Każistika nazzjonali

Spanja

Fi Spanja, il-ġurisprudenza mhijiex meqjusa bħala sors tal-liġi, fuq il-bażi li l-Artikolu 1(1) tal-Kodiċi Ċivili Spanjol (Código Civil) jistabbilixxi l-liġi, l-użu u l-prinċipji ġenerali tal-liġi bħala tali sorsi (l-Artikolu 1(1) tal-Kodiċi Ċivili Spanjol). Madankollu, l-Artikolu 1(6) tal-Kodiċi Ċivili Spanjol jistabbilixxi li l-ġurisprudenza «għandha tikkomplementa l-ordinament ġuridiku bid-duttrina li tiġi stabbilita maż-żmien mill-Qorti Suprema (Tribunal Supremo) fl-interpretazzjoni u fl-applikazzjoni tagħha tal-liġi, tal-użu u tal-prinċipji ġenerali tal-liġi». Barra minn hekk, id-dritt ta’ aċċess għall-informazzjoni pubblika huwa rikonoxxut b’mod speċifiku fl-Artikolu 105(b) tal-Kostituzzjoni Spanjola (Constitución Española).

Il-kontenut ipprovdut minn
Spanja

Aċċess għall-ġurisprudenza

L-Artikolu 560(1)(10) tal-Liġi Organika dwar il-Ġudikatura (Ley Orgánica del Poder Judicial) jistabbilixxi s-segwenti bħala waħda mis-setgħat tal-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura (Consejo General del Poder Judicial): “il-pubblikazzjoni uffiċjali tas-sentenzi u ta’ deċiżjonijiet oħra maħruġa mill-Qorti Suprema u mill-korpi ġudizzjarji l-oħra.

Għal dan il-għan, il-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura għandu, soġġett għal rapport mill-awtoritajiet kompetenti, jistabbilixxi regoli dwar kif għandhom jitfasslu, jinġabru, jiġu pproċessati, mxerrda u ċċertifikati r-rekords elettroniċi tal-qorti, sabiex jiġi ggarantit l-aċċess għalihom, jiġu żgurati l-integrità u l-awtentiċità tagħhom, u jiġi żgurat li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data personali”.

Bl-istess mod, l-Artikolu 560(1)(16)(e) tal-Liġi Organika dwar il-Ġudikatura jagħti lill-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura s-setgħa regolatorja li jippubblika u juża mill-ġdid deċiżjonijiet ġudizzjarji strettament fil-qafas tal-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Liġi Organika dwar il-Ġudikatura.

Sabiex jiggarantixxi konformità mal-liġi, fl-1997 il-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura ħoloq iċ-Ċentru għad-Dokumentazzjoni Ġudizzjarja (Centro de Documentación Judicial, CENDOJ), li għandu l-kwartieri tiegħu f’San Sebastian. F’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 619 tal-Liġi Organika dwar il-Ġudikatura, dan il-korp tekniku fi ħdan il-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura huwa responsabbli għall-għażla, il-ġestjoni, l-ipproċessar, it-tixrid u l-pubblikazzjoni ta’ informazzjoni legali dwar il-leġiżlazzjoni, il-ġurisprudenza u d-duttrina.

Dan is-servizz pubbliku ġdid għall-aċċess għall-ġurisprudenza prodott fid-diversi korpi ġudizzjarji bl-aħjar kundizzjonijiet tekniċi, bi protezzjoni speċjali tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data awtomatizzata u l-istabbiliment ta’ mekkaniżmi xierqa biex jiġu ffaċilitati l-aċċessibbiltà, l-interoperabbiltà, il-kwalità u l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni ppubblikata, huwa organizzat abbażi tal-mandati legali li jinsabu fil-Liġi Organika 6/1985 tal-1 ta’ Lulju 1985 dwar il-Ġudikatura, il-Liġi 19/2013 tad-9 ta’ Diċembru 2013 dwar it-trasparenza, l-aċċess għall-informazzjoni pubblika u l-governanza tajba, ir-Regolament 1/1997 dwar iċ-Ċentru għad-Dokumentazzjoni Ġudizzjarja, u l-Liġi 18/2015 tad-9 ta’ Lulju 2015 li temenda l-Liġi 37/2007 tas-16 ta’ Novembru 2007, dwar l-użu mill-ġdid ta’ informazzjoni tas-settur pubbliku, li tittrasponi d-Direttiva 2013/37/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013.

