Nationale jurisprudentie

Oostenrijk

Op deze pagina vindt u een overzicht van de Oostenrijkse rechtspraak en een beschrijving van relevante jurisprudentiedatabanken.

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk

Online jurisprudentiedatabanken

De beslissingen van Oostenrijkse rechtbanken worden gepubliceerd in het rechtsinformatiesysteem van de Republiek Oostenrijk (Rechtsinformationssystem des Bundes, RIS), dat beschikbaar is op: http://www.ris.bka.gv.at/ De beslissingen van de hoogste rechterlijke instanties en de administratieve rechtbanken worden integraal gepubliceerd, die van de andere rechterlijke instanties worden slechts in bepaalde bijzondere gevallen gepubliceerd.

Het rechtsinformatiesysteem van de Republiek Oostenrijk is een door de Oostenrijkse federale kanselarij beheerde elektronische databank. Hierin wordt met name de in het Publicatieblad (Bundesgesetzblatt) te publiceren wetgeving bekendgemaakt en wordt informatie gegeven over het recht in de Republiek Oostenrijk.

Het RIS biedt onbelemmerde toegang (WAI-AA volgens WCAG 2.0).

Opmaak van beslissingen/opschriften-titels

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

Jurisprudentie opgemaakt met opschriften-titels

Ja

Gedeeltelijk

Voorbeelden van opschriften-titels

Serienummer RS0127077

Zaaknummer 11 Os 87/11w

Datum van de beslissing 25.8.2011

Tekst van opschriften-titels

Het opschrift c.q. de titel bestaat doorgaans uit: het nummer van de kamer (hier “11”), de soort zaak (hier “Os”), het volgnummer (hier “87”) en het jaartal (hier “11”). Vervolgens wordt de datum van de beslissing vermeld: “25.8.2011”.

Europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI)

In deze rubriek vindt u de Europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI). Dit is een uniforme identificatiecode voor rechterlijke beslissingen in de EU-lidstaten.

Formats

Rechterlijke beslissingen zijn beschikbaar in xml-, rtf-, pdf- en html-format.

Rechtbanken en andere betrokken instanties

Hogere rechtbanken

 • Hooggerechtshof (Oberster Gerichtshof).
 • Grondwettelijk Hof (Verfassungsgerichtshof)
 • Administratief Hof (Verwaltungsgerichtshof)

Rechtbanken en andere instanties

 • Hogere arrondissementsrechtbanken (Oberlandesgerichte – hoogste rechtscollege deelstaat) en andere rechtbanken (civiel recht en strafrecht)
 • Federale Administratieve Rechtbank (Bundesverwaltungsgericht)
 • Administratieve rechtbanken op deelstaatniveau (Landesverwaltungsgerichte)
 • Federale Financiële Rechtbank (Bundesfinanzgericht, extern)
 • Gegevensbeschermingsautoriteit (Datenschutzbehörde) (vóór 2014: Gegevensbeschermingscommissie (Datenschutzkommission))
 • Tuchtcommissies, Hogere Tuchtcommissie en Beroepscommissie (Disziplinarkommissionen, Disziplinaroberkommission, Berufungskommission)
 • Toezichthoudende Autoriteit op het gebied van personeelsvertegenwoordiging (Personalvertretungsaufsichtsbehörde) (vóór 2014: Toezichthoudende Commissie op het gebied van personeelsvertegenwoordiging (Personalvertretungs-Aufsichtskommission))
 • Commissies voor gelijke behandeling (Gleichbehandlungskommissionen) (vanaf 2014)
 • Commissies voor gelijke behandeling (Gleichbehandlungskommissionen) (vanaf 2008; extern)
 • Onafhankelijke administratieve rechtbanken (unabhängige Verwaltungssenate) – geselecteerde beslissingen van 1991 tot 2013, daarna administratieve rechtbanken op deelstaatniveau
 • Financiële documentatie, Onafhankelijke Financiële Rechtbank (unabhängiger Finanzsenat) (extern; beslissingen tot 2013, daarna Federale Financiële Rechtbank)
 • Onafhankelijke Federale Rechtbank voor Asielzaken (unabhängiger Bundesasylsenat) (geselecteerde beslissingen van 1998 tot 2008)
 • Asielgerechtshof (Asylgerichtshof) (beslissingen van juli 2008 tot 2013, daarna Federale Administratieve Rechtbank)
 • Milieurechtbank (Umweltsenat) (geselecteerde beslissingen van 1994 tot 2013, daarna Federale Administratieve Rechtbank)
 • Federale Raad voor de Communicatie (Bundeskommunikationsenat) (geselecteerde beslissingen van 2001 tot 2013, daarna Federale Administratieve Rechtbank)
 • Controle-instanties voor overheidsopdrachten (Vergabekontrollbehörden) (geselecteerde beslissingen tot 2013, daarna Federale Administratieve Rechtbank)

Opmerking: niet alle onderstaande antwoorden zijn van toepassing op alle bovengenoemde rechterlijke instanties.

Verdere procedures

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

Zijn er gegevens over:

 • beroepsprocedures?

Nee

Nee

 • de vraag of een zaak nog steeds aanhangig is?

Nee

Nee

 • het resultaat van een eventuele beroepsprocedure?

Nee

Ja, mits de beslissingen van de hogere rechtbanken zijn gepubliceerd

 • de onherroepelijkheid van beslissingen?

Alleen onherroepelijke beslissingen worden gepubliceerd.

Alleen onherroepelijke beslissingen worden gepubliceerd.

 • verdere procedures
 • o bij een andere binnenlandse rechtbank (Grondwettelijk Hof enz.)?
 • o bij het Hof van Justitie van de Europese Unie?
 • o bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?
 • Speciale uittreksels van beslissingen van het Hooggerechtshof duiden erop dat er nog procedures aanhangig zijn bij een andere hogere rechtbank, nationaal of internationaal.

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Voorschriften voor publicatie

Op nationaal niveau

Op het niveau van de rechtbanken

Zijn er bindende regels voor de publicatie van rechterlijke beslissingen?

Ja

Ja

Artikelen 15 en 15a van de wet inzake het Hooggerechtshof (OGH-Gesetz), artikel 48a van de wet op de rechterlijke organisatie (Gerichtsorganisationsgesetz (GOG)), artikel 23 van de wet inzake de Federale Financiële Rechtbank (BFGG) en artikel 20 van de wet inzake de Federale Administratieve Rechtbank (BVwGG)

Hogere rechtbanken

Andere rechtbanken

Worden alle beslissingen gepubliceerd of alleen een selectie?

Allemaal, met een paar uitzonderingen

Slechts een kleine selectie in het geval van gewone rechtbanken; ruimer in het geval van administratieve rechtbanken

Indien er een selectie wordt gemaakt, welke criteria worden hiervoor dan gehanteerd?

Zowel de integrale tekst van een beslissing als een uittreksel ervan wordt gepubliceerd.

Beslissingen van het Hooggerechtshof waarin een beroep zonder uitvoerige motivering wordt afgewezen, worden niet gepubliceerd.

Zowel de integrale tekst van een beslissing als een uittreksel ervan wordt gepubliceerd.

Beslissingen van andere rechtbanken worden gepubliceerd als het belang ervan verder reikt dan de desbetreffende zaak zelf.

Laatste update: 04/05/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.