Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna ir-Rumen ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Każistika nazzjonali

Rumanija

Din il-paġna tagħtik deskrizzjoni ġenerali tal-ġurisprudenza Rumena.

Il-kontenut ipprovdut minn
Rumanija

Każistika disponibbli onlajn

Il-każistika tar-Rumanija hija disponibbli fuq il-websajt tal-Qorti Suprema (il-Qorti Suprema ta-Kassazzjoni u l-Ġustizzja).

Preżentazzjoni ta’ sentenzi / Intestaturi

Fis-sit elettroniku tal-Qorti Superjuri tal-Kassazzjoni u tal-Ġustizzja jiġu ppubblikati żewġ tipi ta’ deċiżjonijiet:

1. Sommarji tas-sentenzi, u l-intestaturi tagħhom. Il-mudell (template) fih l-informazzjoni li ġejja:

 • kelmiet ewlenin;
 • sommarju ta’ oqsma legali;
 • indiċi alfabetiku;
 • għal-leġislazzjoni applikata fis-sentenza (numru u s-sena tal-att, artikoli);
 • transunt tas-sentenza (id-dejta personali ma tkunx disponibbli, l-ismijiet u d-dettalji personali tal-partijiet ma jintwerewx u l-ismijiet tal-imħallfin ma jkunux imsemmija).

2. Sentenzi anonimizzati mingħajr intestaturi (differenti minn sommarji tas-sentenzi). L-interfaċċja tat-tiftix tippermetti tiftixiet bl-użu ta' seba' kriterji differenti:

 • kelmiet ewlenin individwali;
 • espressjoni;
 • sezzjoni;
 • numru tas-sentenza;
 • sena tas-sentenza;
 • numru tal-kawża;
 • sena tal-kawża;

Intestaturi fis-sezzjoni ċivili

Hawn taħt huwa eżempju ta’ intestatura mis-Sezzjoni Ċivili:

 • L-irtirar ta’ drittijiet tat-trademarks. Il-kalkolu tal-perjodu ta’ ħames snin ta’ nuqqas ta’ użu tat-trademark. Oġġezzjoni rigward il-karattru prematur ta’ din l-azzjoni.
 • Werrej skont iż-żona: Liġi Ċivili. Liġi dwar il-proprjetà intelletwali. Trademarks.
 • Indiċi alfabetiku; L-irtirar ta’ drittijiet tat-trademarks.
 • Il-limitu ta’ żmien għall-irtirar.
 • Irtirar prematur.
 • Att Nru 84/1998: Artikolu 45(1)(a).

Intestaturi fis-sezzjoni kriminali

Hawn taħt hija intestatura mis-Sezzjoni kriminali:

 • Ġurisdizzjoni tal-Qorti Suprema tal-Kassazzjoni u l-Ġustizzja. Ġurisdizzjoni bbażata fuq l-istatus tal-persuna. Ġurisdizzjoni f’każ ta’ bidla fi status tal-konvenut.
 • Werrej skont iż-żona: Liġi kriminali proċedurali. Parti Ġenerali. Ġurisdizzjoni. Ġurisdizzjoni bbażata fuq il-każ in kwistjoni u l-istatus tal-persuna
 • Indiċi alfabetiku; Liġi kriminali proċedurali.
 • Ġurisdizzjoni tal-Qorti Suprema tal-Kassazzjoni u l-Ġustizzja.
 • Ġurisdizzjoni f’każ ta’ bidla fi status tal-konvenut.
 • Kodiċi ta’ proċedura kriminali, l-Artikolu 29(1) u l-Artikolu 40.

Intestaturi tal-Portal tal-Qorti

Hawn taħt hija intestatura mill-Portal tal-Qortitar-Rumanija:

 • Titolu: Detenzjoni proviżorja. Terminazzjoni legali tad-detenzjoni proviżorja tal-konvenut.
 • Tip ta' kawża: Sentenza
 • Numru tal-kawża: 55
 • Data tal-kawża: 1/7/2004
 • Il-qasam relatat: Proċedura Kriminali u Ċivili (appelli, ġurisdizzjoni, eċċ.)
 • Istituzzjoni (qorti speċifika): Alba Iulia Qorti tal-Appell — Sezzjoni kriminali

Formati

Id-dokumenti pprovduti mill-Qorti Superjuri tal-Kassazzjoni u tal-Ġustizzja u tal-qrati l-oħra huma disponibbli f’format html.

Qrati kkonċernati

Il-qrati kkonċernati jinkludu l-Qorti Suprema tal-Kassazzjoni u l-Ġustizzja u qrati ordinarji.

Proċeduri sussegwenti


Qrati Supremi

Qrati oħrajn

Hemm informazzjoni disponibbli fir-rigward ta': appelli?

-

Iva

każijiet pendenti?

-

Iva

riżultati ta’ appelli?

-

Tirrikjedi indirettament tiftixa għall-kawża fejn jiġi speċifikat it-tip ta’ stadju tal-ġuri bħala ‘appell'.

il-karattru irrevokabbli ta’ sentenza?

Hemm informazzjoni disponibbli fir-rigward ta': il-karattru irrevokabbli tas-sentenzi tal-Qorti Superjuri tal-Kassazzjoni u l-Ġustizzja?

Iva

Proċeduri sussegwenti qabel:

qrati nazzjonali oħra (Qorti Kostituzzjonali, eċċ.)?

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea?

il-Qorti tad-Drittijet tal-Bniedem?

-

Iva

Fil-każ tal-qrati ordinarji, heminf ormazzjoni disponibbli fuq il-Portal tal-Qorti, li jirreferi għall-kawżi (fajls): stadju proċedurali (sostantiv, appell, eċċ.), partijiet, smigħ, appelli mressqa u rikorsi ppubblikati (din hi funzjonalità ġdida). Kawża tista’ tiġi aċċessata bl-użu ta’ magna tat-tiftix ġenerali fuq il-Portal tal-Qorti (din hija funzjonalità ġdida). Is-sommarji tas-sentenzi ppubblikati jistgħu jinkludu informazzjoni dwar il-karattru irrevokabbli tas-sentenzi u sussegwentement proċedimenti quddiem qrati nazzjonali oħra (Qorti Kostituzzjonali).

Regoli tal-pubblikazzjoni

Il-Qorti Superjuri tal-Kassazzjoni u tal-Ġustizzja

Minħabba s-sinifikat u n-natura speċifika tal-kawżi u s-sentenzi korrispondenti, se tiġi ppubblikata biss għażla mill-każistika tal-Qorti Superjuri tal-Kassazzjoni u l-Ġustizzja.

Il-pubblikazzjonijiet tal-Qorti Superjuri tal-Kassazzjoni u l-Ġustizzja huma aġġornati fuq bażi ta’ kull xahar u huma disponibbli mill-2002 ’il quddiem.

Qrati Rumeni oħrajn

Fil-każ ta’ qrati Rumeni oħrajn, se tiġi ppubblikata biss għażla ta’ sentenzi, li tiddependi fuq is-sinifikat u n-natura unika tal-kawżi kkonċernati. L-għażla ssir f’kull qorti individwali.

Il-pubblikazzjonijiet tal-qrati Rumeni l-oħra jiġu aġġornati fuq bażi ta' kull xahar u huma disponibbli mill-2004 'il quddiem.

L-aħħar aġġornament: 18/12/2013

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.