BVwG)

Piezīme: ne visas zemāk minētās atbildes ir attiecināmas uz visām iepriekšminētajām tiesām un senātiem.

Turpmākās procedūras


Augstākās tiesas

Citas tiesas

Vai ir pieejama informācija

 • par apelācijas sūdzībām?

 • par to, vai lieta vēl joprojām tiek izskatīta?

 • par apelācijas rezultātiem?

Jā, ciktāl augstāko tiesu nolēmumi ir publicēti.

 • par lēmuma negrozāmību?

Publicē tikai lēmumus, kas stājušies spēkā.

Publicē tikai lēmumus, kas stājušies spēkā.

 • par turpmākajām procedūrām
 • citās valsts tiesās (Konstitucionālajā tiesā u.c.)?
 • Eiropas Tiesā?
 • Eiropas Cilvēktiesību tiesā?
 • Īpaši Augstākās tiesas lēmuma rezumējumi norāda uz to, ka citā valsts vai starptautiskajā augstajā tiesā procedūras vēl notiek.

Noteikumi par publicēšanu


valsts līmenī?

tiesu līmenī?

Vai pastāv saistoši noteikumi par tiesu nolēmumu publicēšanu?

§§15, 15a OGH-Likums (OGH-Gesetz), 48a Tiesu organizācijas likums (Gerichtsorganisationsgesetz) (GOG), § 23 BFGG, § 20 BVwGG


Augstākās tiesas

Citas tiesas

Vai tiek publicēti visi tiesu nolēmumi vai tikai daļa no tiem?

Ar dažiem ierobežotiem izņēmumiem.

Tikai neliela izlase parasto tiesu jomā, savukārt administratīvo tiesību jomā tiek publicēti visi nolēmumi.

Ja tiek veikta nolēmumu atlase, pēc kādiem kritērijiem tā notiek?

Tiek publicēts nolēmuma pilns teksts un tā kopsavilkums.

Augstākās tiesas nolēmumi, ar kuriem apelācijas sūdzība tiek noraidīta, to izvērsti nepamatojot, netiek publicēti.

Tiek publicēts nolēmuma pilns teksts un tā kopsavilkums.

Citu tiesu nolēmumi tiek publicēti, ja tiem ir nozīme ārpus konkrētās lietas konteksta.

Lapa atjaunināta: 08/09/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Dalībvalstu judikatūra - Polija

Tīmekļa vietnē pieejama judikatūra

Nolēmumu izklāsts / Virsraksti

Augstākās tiesas

Citas tiesas

Judikatūra ar virsrakstiem

 • Konstitucionālais tribunāls (Trybunał Konstytucyjny)
 • Augstākā administratīvā tiesa (Naczelny Sąd Administracyjny)
 • Augstākā tiesa (Sąd Najwyższy) (četru departamentu spriedumus):
  • Krimināltiesību departaments
  • Civiltiesību departaments
  • Darba tiesību, sociālā nodrošinājuma un publisko tiesību departaments
  • Militārais departaments

Nav

 

Virsraksta(-u) piemērs

Konstitucionālais tribunāls – Kopienas mērķfinansējums privātas pirmsskolas izglītības iestādes darbībā.

Paskaidrojumi

Nolēmums (18.12.2008), Nr. K 19/07

Lēmuma veids (spriedums/ lēmums/ …), datums un lietas datnes identifikācijas numurs.

Kopienas mērķfinansējums privātas pirmsskolas izglītības iestādes darbībā.

Virsraksts

Z.U. 2008 / 10A / 182

Publicēts Konstitucionālā tribunāla jurisdikcijas oficiālajā krājumā, ko izdod tribunāla kanceleja

Dz. U. 2008.235.1618 (30.12.2008)

Publicēts oficiālajā vēstnesī

Saites uz spriedumu MS WORD un PDF formātā

Augstākā administratīvā tiesa

07.04.2009

Spriedums ir neatsaucams

Saņemšanas datums

10.09.2007

Tiesas nosaukums

Augstākā administratīvā tiesa (Naczelny Sąd Administracyjny)

Tiesnešu vārds, uzvārds

Janusz Zubrzycki

Marek Kołaczek

Tomasz Kolanowski

Simbols ar aprakstu:

6110 VAT

Atslēgvārdi:

Nodokļu piemērošanas kārtība

PVN

Citas saistītās lietas:

Saite atveras jaunā logāI SA/Lu 454/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-09
Saite atveras jaunā logāI FZ 201/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-17

Pret:

Fiskālās kameras direktors

Saturs:

Pārsūdzētais spriedums ir atcelts, un lieta nodota pārskatīšanai apgabala administratīvajā tiesā

Atsauce uz tiesību aktu:

Saite atveras jaunā logāDz.U. 2005 nr 8 poz 60 70. panta 1. par., 108. panta 2. par. 2. punkta a) apakšpunkts, 116. panta 1. par., 118. panta 1. par., 127. , 151. , 152. , 187., 188. un 191. pants
1997. gada 29. augusta Likums par nodokļu piemērošanas kārtību (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa).

Saite atveras jaunā logāDz.U. 2002 nr 153 poz 1270 141. panta 4. par., 145. panta 1. par. 1. punkta c) apakšpunkts un151. pants
2002. gada 30. augusta Likums par administratīvo tiesu procedūru (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Saite atveras jaunā logāDz.U. 1934 nr 93 poz 836 1., 2., 4., un 20. pants
1934. gada 24. oktobra Polijas Republikas prezidenta Nolikums par tiesas procedūru (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowem). Tiesvedība saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa atgūšanas likumu.

 

Formāti

 • Konstitucionālais tribunāls (Trybunał Konstytucyjny) – DOC, PDF
 • Augstākā administratīvā tiesa (Naczelny Sąd Administracyjny)– HTML
 • Augstākā tiesa (Sąd Najwyższy) – PDF
 • Augstākā administratīvā tiesa – HTML

Turpmākās procedūras

Augstākās tiesas

Citas tiesas

– Vai ir pieejama informācija par apelācijas sūdzībām?

Jā, ja to pieprasa konstitucionālais tribunāls.

Visi augstākās tiesas spriedumi ir apelācijas sūdzības rezultāts.

Informācija nav pieejama

– Vai lieta joprojām tiek izskatīta?

Jā, konstitucionālajā tribunālā.

Lieta tiks pārsūdzēta Augstākajā tiesā atkarībā no sprieduma satura.

Informācija nav pieejama

– Apelācijas rezultāts?

Informācija nav pieejama

– Vai lēmums ir negrozāms?

Jā, konstitucionālajā tribunālā

Jā, ja lieta iesniegta Augstākajā administratīvajā tiesā

Lēmums tiks pieņemts atkarībā no sprieduma satura.