Sabiex jikkonforma ma’ dan ta’ hawn fuq, iċ-Ċentru għad-Dokumentazzjoni Ġudizzjarja jimplimenta sistema għat-tixrid ta’ sentenzi u ta’ deċiżjonijiet ġudizzjarji oħra permezz tal-pubblikazzjoni uffiċjali tas-sentenzi u ta’ deċiżjonijiet oħra tal-Qorti Suprema u ta’ korpi ġudizzjarji oħra, a) disponibbli għall-pubbliku ġenerali permezz ta’ magna tat-tiftix online, aċċessibbli liberament u mingħajr ħlas, wara t-tneħħija tad-data personali; b) f’ambjent ristrett għall-Ġudikatura b’karatteristiċi addizzjonali (links għal ġurisprudenza u leġiżlazzjoni nazzjonali u barranija, kif ukoll is-sentenzi tal-Qorti Kostituzzjonali( Tribunal Constitucional)) fi ħdan il-funzjonijiet inerenti għall-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura bħala l-korp ta’ tmexxija tal-imħallfin u tal-qrati Spanjoli; c) it-tixrid internazzjonali tad-deċiżjonijiet tal-qrati Spanjoli ppubblikati mis-CENDOJ permezz tas-sit web www.poderjudicial.es, għall-għarfien kondiviż tas-sistemi legali u l-ġurisprudenza tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, skont il-konklużjonijiet tal-Kunsill (2011/C 127/01) fuq «il-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika» u permezz tan-Network Iberjan-Amerikan ta’ Informazzjoni u Dokumentazzjoni Ġudizzjarja (Red Iberoamericana de Información y Documentación Judicial, Iberius), u l-għoti ta’ informazzjoni lid-diversi utenti mill-ġdid, kif ukoll lil utenti oħra (li mhumiex utenti mill-ġdid) skont id-dispożizzjonijiet tal-istandards legali msemmija hawn fuq.

Il-bażi tad-data CENDOJ għandha tiġi ssupplimentata wkoll mill-bażi tad-data tal-Qorti Kostituzzjonali, li fiha informazzjoni dwar sentenzi mogħtija minn dik il-Qorti Għolja.

Hemm ukoll bażijiet ta’ data privati, b’aċċess mogħti bil-ħlas ta’ tariffa.

Preżentazzjoni tal-ġurisprudenza

Fir-rigward tal-ġurisprudenza tal-Qorti Suprema, is-CENDOJ ħoloq pjattaforma teknoloġika strutturata fil-forma ta’ sistema ta’ navigazzjoni bbażata fuq tab.

Meta tikkonsulta din il-pjattaforma, tinfetaħ tab imsejħa “RESULTADOS” [riżultati] (li telenka r-riżultati miksuba) u oħra msejħa “BÚSQUEDA” [tiftixa] (li tippermettilek taċċessa l-formola fi kwalunkwe ħin).

Il-magna tat-tiftix tagħtik aċċess rapidu u sigur għad-deċiżjonijiet ġudizzjarji kollha maħruġa mill-Qorti Suprema. Tista’ tfittex deċiżjonijiet billi tuża oqsma tal-għażla, li jidentifikaw jew jikkategorizzaw dawk id-deċiżjonijiet, u/jew oqsma tat-test liberu.

Barra minn hekk, għandek ukoll l-għażla li tmur dritt għall-aktar 50 deċiżjoni riċenti għal kull ġuriżdizzjoni billi tikklikkja fuq il-buttuni murija fil-qiegħ tal-interfaċċa. Dan jippermettilek taċċessa l-aħħar sentenzi li jkunu ġew irċevuti u inkorporati fil-bażi tad-data li tifforma l-bażi tal-ġurisprudenza.

