Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Franċiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Olandiż diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Każistika nazzjonali

Belġju

F’din is-sezzjoni tingħata ħarsa ġenerali lejn is-sorsi ta’ ġurisprudenza u l-kontenut tagħhom, kif ukoll links għad-databases korrispondenti.

Il-kontenut ipprovdut minn
Belġju
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Siti elettroniċi disponibbli

Is-sit tal-internet JURIDAT jippermetti li ssir riċerka fil-ġurisprudenza Belġjana.

Preżentazzjoni tad-deċiżjonijiet, sommarji

Ġeneralment id-deċiżjonijiet huma introdotti b’lista ta’ kliem ewlieni jew “astratt” segwit minn sommarju (jew taqsira) tal-punti legali l-aktar importanti u tar-referenzi għal-liġi jew għal deċiżjonijiet preċedenti.

Eżempju:

Lista ta’ kliem ewlieni jew “astratt”: Kompetizzjonijiet sportivi - Logħbiet tal-futbol - Sigurtà - Vjolazzjoni - Penali amministrattiva - Appell quddiem it-tribunal tal-pulizija - Drittijiet tad-Difiża - Ksur - Eċċezzjoni - Rifjut tat-talba - Ftuħ mill-ġdid tat-trattazzjonijiet – Kompitu tal-qorti

Sommarju: L-imħallef għandu jordna l-ftuħ mill-ġdid tat-trattazzjonijiet qabel ma jirrifjuta talba sħiħa jew parti minnha, fuq il-bażi ta’ eċċezzjoni li l-partijiet ma jkunux issollevaw quddiemu, bħall-ksur tad-drittijiet tad-difiża fi proċedura li għandha l-għan li timponi penali amministrattiva skont il-liġi tal-21 ta’ Diċembru 1998 dwar is-sigurtà waqt il-logħbiet tal-futbol (1) (2). (1) Ara Cass., 26 ta’ Diċembru1986, RG 5176, Pas., 1987, nru 258; Cass., 3 ta’ April 1998, RG C.97.0087.F, Pas., 1998, nru 191 u Cass., 17 ta’ Mejju 2002, RG C.01.0330.F, Pas., 2002, nru 303. (2) Art. 26, §§ 1 u 2 tal-liġi tal-21 ta’ Diċembru 1998, kif kienet fis-seħħ qabel ma ġiet sostitwita mil-liġi tal-25 ta’ April 2007.

Qrati li l-ġurisprudenza tagħhom hija koperta

  • Il-Qorti suprema
  • Qrati ordinarji
  • Qrati speċjalizzati

Segwitu tal-proċeduri li jkunu għaddejjin

Qorti suprema

Qrati oħrajn

Tingħata informazzjoni dwar :

L-eżistenza ta’ rikors?

Iva

Iva

Il-fatt li l-kawża għadha pendenti

Iva

Le

l-eżitu ta’ rikors

Iva

Le

Il-karattru irrevokabbli u definittiv ta’ deċiżjoni

Le

Le

Il-fatt li l-proċedura tista’ titkompla quddiem 

  Qorti oħra (Qorti kostituzzjonali…)?

  Il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea?

  Il-Qorti Ewropea tad-drittijiet tal-bniedem?

Iva

Iva

Iva /Le

Iva /Le

Iva /Le

Iva /Le


Regoli ta’ pubblikazzjoni

Fil-livell nazzjonali?

Għad-deċiżjonijiet ta’ ċerti qrati?

Jeżistu regoli mandatorji rigward il-pubblikazzjoni tad-deċiżjonijiet tal-ġustizzja?

Le

Le


Hemm regoli ta’ kondotta li ma jorbtux.

Qorti suprema

Qrati oħrajn

It-test kollu jew partijiet minnu biss huma ppublikati ?

Partijiet

Partijiet

F’każ li huma ppublikati partijiet biss, fuq liema kriterji ?

L-interess soċjali u legali

L-interess soċjali u legali


Links relatati

Juridat

Service Public Fédéral Justice

L-aħħar aġġornament: 06/08/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.