Informācija nav pieejama

Vai iepriekš ir noticis tiesas process citā iekšzemes tiesā:

– Konstitucionālajā tiesā?

– Ārzemju tiesā:

– Eiropas Kopienu Tiesā?

– Eiropas Cilvēktiesību tiesā?

Nav

Informācija nav pieejama

Apgabalu administratīvo tiesu (pirmās instances tiesas) un Augstākās administratīvās tiesas (otrās instances tiesa) spriedumi ir pieejami tīmekļa vietnē. Izveidota arī saite starp līdzīgajiem spriedumiem.

Noteikumi par publicēšanu

Judikatūras publicēšanu Polijā reglamentē saistošie noteikumi. Tie attiecas uz:

 • Konstitucionālo tribunālu (Trybunał Konstytucyjny), kuras judikatūra tiek publicēta pilnībā,
 • Augstāko administratīvo tiesu (Naczelny Sąd Administracyjny), kuras judikatūra tiek publicēta pilnībā,
 • Augstāko tiesu (Sąd Najwyższy), kuras judikatūru publicē izlases kārtībā.

Ar publicēšanu saistītie Augstākās tiesas (Sąd Najwyższy) pienākumi noteikti Likuma par Augstāko tiesu (2002. gada 23. novembris) 7. pantā (ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym). Saskaņā ar Augstākās tiesas instrukciju grāmatu par publicēšanas darbu atbild preses sekretārs un tiesneša palīgi.

Konstitucionālā tribunāla (Trybunał Konstytucyjny) judikatūras publicēšana paredzēta Polijas Konstitūcijas 109. pantā.

Sprieduma pilno versiju publicē tīmekļa vietnē, tiklīdz tiesneši ir parakstījuši pamatojumu.

Publicēšanas pienākums Augstākās administratīvās tiesas priekšsēdētājam (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego) paredzēts arī Likuma par administratīvo tiesu organizāciju 42. pantā (Prawo o ustroju sądów administracyjnych). Sīkāk izstrādāti noteikumi precizēti Augstākās administratīvās tiesas priekšsēdētāja Rīkojumā, ietverot prasību izveidot spriedumu un informācijas centrālo datubāzi administratīvās tiesas lietās un nodrošināt pieeju šiem spriedumiem tīmekļa vietnē.

Lapa atjaunināta: 10/12/2012

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Dalībvalstu judikatūra - Portugāle

Šajā lapā ir sniegta informāciju par Portugāles judikatūru.

Portugālē tiesības uz informāciju par tiesu sistēmu ir pilsoņu pamattiesības, kas ir tieši paredzētas Portugāles konstitūcijas 20. panta 2. punktā un ieviestas ar 2004. gada 29. jūlija Likumu Nr. 34/2004 tā pašreizējā redakcijā, ar ko paredz noteikumus par taisnīguma un tiesu pieejamību.

Saskaņā ar šā likuma 4. pantu valdībai ir pienākums veikt pasākumus, lai darītu zināmus likumus un tiesību sistēmu, kā arī Tieslietu ministrija atbild par juridiskās informācijas sniegšanu ar publikāciju vai cita veida saziņas starpniecību, lai nodrošinātu likumā paredzēto tiesību efektīvāku īstenošanu un pienākumu pildīšanu.

Tiesu nolēmumu publicēšana ir starptautisks princips, kas ir nostiprināts gan Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 10. pantā, gan Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. pantā. Šis princips ir paredzēts galvenokārt konstitūcijas 206. pantā (arī attiecībā uz tiesas sēdēm) un dažādos tiesību aktos, kas reglamentē dažādas jurisdikcijas, proti:

 • Civilprocesa kodeksa 163. un 606. pantā
 • Kriminālprocesa kodeksa 86. panta 1. punktā, 87. pantā un 321. panta 3. punktā
 • Likuma par Konstitucionālās tiesas organizāciju, darbību un procesu 3. un 115. pantā
 • Administratīvā procesa kodeksa 30. pantā

Tieslietu ministrija pārvalda vairākas juridisko dokumentu datubāzes, kam var piekļūt tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.dgsi.pt/. Šie dokumentu tiek publicēti arī Oficiālajā Vēstnesī un ir pieejami tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://dre.pt/:

 • Konstitucionālās tiesas nolēmumi un paziņojumi par likuma neatbilstību konstitūcijai vai nelikumību, kā arī par bezdarbības neatbilstību konstitūcijai;
 • Nolēmumi, ar ko standartizē Augstākās tiesas un Revīzijas palātas judikatūru, kā arī Augstākās administratīvās tiesas nolēmumi, kam ar likumu atzīts vispārsaistošs spēks;
 • Citu tiesu vispārsaistošie nolēmumi

Nolēmumu izklāsts/Virsraksti

Tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.dgsi.pt/ ir pieejamas tiesu prakses datubāzes un Tieslietu ministrijas bibliogrāfijas atsauču arhīvi.

Katrā no šīm datubāzēm apmeklētāji var uzzināt par jaunākajiem pievienotajiem dokumentiem, un navigācijas josla ļauj piekļūt dažādu veidu atļautiem meklējumiem (brīva meklēšana pēc jēdziena, lauka, apraksta).

Dokumenti gan ieraksta skatā, gan rezultātu skatā ir pieejami ar to virsrakstiem un šādu informāciju:

 • Lietas numurs
 • Sēdes datums
 • Ziņotājs
 • Deskriptors

Virsraksta(-u) piemēri

Saite atveras jaunā logāAugstākās tiesas nolēmumi

SĒDE

LIETA

ZIŅOTĀJS

DESKRIPTORS

25.3.2009.

08S2592

BRAVO SERRA

DARBA LĪGUMA BEIGAS

Formāti

Sprieduma pilnais teksts (ievērojot personas datu aizsardzības noteikumus) ir pieejams HTML formātā.

Attiecīgās tiesas

Vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.dgsi.pt/ pieejamajās datubāzēs ir iekļauta šādu tiesu un struktūru judikatūra:

 • Augstākā tiesa
 • Koimbras, Evoras, Lisabonas, Portu un Gimairaišas Apelācijas tiesas
 • Konstitucionālā tiesa
 • Augstākā administratīvā tiesa
 • Centrālās administratīvās tiesas (Ziemeļu un Dienvidu)
 • Jurisdikcijas strīdu tiesa
 • Valsts prokuratūras atzinumi
 • Miertiesneši

Citas lietas

Atbilstīgi tālāk redzamajai tabulai Portugālē ir pieejama informācija par dažādām lietām.