Is-sistema tinkludi wkoll tag cloud bl-aktar suġġetti popolari tat-tiftix; jekk tikklikkja fuq wieħed minn dawn, tagħtik is-sentenzi relatati ma’ dak is-suġġett.

Tiftix mill-oqsma tal-għażla

Uħud mill-oqsma ta’ informazzjoni għad-deċiżjonijiet jistgħu jkunu limitati minn sett ta’ valuri possibbli. Pereżempju:

 • Il-kaxxa tal-Ġuriżdizzjoni [“Jurisdicción”] għandha għażla ta’ oqsma tal-liġi: ċivili, kriminali, tal-appell amministrattiv, tax-xogħol, militari.
 • Il-kaxxa tat-Tip ta’ deċiżjoni [“Tipo de Resolución”] tippermettilek tagħżel Sentenzi, Digrieti jew Ftehimiet tal-Qorti Suprema
 • Data tad-deċiżjoni: il-buttuna tal-kalendarju [“Calendario”] tippermettilek tillimita t-tiftixa tiegħek billi ddaħħal id-dati
 • Lingwa: lista li tinżel li tippermettilek tagħżel il-lingwa tad-deċiżjonijiet li trid tikseb.

Tiftix bl-użu tal-oqsma ta’ test liberu

Minbarra l-oqsma tal-għażla, hemm ukoll oqsma oħra għat-tiftixa tad-deċiżjonijiet, li ma għandhomx settijiet ristretti ta’ valuri iżda jista’ jkun fihom xi sekwenza ta’ test, użati biex isiru tiftix bla ħlas.

RIŻULTATI

Ladarba tkun saret tiftixa, ir-riżultati jiġu ppreżentati, b’mod awtomatiku, b’10 riżultati għal kull paġna.

Ir-riżultati huma murija kif ġej:

TERMINI RELATATI - is-sistema tipprovdi awtomatikament termini assoċjati mat-tiftixa mwettqa, iżda biss fl-ambjent ristrett.

TITOLU - in-numru tal-ġurisprudenza rkuprata tar-Repożitorju Uffiċjali Spanjol tal-Ġurisprudenza (Repositorio Oficial de Jurisprudencia, ROJ) u l-Identifikatur Ewropew tal-Ġurisprudenza (ECLI) huma murija hawn.

SOTTOTITOLI - is-segwenti oqsma ta’ informazzjoni huma murija hawn:

 • it-Tip ta’ korp: pereżempju, il-Qorti Suprema.
 • il-Muniċipalità: pereżempju, Madrid -- Sezzjoni: 1
 • ir-Relatur: pereżempju, l-isem... il-kunjom(ijiet)...
 • in-Nru tal-Azzjoni: pereżempju 88/2007 -- Data: 26/06/2008
 • it-Tip ta’ deċiżjoni: pereżempju, Sentenza
 • il-Korp, ordni alfabetika

Fl-aħħar nett, jekk wieħed jikklikkja fuq it-titolu tar-riżultat mixtieq, tinfetaħ paġna ġdida li turi l-kontenut sħiħ tad-dokument li jkun ġie rkuprat. Dan id-dokument huwa aċċessibbli għall-pubbliku fil-format PDF.

Format

Is-sentenzi normalment ikunu disponibbli fil-bażijiet tad-data fil-format PDF (għall-pubbliku), u fil-formati RTF u HTML (fl-ambjent ristrett għall-ġudikatura).

Sentenzi u digrieti disponibbli

 • Il-Qorti Suprema

Il-Qorti Suprema: Il-ġurisprudenza tal-Qorti Suprema tiġi ppubblikata sħiħa, b’mod liberu u mingħajr ħlas, fuq l-internet, għall-informazzjoni tiegħek. It-testi sħaħ, bi kwalunkwe data personali mneħħija (anonimizzati) u b’magna tat-tiftix effiċjenti li tneħħi din id-data, speċjalment mit-test tad-deċiżjonijiet. Tista’ taċċessa din il-bażi tad-data permezz tal-funzjoni ta’ tiftix tas-CENDOJ tal-Qorti Suprema.

