Valstu judikatūra

Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu tiesas piemēro un interpretē attiecīgās dalībvalsts un arī ES tiesību aktus. Tāpēc pilsoņi un praktizējošie juristi ir ieinteresēti, lai tiem būtu pieejama ne vien savas valsts, bet arī citu ES dalībvalstu judikatūra.

Vairākumam dalībvalstu ir viena vai vairākas datubāzes, kurās tās publicē tiesu nolēmumus un atzinumus, kas attiecas gan uz ES un dalībvalstu, gan arī uz reģionālajiem un/vai vietējiem tiesību aktiem. Dažkārt tīmeklī ir pieejama tikai ar konkrētām tiesām (piemēram, augstākajām tiesām) saistīta informācija vai konkrēti nolēmumu veidi.

Dalībvalstu judikatūru varat meklēt attiecīgās dalībvalsts datubāzēs — izvēloties kādu no labajā pusē redzamajiem karogiem, saite jūs novirzīs uz vajadzīgo sadaļu, bet varat izmantot arī kādu no Eiropas datubāzēm (jāievēro, ka šeit sniegtais saraksts var nebūt izsmeļošs):

  • Eiropas Komisijas izveidotajā datubāzē JURE ir pieejama judikatūra, kas attiecas uz jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās valstīs, kuras nav sprieduma pasludināšanas valsts. Pie šīs judikatūras pieder ar attiecīgām starptautiskām konvencijām (t. i.,1968. gada Briseles konvenciju un 1988. gada Lugāno konvenciju) saistīta judikatūra, kā arī ES un dalībvalstu judikatūra,
  • Eiropas Savienības valstu padomju un augstāko administratīvo tiesu asociācijas (ACA Europe) tīmekļa vietnē ir pieejamas divas dalībvalstu judikatūras datubāzes, kas attiecas uz ES tiesību piemērošanu — JuriFast un Dec.Nat. Nolēmumi pieejami oriģinālvalodā ar kopsavilkumu angļu un franču valodā. Dec.Nat datubāzē ir iekļautas arī atsauces un analīze, kas attiecas uz Eiropas Kopienu Tiesas Pētniecības un dokumentācijas dienesta iesniegtajiem dalībvalstu tiesu nolēmumiem,
  • ES Augstāko tiesu priekšsēdētāju tīkla tīmekļa vietnē atradīsiet saites uz vairāku dalībvalstu (un arī dažu kandidātvalstu) datubāzēm, kurās ir pieejama šo dalībvalstu augstāko tiesu judikatūra,
  • ES Pamattiesību aģentūras informācijas portālā ir pieejama datubāze, kurā ir iekļauti ar diskriminācijas tiesību jautājumiem saistīti dalībvalstu tiesu un specializēto iestāžu nolēmumi,
  • Eiropas Padomes Venēcijas komisijas izveidotajā CODICES datubāzē ir iekļauta ne vien ES dalībvalstu, bet arī citu Eiropas Padomes dalībvalstu judikatūra, kas attiecas uz konstitucionāliem jautājumiem,

Eiropas e-tiesiskuma portālā turklāt ir atrodama informācija par dažādajām dalībvalstu tiesām.  Daudzām no šīm tiesām ir tīmekļa vietnes, kurās ir pieejamas to judikatūras datubāzes.

Lapa atjaunināta: 17/11/2021

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.