Ir pieejama informācija:

Augstākās tiesas

Citas tiesas

par pārsūdzībām?

par to, vai vēl turpinās lietas izskatīšana?

par pārsūdzības rezultātu?

par nolēmuma nepārsūdzamību?

Citas lietas

- citā Portugāles tiesā (Konstitucionālajā tiesā u.t.t.)?

- Eiropas Savienības Tiesā?

- Eiropas Cilvēktiesību tiesā?

Noteikumi par publicēšanu

Valsts līmenī nav saistošu noteikumu par judikatūras publicēšanu. Taču Portugālē ir saistoši noteikumi par publicēšanu, ko veic tiesas.

Portugālē publicē tikai judikatūras izlasi. Tās atlasi veic, pamatojoties uz lietu svarīgumu un nozīmi.

Saistītas saites

Saite atveras jaunā logāJuridisko dokumentu datubāzes

Lapa atjaunināta: 04/10/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Dalībvalstu judikatūra - Rumānija

Šajā vietnē ir sniegta informācija par Rumānijas tiesu praksi.

Tīmekļa vietnē pieejama judikatūra

Rumānijā informācija par tiesu praksi ir pieejama Saite atveras jaunā logāAugstākās tiesas (Augstākās kasācijas tiesas) tīmekļa vietnē.

Nolēmumu izklāsts / Virsraksti

Augstākās kasācijas tiesas tīmekļa vietnē ir pieejami divu veidu nolēmumi:

 1. Saite atveras jaunā logānolēmumu kopsavilkumi ar virsrakstiem. Šajā dokumentu veidā ir ietverta šāda informācija:
 • atslēgas vārdi;
 • tiesību nozaru kopsavilkums;
 • alfabētiskais rādītājs;
 • nolēmuma pieņemšanā piemērotais likums (likuma gads un numurs, panti);
 • nolēmuma izraksts (personīgā informācija ir anonīma – iesaistīto pušu un tiesnešu vārdi netiek minēti);
 1. anonīmi nolēmumi bez virsrakstiem (atšķiras no nolēmuma kopsavilkuma. Saite atveras jaunā logāMeklēšanas saskarne ļauj veikt meklēšanu pēc septiņiem kritērijiem:
 • brīvi izvēlēti atslēgas vārdi;
 • frāze;
 • sadaļa;
 • nolēmuma numurs;
 • nolēmuma gads;
 • lietas numurs;
 • lietas gads.

Civiltiesību sadaļas virsraksti

Piemērs no Saite atveras jaunā logāCiviltiesību sadaļas

 • Tiesību uz preču zīmi atcelšana. Preču zīmes neizmantošanas laikposma piecu gadu garumā aprēķināšana. Iebildumi par to, ka prasība ir pāragra.
 • Satura rādītājs pēc nozares: Civiltiesības. Intelektuālā īpašuma tiesības. Preču zīmes.
 • Alfabētiskais rādītājs: Tiesību uz preču zīmi atcelšana.
 • Tiesību atcelšanas termiņš.
 • Priekšlaicīga tiesību atcelšana.
 • 1998. gada likums Nr. 84: 45. panta 1. daļas a) apakšpunkts.

Krimināltiesību sadaļas virsraksti

Piemērs no Saite atveras jaunā logāKrimināltiesību sadaļas

 • Augstākās kasācijas tiesas piekritība. Piekritība, ņemot vērā personas statusu. Piekritība apsūdzētā juridiskā statusa maiņas gadījumā.
 • Satura rādītājs pēc nozares: Kriminālprocesa tiesības. Vispārīgā sadaļa. Piekritība. Piekritība pēc noziedzīga nodarījuma un pēc personas statusa.
 • Alfabētiskais rādītājs: Kriminālprocesa tiesības.
 • Augstākās kasācijas tiesas piekritība.
 • Piekritība apsūdzētā juridiskā statusa maiņas gadījumā.
 • Kriminālprocesa kodeksa 29. panta 1. punkts un 40. pants.

Virsraksti Tiesu portālā

Piemērs no Saite atveras jaunā logāRumānijas Tiesu portāla

 • Sadaļa: Pirmstiesas apcietinājums. Apsūdzētā pirmstiesas apcietinājuma likumīga izbeigšana.
 • Veids: spriedums.
 • Lietas Nr.: 55
 • Lietas datums: 01.07.2004.
 • Saistītās nozares: kriminālprocess un civilprocess (pārsūdzība, piekritība utt.)
 • Iestāde (konkrēta tiesa): Alba Iulia apelācijas tiesa – krimināltiesību palāta.

Formāti

Augstākās kasācijas tiesas un citu tiesu dokumenti ir pieejami html formātā.

Attiecīgās tiesas

Tas attiecas uz Augstāko kasācijas tiesu un vispārējas piekritības tiesām.

Turpmākās procedūras

Augstākās tiesas

Citas tiesas

Vai ir pieejama informācija

par pārsūdzībām?

par to, vai lieta vēl nav izbeigta?

par apelāciju rezultātiem?

Netieši – jāveic lietas meklēšana, kā procesa stadiju norādot „apelācija”.

par nolēmuma spēkā esamību?

Ir pieejama informācija par Augstākās kasācijas tiesas nolēmumu spēkā esamību.

par turpmākajām procedūrām

citā vietējā tiesā (Konstitucionālajā tiesā…)?

Eiropas Savienības Tiesā?

Eiropas Cilvēktiesību tiesā?

Attiecībā uz vispārējās piekritības tiesām informācija par lietām ir pieejama Saite atveras jaunā logāTiesu portālā, kur norādīti šāda veida informācija par lietu: procesa stadija (izskatīšanā, apelācija u.t.t.), puses, tiesas sēdes, iesniegtās apelācijas sūdzības un izsniegtās pavēstes (šī ir jauna funkcija). Lietai var piekļūt, izmantojot Tiesu portāla vispārējo meklētāju (šī ir jauna funkcija). Publicētajos nolēmumu kopsavilkumos var būt ietverta informācija par to, vai nolēmums ir galīgs, un par turpmākajiem procesiem citās valsts tiesās (Konstitucionālajā tiesā).

Publicēšanas kārtība

Augstākā kasācijas tiesa

Lietu un no tām izrietošo nolēmumu nozīmīguma un īpašā rakstura dēļ tiek publicēta tikai daļa Rumānijas Augstākās kasācijas tiesas tiesu prakses.

Augstākās kasācijas tiesas publikācijas ir pieejamas kopš 2002. gada un tiek atjauninātas katru mēnesi.

Citas tiesas Rumānijā

Tiek publicēta tikai daļa pārējo Rumānijas tiesu nolēmumu, pamatojoties uz lietas būtiskumu un unikalitāti. Katra tiesa par to lemj atsevišķi.