 • Qrati oħra

Minbarra d-deċiżjonijiet u l-ftehimiet tal-Qorti Suprema, il-bażi tad-data tas-CENDOJ tagħti wkoll lill-pubbliku aċċess mingħajr ħlas għas-sentenzi maħruġa mill-Qorti Għolja nazzjonali Spanjola (Audiencia Nacional), il-Qrati Għolja tal-Ġustizzja (Tribunales Superiores de Justicia) u l-Qrati Provinċjali (Audiencias Provinciales), kif ukoll għażla ta’ digrieti minn dawk il-qrati kolleġġjali u ta’ sentenzi u digrieti maħruġa mill-Qorti Militari Ċentrali (Tribunal Militar Central), il-Qrati Militari Reġjonali (Tribunales Militares Territoriales) u l-imħallfin uniċi.

Proċeduri oħra

Hemm informazzjoni disponibbli...

 • dwar l-azzjonijiet?
 • dwar jekk il-każ ġiex solvut?
 • dwar ir-riżultat tal-azzjonijiet?
 • dwar jekk id-deċiżjoni hijiex irrevokabbli?
 • dwar proċeduri oħra?

L-informazzjoni miftuħa għall-pubbliku fiha t-test sħiħ tas-sentenzi mingħajr karatteristiċi addizzjonali, mingħajr preġudizzju għall-fatt li, f’ħafna kawżi, id-deċiżjoni nnifisha fiha informazzjoni dwar jekk hijiex finali (irrevokabbli) jew le. Barra minn hekk, dawk id-deċiżjonijiet jinkludu wkoll l-opinjonijiet kuntrarji maħruġa, jekk ikun hemm. Minkejja dan ta’ hawn fuq, il-bażi tad-data pprovduta fl-ambjent ristrett għall-Ġudikatura (Bażi tad-Dokumenti tas-CENDOJ) tinkludi links li jikkollegaw id-deċiżjoni li qed tiġi kkontestata ma’ dik maħruġa mill-Qorti Għolja (Tribunal Superior), sommarji, is-sens tas-sentenza, referenza għas-sentenzi ċċitati favur jew kontra; il-ġurisprudenza ċċitata, applikata jew interpretata; deskrizzjoni tas-sentenza: timplimenta kunċetti ġenerali, tikkonsolida sentenza jew ġurisprudenza innovattiva u klassifikazzjoni tad-deċiżjoni skont it-termini użati fit-teżawru legali tas-CENDOJ.

Regoli tal-Pubblikazzjoni

Hemm xi regoli vinkolanti għall-pubblikazzjoni tal-ġurisprudenza fil-livell nazzjonali jew skont it-tip ta’ Qorti?

Dawn huma stabbiliti fl-Artikolu 560(1)(10) tal-Liġi Organika dwar il-Ġudikatura, li jispeċifika li l-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura għandu jkun kompetenti fi kwistjonijiet tal-pubblikazzjoni uffiċjali tas-sentenzi u ta’ deċiżjonijiet oħra maħruġa mill-Qorti Suprema u minn korpi ġudizzjarji oħra.

Hemm ukoll regoli tal-pubblikazzjoni fir-Regolament li joħolqu ċ-Ċentru għad-Dokumentazzjoni Ġudizzjarja.

Qed tiġi ppubblikata s-sentenza jew għażla biss mit-test? F’dan l-aħħar każ, liema kriterji huma applikati?

Is-sentenzi jiġu ppubblikati bis-sħiħ, mhux bħala siltiet, u s-sentenzi kollha maħruġa mill-qrati kolleġġjali u għażla ta’ dawk maħruġa minn imħallfin uniċi jiġu ppubblikati skont it-termini stabbiliti hawn fuq.

Links relatati

Magna tat-tiftix tal-ġurisprudenza taċ-Ċentru għall-Informazzjoni Ġudizzjarja:

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

L-aħħar aġġornament: 29/06/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.