Rumānijas tiesu publikācijas ir pieejamas kopš 2004. gada un tiek atjauninātas katru mēnesi.

Lapa atjaunināta: 18/12/2013

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Dalībvalstu judikatūra - Slovēnija

Šajā lapā ir sniegta informācija par Slovēnijas judikatūru.

Tiešsaistē pieejamā judikatūra

Nolēmumu izklāsts/ virsraksti

Slovēnijas Republikas Augstākās tiesas, visu četru vispārējās piekritības augsto tiesu, Darba lietu un sociālo lietu augstās tiesas un Slovēnijas Republikas Administratīvās tiesas spriedumu pilni teksti ir bez maksas pieejami Saite atveras jaunā logāSlovēnijas tiesu tīmekļa vietnē. Pušu vārdi netiek atklāti, jo spriedumi pirms publicēšanas tiek rediģēti. Papildus oriģinālajam tekstam un atslēgvārdiem tiek sniegta arī informācija par nolēmuma juridisko pamatu un nolēmuma kopsavilkums. Atslēgvārdi tiek sniegti, lai palīdzētu lietotājam identificēt piemērojamos juridiskos jēdzienus un tiesību nozari, uz kuru nolēmums attiecas. Kopsavilkumā 10–100 vārdos ir izklāstīta sprieduma pamatojuma būtība.

Augstākās tiesas vissvarīgāko nolēmumu izlase ir pieejama arī angļu valodā vietnē Saite atveras jaunā logāAugstākās tiesas svarīgākie nolēmumi.

Izmantojot Saite atveras jaunā logāīpašu meklēšanas rīku, ir pieejami arī spriedumi, kas attiecas uz finansiālu kompensāciju par nemateriālu (nemantisku) kaitējumu, kura piešķirta civillietās; tas palīdz lietotājam meklēt nolēmumus līdzīgās lietās pēc kaitējuma veida un datuma.

Uzlabotā nolēmumu meklēšanas rīka jauna testa versija ir pieejama šādā vietnē: Saite atveras jaunā logāhttp://novo.sodisce.si.arctur.net/search.php.

Kopš 2013. gada 8. februāra tā pieejama šādā vietnē: Saite atveras jaunā logāhttp://www.sodnapraksa.si/.

Tieši tāpat šajā tīmekļa vietnē ir pieejami arī visi publicētie Saite atveras jaunā logāSlovēnijas Republikas Konstitucionālās tiesas nolēmumi. Bez maksas tiek sniegts gan tiesas vairākuma viedokļa, gan tiesnešu atsevišķo domu (kuri nepiekrīt nolēmumam vai piekrīt nolēmumam, bet kuriem ir atšķirīgs viedoklis par tā pamatojumu) pilns teksts kopā ar atslēgvārdiem, precīzu informāciju par nolēmuma juridisko pamatu un kopsavilkumu. Atlasīti būtiskākie nolēmumi ir tulkoti arī angļu valodā. Visi būtiskie Konstitucionālās tiesas nolēmumi slovēņu valodā tiek publicēti arī Slovēnijas Republikas Oficiālajā laikrakstā (tiesnešu atsevišķās domas netiek publicētas).

Virsraksta piemērs

1. piemērs: Slovēnijas Republikas Augstākās tiesas nolēmums

(Tulkots no: Saite atveras jaunā logāteksta slovēņu valodā)

Dokuments Nr. VS1011121

Atsauces numurs: Nolēmums I Up 44/2009

Departaments: Administratīvo tiesību

Tiesas sēdes datums: 2009. gada 12. marts

Joma: VĪZU, PATVĒRUMA UN IMIGRĀCIJAS TIESĪBAS - (Vispārējais administratīvā procesa likums - ZUP)

Juridiskie jēdzieni: patvērums – tiesas sēde – starptautiskā aizsardzība – atkārtots pieteikums – nepilngadīgs patvēruma meklētājs – nepilngadīgās personas procesuālā rīcībspēja

Juridiskais pamatojums: Starptautiskās aizsardzības likuma 42. pants, 42. panta 2. punkts, 42. panta 3. punkts, 56. pants un 119. pants; Vispārējā administratīvā procesa likuma (ZUP) 46. pants, 237. pants, 237. panta 1.-3. punkts; Laulību un ģimenes attiecību likuma (ZZZDR) 107. un 108. pants; Civilprocesa likuma (ZZP) 409. pants; Administratīvo strīdu likuma (ZUS-1) 27. pants, 27. panta 3. punkts, 64. pants, 64. panta 1.-3. punkts un 77. pants.

Kopsavilkums: bērnam, kurš ir jaunāks par 15 gadiem, nav procesuālās rīcībspējas, tādējādi valsts pārvaldes iestāde nav pārkāpusi procesuālās normas, liedzot bērnam iespēju izteikties par faktiem un apstākļiem, kas veido administratīvā lēmuma pamatu.

2. PIEMĒRS: Slovēnijas Republikas Konstitucionālās tiesas nolēmums; atsauces numurs: U-I-425/06

(pieejams Saite atveras jaunā logāangļu valodā)

Piezīme: daži dati, kas iekļauti slovēņu valodā publicētajā versijā, dokumenta angļu valodas versijā dažkārt tiek izlaisti, taču vienmēr tiek iekļauts nolēmuma kopsavilkums.

Tiesību akts: Viendzimuma civilpartnerību reģistrācijas likums (Slovēnijas Republikas Oficiālais laikraksts, Nr. 65/05) (ZRIPS), 22. pants.

Nolēmuma rezolutīvā daļa: Viendzimuma civilpartnerību reģistrācijas likuma (Slovēnijas Republikas Oficiālais laikraksts, Nr. 65/05) (ZRIPS) 22. pants neatbilst konstitūcijai. Nacionālajai Asamblejai ir pienākums labot šo neatbilstību sešu mēnešu laikā no šī nolēmuma publicēšanas Slovēnijas Republikas Oficiālajā laikrakstā. Līdz brīdim, kad konstatētā neatbilstība tiek labota, uz mantojuma tiesībām starp partneriem, kuri reģistrēti viendzimuma partnerībā, attiecas tie paši noteikumi, kas attiecas uz mantošanu starp laulātajiem saskaņā ar Mantojuma likumu (Slovēnijas Sociālistiskās Republikas Oficiālais laikraksts Nr. 15/76 un Nr. 23/78 un Slovēnijas Republikas Oficiālais laikraksts Nr. 67/01).

Kopsavilkums: attiecībā uz mantošanu pēc partnera nāves partneru statuss reģistrētā viendzimuma partnerībā (Viendzimuma civilpartnerību reģistrācijas likuma 22. pants) tā būtiskākajos faktiskajos un tiesiskajos elementos ir pielīdzināms laulāto statusam. Atšķirības mantojuma tiesību regulējumā starp laulātajiem un partneriem, kuri reģistrēti viendzimuma partnerībā, ir pamatotas nevis uz objektīviem, bezpersoniskiem apstākļiem, bet gan uz seksuālo orientāciju. Seksuālā orientācija ir viens no personiskajiem apstākļiem, kas noteikts Konstitūcijas 14. panta 1. punktā. Tā kā tas nav Konstitūcijā pieļauts diferenciācijas pamats, apstrīdētais noteikums neatbilst Konstitūcijas 14. panta 1. punktam.

Deskriptori: 1.5.51.1.15.1 – Konstitucionālā tiesvedība– Nolēmumi – Konstitucionālās tiesas nolēmumu veidi – Abstraktā normu kontrole – Atzinums, ka noteikumi neatbilst Konstitūcijai. 1.5.51.1.16 – Konstitucionālā tiesvedība – Nolēmumi – Konstitucionālās tiesas nolēmumu veidi – Abstraktā normu kontrole – Pienākums likumdevējam saskaņot noteikumus ar Konstitūciju. 5.2.2.1 – Pamattiesības – Vienlīdzība (14. panta 2. punkts) – Diferenciācijas kritēriji (14. panta 1. punkts) - Dzimums.

Juridiskais pamatojums: Slovēnijas Republikas konstitūcijas (URS) 14. panta 1. punkts, 14. panta 2. punkts; Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (ECK) 14. pants; Konstitucionālās tiesas likuma (ZUstS) 40. panta 2. punkts, 48. pants.

Formāti

Saite atveras jaunā logāAugstākās tiesas un pārējo vispārējās piekritības un specializēto tiesu nolēmumi ir pieejami HTML formātā. Saite atveras jaunā logāSlovēnijas Republikas Konstitucionālās tiesas nolēmumi vienmēr ir pieejami HTML formātā, dažkārt arī PDF formātā.

Turpmākās procedūras

Informācijā par Saite atveras jaunā logāspriedumiem netiek iekļautas ziņas par to, vai lieta vēl tiek izskatīta, vai spriedums ir galīgs un vai notiks vēl turpmākas procedūras.

Tomēr Konstitucionālās tiesas tīmekļa vietnē ir iekļauta pamatinformācija par lietām, kas tiek izskatītas, piemēram, to atsauces numuri un pieteikuma datums. Katru nedēļu tiek publicēts arī attiecīgās nedēļas tiesas sēžu grafiks, kurā uzskaitītas lietas, kas tiks izskatītas kārtējā ceturtdienā notiekošajā plenārsēdē.

Noteikumi par publicēšanu

Tiesas atlasa atbilstošos nolēmumus publicēšanai. Galvenais kritērijs ir lietas nozīmīgums zemāko instanču tiesu prakses attīstībai. Spriedumus un lēmumus, kas ir interesanti plašsaziņas līdzekļiem, parasti publicē kopā ar paziņojumu presei.

Saites

Saite atveras jaunā logāKonstitucionālās tiesas nolēmumi, Saite atveras jaunā logānolēmumi

Lapa atjaunināta: 05/12/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas slovāku versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Dalībvalstu judikatūra - Slovākija

Šajā vietnē ir sniegta informācija par Slovākijas judikatūru.

Tīmekļa vietnē pieejamā judikatūra

Vispārējās piekritības tiesu judikatūra

Saite atveras jaunā logāVisu Slovākijas tiesu sistēmā ietilpstošo tiesu judikatūrai slovāku valodā var piekļūt no tiešsaistē pieejamās JASPI juridiskās datubāzes.

Augstākās tiesas judikatūra

Saite atveras jaunā logāAugstākās tiesas judikatūrai slovāku valodā var piekļūt no Augstākās tiesas tīmekļa vietnes.

Formāti

Vispārējās piekritības tiesu judikatūra ir pieejama HTML formātā, savukārt Augstākās tiesas judikatūra ir pieejama PDF formātā.

Turpmākās procedūras

Ir pieejama informācija par:

 • pārsūdzību rezultātiem;
 • nolēmumu nepārsūdzamību.

Noteikumi par publicēšanu

Slovākijas tiesu spriedumiem nav vispārsaistoša juridiska spēka. Tie nav tiesību avots. Tomēr tiesas savos spriedumos ievēro Slovākijas Augstākās tiesas pieņemtos spriedumus, faktiski padarot tos par tiesību avotiem.

Lapa atjaunināta: 10/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Dalībvalstu judikatūra - Somija

Šajā lappusē ir sniegts pārskats par Somijas judikatūru.

Tīmekļa vietnē pieejamā judikatūra

Nolēmumu izklāsts / Virsraksti

Attiecībā uz Augstākajām tiesām un vairumu citām tiesām atslēgvārdi un virsraksti ir redzami kopā ar datumiem un reģistrācijas numuru.

Virsraksta(-u) piemērs

Somijas Augstākā tiesa

atslēgvārds

Darba līgums – uzņēmuma īpašumtiesību nodošana – ES tiesību akti – direktīvas interpretācijas ietekme

Reģistrācijas numurs: S2006/340

Iesniegšanas datums: 29.1.2009

Sprieduma datums: 23.4.2009

Lieta: 835

īss kopsavilkums

Lieta ir par darba ņēmēja tiesībām, kurš uzteica darba līgumu uzņēmuma īpašumtiesību nodošanas laikā, lai saņemtu kompensāciju, pamatojoties uz Likuma par darba līgumiem (Employment Contracts Act) 7. nodaļas 6. iedaļu, ņemot vērā ES Direktīvas 2001/23/EK 4. panta 2. punktu.

tiesību akti

Likuma par darba līgumiem 55/2001 7. nodaļas 6. iedaļa.

ES Padomes Direktīvas 2001/23/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieku maiņas gadījumā 4. panta 2. punkts.

 

Tabulā iepriekš redzama informācija, kas pieejama par Augstākās tiesas spriedumiem. Atslēgvārdu iedaļā ir atslēgvārdi un sprieduma datums; īss kopsavilkums apraksta sprieduma galveno saturu, un atsaucēs uz tiesību aktiem ietverta informācija par attiecīgiem valsts un ES tiesību aktiem.

Formāti

Judikatūra Somijā ir pieejama HTML formātā.

Turpmākās procedūras

Ir pieejama informācija par turpmākām procedūrām šādās tiesās:

 • vispārīga informācija par apelācijām ir pieejama no Augstākās tiesas un citām tiesām;
 • informācija par izskatāmajām lietām ir pieejama no Augstākās tiesas un citām tiesām;
 • apelāciju rezultāti ir pieejami no Augstākās tiesas un citām tiesām;
 • informācija par nolēmuma neatsaucamību ir pieejama no Augstākās tiesas un citām tiesām;
 • informācija par lietām citās tiesās (piemēram, Konstitucionālajā tiesā) nav pieejama no Augstākās tiesas vai citām tiesām;
 • informācija par turpmākām procedūrām Eiropas Kopienu tiesā ir pieejama no Augstākās tiesas, bet ne no citām tiesām.

Noteikumi par publicēšanu

Valsts līmenī un tiesu līmenī pastāv saistoši noteikumi par judikatūras publicēšanu.

Pilnībā judikatūru publicē Augstākās tiesas un specializētās tiesas. Citās tiesās tiek publicēta tikai judikatūras izlase, atkarībā no lietas nozīmīguma, jaunu tiesību aktu vai tiesību aktu grozījumu ieviešanas un nepieciešamības saskaņot to īstenošanu.

Lapa atjaunināta: 05/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Dalībvalstu judikatūra - Zviedrija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Zviedrijas judikatūru, kā arī attiecīgo judikatūras datubāzu apraksts.

Tīmekļa vietnē pieejama judikatūra

Nolēmumu izklāsts / Virsraksti

Augstākās tiesas

Citas tiesas

Judikatūras izklāsts ar virsrakstiem

 

Virsraksti ir veidoti teikuma vai vairāku teikumu formā, atspoguļojot konkrētās lietas būtību.

Virsraksta(-u) piemērs

„Jautājums saistībā ar īpašuma pircēju deklarāciju; kļūdaini dati par īpašumu saprātīgā termiņā kopš brīža, kad pircēji konstatējuši kļūdu vai to vajadzēja konstatēt.”

Formāti

Judikatūra ir pieejama HTML formātā.

Turpmākās procedūras

Augstākās tiesas

Citas tiesas

Vai ir pieejama informācija

par apelācijas sūdzībām?

par to, vai lieta vēl joprojām tiek izskatīta?

par apelācijas rezultātiem?

par nolēmuma negrozāmību?

par turpmākajām procedūrām

citās iekšzemes tiesās (Konstitucionālajā tiesā...)?

Eiropas Kopienu Tiesā?

Eiropas Cilvēktiesību tiesā?

Sistēmā iekļauti tikai tādi spriedumi, kas stājušies juridiskā spēkā.

Noteikumi par publicēšanu

valsts līmenī?

tiesu līmenī?

Vai uz judikatūras publicēšanu attiecas saistoši noteikumi

 

Personas datu publicēšanas kārtību judikatūras datubāzē cita starpā regulē attiecīgs valdības rīkojums.

Augstākās tiesas

Citas tiesas

Vai ir publicēta visa judikatūra vai tikai tās daļa?

tikai tās daļa

tikai tās daļa

Tajā pašā rīkojumā noteikts, ka tiesa vienpersoniski spriež par to, kuri nolēmumi ir uzskatāmi par vērā ņemamiem un jāpublicē datubāzē.

Augstākās tiesas

Citas tiesas

Vai tiesu nolēmumus tīmeklī publicē anonīmā veidā?

Ja publicē,

vai visus nolēmumus?

Lapa atjaunināta: 09/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Dalībvalstu judikatūra - Anglija un Velsa

Šajā sadaļā ir sniegts Apvienotās Karalistes judikatūras apraksts, īpašu uzmanību pievēršot Anglijas un Velsas jurisdikcijai. Aprakstā ir aplūkota tā judikatūra, kas ir pieejama publiskajās datubāzēs.

Anglijā un Velsā pieejamā judikatūra

Liela daļa Apvienotās Karalistes Anglijas un Velsas jurisdikcijas tiesu judikatūras ir publiski pieejama.

Pilnībā judikatūra tiek publicēta Civillietu apelācijas tiesā, administratīvajās tiesās un Apvienotās Karalistes Augstākajā tiesā. Atsevišķi Krimināllietu apelācijas tiesas un citi Augstās tiesas spriedumi ir publicēti, ja attiecīgās lietas ir īpašu tiesisko vai sabiedrības interešu lokā.

Lēmumi ģimenes lietās un dažās krimināllietās var būt anonīmi.

Judikatūra tiek publicēta kopš 1997. gada, kaut gan judikatūras izlase ir bijusi pieejama jau agrāk. Parasti judikatūru publicē 24 stundu līdz 2 nedēļu laikā pēc sprieduma pasludināšanas.

Attiecīgā tiesneša izvēlēti Apelācijas tiesas Civillietu un Krimināllietu departamentu spriedumi un Administratīvās tiesas spriedumi ir pieejami bez maksas Britu un īru juridiskās informācijas institūta Saite atveras jaunā logāBailii (Saite atveras jaunā logāBailiiBritish and Irish Legal Information Institute) datubāzē. Gadījumā, ja kāds Augstās tiesas spriedums nav pieejams Britu un īru juridiskās informācijas institūta tīmekļa vietnē, sazinieties tiešā veidā ar attiecīgo tiesu, lai saņemtu sprieduma norakstu.

Juridiskās datubāzes

Saite atveras jaunā logāLordu palātas Apelāciju komitejas pasludinātie spriedumi ir pieejami par laika posmu no 1996. gada 14. novembra līdz 2009. gada 30. jūlijam. Piekļuve šiem spriedumiem ir bez maksas.

Saite atveras jaunā logāBailii (Saite atveras jaunā logāBailii’ Britu un īru juridiskās informācijas institūta) datubāzē ir Apelācijas tiesas Civillietu un Krimināllietu departamentu spriedumi un atsevišķi Administratīvās tiesas spriedumi. Piekļuve šiem spriedumiem ir bez maksas. Britu un īru juridiskās informācijas institūta tīmekļa vietnē pieejami arī Lordu palātas spriedumi kopš 1838. gada.

Saite atveras jaunā logāBritu un īru juridiskās informācijas institūta tīmekļa vietnē ir pieejami šādi krājumi:

 • Anglijas un Velsas Apelācijas tiesas (Civillietu departamenta) lēmumi;
 • Anglijas un Velsas Apelācijas tiesas (Krimināllietu departamenta) lēmumi;
 • Anglijas un Velsas Augstās tiesas (Administratīvās tiesas) lēmumi;
 • Anglijas un Velsas Augstās tiesas (Jūrlietu nodaļas) lēmumi;
 • Anglijas un Velsas Augstās tiesas (Kancelejas nodaļas) lēmumi;
 • Anglijas un Velsas Augstās tiesas (Komerctiesas) lēmumi;
 • Anglijas un Velsas Augstās tiesas (Augstākās tiesas Izmaksu biroja) lēmumi;
 • Anglijas un Velsas Augstās tiesas (Valsts kases tiesas) lēmumi;
 • Anglijas un Velsas Augstās tiesas (Ģimenes lietu nodaļas) lēmumi;
 • Anglijas un Velsas Augstās tiesas (Karaļa tiesas nodaļas) lēmumi;
 • Anglijas un Velsas Augstās tiesas (Tirdzniecības tiesas) lēmumi;
 • Anglijas un Velsas Augstās tiesas (Patentu tiesas) lēmumi;
 • Anglijas un Velsas Augstās tiesas (Karalienes tiesas nodaļas) lēmumi;
 • Anglijas un Velsas Augstās tiesas (Tehnoloģiju un celtniecības tiesas) lēmumi;
 • Anglijas un Velsas Patentu apgabaltiesas lēmumi;

Saite atveras jaunā logāBritu un īru juridiskās informācijas institūta tīmekļa vietnē pieejamie krājumi ietver arī sīkāku informāciju par dažādu Apvienotās Karalistes tribunālu lēmumiem:

 • Augstākais tribunāls (Administratīvo apelāciju kamera);
 • Augstākais tribunāls (Finanšu un nodokļu kamera);
 • Augstākais tribunāls (Zemes lietu kamera);
 • Pirmā līmeņa tribunāls (Veselības, izglītības un sociālās aprūpes kamera);
 • Pirmā līmeņa tribunāls (Nodokļu kamera);
 • Apvienotās Karalistes Apelācijas tribunāls konkurences lietās;
 • Apvienotās Karalistes Strīdu izšķiršanas dienests Nominet;
 • Īpašā imigrācijas lietu apelāciju komisija;
 • Apvienotās Karalistes Apelācijas tribunāls nodarbinātības lietās;
 • Apvienotās Karalistes Finanšu pakalpojumu un Tirgus tribunālu lēmumi;
 • Apvienotās Karalistes Patvēruma un imigrācijas lietu tribunāls;
 • Apvienotās Karalistes Informācijas tribunāls, ieskaitot Valsts drošības pārsūdzību izskatīšanas komisiju,
 • Apvienotās Karalistes Īpašo ienākuma nodokļa komisāru lēmumi;
 • Apvienotās Karalistes Komisāru sociālās drošības un bērnu atbalsta jautājumos lēmumi;
 • Apvienotās Karalistes Pievienotās vērtības nodokļa un Nodevu tribunālu lēmumi;
 1. Apvienotās Karalistes Pievienotās vērtības nodokļa un Nodevu tribunālu (muitas jautājumos) lēmumi;
 2. Apvienotās Karalistes Pievienotās vērtības nodokļa un Nodevu tribunālu (akcīzes nodokļa jautājumos) lēmumi;
 3. Apvienotās Karalistes Pievienotās vērtības nodokļa un Nodevu tribunālu (apdrošināšanas iemaksu aplikšanas ar nodokli jautājumos) lēmumi;
 4. Apvienotās Karalistes Pievienotās vērtības nodokļa un Nodevu tribunālu (nodokļa par atkritumu apglabāšanu poligonos jautājumos) lēmumi.

Saites

Saite atveras jaunā logāBritu un īru juridiskās informācijas institūts, Saite atveras jaunā logāLordu palāta, Saite atveras jaunā logāLordu palāta, Saite atveras jaunā logāBritu un īru juridiskās informācijas institūta tīmekļa vietne

Lapa atjaunināta: 29/11/2012

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Dalībvalstu judikatūra - Ziemeļīrija

Šajā nodaļā ir raksturota AK judikatūra, īpašu uzmanību pievēršot Ziemeļīrijas jurisdikcijai un īpaši uzsverot publiski pieejamās datubāzēs atrodamo tiesu praksi.

Ziemeļīrijā pieejamā judikatūra

Lielākā daļa Apvienotās Karalistes Ziemeļīrijas jurisdikcijas tiesu nolēmumu ir pieejami sabiedrībai.

Tiek publicēti Kroņa tiesas, Augstās tiesas, Apelācijas tiesas un Apvienotās Karalistes Augstākās tiesas nolēmumi.

Nolēmumi ģimenes tiesību lietās un dažās krimināllietās var būt anonimizēti.

Ziemeļīrijā tiesu prakse tiek publicēta kopš 1999. gada. Kad spriedums ir pieņemts, to pēc tam parasti publicē 24 stundu līdz divu nedēļu laikā.

Juridiskās datubāzes

Saite atveras jaunā logāZiemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienests savā tīmekļa vietnē kopš 1999. gada ir publicējis Kroņa tiesas, Augstās tiesas un Apelācijas tiesas spriedumus. Piekļuve šiem spriedumiem ir bez maksas.

Ir pieejami Saite atveras jaunā logāLordu palātas Apelācijas komitejas spriedumi lietās, kas izskatītas laikposmā no 1996. gada 14. novembra līdz 2009. gada 30. jūlijam. Lordu palātas Apelācijas komiteju 2009. gada oktobrī aizstāja Augstākā tiesa, un tās spriedumi ir pieejami Augstākās tiesas tīmekļa vietnē. Piekļuve šiem spriedumiem ir bez maksas.

Ir pieejami vairāki valsts juridiskie arhīvi un juridiskās datubāzes.

Saite atveras jaunā logāBailii (Britu un īru juridiskās informācijas institūts) datubāzē ir iekļauti Kroņa tiesas, Augstās tiesas Kancelejas nodaļas, Augstās Tiesas Ģimenes lietu nodaļas, Augstās tiesas Karalienes tiesas departamenta, Augstās tiesas Procesuālo jautājumu tiesneša nolēmumi, Apelācijas tiesas nolēmumi no 1998. gada, Saite atveras jaunā logāLordu palātas nolēmumi no 1838. gada un Augstākās tiesas spriedumi no 2009. oktobra. Piekļuve šiem nolēmumiem ir bez maksas.

Saite atveras jaunā logāBailii tīmekļa vietnē ir pieejama informācija par lēmumiem, ko pieņēmuši dažādi Apvienotās Karalistes tribunāli:

 • Augstākais tribunāls (Administratīvo lietu apelāciju palāta);
 • Augstākais tribunāls (Finanses un nodokļi);
 • Augstākais tribunāls (Zemes palāta);
 • Pirmās instances (First-tier) tribunāls (Veselības, izglītības un sociālās aprūpes palāta);
 • Pirmās instances tribunāls (Nodokļi);
 • Apvienotās Karalistes Konkurences lietu apelāciju tribunāls;
 • Nominet Apvienotās Karalistes Strīdu izšķiršanas dienests;
 • Īpašā imigrācijas lietu apelāciju komisija;
 • Apvienotās Karalistes Nodarbinātības lietu apelāciju tribunāls;
 • Apvienotās Karalistes Nodokļu pakalpojumu un tirgu tribunāli;
 • Apvienotās Karalistes Patvēruma un imigrācijas tribunāls;
 • Apvienotās Karalistes Informācijas tribunāls, kurā ietilpst Valsts drošības apelāciju nodaļa;
 • Apvienotās Karalistes Ienākumu nodokļu īpašo komisāru lēmumi;
 • Apvienotās Karalistes Sociālā nodrošinājuma un bērnu atbalsta komisāru lēmumi;
 • Apvienotās Karalistes PVN un nodokļu tribunālu nolēmumi:

1. Apvienotās Karalistes PVN un nodokļu tribunālu (muita) nolēmumi;

2. Apvienotās Karalistes PVN un nodokļu tribunālu (akcīzes nodoklis) nolēmumi;

3. Apvienotās Karalistes PVN un nodokļu tribunālu (apdrošināšanas prēmiju nodoklis) nolēmumi;

4. Apvienotās Karalistes PVN un nodokļu tribunālu (atkritumu izgāztuves nodoklis) nolēmumi.

Noderīgas saites

Saite atveras jaunā logāBailii

Saite atveras jaunā logāLordu palāta

Saite atveras jaunā logāBailii tīmekļa vietne

Saite atveras jaunā logāLordu palāta

Saite atveras jaunā logāAugstākās tiesas tīmekļa vietne

Saite atveras jaunā logāZiemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienests

Lapa atjaunināta: 16/01/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Dalībvalstu judikatūra - Skotija

Šajā nodaļā sniegts Apvienotās Karalistes tiesu prakses apraksts, kas attiecas uz Skotijas jurisdikciju, īpašu uzsverot publiski pieejamās datubāzēs atrodamo tiesu praksi.

Skotijā pieejamā judikatūra

Apvienotās Karalistes Skotijas jurisdikcijā ietilpstošās tiesu prakses lielākā daļa ir publiski pieejama.

Civillietās

Tiek publicēta Skotijas Augstākās civillietu tiesas (Court of Session) un Lordu palātas Apelācijas komitejas tiesu prakse. Lordu palātas Apelācijas komiteju 2009. gada 1. oktobrī nomainīs jaunā Apvienotās Karalistes Augstākā tiesa. Tiek publicēti arī Šerifu tiesas spriedumi, kuriem ir īpaša nozīme.

Krimināllietās

Tiek publicēta Šerifu tiesu un Augstās Justīcijas tiesas, kas ir augstākā krimināllietu tiesa Skotijā, tiesu prakse.

Nolēmumi ģimenes lietās un atsevišķās krimināllietās ir anonīmi.

Tiesu prakse tiek publicēta kopš 1998. gada. Tiesu prakse parasti tiek publicēta laikā no 24 stundām līdz divām nedēļām no sprieduma pieņemšanas brīža.

Juridiskās datubāzes

Savā tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāSkotijas Tiesu dienests publicē Šerifu tiesu, Augstākās civillietu tiesas un Augstās Justīcijas tiesas spriedumus no 1998. gada septembra. Pieejami divi atsevišķi meklētāji Saite atveras jaunā logāAugstākās civillietu tiesas un Augstās Justīcijas tiesas un Saite atveras jaunā logāŠerifa tiesu. Piekļuve šiem spriedumiem ir bezmaksas.

Lordu palātas Apelācijas komitejas pieņemtie spriedumi ir pieejami par laika posmu no 1996. gada 14. novembra līdz 2009. gada 30. jūlijam. Piekļuve šiem spriedumiem ir bezmaksas.

Ir pieejamas arī vairākas citas nacionāla līmeņa juridiskās informācijas krātuves un datubāzes. Saite atveras jaunā logāBAILII (Britu un Īru Juridiskās informācijas institūta) datubāzē atrodami apkopoti Augstākās civillietu tiesas nolēmumi no 1879. gada, Augstās Justīcijas tiesas nolēmumi no 1914. gada, Šerifu tiesas nolēmumi no 1998. gada un Saite atveras jaunā logāLordu palātas nolēmumi no 1838.gada. Pieeja šiem nolēmumiem ir bezmaksas.

Saite atveras jaunā logāBAILII tīmekļa vietnē ir pieejama detalizēta informācija par dažādu Apvienotās Karalistes tribunālu nolēmumiem:

 • augstākais tribunāls (administratīvo apelāciju palāta);
 • augstākais tribunāls (finanses un nodokļi);
 • augstākais tribunāls (zemes lietu palāta);
 • pirmā līmeņa tribunāls (veselības, izglītības un sociālās aprūpes palāta);
 • pirmā līmeņa tribunāls (nodokļi);
 • Apvienotās Karalistes Konkurences apelāciju tribunāls;
 • Apvienotās Karalistes domēna vārdu reģistra Nominet strīdu izšķiršanas dienests;
 • Īpašā imigrācijas lietu apelācijas komisija;
 • Apvienotās Karalistes Nodarbinātības lietu apelāciju tribunāls;
 • Apvienotās Karalistes Finanšu pakalpojumu un tirgus tribunālu nolēmumi;
 • Apvienotās Karalistes Patvēruma un imigrācijas tribunāls;
 • Apvienotās Karalistes Informācijas tribunāls, tostarp Nacionālā drošības apelācijas kolēģija;
 • Apvienotās Karalistes Īpašā ienākumu nodokļa komisāra nolēmumi;
 • Apvienotās Karalistes Sociālās drošības un bērnu atbalsta komisāru nolēmumi;
 • Apvienotās Karalistes PVN un nodevu tribunālu nolēmumi;
 1. Apvienotās Karalistes PVN un nodevu tribunālu (muita) nolēmumi;
 2. Apvienotās Karalistes PVN un nodevu tribunālu (akcīzes nodoklis) nolēmumi;
 3. Apvienotās Karalistes PVN un nodevu tribunālu (apdrošināšanas prēmiju nodoklis) nolēmumi;
 4. Apvienotās Karalistes PVN un nodevu tribunālu (atkritumu izgāztuves nodoklis) nolēmumi.

Saites

Saite atveras jaunā logāBAILII, Saite atveras jaunā logāAugšnams, Saite atveras jaunā logāBAILII tīmekļa vietne, Saite atveras jaunā logāLordu palāta, Saite atveras jaunā logāSkotijas Tiesu dienests, Saite atveras jaunā logāAugstākā tiesa un Augstākā Justīcijas tiesa, Saite atveras jaunā logāŠerifa tiesas

Lapa atjaunināta: 06/06/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.